antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Noord-Nederland in literatuur, kunst en andere zaken

FRIESLAND

1. BANGMA, K. Noticie Boek. Korte omschrijvingen en Enige aantekeningen Betreffende de Landbouw Sedert het jaar 1868. Halflinnen opschrijfboekje met gemarmerde platten. 16 x 10 cm. 148 p. waarvan 100 beschreven, alle in een zeer leesbaar handschrift. Enkele inktvlekjes en krabbels, achterin enkele berekeningen in potlood. Rugje wat gesleten.
€ 125
* Mooi samengesteld logboek van een boerenbedrijf in Friesland, nabij Bolsward. Per jaar werden steeds twee pagina’s beschreven met aantekeningen over de oogst van groenten en aardappels en de prijzen van vee: hoogte- en dieptepunten en andere zaken die voor deze boer opmerkelijk waren. Het laatste beschreven jaar is 1916. Alle jaren werden geparafeerd ‘KB’. Voorin staat de naam K. Bangma. Naar alle waarschijnlijkheid betreft het hier Klaas Bangma (1843-1935), die in 1868 in het huwelijk trad met Sjuttje de Boer, en woonde te Witmarsum.
Aardig zijn de details over het weer, de prijzen van haver, ‘garst’, tarwe, ‘erften’, ‘Munstersche’, ‘Hollandsche Meisjes’, ‘kanarizaad’, de ziekten en prijzen van koeien en schapen, maar soms ook andere onderwerpen, zoals ‘Telegraaf van Bolsward naar Harlingen gemaakt’.

2. DONKERBROEK (FRIESLAND). (BOSMA, familie). WESTER, Hendrik Schoolboek over de geschiedenissen van ons vaderland; opgesteld door Hendrik Wester, en uitgegeven door de Maatschappij: tot Nut van ’t Algemeen. Leiden, Deventer, Groningen, D. du Mortier, J. de Lange en J. Oomkens, 1827. 16 x 9 cm. Oorspronkelijk blauwgrijs omslag met advertentie van de drukker op de achterkant. 160 p. 9e druk. Verfomfaaid en gevlekt.
€ 100
* Bijzonder exemplaar uit het achtereenvolgende bezit van Gerben, Lammert, Wybe, Hendrik en Eltje Bosma, kinderen van Andries Bosma (1796-1866) te Donkerbroek in het zuidoosten van de provincie Friesland. Zij schreven allemaal hun voorletters en achternaam voor- of achterin het boek met het jaar (of de datum) waarop ze het boek kregen, tussen 1837 en 1854. Eltje, de jongste, schreef er geen jaartal bij. Ook voorzien van aardige kindertekeningen: drie kieviten, twee paarden en (achterin) drie duiven. Prachtig familieboekje uit oude tijden!

3. FRIESLAND – HUWELIJKS-BEKENDMAKINGEN Collectie van 62 huwelijks-bekendmakingen uit de periode 1858-1891, alle afkomstig uit de zuidelijke helft van Friesland. Eenzijdig bedrukt in zwart en goud, soms met reliëfdruk en uitgestanste sierranden. Enkele met een lichtblauwe of beige achtergrond. Variërend van ca. 7 x 11 tot 5 x 7 cm. 2 duplicaten. Met één bekendmaking in afwijkend formaat: een vel gevergeerd papier (27 x 20 cm), eenzijdig bedrukt in goud! Bijna alle personen waarvan de afkomst genoemd wordt, zijn afkomstig uit de zuidhelft van Friesland. De kaarten worden bewaard in plastic multohoezen. De conditie is in het algemeen goed; soms ontbreekt een tandje of hoekje, en enkele kaartjes zijn wat vervaagd.
€ 375
* Deze mooie verzameling is kennelijk bijeengebracht door Durk of Dirk Letterla uit Tjalleberd: zijn naam staat enkele malen achterop geschreven in verschillende varianten. Er komt ook een G. Letterla voor. In het dorp Tjalleberd, bij Heerenveen, woonden in de 19e eeuw verschillende mannen met de naam Durk Letterla, onder meer een schoenmaker en een touwpluizer.

4. (FRIESLAND). LOOIJENGA, André, POPKEMA, Anne, & SLOFSTRA, Bouke Een meelijwekkend volk. Vreemden over Friezen van de oudheid tot de kerstening. Leeuwarden, Wijdemeer, 2017. Karton. 240 p. Illustraties in kleuren. 1e druk. Mooi.
€ 20
* Bloemlezing van teksten over de Friezen vanaf Herodotus tot aan het jaar 1000 AD. Schuchtere titel, maar een mooi boek.

5. FRISIA Fryslan Kalinder 1924. Ljouwert, W.A. Eisma & Co., [1923]. 24 x 16 cm. Calendar between two cover leaves. Printed in blue, every week with a poem or a motto. With the original cords. Ticket and rubberstamp of the Friesch Genootschap library. A bit worn.
€ 45
* Very delicate Frisian calendar. Obverse with a linocut of a church.

6. (LEEUWARDEN). EEKHOFF, W. Twaalf gezigten op de voornaamste gebouwen en beplantingen der stad Leeuwarden, in den tegenwoordigen tijd. Naar de natuur geteekend door Iz. Reynders, en met eene korte beschrijving voorzien door W. Eekhoff. Leeuwarden, W. Eekhoff, 1849. Oblong. 18 x 27 cm. Halflinnen met platten van wit glanzend papier, bedrukt in blauw, groen en rood. 48 p. met twaalf litho’s in zwart-wit, beschermd door vloeiblaadjes. 1e druk. Band wat versleten, vloeiblaadjes roestig. Voorin is een exlibris verwijderd, op het achterschutblad zijn drie rode plakkertjes aangebracht. Naaisel iets los.
€ 140
* Fijngetekende lithografische stadsgezichten van de Friese tekenaar Izaak Reynders.

7. LEEUWARDER COURANT Leeuwarder Courant van woensdag 26 maart 1806. Leeuwarden, Erven A. Ferwerda, 1806. 8 p. 1e druk. Niet afgesneden. Goede conditie.
€ 20
* Enkele namen: Bosma, Hanekamp, Hanekuyk, Joha, Jongsma, Kroon, Manger, Meurs, Sjaardema, Ypey en vele anderen (vooral notarissen e.d.). Deze krant bestaat uit twee in elkaar gevouwen bladen.

8. (PRISON). SURINGAR, W.H. Bezoeken in de gevangenis, of voorlezingen en toespraken, gehouden in den kerker. Eene bijdrage tot teregtwijzing en verbetering van gevangenen, en tot de kennis van derzelver toestand en karakter. Tevens bevattende eenige merkwaardige bijzonderheden en karaktertrekken uit het leven van gevangenen en uit de gevangenis ontslagenen. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1838. Rebound in unprinted cloth. (2), XIV, 346 p. Uncut. Second edition. A bit browned.
€ 75
* Dutch book about visiting prisoners.

9. REVE, Gerard Twee handgeschreven brieven aan de redactie van het tijdschrift Dialoog. Tijdschrift voor homofilie en maatschappij.
1. 27,4 x 21,4 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘GerardKvanhetReve’ en gedateerd ‘Greonterp Post Oudega Wijmbritseradeel Friesland/ 5 maart 1965’. 12 regels tekst.
2. 27,4 x 21,4 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘GerardKvanhetReve’ en gedateerd ‘Greonterp, Post Oudega Wijmbritseradeel (Fr.)’/ 12 Juli 1965. 10 regels tekst. Met een originele door Reve geschreven envelop aan Dialoog: ‘spoed’. Poststempel ‘7 VII 65’.
Verkocht
* In de eerste brief, gericht aan redactiesecretaris Niek Engelschman, vraagt Reve om de binnengekomen reacties op ‘Brief Bank’, ‘om eventueel te repliceren’. Hij vervolgt met een tirade tegen de schrijver Jef Last: ‘stoot toch alsjeblieft Jef Last af. De man heeft voor niets belangstelling dan Jef Last, en is een etiekloze warhoofd. Je hebt niks dan herrie, eindeloze gewichtige gesprekken, etc., met als resultaat dat hij zich voor een of ander fiktief plan naar Kopenhagen laat sturen, waarna je binnen drie dagen tijds een telegram krijgt dat hij van alles beroofd is, & of je geld wilt sturen, etc.’ Ten slotte: ‘Met homiofiele groet’!
‘De genade & Liefde van onze enige heer Jezus Christus zij met u’, aldus opent de tweede brief. Middels dit schrijven wil Reve een correctie doorgeven in ‘Heb ik God gelasterd?’: ‘pagina 2, regel 4, staat ter tijd; moet zijn: ten tijde. Want als men staande naamvalsverbuigingen bezigt, moet men ze korrekt toepassen, & tijd is mannelijk’. Hij zou graag een drukproef ontvangen: ‘U hebt hem binnen 24 à 36 uur na verzending weer retour’.
Gerard Reve zat de eerste twee jaargangen in de redactie van Dialoog. Aan het eerste nummer van de eerste jaargang droeg hij bij met ‘Brief aan mijn bank’, dat enkele felle reacties uitlokte bij paters en predikanten en mede aanleiding zou zijn tot het ezelsproces. ‘Heb ik God gelasterd?’ verscheen als reactie hierop in aflevering 4.

10. ZONDERVAN, J.P. Linoleumsnijden. Handleiding voor snijden en drukken. Franeker, Telenga’s Drukkerij, (ca. 1960). Origineel omslag in groen, rood en zwart op geel papier naar ontwerp van de auteur. (56) p. Met veel illustraties, linosnedes van de auteur, veelal in zwartwit maar sommige met kleur. 1e druk. Rugje bruin.
Verkocht
* Mooi uitgevoerde, schaarse cursus.

GRONINGEN

11. AUDEN, W.H. Address to the Beasts. [Groningen], (Hester Verkruissen), 2002. Original wrappers. (16) p. Set by hand from the Gill and printed on Zerkall Bütten in an edition of 40 numbered copies. With 2 linocuts by Arjenne Fakkel. 1st edition.
€ 50
* Fine and youthful book production.

12. BAAREN, Theo van Getypte brief aan ‘Geachte Heer [Willem] Huijer’. 29,5 x 21,0 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Theo v Baaren’ en gedateerd ‘Groningen 19-10-1981’. 4 regels tekst. Met originele envelop.
€ 30
* Kort briefje aan de antiquaar Huijer over het toesturen van fotokopieën, waarover Van Baaren hem ‘naar beste weten’ zal inlichten. Vervolgens zond Huijer hem een kopie van pagina 16-17 van het door Van Baaren vertaalde T.S. Eliot-gedicht ‘Braakland’ (1949), waarover onzeker was of de correcties van de hand van Van Baaren waren. Van Baaren noteerde op deze fotokopie: ‘De correcties zijn niet in mijn hand en ook niet door mij opgegeven. Theo v Baaren’.

13. DE VIER SEIZOENEN Map indrukken. 1987-2008. Groningen, De Vier Seizoenen, 1987-2008. Overslagmap met titeletiket, waarin 18 verschillende uitgaven. Alle met de hand gezet en gedrukt in (zeer) beperkte oplagen.
Verkocht
* Vrolijk verrassingspakket: achttien verschillende uitgaafjes van Elze ter Harkels pers, op de meest uiteenlopende wijzen gedrukt en verspreid. Bevat o.a. een kaartje van het Belcampo Genootschap, Restant van een afgescheurd jaar (met een afbeelding door Peter van Straaten), een in facsimile gedrukte brief van Koos Schuur aan Theo Sontrop, ‘Geloofsbelijdenis’ van C.O. Jellema, een gedicht van Willem Wilmink en de E is mijn letter! beschrijvende catalogus na vijftien jaar De Vier Seizoenen.

14. (DRENTHE). MAGNIN, J.S. De voormalige kloosters in Drenthe geschiedkundig beschouwd. Groningen, J. Oomkens, 1835. Origineel karton. 228 p. Niet afgesneden. 1e druk. Rug versleten, omslag wat gevlekt en aan de randen verbruind.
€ 45
* Leuk, typisch vroeg-19e-eeuws boek. Mooi vormgegeven, met gegraveerde titel, waarop een afbeelding van het zegel van het klooster te Assen, en geïllustreerd kartonnen bandje met gelithografeerde voor- en achterzijde. Jean Samuel Magnin (1796-1888) was provinciaal archivaris van Drenthe en auteur van een reeks belangrijke werken over de geschiedenis van deze provincie.

15. EEKHOUT, Jan H. Het ander koningschap. [Groningen], (Kaveka), [1960]. Geniet. (28) p. Uitgegeven in een (in rood) gestencilde en door de dichter gesigneerde oplage van waarschijnlijk enkele tientallen exemplaren.
€ 12
* Poëzie van een teleurgesteld man. De nationaalsocialist Eekhout werd na de oorlog veroordeeld tot twee jaar gevangenis en tien jaar publicatieverbod; vandaar de ongedateerde, gestencilde privéuitgaafjes. Onder het colofon gesigneerd door de dichter.

16. Gay magazine Vrijbeeld. Nummer 2. Juni 1987. Groningen, Vrijbeeld, 1987. 20 x 14 cm. Geniet. 24 p. 1e druk.
€ 15
* Homo-sekstijdschrift met vroege vrij-veilig-fantasieën en foto’s.

17. HOFSTEDE DE GROOT, P. Ary Scheffer. Met vier platen en het portret van Ary Scheffer. Groningen, P. Noordhoff, 1872. Gedecoreerd karton. 48 p. Geïllustreerd met 5 getinte litho’s. 1e druk. Gerestaureerd: rugje met scotch-tape, binnenzijde knepen verstevigd. Aan de randen wat versleten.
€ 45
* Nederlandse uitgave van het in 1870 in Berlijn uitgegeven boek Ary Scheffer. ein Charakterbild. Met de originele band, aan de voor- en achterkant met een getinte lithografische afbeelding.

18. KOMRIJ, Gerrit Metamorfose. Bij het Requiem van Nicolò Jommelli (1714-1774). (Groningen), Athena’s Boekhandel, 2002. Geniet. 16 p. Illustraties. 1e druk.
€ 20
* Eenmalige, exclusieve uitgave ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van Athena’s Boekhandel.

19. KUIPERS, Abe Grönneger laidjes. Mit (elf) oet de haand kleurde holtsneden van Abe J. Kuipers. Zonder plaats, De Vuurslag, 1946. 29 x 23 cm. 6 bladen, eenzijdig bedrukt. Vijf bladen met gedichten werden elk voorzien van twee met de hand gekleurde houtsneden, de colofonpagina heeft éen met de hand gekleurde houtsnede. Gedrukt bij drukkerij De Waal in 100 genummerde en gesigneerde exemplaren. 2e druk.
€ 100
* De map ontbreekt, maar de prenten zijn er allemaal.

20. KUIPERS, Abe Oneoclock62. [Groningen, eigen beheer, 1961?]. Plano. Gedrukt in rood en zwart. Gesigneerd en gedateerd in potlood ‘AbeK/61 (?)’.
€ 50
* Door jazz geïnspireerde plano/ rijmprent. De vibrafonist Terry Gibbs (geboren in 1924) trad sinds de jaren vijftig op met zijn sextet.

21. KUIPERS, Abe Originele houtsnede. Gesigneerd en gedateerd r.o. Abe 82 en genummerd l.o. ‘hs 4’. Papierformaat 26,1 x 26,0 cm., beeldformaat 16,0 x 16,0 cm.
€ 50
* Deze houtsnede werd gebruikt als frontispice van De zwarte vlek van Theo van Doesburg (Heemstede, Lojen Deur Pers, 1984).

22. KUIPERS, Abe Originele linosnede. (Pianist aan vleugel, van boven bezien). Gesigneerd en gedateerd r.o. ‘Abe K ’51’. Beeldformaat 18,1 x 12,5 cm. Onder passepartout. Enkele kreukjes.
€ 75
* Met op het passepartout in potlood de opdracht ‘2006 – Voor Dick Leutscher van Abe en Tanja’.’

23. (KUIPERS, Abe). BROUWER, Fop. I. Zwerven door Drenthe. Het land der hunebedden. Assen, Van Gorcum, 1949. Ingenaaid. 96 p. Met uitklapkaart. 2e geheel nieuwe druk. Wat verbruind.
€ 15
* Omslagontwerp van Abe Kuipers.

24. LANDHEER e.a., Jo Dichteressen over de seizoenen. (Met een originele houtsnede door Abe J. Kuipers). [Groningen, Abe J. Kuipers], (1945). Ingenaaid. (2), 14 p. Gedrukt in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag deels flink verschoten.
€ 30
* Bevat poëzie van Truus Gerhardt, Jo Landheer, Giza Ritschl en Henriette Roland Holst-van der Schalk. Merelreeks 4. De Jong 186.

25. (OOMKENS, Jan) Album der deelgenooten aan de Vereeniging van Oud-studenten bij de inwijding van het nieuwe Akademie-gebouw te Groningen, september 1850. [Groningen, Jan Oomkens, 1850]. 27 x 23 cm. Origineel bedrukt karton. 26 eenzijdig bedrukte bladen, waarvan de genummerde 1-24 in facsimile de handtekeningen van de oud-studenten bevatten. 1e druk. Buitenkant wat stoffig, verder mooi.
€ 45
* Met een prachtige in blauw, groen, rood en goud gedrukte titelpagina met de fraaiste lettertypen en een mooie afbeelding van het nieuwe Academiegebouw. Bijgevoegd: KUIPERS, Abe, A. van der Veen Oomkens, een Groninger lettergieterij in de negentiende eeuw. Groningen, Niemeijer, 1987. Ingenaaid. 108 p. Geïllustreerd. 1e druk.

26. (SCHEEMDA). EELSSEMA, W.J. Hoedjes! Blijspel in één bedrijf. Gevalletje van vrouwenlist. Scheemda, De Noordstar, 1930. Origineel omslag. 24 p. Wat bruinvlekkig, stempeltje op omslag.
€ 18
* Achterop een foto van Toneelmagazijn De Noordstar te Scheemda met een informatief woordje van uitgever J. Bakker aan de ‘Heeren Rederijkers’. Toneelstuk van de uit Nieuw Scheemda afkomstige veelschrijver Wiert Eelssema (1902-1970).

27. SNOEK, Paul Zeg het met groente. (Met, in sjabloondruk in rood, groen en oranje, afbeeldingen van radijs, boon en wortel). [Groningen,] Marlies Louwes, [2004]. Met de hand gezet en gedrukt door Marlies Louwes in een beperkte oplage op een papieren groentezak.
€ 15
* [Uitgegeven ter gelegenheid van de veertigste verjaardag van Ernst Willem Boissevain.]

28. TEPPER, Nanne De avonturen van Hillebillie Veen. (Gesigneerd). Groningen, Philip Elchers, 1998. Cahiersteek met omslag in beschermhoes. 80 p. Gedrukt in een oplage van 500 genummerde exemplaren. 1e druk. Aan bovenrand iets gekreukt.
€ 60
* Eén van de 150 door de auteur genummerde en gesigneerde exemplaren. De enige bibliofiele Tepper bij leven (1962-2012) verschenen. Belcamporeeks 2.

29. VISSER, Ab Drie handgeschreven brieven aan ‘Beste [Kees] Lekkerkerker’. 1. 27,7 x 20,2 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Ab Visser’ en gedateerd ‘Groningen 23 Oct ’45’. 18 regels tekst. Met originele envelop. 2. 27,7 x 20,2 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Ab Visser’ en niet gedateerd [= begin november 1945]. 8 regels tekst. Met originele envelop. 3. 22,4 x 14,5 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Ab Visser’ en niet gedateerd [= eind november 1945]. 17 regels tekst. Met originele envelop.
€ 150
* Over nieuw werk van Visser, dat Lekkerkerker mogelijk bij een uitgeverij of in tijdschriften kan plaatsen. Visser is verheugd dat zijn historische roman Rudolf de Mepse eindelijk verschijnt: ”t Is een vreemde weg geweest met het boek, want vermoed wordt, dat het m.s. destijds opgevraagd is n.a.v. jouw aankondiging. Weet je nog? Geheel onschuldig heb je dus meegewerkt aan het verbod’. Visser somt de historische novellen op, waaraan hij de afgelopen jaren heeft gewerkt. ‘Maar je moet nog even geduld hebben, want ik werk nog niet. 3 maand geleden heb ik een ongeluk gehad, waarbij ik o.a. mijn rechterbovenarm brak’.
De tweede brief begeleidt ‘een novelle voor je tijdschrift’ (niet bijgevoegd). Voorts over Rudolf de Mepse: ‘zojuist verschenen. Het ziet er zeer behoorlijk uit’. Eindigend met een Gronings-nuchtere opmerking: ‘Het huis, dat ons beloofd was, is ons door de neus geboord. Vervelend, maar wat doe je er aan’.
Visser is in de derde brief enigszins gepikeerd: ‘Ik vind het naar, dat je zo lang zeurt met een antwoord […] Ik hou niet van dat geteem, maar wikkel liever de dingen zakelijk en snel af en verwacht dat ook van de lui waar ik mee om ga. Het is mij te omslachtig nòg eens een verhaal te sturen, bovendien als ik daar nog eerst een halve drukkerij voor moet ondersteboven gooien’.

30. (VISSER, Ab). VASALIS, M. Een pijn, waarvoor geen naam bestaat. Rapport opgesteld en uitgesproken door Vasalis ter gelegenheid van de Hendrik de Vries-Prijs uitgereikt aan Ab Visser te Groningen in december 1958. Gevolgd door vijf gedichten van Ab Visser. Zonder plaats, Sjaalmanpers, 1983. Ingenaaid. (4), 20 p. Gedrukt naar calligrafie van Coen Hofmann in een oplage van 270 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 14

31. VRIES, Hendrik de Die droomwereld in te dringen. Project van drukkers in de marge bij de honderdste geboortedag van Hendrik de Vries. (31 uitgaven in cassette). Groningen, De Typografentafel, 1996. 31 boekjes in ingenieuze cassette (14 x 16 x 20 cm). Bedacht, ontworpen, gedrukt, geproduceerd, geïllustreerd en samengebracht in een oplage van 100 cassettes.
€ 450
* Weer zo’n prachtig en fantastisch project: 30 drukkers produceren in nauwe samenwerking een mooie, gevulde cassette, nu eens niet voor een drukker die Abraham ziet, maar ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Hendrik de Vries (1896-1989). Het betreft (op éen uitzondering na) ONGEPUBLICEERDE poëzie en tekeningen van de dichter-kunstenaar.
Aan deze buitengewoon geslaagde onderneming werkten de volgende dertig drukkers mee: De Ammoniet, Antje Veldstra, Augustijnpers, Avalon Pers, In de Bonnefant, Boon Pers, Clipeus Pers, Eikeldoorpers, Eric van der Wal, Frans de Jong, Het Gonst, Helicon Pers, Kattekwaad, De Klaproos, Klencke Pers, Koekanger Handpers, Kroonesteyn Pers, Lageland Pers, Linje Pers, Marlies Louwes, Mikado Pers, De Oude Degel, Philip Elchers, Purper Pers, Ser J.L. Prop, Statenhof Pers, Triona Pers, De Uitvreter, De Vier Seizoenen. In het inleidende boekje, gedrukt door het Grafisch Museum Groningen, staat een inleiding van Elze ten Harkel, een overzicht van de deelnemende drukkers, een inleiding van Wim Koops, voorzitter van de Stichting Hendrik de Vries – Riek van der Zee, een ‘Inleiding tot enig nagelaten werk’ door Jan van der Vegt en een verantwoording van en aantekeningen bij alle gedrukte teksten door Dick Leutscher en Jan van der Vegt.

DE PLOEG

32. ALTINK, J., & J. BOER De drie kleuren. Teekenvoorbeelden voor de lagere school. Toelichting. Groningen-Den Haag-Batavia, J.B. Wolters, 1931. Original wrappers. 12 p. Illustrated. Two tipped-in plates in colors. 1st edition. Nice copy.
€ 90
* ‘The three colors. Drawing examples for primary school. Explanation.’ Advertising booklet for the series, that consisted of three sample folders and two exercise folders with blank paper. With enthusiastic text by Jan Altink (painter) and Jan Boer (teacher) and two pasted pictures. Jan Altink is one of the most famous members of the Groningen expressionist artists’ club De Ploeg. Other prominent members were Hendrik Werkman, Jan Wiegers and Johan Dijkstra.

33. BOER, Jan Nunerkes. (Schulpkes dei zingen). (Met tien tekeningen van Jan Altink en een voorwoord van Jan Fabricius). (Groningen, H.N. Werkman, 1929). Ingenaaid. 48 p. Gedrukt in en oplage van 400 exemplaren. 1e druk. Omslag deels wat verschoten.
€ 100
* Echte stevige Grönnegse poëzie met illustraties van Jan Altink, de eerste druk, en de enige vervaardigd door Hendrik Werkman. Beiden waren lid van de Groningse kunstenaarssociëteit De Ploeg.

34. COHEN, Josef Schemer. Verzen van -. Houtsneden van Johan Dijkstra. (1/25 gesigneerde luxe-exemplaren). Groningen, Groninger Kunstkring “De Ploeg”, 1923. 20,6 x 16,8 cm. Gedecoreerd karton (origineel omslag meegebonden). (4), 66 p. 1e druk. Doorgaande vouw in rechteronderhoek van alle pagina’s.
€ 450
* Eén van de 25 luxe-exemplaren waarin alle houtsneden door Dijkstra gesigneerd zijn. Met een door Dijkstra in potlood geschreven colofon, waarin dit boek nummer 6 heeft gekregen.
Acht magnifieke houtsneden bij deze pure poëzie. Uit de hoogtijdagen van De Ploeg, en het jaar vóór de door Dijkstra geïllustreerde dichtbundel Ganymedes van Willem de Mérode.
Fraaie toepasselijke, laat-twintigste-eeuwse kunstenaarsband, helaas niet gesigneerd.

35. COMMUNITY SINGING Zondagmorgen. Amstelveen, de Zondagsdrukkers, 1980. Vouwblad. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt op kringlooppapier uit de jaren 1940-1945 door Reinold Kuipers in een oplage van 20 exemplaren.
€ 90
* De tekst is afkomstig uit het in 1930 door H.N. Werkman gedrukte (en heden tamelijk zeldzame) Het pierement door Community Singing.

36. (DIJKSTRA, Johan). LJESKOW, N.S. De priesters. Uit het Russisch vertaald door S. van Praag. Bandontwerp Johan Dijkstra. Amsterdam, De Gulden Ster, [1931]. Versierd linnen (gesigneerd Johan Dijkstra). 352 p. 1e druk. Band wat vlekkig, boek heeft roest.
€ 25
* Opmerkelijk expressieve bandversiering in blauw en rood op wit.

37. (DIJKSTRA, Johan). WOLTERS, J.B. Woordenboeken nieuwe talen bij J.B. Wolters Groningen Den Haag. (Reclameblad). Groningen/ Den Haag, Wolters, [1927]. Eén blad, eenzijdig bedrukt in zwart, blauw en geel. 15,5 x 11,0 cm. Als nieuw. (Zie de afbeelding voor de twee varianten die we kunnen aanbieden).
€ 12
* Kaart van Nederland en omliggende landen met reclame voor de bekende standaard-woordenboeken van Koenen-Endepols (Nederlands), Herckenrath (Frans), Van Gelderen (Duits) en Ten Bruggencate-Broers (Engels), getekend door Johan Dijkstra. Mooi!

38. (HOMOSEKSUALITEIT). POORT, H.F. Rudolph de Mepsche of de Faansche gruwelen 1731. Noordhorn, H.F. Poort, 1925. Ingenaaid. 100 p. Met 4 illustratie’s [sic]. 2e verbeterde en herziene druk. Rugje iets beschadigd.
€ 25
* Over de buitensporige vervolging door de lokale landheer Rudolf de Mepsche die een aantal vijanden vals beschuldigde van sodomie en liet executeren in het Groningse Zuidhorn. Eenvoudig, in eigen beheer geproduceerd boekje.

39. (PLOEG) Tentoonstelling De Ploeg in de zalen van Pictura. Catalogus April 1936. [Groningen, H.N. Werkman], 1936. 23.1 x 15.3 cm. Original wrappers. (16) p. Illustrated. Typeset from the Nobel and printed on satinated text paper. 1ste druk. Mooi exemplaar.
€ 175
* With the well-known vignette of De Ploeg on the cover. Inside, we find pictures and titles of the works on the exposition by a.o. Altink, Dijkstra, Faber, Jordens, Kleima, Martens, Werkman and Wiegers.
Not in the Dekkers bibliography, but in the text it is attributed to Werkman, as in Picarta. Not in Hot Printing.

40. (SANDBERG). CARLINAPERS bevrijde letters. (Haarlem), Carlinapers, 1980. 29,8 x 21,0 cm. Ingenaaid met omslag. (26) p. Met de hand gezet en gedrukt in vele kleuren in een oplage van 20 genummerde exemplaren.
€ 75
* Een uitspraak van Sandberg over het drukwerk van Werkman, speels en kleurrijk over de bladzijden van deze uitgave verdeeld. Ongenummerd exemplaar.

41. TIMMERMANS, Felix. (DIJKSTRA, Johan) Ha! Is mij dat een feest. (Groningen, De Vier Seizoenen, 2002). Leporello. Met de hand gezet uit de De Roos en gedrukt op verschillende soorten papier in een oplage van 100 en enige exemplaren. Geïllustreerd. 1e druk.
€ 100
* Brief in facsimile van Timmermans aan uitgever Noordhoff over Dijkstra’s houtsneden voor Het boek van Trijntje Soldaats (1928). Met een (verkleinde) reproductie van een houtsnede van Dijkstra.
Dit is één van de (volgens een mondelinge mededeling van de uitgever) slechts negen luxe-exemplaren, ingenaaid in een ORIGINELE PROEFPAGINA uit het in 1928 door H.N. Werkman gedrukte Het boek van Trijntje Soldaats.

42. TIMMERMANS, Felix. (DIJKSTRA, Johan) Ha! Is mij dat een feest. (Groningen, De Vier Seizoenen, 2002). Leporello. Met de hand gezet uit de De Roos en gedrukt op verschillende soorten papier in een oplage van 100 en enige exemplaren. Geïllustreerd. 1e druk.
€ 18
* Brief in facsimile van Timmermans aan uitgever Noordhoff over Dijkstra’s houtsneden voor Het boek van Trijntje Soldaats (1928). Met een (verkleinde) reproductie van een houtsnede van Dijkstra.

43. (WERKMAN, H.N.). MILLER, Henry Het heelal van de dood. Een studie over Lawrence, Proust en Joyce. (Vertaald en ingeleid door J[acques] d[en] H[aan]). [Groningen], In agris occupatis, [1944]. Ingenaaid. 36 p. Omslag in rood en wit ontworpen en gedrukt door H.N. Werkman. Gedrukt in een oplage van 200 genummerde exemplaren. Omslag deels licht verkleurd, klein vlekje.
Verkocht
* Betekenisvolle tekst. De Groninger boekverkoper Jacques den Haan (1908-1982) was een onvermoeibaar pleitbezorger van Henry Miller. De drukinkt van dit boek is niet geheel zwart, maar een beetje paarsig, waarschijnlijk vanwege de oorlogsomstandigheden. Volière-reeks 9/10. De Jong 568. Dekkers G-254. Hot printing 44-g21. Simoni M 23.

44. ZUITHOFF, Ate Kampkweel. (Met lino’s van Dirk Verèl en Ate Zuithoff). (Groningen), Christelijke Jeugd Organisatie, 1934. Ingenaaid. 80 p. Gedrukt op de persen van Climax te Haren in een oplage van 250 exemplaren. 1e druk. Gebruikt exemplaar met inscriptie in potlood (‘M. Spieker C.J.O.-kamp’ en een opsomming van populaire liedjes) op de binnenzijde van het omslag, rug sleets en met vlekken en andere sporen van kampgebruik.
€ 75
* Vrolijke uitgave van het jonge Groningse drietal F.R.A. (August) Henkels, Dirk Verèl en Ate Zuithoff. Niet alleen boordevol bekende kampliederen, maar ook met (somwijlen melige) limericks, nonsensrijmpjes en Groningse volksliederen (‘Knoalster Lorelei’), alles artistiek vormgegeven en rijkelijk verlucht met speelse lino’s door Verèl en Zuithoff. Een uitgave met bibliofiele pretenties, maar dit exemplaar is ongetwijfeld veelvuldig in een rugzak meegenomen naar jeugdkampen en gehanteerd om het aardappels schillen op te vrolijken.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 326.554 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: