antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Filosofie

Philosophy & Law

L A W – R E C H T

NIEUW

A. CASPER, Johann Ludwig Praktisch handboek der geregtelijke geneeskunde. Naar eigene ervaringen zamengesteld. In het Nederduitsch uitgegeven, en in verband gebragt met de Nederlandsche wetgeving, Naar den derden Duitschen druk in het Nederduitsch uitgegeven en in verband gebracht met de Nederlandsche wetgeving door Dr. L. Ali Cohen, Stads-geneesheer te Groningen, en Mr. B. Cohen, Advokaat aldaar. Tweede deel. Biologisch gedeelde. Groningen, Gebroeders Hoitsema, 1865. Alleen deel twee. Contemporain halfleer met hoekjes en gemarmerde platten. XVI, 616 p. II. Biologisch gedeelte. 2e druk. Wat slijtsporen. Beide titelpagina’s met scheurtjes en op de achterkant potloodkrabbels, alsof er een kleuter aan geweest is. Wat kleine vlekjes.
€ 100
* Uitvoerig over allerlei zedelijke misdaden, zoals vruchtafdrijving, overbevruchting, waanzinnig klagen, duivels zien, diefstal in beweerde zwakte van geest, toornige dronkenschap, en dit alles tot in de kleinste details. Alles geïllustreerd met helder beschreven casussen, zo’n 220 in totaal, die een naakt licht werpen op het intieme leven in de negentiende eeuw. Met in het derde hoofdstuk een zeker voor Nederland zeer vroege, relatief nuchtere behandeling van ‘met de natuur strijdige ontucht’ ofwel homoseksualiteit, die meer dan bij b.v. Tardieu op eigen waarneming berust, hoewel ook hier de patent onwetenschappelijke waarnemingen als trechtervormige anussen en daders met uitpuilende jukbeenderen (‘als een apenschedel’). Uiterst instructief.
Johann Ludwig Casper (1796-1864) was een Berlijns gerechtelijk arts (al schreef hij ook libretti voor opera’s van Mendelssohn). Zijn maatgevende Practisches Handbuch der gerichtlichen Medicin verscheen voor het eerst in 1856; de derde druk dateert uit 1860. Het bleef tot in het begin van de twintigste eeuw in gebruik.

742a1. ALETRINO, A. Is celstraf nog langer geoorloofd en gewenscht? Amsterdam/ Leipzig, Maas & Van Suchtelen, 1906. Ingenaaid. (8), 172 p. 1e druk. Rug beschadigd, voorzijde omslag en eerste katernen los. Hoekje uit omslag geknipt.
€ 90
* Exemplaar met handgeschreven opdracht van de auteur: ‘Van den Schrijver./ 10 Nov. ’06.’ Aletrino was voor een menselijker strafsysteem, dat op verbetering gericht is en niet op afstraffing.

2. ALETRINO, A. Is celstraf nog langer geoorloofd en gewenscht? Amsterdam/ Leipzig, Maas & Van Suchtelen, 1906. Ingenaaid. (8), 172 p. 1e druk. Boven- en onderzijde rug iets beschadigd, maar verder zeer goed. Stempels ‘Ter Recensie’ op omslag en titelpagina.
€ 25
* Met uitvoerig overzicht van het gebruik en het resultaat van celstraffen in andere landen.

3. BARBEYRAC, Jean Traité du Jeu, où l’on examine les principales questions de droit naturel et de morale qui ont rapport à cette matiere. Amsterdam, Pierre Humbert, 1709. Two volumes. Early 18th century calf with gilt spines (5 ribs) and marbled endpapers. (4), LXXVI, 646, (4), (24) p. [Vol. 1: 1-370; (4 p. publisher’s adverts); Vol. 2: 371-646, (24 p. Traité de matières)] p. With frontispice by P. Schouten in vol. 1. 1st edition. Leather rubbed and dry, especially the spines. Some browning and a few unimportant stains. Signature of a former owner rubbed away on both titles. Some written numbers in the preliminary pages, and a former owner: “S. Wolf/ 1793”.
€ 495
* About the legitimacy of playing a game. With an extensive alphabetical register of games (a.o. chess, cards) and names (many classic authors), but it enables you also to find out about players uttering blasphemies and an answer to the question if priests may take part in hunting. Barbeyrac (1674-1744) was a talented lawyer, born in France, who started his career in Switzerland and Germany, translated many important juridical works into French (by Grotius, Bynkershoek, Pufendorf, Tillotson and others), and finally was professor of public law in Groningen (Netherlands).
Pierre Humbert (c. 1680-1758) was a Huguenot, a publisher of French books in Amsterdam and a bookseller. Interesting in vol. 1 is a 4-p. advert of his, listing solely antiquarian books in Italian and Spanish, a.o. by Guicciardini (one dated 1588), Lulius and Pallavicini, and a Don Quixote. 

2711764. (CRIMINALITEIT). HEEMSKERK, Matthias Originele ‘Handteekening van Matthias Heemskerk’, geknipt uit een brief of acte, en geplakt op een handgeschreven verklaring (ca. 1860). Verklaring meet 19 x 12 cm. Tweezijdig beschreven, 43 regels. In goede staat.
€ 45
* ‘Deze ongelukkige misdadiger was gesproten uit een der meest aristocratische familiën van Amsterdam en verkeerde in de hoogste kringen dier stad. Een zijner neven was lid van de Staten-Generaal.’ Maar ‘Onbeteugelde speelzucht die zich lucht gaf in uitzinnige speculatiën’ deed hem zijn vermogen verliezen en ‘valsche schaamte stootte hem in de afgrond’. Hij stal uit de kas, beleende de ontvang-cedellen en verkwanselde het vermogen van een aan hem toevertrouwd kind. In 1855 werd hij gearresteerd. ‘Na eenige jaren in de gevangenis … vertrok hij naar Antwerpen waar men hem een plaats op een kantoor bezorgde.’ Misdaad uit het verleden, boeiend! Kennelijk van een 19e-eeuwse handtekeningenverzamelaar.

2650895. (CRIMINOLOGIE). HUNTING, H.C. (red.) Geheim register van ontslagen gevangenen. 1882-1886; 1887-1891; 1892-1896. Arnhem, eigen beheer, 2008. 3 delen. A4-formaat. Linnen. In totaal ca. 800 ongenummerde pagina’s. Met reproducties van 19e-eeuwse foto’s. 1e druk. Als nieuw.
€ 225
* Verbazende eigen-beheeruitgave geproduceerd in slechts 30 exemplaren, voorbeeldig gedrukt en gebonden. Bevat ca. 1700 portretfoto’s van gedetineerden met beschrijving van het uiterlijk, de reden van gevangenname, de ontslaggegevens en korte gedragsschets. Achterin deel 3 een naamregister.

6. (CRIMINOLOGIE). SCHNITZLER, J.G. Het geval Tonnet. Een sociaal-psychiatrische studie. Tevens antwoord aan Dr. A. Querido. Arnhem, eigen beheer, 1940. Ingenaaid. 72 p. 1e druk. Goed exemplaar.
€ 25
* Verdediging van de getuige-deskundige, psychiater te Arnhem, in de zaak van een overspannen generaal die zich inzette voor een ‘kleine man’ die door overheidsmaatregelen al zijn bezit was kwijtgeraakt. In de periode 1934-1936 werden hierover verscheidene rechtszaken gevoerd.

2665237. (CRIMINOLOGIE). SURINGAR, W.H. Bezoeken in de gevangenis, of voorlezingen en toespraken, gehouden in den kerker. Eene bijdrage tot teregtwijzing en verbetering van gevangenen, en tot de kennis van derzelver toestand en karakter. Tevens bevattende eenige merkwaardige bijzonderheden en karaktertrekken uit het leven van gevangenen en uit de gevangenis ontslagenen. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1838. Herbonden in blind linnen. (2), xiv, 346 p. Niet afgesneden. 2e druk. Iets verbruind.
€ 60
* Dutch book about visiting prisoners.

8. DRUKKER, L. De sexueele criminaliteit in Nederland 1911-1930. Een crimineel-sociologische studie. Den Haag, Martinus Nijhoff, 1937. Ingenaaid. XII, 156 p. 1e druk. Achterkant met vouw. Kreukje voorin. Naam vorige eigenaar voorin op eerste en tweede blad geschreven.
€ 20
* Voormalig standaardwerk op het gebied van de criminologie.

9. GROTIUS, Hugo Hugonis Grotii De iure belli ac pacis libri tres. Cum adnotationibus selectis Joann. Frid. Gronovii, & auctioribus Joannis Barbeyracii. Accedit H. Grotii dissertatio de mari libero; et libellus singularis de aequitate, indulgentia, & facilitate. Edidit atque praefatus est Meinardus Tydeman. Trajecti ad Rhenum (Utrecht), ex off. Ioannis a Schoonhoven & soc. (Johannes van Schoonhoven), 1773. 20 x 13 x 7 cm. Perkamenten prijsband met wapen van Amsterdam op beide kanten, vergulde rugversiering en resten van linten. Gegraveerde titel en frontispice. XLVIII, 1048, 43 (Mare Liberum), 35 (register) p. Op de rug een oudtijds met inkt geschreven titel plus uitgelopen inktvlek. Band aan de randen iets versleten, wat grauw. Van binnen gaaf, mooi en onbeschreven.
€ 225
* Degelijke klassieke uitgave met Amsterdamse prijsband, maar geen spoor van een schoolprijs. Met commentaren van J.F. Gronovius en Jean Barbeyrac. Editie en voorwoord Meinard Tydeman (1741-1825), die van 1766-1790 hoogleraar te Utrecht was.

275285a11. (KOLLEWIJN, Dieuwke) Het lantrecht van Drenthe. Meppel, Jan Lensink, 1718 = [Assen, Provinciaal Bestuur van Drenthe, 1979]. Kunstenaarsboekband van twee soorten perkament en linnen. (123, 41, 64) p. Fotografische herdruk van de editie van 1718.
€ 150
* Opvallende kunstenaarsband van de bekende boekbindster en marmeraar (1918-2015), van roodgeverfd schaapsperkament met felrood linnen waarop ongekleurd kalfsperkament is aangebracht. Met goudgestempeld bloemetje op het voorplat en twee gouden grassprieten op de rug. Sneden met bruin besprenkeld. Achterin is met donker krijt een opdracht gekalligrafeerd van Dieuwke Kollewijn aan Wim Kersten, gedateerd ’20-11-’82’.

26819512. (PEIJPERS, W.N.) De wegen der misdaad. Tafereelen uit de lijfstraffelijke regtspleging. Rotterdam, H. Nijgh, 1858. Halfleer met gemarmerde platten (recent). (4), 284 p. Lithografisch frontispice. 1e druk. Litho aan de randen gevlekt. Wat lichte gebruikssporen.
€ 100
* Spannende ‘true crime’ avant la lettre: Cathérine Estinés (1787), Johanna Altburg (1841), Strugnell en Cartwright (1802), Bomal (1850), Hasse (1851-1852), het duel van Dreil (de moord op Von Kennau, 1830), de vadermoorders (François D. de S., 1712), Constantin Weise (1835), James Annesley (1743), en de aanslagen op koning Louis Philippe door Joseph Fieschi (1835) en door Louis Alibaud (1836). Samengesteld door W.N. Peijpers. Schaars boek. == In Dutch. ‘True crime’ of the 18th and 19th century in a contemporary edition.

13. POLITIE DEN HAAG Algemeene Politieverordening voor ‘s-Gravenhage van den 15den Juli 1902, zooals zij luidt na de laatstelijk op 13 Juni 1938 daarin aangebrachte wijzigingen, waarvan de Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland bericht van ontvangst hebben gezonden Den Haag, 1938. 21 x 16 cm. Originele linnen band met linnen rug en titeletiket. Circa 250 éénzijdig bedrukte p.
€ 25
* Bevat 303 uitgebreide artikelen en register. Met ca. 95 pp. aanvullingen, vnl. op gebied van verkeersregulatie (inclusief autopeds en handkarren!) uit de jaren 1938-1942. Zeer informatief en uiterst zeldzaam.

14. POLITIE DEN HAAG Algemeene Politieverordening voor ‘s-Gravenhage. 1871. No. 373. Den Haag, zonder uitgever, 1871. Omslag van geel papier. (2), 90, (10) p. 1e druk. Rugje wat versleten, maar verder in uitstekende staat en onverkleurd, een mooi, efemeer 19e-eeuws boek.
€ 25
* Met register achterin. Uiterst informatief over het Haagse dagelijks leven anno 1871.

16. SERS, P. Interieur des bagnes, suivi de la vie de deux célèbres forçats, et d’une anecdote historique.
Angers, Imprimerie de Cornilleau et Maige, 1842. Cloth. (4), 164 p. 2nd edition. Bound together with Fernand Nicolaÿ: Histoire Sanglante de l’Humanité. La Peine de Mort. 1909. (6), 372 p.
€ 40
* The book by Sers describes the inside of prisons with many interesting details, and gives a lot of attention to two famous criminals, Bernard-Félix Huet (1787-) and Anthelme Collet (1785-1840, ‘le brigand gentilhomme’). Good study copy.

FILOSOFIE

1. BELCAMPO De filosofie van het belcampisme. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver). Amsterdam/ Antwerpen, Kosmos, (1972). Ingenaaid. 296 p. 1e druk. Met los vel Errata. Leesvouw. Wijnvlek op snede en op erratavel.
€ 60
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Annie de Waard/ ter herinnering aan onze/ jarenlange samenwerking in/ de Snip en Snaprevue/ voor de Eerstejaars/ en nog veel meer/ Belcampo 28.10 ’77’.

2. (BELCAMPO). WINDELBAND, Wilhelm Lehrbuch der Geschichte der Philosophie. Tübingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1907. Halfleer met linnen platten. VIII, 588 p. Rug los, hoeken beschadigd.
€ 25
* Uit de bibliotheek van Belcampo, die het boek aandachtig bestudeerde – mogelijk voor De filosofie van het belcampisme (1972)? Hij zette potloodstrepen, cijfers en een enkel uitroepteken in de marge. Het naamregister vulde hij met een paginanummer aan.

3. BERGH VAN EYSINGA, H.W.Ph.E. van den Ontwikkeling. Volksblad. 3de jaargang nr. 1, januari 1901, t/m 8e jaargang nr. 12, december 1906. Zutphen, eigen beheer, 1901-1906. 27 x 20 cm. Eenvoudig halflinnen. (288) p. 1e druk. Wat gebruikssporen: poststempels, enkele eigenaarsstempeltjes (‘A.H. Munter jr.’), scheurtjes.
€ 75
* Zes complete jaargangen van dit privé-maandblad (4 p. elk) van de modernistische predikant, bevlogen schrijver en begenadigd redenaar Henri van den Bergh van Eysinga (1868-1920), gevuld met filosofische beschouwingen, besprekingen van literatuur (Goethe, Wilde), symbolistische schetsen en talloze kortere en langere gedichten. Ook met bijdragen van de dichter J. Jac. Thomson.

4. (BERNERI, Camillo) L’Unique. Supplément aux nos. 154 à 158. Camillo Berneri. Orléans, E. Armand, 1960. No wrappers. 56 p. With a woodcut portrait of Berneri by François Cotard. Uncut. First edition. Library stamp (removed as a double) and some pencil notes. A bit browned, some wear.
€ 25
* Fascinating special issue about the Florence professor of philosophy and anarchist Camillo Berneri (1897-1937), who was murdered in Barcelona for his views. Contains some articles about sexuality by Berneri: Le problème de l’inceste, i.a. about marriage between family members, L’Eglise et la prostitution and Jeanne d’Arc était-elle une invertie?

5. BLÜHER, Hans In medias res. Grundbemerkungen zum Menschen. Jena, Eugen Diederichs, 1919. Original wrappers. 68 p. Illustration of Blüher’s bookplate on page 1. First edition. Excellent copy.
€ 15
* With philosophical remarks under the headings: Prolog, Politika, Erotika, Heroika, Humana, & Epilog.

6. DEMOKRITOS Stofjes in het zonlicht. Vertaald en toegelicht door Rein Ferwerda. Amsterdam, Athenaeum-Polak en Van Gennep, 1998. Linnen met stofomslag en buikband. 168 p. 1e druk. Minivlekje op de rug van de buikband.
€ 16
* Alle overgeleverde natuurkundige en ethische fragmenten van de ‘lachende filosoof’.

7. DÜRCKHEIM, Karlfried Graf Transzendenz als Erfahrung. Beitrag und Widerhall. Festschrift zum 70. Geburtstag von Graf Dürckheim. (Met opdracht van de schrijver). Weilheim, Otto Wilhelm Barth-Verlag, 1966. Verguld linnen met origineel doorzichtig omslag. 516 p. Met portret. 1e druk.
€ 40
* Met handgeschreven opdracht van de boeddhistische psychiater en diplomaat (1896-1988): ‘An R.M. Houwink/ mit freundlichen Grüssen’ gedateerd ‘Februar 1966’.

8. (GEORGE, Stefan). UXKULL-GYLLENBAND, Woldemar Graf Das revolutionäre Ethos bei Stefan George. Tübingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1933. Original decorated wrappers. 24 p. First edition. A bit worn, pencil underlinings.
€ 25
* Text of an infamous lecture held in 1933, in which Uxkull-Gyllenband (1898-1939) built a bridge between Stefan George’s ideas and national-socialism. His later work may be interpreted as a putaway of Nazi Germany. Series “Philosophie und Geschichte” Nr. 45, with attractive upper cover.

10. INGERSOLL, Robert G. De waarheid. Een voordracht. (Uit het Engelsch). Amsterdam, L.J. Vermeer, 1897. Geniet. 32 p. Niet opengesneden. 1e druk. Wat vlekjes.
€ 25
* De Amerikaanse advocaat Robert Green Ingersoll (1833-1899) was een van de grote vrijdenkers, zijn bijnaam was ‘The Great Agnostic’ – en dit boekje maakt dan ook reclame voor de vrijdenkersvereniging De Dageraad (en de ‘Vrijdenkers-Weezenkas’). Mooi met het originele dichtbedrukte omslag. == Translation into Dutch.

11. JONGERT, Jac. ORDE. Handboek voor den zakenman Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1937. 15 x 11 cm. Ingenaaid. 80 p. 1e druk. Fris exemplaar met kreukje in achterzijde omslag.
€ 20
* Opvallende typografie van vormgever Jongert zelf. Filosofische aforismen voor zakenlieden, arbeiders en andere werkers. Laatste woorden: ‘Ook het hennepen venster ziet uit op de eeuwige rust.’ Brusse 852.

12. LEOPOLD, J.H. Stoïsche wijsheid. (Handboekje der moraal). Rotterdam, Brusse, 1904. Ingenaaid. (8), 72 p. Niet afgesneden. [Oplage 500 exemplaren]. 1e druk. Vlekje op voorplat, verder netjes.
€ 30
* Cat. Brusse 31.

13. LICHTENBERG, Georg Christoph Ausführliche Erklärung der Hogarthischen Kupferstiche, mit verkleinerten aber vollständigen Copien derselben von E. Riepenhausen. (Complete text in 14 parts, together in 9 vols, plus 1 double). Göttingen, Dieterichs, 1794-1835. 15-16 x 9-10 cm. Contemporary calf-backed boards.1st and 2nd printings. With an extra copy of part 9. Without the atlas. Some binding wear in parts 1, 7 and 9. With early 19th-century rubber stamps and names. Inside in excellent condition.
€ 250
* The text by the brilliant philosopher and writer Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799) is complete, but the atlas containing the reducted reproductions of Hogarth’s copper engravings by Ernst Ludwig Riepenhausen (as often) is missing – it is a folio volume, whereas the textbooks are small octavos.
This set was put together (long ago) from three different sets, all from Denmark. The first six parts have been bound separately in gilt mottled calf with black and grey marbled paper, and green spine labels. All of these have an owner’s signature [Count] ‘Bille-Brahe’ and a Hvedholm stamp, from the castle in the south of the island of Funen that the Bille-Brahe family possessed. Part 7 (and the double part 9) have brown-green-red marbled paper and a stamp ‘Tilhører Grevskabet Christiansholm’ (Belonging to the County of Christiansholm’, now Castle Aalholm in Lolland, most probably bought by count Frederik Christian Raben). Part 8-12 and 13-14 were bound in two slightly newer half-calf bindings with dark grey marbled paper, bright blue spine tickets, all edges dyed red, and also the Grevskabet Christiansholm stamps. These last seven parts are reprints, not marked as such, with exactly the same text (and years on the title pages), but a different layout, so fewer pages were needed. == Feel free to ask for more information.

14. LIGT, Bart de Clara Meijer Wichmann als verdedigster der menschelijkheid. Amsterdam, Comite van actie te gen de bestaande opvattingen omtrent Misdaad en Straf, [1933]. Original decorated wrappers. 24 p. First edition. Spot on upper cover, a few dog ears.
€ 20
* “Clara Meijer Wichmann as Defender of Humanity”. Antimilitarist De Ligt was a friend of Clara Wichmann (1890-1922), a feminist lawyer and philosopher. Simply decorated, attractive cover.

15. (MAETERLINCK, Maurice). H.d.H. Inleiding tot de werken van Maeterlinck. Amsterdam, C.L.G. Veldt, (ca. 1908). Geniet. 8 p. Met foto voorop. In het Nederlands. 1e druk. Gaaf.
€ 35
* Efemeer uitgeversboekje over Maeterlinck met inleiding ondertekend door ‘H.d.H.’ en reclame voor de verschillende Maeterlinck-uitgaven van Veldt. Niet in Worldcat. == Très rare et éphémère. Pas dans Worldcat.

16. NUT VAN ‘T ALGEMEEN Vijf handgeschreven voordrachten, ca. 1850. Vier cahiers (waarvan 1 met omslag), met 5 voordrachten in verschillende handschriften gehouden voor de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Goed leesbaar. Enkele kleine ouderdoms- en gebruikssporen.
€ 65
* Over verschillende onderwerpen veelal van psychologische en filosofische aard. Onder meer over de deugd, over het daarhenen snellen van het jaar 1845, over de laster bij theekransjes en koffierondjes en bij het nuttigen van punch, maar ook met een vertaling van enkele van de Dodengesprekken van Lucianus van Samosata. Geen herkenbare namen.

17. PERRON, E. du Blocnote klein formaat. Den Haag, Boucher, 1936. Buckram met stofomslag. 168 p. Gedrukt in een oplage 615 exemplaren. 1e druk. Van de achterzijde van het relatief schaarse stofomslag ontbreekt aan de bovenzijde een stukje van 1 cm².
€ 25
* Folemprise 8. Batten/ Stols 44.

18. PERRON, E. du Graffiti. (Blocnote klein formaat). Buckram met stofomslag. 168 p. Gedrukt in een oplage 615 exemplaren. 1e druk. Van de achterzijde van het relatief schaarse stofomslag ontbreekt aan de bovenzijde een stukje van 1 cm².
€ 25
* Lezenswaardige notities over o.a. film, Frankrijk, Multatuli, Van Schendel, Stirner en Tolstoj. Folemprise 8. Batten/ Stols 44.

19. RIKKERS, Margriet ”t Is of ik wel tien lichamen heb’. Lijden in de verhalen en filosofie van Belcampo, in relatie tot het hedonisme van Michel Onfray. Amsterdam, eigen beheer, 2006. Garenloos. (4), 134, xviii p. 1e druk.
€ 50
* Doctoraalscriptie Nederlandse Taal- en Letterkunde, afstudeerrichting Moderne Letterkunde, aan de Vrije Universiteit.

20. RISPENS, J.A. De roep der aarde. Rilke-Nietzsche-variaties. [Utrecht], Schildpadreeks, 1943 (1944). Ingenaaid. 32 p. Gesigneerd onder het colofon. Omslag deels verbleekt.
€ 20
* Essay. Clandestien uitgegeven onder de nazi-bezetting. De Jong 701.

21. (SCHILLER). FISCHER, Kuno Die Selbstbekenntnisse Schillers. Vortrag gehalten in der Rose zu Jena am 4. März 1857. & Schiller als Philosoph. Vortrag 10. März 1858. & Schiller als Komiker. Vortrag 30. Januar 1861. Frankfurt, Joh. Christ, 1858. 18 x 11 cm. Calf-backed boards. First edition. == Etwas berieben und stockfleckig. Name am Vorsatz: Anthon Bakels, um 1920 ein bekannter niederländischer Anarchist und Mitbegründer der Rapaillepartij.
€ 18
* Drei Vorträge in einem Band gebunden.

22. WICHMANN, Clara Twee gesigneerde, handgeschreven brieven aan dr. A.J. Resink. 26,0 x 21,3 cm, de tweede oblong en in het midden gevouwen. Tweezijdig beschreven. Gedateerd ‘Haag, v.-Boetzelaerlaan 37/ 21 april 1920’ en ‘Haag, 11 Juni ’20./ Obrechtstr. 245’. Opgeplakt aan beide zijden van een albumblad, maar vrijwel geheel leesbaar. 40 r. en 85 r.
€ 140
* Twee uitvoerige brieven naar aanleiding van een voordracht van Resink over sociale psychologie op het Congres van het Comité van Actie tegen de bestaande opvattingen over misdaad en straf op 21 maart 1920. Resink had zich opgewonden over een reactie van J.W. Kruyt (1877-1943), de voorzitter van het congres, maar Wichmann houdt hem voor dat hij de reactie verkeerd heeft opgevat. De tweede brief is onder meer een reactie op een (al door Wichmann afgewezen) uitnodiging om het woord te voeren op een vergadering over de wijsbegeerte van het recht. Uitvoerig over communisme. Verdient restauratie en nadere bestudering.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 626.291 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: