antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Old and Rare (1490-1850)

1. (ANTWERPEN 1582). BOS, G.J. Gecostumeerde optogt gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps den 11den junij 1860, ter viering van den 285sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende de intrede en huldiging van Frans, Hertog van Anjou, Alençon, Berry, enz. als Hertog van Braband en Markgraaf van Antwerpen, binnen Antwerpen den 19den februarij 1582. Naar de oorspronkelijke bronnen bewerkt door de commissarissen tot regeling van de maskerade, en onder hun toezigt geteekend en op steen gebragt door G.J. Bos. (Met 4 bijbehorende publicaties). Leiden, Jac. Hazenberg Czn., [1860]. Linnen portfolio met goud- en blinddruk, linten present. Oblong 29 x 38 cm. Leporello van 28 gelithografeerde en gekleurde bladen van elk 28 x 36 cm, ofwel één prent van 10,80 meter lang! Met bijbehorende losse toelichting op blauw papier (8 p.). 1e druk. De portfolio vertoont heel lichte gebruikssporen. Eerste blad los, enkele vouwen wat ingescheurd, laatste blad aan de rechterrand versleten en wat vuil. Sold
De feestelijke intocht in Antwerpen van Frans van Anjou, de kroonprins van Frankrijk, in 1582. Het betreft dus niet de ‘Franse furie’ van 1584! Een kolossaal lange lithografische prent die de feestelijke optocht voorstelt waarmee de Leidse studenten het 57ste lustrum van de in 1575 gestichte Universiteit van Leiden vierden.
Bijgevoegd: A. BLOEMBERGEN, De intrede en huldiging van Frans, Hertog van Anjou (…), binnen Antwerpen den 19den Februarij 1582. Uitgegeven ter opheldering van de maskerade. Leiden, Hazenberg, 1860. Linnen. VIII, 156 p. 1e druk. Band iets verbleekt.
En: Programma van de maskerade. Leiden, Hazenberg, 1860. Op blauw papier. 16 p. 1e druk. Bibliotheeksporen. Wat verfomfaaid aan de randen.
Tenslotte: Geschiedkundige beschrijving der maskerade. Leiden, M.R. van Gelder, 1860. Origineel omslag met lithografische afbeelding. 36 p. 2e druk. Gebruikssporen.
Mooi ensemble met de toelichting op blauw papier en drie zeldzame contemporaine publicaties over deze maskerade van de intocht in Antwerpen.

2. (ABOUT KING JAMES II, his son the Prince of Wales, and the Prince of Orange) Nieuwe voorseggingen, wegens het besluyt van de staeten, en rijcken, van de werelt. Behelsende de desseynen van den Koning van Engeland; de intrigues van het Franse hoff; of vervolg van ’t orakel; de geboorte, en opvoedinge van den Prince van Walles. Gedrukt en Afgebrilt / No place or publisher, 1688. Without wrappers, formerly a part of a convolute. 40 p. Very good condition.
€ 55
* “New Predictions because of the Decision of the States and Empires of the World. The Designs of the King of England; the Intrigues of the French Court; the Sequel of the Oracle; The Birth and Education of the Prince of Wales”. In fact a conversation between the Oracle and a number of political powers about succession and religion in Britain. A pamphlet in its original Dutch. Knuttel 12978.

7. ARNHEM Copie van die informatien, confessien ende sententien, van die twee verraders ende conspirateurs tegens de steden Arnhem ende Doesburgh, consequentelick tegens den Staat der Vereenighde Nederlanden ondernomen. (Verraad van Jan Muller en Hendrick in de Kelder, 1665). Arnhem, Jacob van Biesen, 1665. Blauw omslag. (14) p. Niet afgesneden. 1e druk. Op elke pagina is oudtijds geschreven ‘2e deel No. 29’. Aan de randen wat gekreukt.
€ 75
* Uitvoerig verslag van het verhoor van en de strafzaak tegen deze twee mannen, die van plan waren om de bisschop van Munster toegang over de rivier te verschaffen, zodat hij Arnhem en Doesburg kon belegeren.

8. BARCLAY, John Argenis. Editio novissima. Cum clave hoc est, nominum propriorum elucidatione hactenus nondum edita. Leyden, Officina Elzeviriana, 1627. 12,5x 7,5 cm. Vellum. (12), 804 p. Engraved title page. Reprint edition. Binding a bit stained. A few inscriptions on the flyleaves. Bookplate of Dr. J.A. van Praag. 20th century catalogue entriy pasted in at first flyleaf. Bookblock is loosening a bit, but the inside is very clean.
€ 190
* “Argenis. Newest edition. With a key, that is, an elucidation of the proper names, not published before”. And indeed: ‘Hippophilus’ = King of Spain, “Hyanisbe” = Queen Elizabeth. Barclay (1580-1621), a Scotsman grown up in France, is considered one of the last humanists, ‘un des derniers feux de l’humanisme’. This is his main work, an extensive novel and mirror of political morals. First Elzevir edition.

9. BARCLAY, John Euphormionis Lusinini sive Ioannis Barclaii Satyricon Partes quinque cum clavi. Accessit Conspiratio Anglicana. Amsterdam, G. Blaeuw, 1634. 11 x 7 cm. Vellum with title ticket and gilt number and initials on the spine. (8), 582 p. Fine engraved title page for this excellent reprint edition. Binding soiled and ticket worn. In the middle, two quires slightly protruding. Title a bit spotted and with a vague name. Some marginal notes and underlinings. A few tiny paper repairs Two 20th century catalogue entries pasted in at the lower inside cover.
€ 125
* “The Satyricon of Euphormio Lusininus, in Five Parts, with a key, and an addition about the Gunpowder Plot”. A political satire directed against the Jesuits. Barclay (1580-1621), a Scotsman grown up in France, is considered one of the last humanists, ‘un des derniers feux de l’humanisme’. The five Parts have been dedicated to important politicians and rulers, such as Robert Cecil and King Louis XIII. This is one of several reprints of the complete edition.

11. BELLAMY, Jacobus Gezangen. Amsterdam, A. Mens Jansz., 1785. Karton. (2), XVI, 80 p. Gegraveerde titelpagina met portret door Reinier Vinkeles. 1e druk. Band wat sleets. .Met stempels van een ‘Studenten-bibliotheek’; een inscriptie en lijmsporen op de eerste pagina’s.
€ 18
* Deze dichtbundel verscheen nog tijdens het leven van Bellamy, die reeds in 1786 overleed, 28 jaar oud.

12. BELLAMY, Jacobus Proeven voor het verstand, den smaak en het hart. Dordrecht, De Leeuw en Krap, 1790. Herbonden in kunstleer. (8), 192 p. Gegraveerde titelpagina. 1e druk. Onaantrekkelijke, maar stevige boekband van een ‘Studenten-bibliotheek’, jaartal 1978. Met moderne inscripties en lijmsporen op de eerste pagina’s.
€ 25
* Proza en poëzie uit het gelijknamige vernieuwende poëzietijdschrift, dat verscheen in 1784-1785, deels van Bellamy zelf, deels van anderen, maar geredigeerd door Bellamy, die reeds in 1786 overleed, 28 jaar oud.

13. (BETWEEN OLIVER CROMWELL AND HUGH PETER, FROM HELL) Rede-kavelinge tusshen Olivier Cromwel en meester Peter, wegens de saecken, en jegenwoordigen toestant in Engelandt. In Cromwels-stadt, in de Hel nieuw gebouwt, door de fabricq, en inventie van Lord Protector. Naer de Copye, per Costi uyt de Hel gesonden / No place or publisher, 1661. Without wrappers, formerly a part of a convolute. 20 p. Very good condition. ‘Tusshen’ is a typo in the title, it should be ‘tusschen’.
€ 60
* “Discussion between Oliver Cromwell and Master Peter, about the business and present condition in England. In Cromwell’s city, in the newly built Hell, by the fabric and invention of the Lord Protector. After the copy sent to you from Hell”. This Dutch pamphlet contains a posthumous, history-laden dialogue between the Puritan preacher Hugh Peter and the former ruler of Britain. Peter lived in Boston 1635-1641 and came back to Britain in the expectation to further the cause of Cromwell. He was enthusiastic about the execution of Charles II and, as an army chaplain, attended the execution of many of Charles’ allies, not without relish. After the Restoration, Master Peter was executed himself as a regicide in 1660. This pamphlet also treats the peace talks with the Netherlands and the intended marriage of Charles II with Catherine of Braganza. Knuttel 8451.

14. BIZOT, Pierre Medalische historie der republyk van Holland. Amsterdam, Pieter Mortier, 1690. In ’t Fransch beschreeven door den Heer Bizot, en uit die taal in ’t Nederduitsch gebracht, en wel twee derden vermeerderd; nevens alle de Medalien der Overtocht van Zyn Hoogheid na Engeland, des zelfs Krooning, enz. tot nu toe in gevoegsaame ordre gesteld: met een Byvoegsel van de Grafsteden ter eere der Dappere Helden opgerecht. 4to. Vellum. (8), 36, (8), 364, (40), (16) p. 123 separate plates with medals and numerous medals in the text. Plus portraits of King William III and his Queen Mary, and 15 depictions of the graves of the protagonists of the Amsterdam party of William. Complete. First edition. Vellum somewhat worn and stained, a bit of wear, but a good copy of this useful standard work.
€ 350
* “Medalic history of the Dutch Republic” in Dutch, with hundreds of exact engravings after the medals describing Dutch history between 1560 and 1690. Extended edition compared to the original French first. With an index.

15. (BODONI). SONG OF SONGS Il Cantico de’ Cantici secato in versi Italiani da Evasio Leone carmelitano, reggente di teologia. Parma, Co’ tipi Bodoniani, 1800. Contemporary orange boards. (2), XL, 48 p. Spine a bit worn. First blank missing. Some foxing and a few brown stains in margins.
€ 225
* Rhymed version of the Song of Songs by a young aristocratic priest of Turin (1765-1847), first published in 1787 by Ignazio Soffietti. This is the only Bodoni edition. Lengthy introduction by the author (with some examples of Bodoni’s Hebrew types). Not a perfect copy, but a beautiful Bodoni on good paper, modestly ornamented with a few curly brackets and diamond lines.

16. CAMPEN, Willem Cornelis van Een twintigtal Gelegenheids- en andere Verzen van V.C., waaronder een: Aan het weldadige Oud-Nederland, ter gelegenheid van de stormen van 24-26 December 1836 en de door dezelve ontstane rampen en schaden op het IJ, bij Spaarndam en Spaarnwoude. Amsterdam, C.A. Spin, voor rekening van den autheur, 1838. Oorspronkelijk bedrukt omslag. 86 p. Niet afgesneden. 1e druk. Net exemplaar.
€ 25
* Voorin geschreven: ‘Present van/ den autheur’. Met diverse opmerkelijke, door actuele gebeurtenissen geïnspireerde dichtwerken van deze in Leiden geboren predikant (1785-1842), onder meer ‘Op het eerste gezicht van een nieuwen driegulden’, ‘De bevroren Zeeuwsche aardappelen’ en ‘Wiegezang voor Z.K.H. den Erfprins van Oranje’, ofwel de latere koning Willem III.

17. COCK, Hendrik de Overeenstemming der geloovigen van Nederland, uitgedrukt in brieven, uit onderscheidene provincien onzes vaderlands en uit Oostvriesland. Uitgegeven ter overtuiging van de wereld, dat het woord des Heeren waarachtig zij, opdat zij alle één zijn gelijk de Vader in hem en hij in ons dat ook alzoo de geloovigen in den Vader en Zoon één zijn: opdat de wereld geloove dat gij mij gezonden hebt, uitgegeven zonder namen der schrijvers, maar met aanwijzing van staat en woonplaats des schrijvers. Veendam, T.E. Mulder, 1834. Ingenaaid. (4), 56 p. Niet afgesneden. Rugje enigzins beschadigd. (&) Tweede verzameling van eenige brieven der geloovigen: ten blijke van hunner overeenstemming en ter openbaring van de dwalingen en het verderf onzer dagen. Veendam, T.E. Mulder, 1835. Ingenaaid. (4), 56 p. Afgesneden. Zonder omslag.
€ 30
* Twee delen. Nette exemplaren van belangrijke brochures van Hendrik de Cock, uitgegeven ten tijde van de Afscheiding.

18. DERMOUT, I.J. Kerkelijke rede ter gedachtenis van zijne majesteit Willem Frederik, graaf van Nassau, koning der Nederlanden, overleden den 12den december 1843. Uitgesproken den 7den januarii 1844 te ’s Gravenhage in de Kloosterkerk. Den Haag, K. Fuhri, 1844. Ingenaaid. 32 p. Niet afgesneden. 1e druk. 2 zegeltjes van oude remonstrantse bibliotheek op omslag en stempel op titel.
€ 15
* Isaac Johannes Dermout (1777-1867) was hofkapelaan van de overledene, koning Willem I. Fraaie vormgeving.

19. (DRANKMISBRUIK). BÖTTCHER, J.H. Het groote huiskruis of de sterke drank. Een boekje voor jong en oud, voor rijk en arm. Amsterdam, H.W. Mooij, 1851. Kartonnen uitgeversbandje. (4), 92 p. 3e druk. Rug weggesleten, omslag sleets, naam in potlood voorin.
€ 30
* Samenspraken over drankmisbruik.

20. ETON COLLEGE SCHOOLBOOK Epigrammatum delectus ex omnibus tum veteribus, tum recentioribus poetis accurate decerptus. In usum scholae Etonensis. London, Sumtibus Sam. Smith, 1689. Modern calf. (58), 430, (2), 28, (10) p. The arms of Eton is printed opposite the title page, flanked by two somewhat peculiar, fat angels. 4th edition. Cutting from an antiquarian catalog on the inside of the cover. Some neat additions written in the text. Beautiful copy. Bookplate of the arms of van Charles Cholmondeley of Vale Royall in Cheshire Esq. (1685-1756), long-term member of the House of Commons, and with his strong signature on the first page.
€ 145
* “Epigrams for beginners, taken exactly from older and younger poets. For use at Eton College”. A lot of Martial (208 pages) and Catull, but also spiky Latin poems of many modern authors, such as Jacopo Sannazaro and George Buchanan, Caspar Barlaeus and Hugo Grotius (6 p.). The last 126 pages of the book are filled with hundreds of short quotations from classical authors. The theologically trained physician Phineas Fowke chose a specimen of Latin epigrams for this edition. At the end a comprehensive catalog of textbooks sold by Messrs. Sam. Smith, sorted by size. A fascinating seventeenth-century textbook that leaves a lot for you to discover!

21. FEITH, Rhijnvis Thirsa of de zege van den godsdienst. Treurspel. Amsterdam, Johannes Allart, 1784. Halfleer met hoeken. (2), 20, 92 p. Met drie gravures: titelvignet, wapen van gravin Von Wartensleben-Van Hogendorp en een scène tussen Jedidia en Selima uit het toneelstuk. 1e druk. Band heel licht gesleten. Exlibris van Nic. A. de Groot ontworpen door Dick van Luyn met afbeelding van een dorstig hert.
€ 40
* Mooi exemplaar, niet afgesneden.

22. FLORIAN, Jean-Pierre Claris de Estelle. Uit het Fransch. Amsterdam, Johannes Allart, 1790. 13 x 8 cm. Halfleer. (32), 190 p. Titelgravure van Reinier Vinkeles. 1e druk. Wat versleten en verbruind.
€ 25
* Schaarse Nederlandse vertaling, nog verschenen tijdens het korte leven van de auteur (1755-1794).

24. FRANCQ VAN BERKHEY, Joannes Le Verklaaring van de Zinnebeeldige Eeuwprint, op den Staatelyken Vierdag, van het Tweehonderdjaarige Eeuwgetyde der Oprichtinge van Hollands Hooge School, binnen de stad Leyden. Zonder plaats of uitgever, 1775. Gevouwen vel (39 x 27 cm) met watermerk ‘D&C Blauw’. Vage kreukjes.
€ 28

25. (FRANKRIJK). Wegh-wyser, aenwijsende de besonderste vremde vermaecklijckheden die in ’t reysen door Vranckryck en eenige aengrensende landen te sien zijn. Tot nut van al die gheneghen zijn om die landschappen te besichtigen. Amsterdam, Nicolaes van Ravesteyn, 1657. 13,5 x 8 cm. Perkament. (48), 572 p. Met gegraveerde titelpagina en enkele tabellen. 2e vermeerderde druk. Boek aan de buitenkant wat grauw, aan het begin hebben enkele pagina’s donkere randen. Gegraveerde titel gedoubleerd, randje van de oorspronkelijke pagina onderaan weggeknipt (zonder tekstverlies). Enkele oude eigenaarsstempels van de tapijt- en papierhandelaar F.W. Dücker, die omstreeks 1900 in Delft een plaatselijk politicus was. Enkele wormgaatjes binnenin.
€ 450
* Vroege reisgids met beschrijvingen van vijf reizen door Frankrijk en vele nuttige reisadviezen (o.a. van Justus Lipsius). == Early travel guide for France.

26. GERMAN-AMERICAN ALMANAC Des Bauern und Handwerksmannes Calender für das Jahr 1843. Philadelphia, Mentz und Rovoudt, [1842]. Sewn with cloth strip. 34 p. Illustrated. First edition. Worn and soiled as usual. Creased, corners damaged, one larger tear in p. 29/30. Last 2 pages missing.
€ 45
* A.o. about General Logan, Lord North and Adam Poe. In poor condition, but an interesting witness of the early days of Pennsylvania and its German-American inhabitants. Nice illustrations.

27. GERMAN-AMERICAN ALMANAC Des Bauern und Handwerksmannes Calender für das Jahr 1839. Philadelphia, Mentz und Sohn, [1838]. Sewn with cloth strip. 34 p. Illustrated. First edition. Worn, browned and soiled as usual. Creased, corners a bit damaged. Last 2 pages missing.
€ 45
* With a long article “Die Neger”. In poor condition, but an interesting witness of the early days of Pennsylvania and its German-American inhabitants. Nice illustrations.

28. GEWIN, Bernard. Als: VLERK Reisontmoetingen van Joachim Polsbroekerwoud en zijne vrienden. Uitgegeven door Vlerk. Met platen. Amsterdam, Hendrik Frijlink, 1841. Herbonden in linnen. Voorzijde van twee van de oorspronkelijke papieren omslagen van de afleveringen aanwezig! (6), 288 p. Met illustraties van J.W. Kaiser. 1e druk. Wat roest, vooral op de platen.
€ 65
* De originele omslagen zijn fraai geïllustreerd en gedateerd 1840.

29. GOETHE, Johann Wolfgang von Gedichte. Hamburg, (Hermann Nestler), 1813. Vellum-backed blue boards. (8), 408 p. Name of publisher neatly pasted over with a narrow strip of (contemporary) paper. Fine copy.
€ 125
* Pirated reprint of the Cotta Gedichte edition. Goedeke IV/3, 47, 5. Charming gilt half vellum binding with starch marbled boards (Elizabet Nijhoff Asser, 1983).

30. (HAUSER, Kaspar) Bijdragen tot de geschiedenis van Kaspar Hauser. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1834. Oorspronkelijk uitgeversomslag. (4), IV, 44 p. Niet afgesneden. 1e druk. Wat gekreukt, schuingelezen, oudtijds handgeschreven nummertje ’50 ‘, vlekje op achterzijde, maar een mooi boekje in zijn originele typografische omslag.
€ 125
* Zeer schaarse, vroege uitgave over het ‘kind van Europa’, de raadselachtige vondeling Kaspar Hauser, die in december 1833 in Ansbach vermoord werd.

31. HENNEBO, Robert Rouw-klachten van den heere Jacobus Veenhuyzen over het droevig afsterven van zyn goudvink, kanary, hond en paerd. Beneevens het eerste en tweede deel van de lof der Jenever. Verçierd met kopere platen. Amsterdam, Pieter Aldewerelt, 1736. Gemarmerd omslag. 32 p. Met portret door Houbraken naar Jan Wandelaar en twee gravures. Omslag wat versleten en gevlekt, zoals je verwacht bij een caféboekje. Ook wat vlekjes binnenin en een eigenaarsstempel van E. Kreiken op de laatste pagina, die kennelijk een vrijmetselaar was.
€ 120
* Beroemd, vrolijk drankgedicht. Met portret van Hennebo, en met afbeelding van de graftombes van de vier overleden dieren en van de ‘Fluvius Iuniperinus’ ofwel de Jenever-rivier. Leuke populaire uitgave!

32. HORATIUS FLACCUS, Quintus Quinti Horatii Flacci poemata. Cum commentariis Joh. Min-ellii. Praemisso Aldi Manutii de metris Horatianis tractatu, & adjuncto indice rerum ac verborum locupletissimo. Rotterdam, Regnerus Leers, 1700. 12mo (14,5 x 8,5 cm). Full vellum. (16), 564, (70) p. Contains an engraved title and typeset title. Text cursive with commentaries in roman type. Third edition. A bit soiled, corner of first blank torn off (see the picture), small ink stain on lower side of bookblock, but a very good copy.
€ 80
* Popular Horace text edition, first published 1668 by Arnold Leers, father of Regnerus. A large-scale bookseller, Regnerus (Reinier) married a daughter of Gerard Brandt (and granddaughter of Caspar Barlaeus). He was a friend of Pierre Bayle.

33. (HORATIUS FLACCUS, Quintus). OMMEREN, Richeus van Quintus Horatius Flaccus beschouwd als mensch. (&) Quintus Horatius Flaccus beschouwd als burger van Rome. Rotterdam, P.D. Hengst, 1789. Ingenaaid met grijs omslag. vi, 218 p. Niet afgesneden. Gegraveerde titelpagina. 1e druk. Flinke watervlek.
€ 25
* Twee redevoeringen met vele geleerde aantekeningen. Van Ommeren (1757-1796) was rector van het Gymnasium te Amsterdam. Dit is zijn enige niet in het Latijn geschreven boek.

36. (INCUNABLE). EUSEBIUS De evangelica praeparatione. Venice, [Bartholomaeus de Zanis], 10 November 1500. Translated from the Greek by Georgius Trapezuntius. Folio. 31 x 20 cm. Modern vellum, flyleaves renewed, last blank missing. Bookplate of the Bibliotheca Philosophica Hermetica. 65 leaves. With large and small woodcut initials, of which the first has been colored. With owner’s mark on the title page, many contemporary marginalia, pointing fingers and underlining in various hands and colors, and on the colophon page some owner’s marks and the handwritten date 1515. Some creasing.
€ 5500
* A charming incunable, one of the last that was published. Funny small woodcut initials decorated with rabbits, winged mice, flowers and birds, but also renaissance men and monsters. Sometimes an inverted A has been used as a V! Goff E 123.

37. (INCUNABLE). FERRARIENSIS, Johannes De Coelesti vita. Venice, Matteo Capcasa (di Codeca), per Hieronymus Blondus, 19 December, 1494. 30 x 22 cm. Bound in morocco-backed boards around 1800-1850, with title label, a bit worn at the edges. Bookplate of Thomas South and of the Bibliotheca Philosophica Hermetica (Ritman). 72 leaves. Title printed in RED, with printer’s mark and decorated woodcut initials. Handwritten notes on title page and flyleaves.
€ 5850
* Broad-margined theological work. With a large metalcut initial ‘N’ and 3 large woodcut initials (C, M and B) plus numerous smaller woodcut or metalcut initials. Title page printed in red with a list of the essays contained in this book and a phoenix. Goff J313.

38. (INCUNABLE). LACTANTIUS, Lucius Coelius Firmianus De divinis institutionibus libri septem; De Ira dei; et Opificio hominis cum Epithomon eiusdem. Venice, Vincentius Benalius, 22 march 1493. 30 x 21 cm. Early 19th cent. vellum with old marks of the University of Leiden. 139 leaves (first blank missing). Capital spaces with guide letters. Roman type with some sprinklings of Greek. At the beginning a written register of words for this Lactantius. At the end part of a written register extracted from Cassius Dio. At the first text page a stamp of Leiden University that the book was sold, signed by W.N. du Rieu, Librarian 1880-1897. Marginal notes in old hands (mainly one hand, the same as the author of the registers). Some old page numbers partly cut off, in the beginning some stains.
€ 4750
* Austerely elegant incunable, discarded in the 19th century from Leiden University, with alphabetical registers and learned notes probably from the 16th century. 135 complete copies in ISTC. Goff L-11.

39. (INCUNABLE). MARCHESINUS, Johannes Mamotrectus super bibliam. Venice, Simon Bevilaqua, July 12, 1492. 16 x 12 cm. Old vellum with written spine title. 273 leaves. Title page (with just the word ‘Mamotrectus’) in photocopy. At the end, part of a benediction leaflet was used to fasten the book block to its binding. Three identical leaflets plus four strips of a woodcut decoration were used to fill up the binding. Some inscriptions at the beginning and the end (a.o. a drawing of a flower vase on one of the last pages).
€ 3600
* Although soiled and a bit damaged, this is an unpolished, authentic incunable. It is the 21st of the 23 incunable editions of this text, usually called ‘Mammotrectus super bibliam’, however, in this book consistently spelled with one M: Mamotrectus, without ‘super Bibliam’. The meaning of this curious title is ‘nourisher on the Bible’, strongly suggesting ‘the Bible’s Breast Milk’. It’s a handbook explaining words and notions of the Bible and other important texts, such as the letters of Saint Jerome to Paulinus and Desiderius, but also about clothes of priests, Latin accents and other practical subjects. The Mammotrectus would be useful if you were preparing a sermon or some other priestly act. In the colophon another version of the title is used: Mamotrectus tam bibliae quam aliorum plurimorum librorum, ‘Mamotrectus from the Bible as well as from many other books’. Goff M252; BSB M-167. Extensive description on request (and in our catalogue 64). = Inkunabel Venedig 1492.

40. (INCUNABLE). PSEUDO-BONAVENTURA Meditationes vitae Christi, (or in full:) Meditationes devotissime totius vite domini nostri Jesu Christi. Venice, Manfredus de Bonellis, de Monteferrato, December 14, 1497. At the end two poems: Bonaventura, Lignum vitae; and Johannes Peckham, Canticum de sanctissimo nomine Jesu Christi. 15 x 11 cm. Overlapping vellum. 66 leaves, the last blank (with mistakes in the page numbering). Title page with a woodcut of the Pietà on recto and another of the Crucifixion on verso. Text printed in two columns. One 5-line woodcut capital and numerous 2-line capitals. Reprint of a very popular book written by an unknown Franciscan. Large bookplate of Manfred Mehl, elegant bookplate (embossed, gilt, in colors) of the Bibliotheca Philosophica Hermetica. A little soiling and browning, vague light brown stain on title page, marginal inkstain at the end.
€ 4950
* Meditations about the life of Christ. Long attributed to St. Bonaventura. Second edition with illustrations, a small book. Goff B 899. 42 complete copies in libraries, but not in Belgium or the Netherlands (only BPH is mentioned, which is this copy).

42. (INCUNABLE). SENECA, Lucius Annaeus Opera philosophica. Epistolae. Venice, Bernardinus de Choris, de Cremona and Simon the Luere, 1490. Folio. 33 x 23 cm. 19th-century vellum-backed boards with 4 ribs and 2 title labels. 216 leaves. 62-63 lines plus header. Roman type. Space for capitals with guide letters. Binding in good condition. Inscription on the side of the book block (‘Opera Seneci’, sic). 20th-century bookplate of Georg Bachem. Name (16th century, hard to read) on title page. Marginal notes in Latin (some of these partly cut off). A few worm holes at the end. Good copy with wide margins.
€ 3950
* Early collected edition of the philosophical works and letters, as usual with the writings of the older and the younger Seneca mixed up indiscriminately. Notes on first endpaper about a previous owner, the lawyer Conrad Cohn (1901-1942), who died in Oranienburg (or Mauthausen, according to Wikipedia), with commentary on Breslauer, Venator and other incunable sellers. Goff S-370. 135 complete copies in libraries, one in Belgium (Brussels KB) and one in the Netherlands (Leiden). Attractive book in decorative binding, excellent condition.

43. (INCUNABLE). SILIUS ITALICUS Punica. Cum commentariis Petri Marsi. Venice, Bonetus Locatellus for Octavianus Scotus, May 18, 1492. 31 x 20 cm. Flexible vellum, probably from the 17th century. 156 leaves. Watermark cross, snake and oxhead. With introductory letter by Marsus to Virginio Orsini and a Life of Silius Italicus. Text with commentary on each page. With several nice larger woodcut initials and a large woodcut printer’s mark ‘OSM’ at the end. 2nd Venetian edition. All edges gilt. With double (old) spine inscription. A bit soiled and worn, title in ballpoint on upper cover. Some text pages browned. Two old inscriptions in brown ink on the first two unprinted leaves, one crossed out, the other reads: ‘Vi sono monete di Smirne, che ricordano questo poeto consolare’.
€ 4950
* Punica, the largest epic poem that survived from Roman antiquity, was written in dactylic hexameters by poet and politician Tiberius Catius Asconius Silius Italicus (about 28-103 AD). In seventeen Books containing more than twelve thousand verse the Second Punic War is painted, from the moment Hannibal Barcas laid siege to Saguntum in 219 BC to the victory of Scipio the Younger at Zama (near Carthage, 202 BC).
The epos contains many classical heroic accounts of large battles in Spain, Italy and Carthago, but also praise for Silius’ contemporary employers, the emperors Vespasian and Domitian. Silius admired Cicero and Vergil so much that he acquired Cicero’s property at Tusculum and set Vergil’s birthday above his own. The inscription on the inside upper cover points to a coin occasioned by Silius when he was proconsul in Asia (minted in 77-79) honoring Titus and Domitian as caesars. Petrus Marsus (Pietro Marso, 1442-1512) was a student and close friend of Pomponius Laetus, who also wrote a commentary on Silius Italicus. A masterwork of austere Venetian book art, printed in firm text blocks from an attractive antiqua, awash in a sea of commentary in a harmonic smaller type. Plain title page stating only ‘Syllius Italicus. Cum com-/ mentariis Petri Marsi’. Goff S-508. BSB S-386. == Inkunabel, Venedig, 1492.

44. (JUVENALIS). IUVENALIS, D. IUNIUS, & Aulus PERSIUS FLACCUS Satyrae. Cum annotat. Th. Farnabii. Amsterdam, Ioannes Blaeu, 1650. 14 x 8 cm. Perkament. 190 p. Met titelgravure (waarop ‘Schimpdichten’). Eerste schutblad gerepareerd. Titel met potlood op de rug geschreven. Inscripties van John Morison(e) uit 1713 en 1716, en een ‘M’ plus krabbel onderaan de titel.
€ 125
* Handige pocket-uitgave van Thomas Farnaby’s Juvenalis-uitgave. De Latijnse tekst staat in een fijne cursief met daaromheen het commentaar in een goed leesbare minuscule romein, met enkele al even kleine Griekse woorden ertussendoor. De gravure vertoont een sater en een nar die om een bol heen staan waar muzikanten en een dronken danser op te zien zijn.

45. (KINDERBOEKEN-NASLAGWERK). Antiquariaat FORUM The Children’s World of Learning 1480-1880. 10 delen. ’t Goy, Forum Antiquarian Booksellers, 1994-2001. A4-formaat. Originele omslagen. 1e druk. In prima staat.
€ 200
* Catalogi van een collectie gedrukte boeken, manuscripten, pamfletten en prenten m.b.t. 4 eeuwen opvoeding- en kinderboeken in West-Europa, vooral de Nederlanden.
Kolossale collectie informatie over het boek voor de jeugd. Alleen het elfde deel ontbreekt, met de inhoud en de registers. Circa 1500 pagina’s met 350 afbeeldingen en kleur en 800 in zwart-wit. Bij alle delen is de prijslijst los bijgevoegd. Onmisbaar voor verzamelaar en handelaar, vooral van 18e- en 19e-eeuwse kinderboeken. En heerlijk leesvoer!

46. KORNMANN, Heinrich De virginitatis iure tractatus novus et iucundus. Ex iure civili, canonico patribus, historicis, poeticis & c. confectus. (&) Linea amoris sive commentarius in versiculum gl. visus, colloquium, convictus, oscula, factum. in l. 23 ff. ad L. Juliam. de adulteriis. Virginopoli, no publisher mentioned, 1631. 11 x 6 cm. Vellum. (2), 300; (2), 233 [=133], (19) p. Woodcut publisher’s mark on title (a rooster with two heads). Reprint edition. Binding restored with newer vellum threads. Paper a bit worn at the sides and browned. Some bibliographical notes in pencil on inside upper cover.
€ 350
* “New and joyful treatise about the right of virginity. Made up from the civil, canonic, historical, poetical laws (and more).” Popular book by the eminent lawyer Heinrich Kornmann from Kirchhain (Marburg), 1580-1627, about women’s duties and rights in matters of love. With a second treatise of this author about the five levels of love, followed by an index. This is one of many reprint editions, but according to the British Library catalogue it is ‘evidently spurious’ and not all text has been included. Very rare.

48. (LESLIE, Henry) De martelisatie van koninck Karel, ofte siin over-een-kominge met Christo in siin lyden. Ghepredickt in een Sermoen op het 1. Cor. 2.8. in het by-wesen van Sijn Majesteyt van Groot Brittangien ende de Princesse van Orangien, te Breda. Junij 13. Nieuwe stijl, Anno 1649. Den Haag, Samuel Broun (woonende in ’t Achter-Om inde Enghelsche Druckery), 1649. No wrappers (from a convolute). 36 p. Spine area a bit molded.
€ 65
* Translation of The martyrdome of king Charles. A famous sermon by Henry Leslie, court preacher of Charles I and Bishop of Down and Connor, about the similarity between the suffering of King Charles I and the passion of Jesus Christ. The sermon was delivered in Breda, in the presence of Charles II and his sister Mary, who was married with the Prince William II of Orange. The British printer Samuel Broun also published the version in English. Knuttel 6362.

49. LIEDJES De tweede nieuwe Overtoomsche marktschipper, of Durkerdammer kramer. Geladen met liederen uit de oude- en nieuwerwetsche doos. Versierd met eigenaardige figuren. Amsterdam, F.G.L. Holst, (ca. 1845). 16 x 10 cm. Ingenaaid met eenvoudig grijsblauw omslag. 64 p. Met gevarieerde houtsneden geïllustreerd. Rugje en randjes wat versleten, iets roest, maar het binnenwerk is gaaf.
€ 100
* Populaire liedjes met aardige plaatjes! Deze editie verscheen circa 25 jaar eerder dan de uitgave van G. van der Linden.

51. (LOOSJES Pz., A., met Petronella MOENS) Rijkdom, middelbare stand en armoede. In drie bespiegelingen met (3) plaaten. Haarlem, A. Loosjes Pz., 1803. Perkament. IV, 208 p. Gegraveerde titel door R. Vinkeles naar ontwerp van de auteur. 1e druk. Plakker met viltstiftnummer op de rug. Stempel op titelpagina (zie afb.). De platen hebben een watervlek.
€ 80
* Mooi boek op zwaar papier gedrukt. Proza en poëzie.

52. MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN ‘T ALGEMEEN Volks-liedjens uitgegeeven door de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. (1e-4e Stukjen). Amsterdam, Keijzer, Fokke & De Vries (1-3)/ Keijzer, De Vries & Van Munster, 1789-1793. Contemporain omslag met stippelmarmer. (4), 60; 72; 72;64 p. Niet afgesneden. Twee verschillende drukkersvignetten. Resp. 2e, 1e, 1e en 3e druk. Titel van het tweede stukje gespeld als ‘Volks-ledjens’. Rugje iets versleten, maar een mooi en gaaf exemplaar.
€ 75
* De in 1784 door Jan en Martinus Nieuwenhuijzen opgerichte Maatschappij (die nog steeds bestaat) had ‘het welzijn van den gemeenen man als oogmerk’, en deze collectie liederen is dan ook bedoeld om ‘op gemoedelijke en opvoedende wijze de volwassenen aan hun plichten te herinneren’. Veel gedichten zijn van dichters als de onbekend gebleven M. van der Heijst-Vinkenra en M. Nieuwenhuijzen, maar ook A. Loosjes Pzn, A. Fokke Simonsz en J. Hazeu Cz lieten zich niet onbetuigd. In 1806 verscheen een vijfde Stukjen.

53. MARCK, Johannes à Het merch der christene Got-geleertheit, behelsende te gelijk eene korte leeringe der Waarheden, en weederlegginge der Dwaalingen. Oovergenoomen uit het Latijnsche Werk tot dienst der Academische Jeugt opgestelt. De vijfde druk, oovergesien, verbeetert, en door veele onderscheidingen opgeheldert, en van veele Drukfouten gesuivert. Rotterdam, Paulus Topijn, 1758. 21 x 16 cm. 18th century calf, spine richly gilt. Edges attractively starch marbled. (16), 1021, (61) p. 5th revised edition. A bit rough and worn (part of title ticket missing), looks well on the shelf however.
€ 100
* Voluminous (and decorative) volume of Dutch protestant theology, transl. “The Marrow of Christian God Learning”.

54. [MARIUS, L.] Amstelredams eer ende opkomen, door de denckwaerdighe mirakelen aldaer gheschied, aen ende door het H. Sacrament des Altaers. Sacrament des Altaers anno 1345. Antwerpen, Hendrick Aertssens, 1639. (Meegebonden:) Getyden van Het H. ende Hoogh-Antwerpen, Hendrick Aertssens, 1639. Perkament. (2), (14), 304 p. Niet afgesneden. Gegraveerde titel en 15 gravures buiten de tekst door Boetius à BOLSWERT. Los in boekblok. Vlekje achterop. Potloodnotities voorin.
€ 200
* Variant Sterck G. Niet als zodanig aangegeven herdruk uit 1745 door de Amsterdamse drukker G. van Bloemen.

55. MIDWIVES’ TALES Recueil general des Caquets de l’Accouchée. Ou discours facecieux, où se voit les moeurs, actions, et façons de faire des grands et petits de ce siecle. Le tout discouru par Dames, Demoiselles, Bourgeoises, et autres. Et mis par ordres en viii. apres-dinées, qu’elles ont faict leurs assemblées, par vu Secretaire qui a le tout ouy et escrit. Avec un Discours du Relevement de l’Accouchée. Metz, Lecouteux, 1847. 16 x 12 cm. Original publisher’s boards. (2), 272 p. Uncut. With lithographical title page, reproduction of the 1624 title. Printed on laid paper in only 76 numbered copies. Reprint of the first collected edition of 1623. Binding browned and a bit worn. 20th century bookseller’s mark. Some foxing, but a good copy.

€ 45
* Unusual publication with very generous margins and an early printed publisher’s binding (upper cover, lower cover and backstrip). The literal meaning of the title is ‘General Collection of Dry Nurses’ Gossip’. Contains ‘piquant and satirical’ sketches about pregnancy.

57. (MISDAAD). BROES, W. Berigt omtrent het leven, het karakter en de laatste godsdienst-aandoeningen der beruchte vergiftigster Hester Rebekka Nepping, met hare medepligtigen ter doodstraffe veroordeeld, om den moord van hare bijwoneresse, en van haren echtgenoot. Tot leering en waarschuwing zamengesteld door W. Broes, die, in zijne betrekking van leeraar bij de Hervormde Gemeente te Amsterdam, haar vele weken in de gevangenis bezocht had. Den Haag, Johannes Allart, 1812. Ingenaaid. (4), 80 p. Niet afgesneden. 1e druk. Omslag aan de randen versleten. Doorgestreept oud eigenaarsstempel. Vage vochtvlek aan de zijrand.
€ 185
* In vrome taal gestelde psychologische schets van de gifmengster Hester Brummelkamp-Nepping (1774-1812), die voor drie moorden de doodstraf kreeg. Predikant Willem Broes twijfelt aan haar schuld en toont zich onder de indruk van haar sterke godsgeloof.
Bijzonder exemplaar met contemporaine notities (van de auteur?) over de precieze identiteit en geboortegegevens van verschillende betrokkenen, en met een briefje in hetzelfde handschrift waarop de personalia en enkele beeldende details: ‘gestorven door het eten van Roije Kool en Appelmelk’, ‘een Saus van Boter, Azijn & Sijroop’, en de personalia van de apotheker die het vergif geleverd had. En enkele andere historische notities.
Een gedrukte pagina 8 is in het boek gelegd met gewijzigde tekst, die overeenkomt met de notities in de kantlijn.

58. (THIEME, W.). EIJNDHOVEN, A.J. van Catalogus van eenen historischen atlas der Nederlanden, bestaande in platen en portretten, alsmede van eene verzameling teekeningen, prentwerken, prenten, kaarten, kunstcatalogussen en autographen nagelaten door den weledelen heer A.J. van Eijndhoven. Welke verkocht zullen worden, in de Banketzaal der Vrijmetselaarsloge op de Rozegracht, op Maandag den 19 Mei 1862 en volgende dagen, … door den boekhandelaar W. Thieme te Zutphen. Zutphen, W. Thieme, 1862. Ingenaaid. (4), 84 p. 1e druk. Rug met lijmsporen (uit convoluut). Wat gekreukt. Leges-stempels.
€ 30
* Mooi met het originele, kwetsbare omslag!

59. MÜNCH, Ernst Niederländisches Museum. Magazin für Geschichte, Literatur, Kunst, und Kenntniss der öffentliche Zustände in den Niederlanden. Heft 1-3. Karlsruhe, Chr. Fr. Müller’sche Hofbuchhandlung, 1837-1838. Pappband der Zeit (etwas lädiert). 128; 128; 140 S. Mit Exlibris. Etwas stockfleckig.
€ 25
* Der deutsche Historiker Münch (1798-1841), dessen Namen übrigens nicht genennt wird, war zur zeit Bibliothekar in Den Haag. Seine Zeitschrift erschien zwischen 1837 und 1841 in 8 Teilen. Es befasst sich mit niederländischer Geschichte und Literatur.

60. NIEUWLAND, Pieter Nagelaten gedichten. Derde, vermeerderde uitgave. Haarlem, Wed. A. Loosjes, Pz., 1827. Origineel uitgeverskarton. XXII, 200 p. Niet afgesneden. 3e sterk uitgebreide druk. Rug overplakt met zwart linnen, verder een prima exemplaar op mooi geschept papier.
€ 25
* Pieter Nieuwland (1764-1794) was een jonggestorven wonderkind, laatstelijk hoogleraar wis-, natuur- en sterrenkunde te Leiden. In dit boek ook Latijnse en Franse teksten, en verrassende epigrammen.

61. (ONANISMUS). SALZMANN, Christian Gotthilf Ueber die heimlichen Sünden der Jugend. Leipzig, Friedrich Christian Wilhelm Vogel, 1819. Leather-backed boards. VIII, 232 p. Telling title engraving with a young man in a bleak wood, contemplating a foot-long cockroach. 4th edition. Copy from the Kinderbesserungsanstalt zu Dresden (‘Child Correction Institute in Dresden’) with stamps and some other marks on the first few pages. Cover somewhat worn, but inside condition very good.
€ 120
* Interesting anti-masturbation book by the German educationalist Salzmann (1744-1811) in the tradition of Onania, or the Heinous Sin of self-Pollution. First published 1785.

62. (ONANISMUS). TISSOT, S.A.A.D. Het onanismus of verhandeling over ziekten, oorsprongklyk uit de zelfbesmetting. Naar den zesden druk vertaald uit het Fransch van den Heere Tissot. Utrecht, Gisbert Timon van Paddenburg, 1771. Boards. (38), 218 p. First edition. Spine worn, first pages soiled, some dog’s ears, but an acceptable, uncut copy of the first Dutch edition of this famous (or infamous) book about masturbation.
€ 240

63. (ONANISMUS). TISSOT, S.A.A.D. Verhandeling over de kenmerken, oorzaken, toevallen, behoedmiddelen en geneeswijze van het onanismus, of de zelfbesmetting, door den heer Tissot. Vermeerderd met een aanhangsel en op nieuw verbeterd door H.J. Schouten, Med. Doct. te Amsterdam. Amsterdam, Lodewijk van Es, 1827. Original flexible boards. (2), xxviii, 270, (2) p. Uncut. 4th edition. Cover repaired with glue, location numbers, some foxing.
€ 200
* With its original typographical cover and four pages of publisher’s ads, this book is rare. (By the way, the first advertisement treats a book about masturbation that’s unknown in the bibliographies.)

64. ONTMASKEREN De geheimen der magnetiseurs en somnambules ontmaskerd voor weldenkende en deugdgezinde menschen. Naar het Fransch. Zonder plaats of uitgever, 1816. Ingenaaid. (4), 88 p. Niet afgesneden. 1e druk. Iets watervlekkig, méér aan het eind, laatste pagina’s iets ezelsorig.
€ 65

65. OVIDIUS NASO, P. Almanak, Klaag-liederen, droefheid in Pontus, en troost-digt aan Livia. Vertaalt door Abraham Valentyn. (Al de werken deel III). Leiden, Daniel van Gaasbeek,1678. 14 x 8 cm. Gemarmerd kalfsleer. (8), 391, (45) p. Met namenregister. 1e druk. Band aan de randen wat versleten. Schutbladen ontbreken. Hier en daar wat verbruind, maar een bruikbaar, net exemplaar.
€ 65
* Vertaling in Nederlands proza uit de Latijnse poëzie van Ovidius: Fasti, Tristia, de Epistulae ex Ponto en de ten onrechte aan Ovidius toegeschreven Consolatio ad Liviam. Op de binnenkant van het voorplat staan enkele handgeschreven aantekeningen over vroegere eigenaars: Gosuin van Nouhuijs (wellicht de predikant van die naam, 1705-1789) en Gerard ter Pelkwijk (wellicht de burgemeester van Utrecht, 1882-1964; zijn moeder heette Van Nouhuys).

66. PAMFLET Verzaameling van gedichten als de geessel der muitelingen, de prikkel der beteugeling, breydel op den breydel voor heersende muitzucht ter beteugeling van den hoofdmuiter Irenophilus… benevens de Leidse muitzucht beteugelt. Groningen e.a., Gedrukt voor de Liefhebbers die zulks begeerden; en zijn te bekomen te Groningen bij Barlinkhoff (e.a.), [1748]. Marmeromslag. (2), 46 p. 1e druk. Wat verfomfaaid en vlekkig, gebruikssporen.
€ 65
* Verzameling van felle gedichten, banbliksems tegen de ‘tuimelgeest’ die het schuim der natie beheerst, met uitvoerige verklarende en commentariërende noten. 1748 was een roerig jaar in de Nederlandse geschiedenis. Knuttel 18182.

67. PAMPHLET about King James II Nieuwe tydingh uyt de lught. No place, no publisher (“Gedruckt met volkomen Consent van alle de Goden, op den Bergh van Parnas” = Printed with Full Consent of the Gods, on the Mountain of Parnassos), 1688. 19 x 15 cm. No wrappers (taken from a convolute). 24 p. Fine.
€ 90
* In Dutch. “New Message from the Air”. Satire on the superstitions of the Roman Catholic Church, in the cause of the struggle against the King of England, James II. Starting with an elaborate sketch of the astrological expectations for 1688 (including the birth, in June, of a child that might rob a rightful heir of his property, while the Kingdom of England has to fear an invasion: June 10, 1688, King James’s son James Stuart was born). Followed by a letter of “Pater Peters”, i.e. Edward Petre, the King’s confessor, to François de la Chaise, the confessor of Louis XIV. Peters suggests that he fathered James Stuart, and sums up the comical contents of his suitcases that are to be sent to the Continent (“Thirty-four Drops of Sweat of a Severe Sinner, Collected by Eating Oil Cakes, as Penitence given to him by Father Mark for Killing a Living Chicken”).
A well-written anti-Catholic pamphlet amidst the surging controversies leading to the Glorious Revolution, full of delightful absurdities and jokes aiming at Papism. It probably dates from the beginning of 1688, but predicts some of the dramatic happenings later that year. Knuttel 12990.

68. PAMPHLET about King James II De onwettelyke getuygen, George Jeffreys Cancelier en Robert Grave van Sunderland, President van de geheyme Raad van Jacobus de II. Coning van Groot-Britanje, en Secretaris van Staat: Nevens andere getuygen tegens malkanderen, in hunne gegeven Attestatien, over de Geboorte van den genaamden prince van Wales. Geconfronteert en ongregrond bevonden. Vrystad, Lieve van Waarmond, in de Waarheit, (“Freetown, Livinus of Truemouth, in the Truth” = mystification), 1688. 19 x 15 cm. Backstrip contemporarily reinforced with blue paper. No wrappers. 32 p. Outer pages slightly soiled and a bit worn at the edges.
€ 60
* In Dutch. “The Unlawful Witnesses, George Jeffreys Chancellor and Robert Count of Sunderland, President of the Secret Council of James II, King of Great-Britain, and Secretary of State: Next to other witnesses against each other, in their given Attestations, about the birth of the so-called Prince of Wales. Confronted and Established as Unsourced.” Thorough refutation of the many witnesses to the birth of James Stuart, that had been presented by King James as evidence that the prince was his son. Knuttel 12988.

69. (PATRIOTTENTIJD). (Een Groningse Orangist) Aan mijne stad en landgenoten. [Groningen], Leonard Bolt, 1787. Genaaid in eenvoudig omslag. 8 p. Met ruime schepranden. Prima conditie.
€ 45
* Weeklacht over de patriotten (‘Hoe word het Lachen treurig weenen!/ Helaas! hoe is mijn volk ontaard!’), oproep tot trouw aan Prins Willem V. Dit lange gedicht (96 regels) is uitgegeven bij de Groninger stadsdrukker Leonard Bolt, maar alleen ondertekend met ‘Uit echte Vaderlands Liefde’. Schaars, niet in Knuttel, Van Alphen of Van Doorninck.

70. (PHILOSOPHY). HEUSDE, Philip Willem van De school van Polybius of Geschiedkunde voor de negentiende eeuw. (Complimentary Copy). Amsterdam, Johannes Müller, 1841. Original boards. XX, 256, (4) p. Uncut. Spine a bit faded and worn. Old ticket on upper cover. Very slight wear.
€ 45
* “The School of Polybius or History for the Nineteenth Century”. Complimentary copy presented to the City of Amsterdam with extensive handwritten inscriptions “in compliance with Art. 6 of the Law” by the publisher Johannes Müller and the printer C.A. Spin. Unfinished work published after the death of the influential Dutch philosopher (1778-1839).

72. (POLIGNAC, Jules de) Passport for Valérie Gromez, signed by Prince Jules de Polignac as Ambassador of France in Britain. Twice folded passport of wove paper, 420 x 240 mm. Engraved with the arms of King Charles X of France, signed J. Warwick Sc., Strand, London, for ‘Mme Valérie Gromez, native de Paris (Mentière), allant de Londres à Calais au Boulogne’, described as 20 years old. Delivered in London on June 29, 1826 and signed by the Prince of Polignac and his secretary Maurice de Flatigny, and by Valérie Gromez. With 9 stamps in red and black and 9 signed declarations (recto and verso) of various officials obtained during the journey. Some creasing and damage, but in good condition.
€ 125
* Prince Jules de Polignac (1780-1847) was an important French politician, premier from 1829-1830 and instrumental in the fall of his King Charles X. From 1823-1829 Polignac was Ambassador in Britain, and as such he signed many passports (in fact, it was through the signing of her passport that he met his second wife, Charlotte Parkyns). A Valérie Gromez was mentioned together with Claude Dorsent as a milliner and dressmaker in the firm of Mesdames Drysdale, Valérie Gromez and Company in Old Cavendish Street, London. Maurice de Flavigny (1799-1873) was Polignac’s personal secretary and later a politican on the Liberal Catholic side.

73. POPULAIRE LECTUUR Apollo’s kermis-gift. Aan de Haagsche vermaaks-gesinde jeucht. (Deel 1). Den Haag, Jan van den Bergh, 1740. Perkament. 187, (5) p. Met (vrolijke) gegraveerde titelpagina en uitvoerige opdracht in proza aan de Haagsche Vermaaks-Gesinde Jonge Juffers. 1e druk. Band iets versleten, boekblok deels los. Oud stempel op de voortitel.
€ 65
* Populaire liefdesliedjes. Er verschenen later nog twee delen.

74. (PRIJSBAND AMSTERDAM). EURIPIDES Phoenissae. Cum commentario edidit Jacobus Geelius. Scholia antiqua (…) adiunxit C.G. Cobetius. Leiden, H.W. Hazenberg & Co., 1846. Gepolijst en rijkverguld geel kalfsleer met stippelmarmer en rugschildje. Sneden gestippeld. XII, 328 p. 1e druk. Rug iets verbleekt, enkele schoonheidsfoutjes, maar een prachtige band en fraai verzorgd drukwerk.
€ 290
* Schitterende prijsband met het wapen van Amsterdam aan voor- en achterzijde. Mét gedrukte prijs van het Stedelijk Gymnasium Amsterdam (onderste helft afgescheurd maar nog wel present), voor de latere jurist F.H. van Notten (1837-1896), getekend door de rector, D.J. Veegens.

75. (PRISON). SURINGAR, W.H. Bezoeken in de gevangenis, of voorlezingen en toespraken, gehouden in den kerker. Eene bijdrage tot teregtwijzing en verbetering van gevangenen, en tot de kennis van derzelver toestand en karakter. Tevens bevattende eenige merkwaardige bijzonderheden en karaktertrekken uit het leven van gevangenen en uit de gevangenis ontslagenen. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1838. Rebound in unprinted cloth. (2), XIV, 346 p. Uncut. Second edition. A bit browned.
€ 75
* Dutch book about visiting prisoners.

76. RACINE, Jean Memoires sur la vie de Jean Racine. Lausanne/ Geneva, Marc-Michel Bousquet & Co., 1747. 15 x 9 cm. Full calf. (8), 144, 322 p. First edition. Some wear at the corners.
€ 45
* The spine has ‘Vol II’ on it, but this book is complete in itself. Edited by Racine’s youngest son Louis (1692-1763). Nice little book with its full calf binding, richly gilt spine and marbled endpapers.

77. [RIEMSNIJDER, H.] Galante dichtluimen. Zonder plaats of uitgever (= Den Haag, H.H. van Drecht), 1780. Ingenaaid. XVI, 80 p. Niet afgesneden. 1e druk. Aan de buitenkant wat roest. Voorzijde omslag (beschadigd, verkleurd, maar het IS er!) ligt los bij.
€ 250
* Eerste uitgave van dit roemruchte erotische werkje, met als motto: ‘Dat zelfs de Scherts der malse Wellust, vrij/ Van Vuigheid en Bordeeltaal zij’. Volgens sommigen zou het in zijn geheel geschreven zijn door Riemsnijder.

78. SILIUS ITALICUS (POCKETBOEK uit 1600) De secundo Bello Punico, in quo ad codicis Modiani fidem versus spurii eiecti sunt, ac legitimi qui defuerunt hactenus, substituti. Notae pro huius forma ratione paulo uberiores. Opera Danielis Heinsii Gandensis. Leiden, Christophorus Raphelengius, ex Officina Plantiniana, 1600. 11 x 6 cm. Mooi sober bandje van perkament op vijf doorgehaalde perkamenten linten. Driedubbel kader in blindstempel langs de platranden. 504 p. 1e druk. Op de rug is ‘Silius Heinsii’ geschreven. Op beide binnenplatten is een bibliografische beschrijving geplakt. Inscripties vroegere eigenaars voorin, onder andere ‘Sum D.S. Sibersma: 1714’ en, netjes op de bovenrand van de titelpagina geschreven, ‘Sum Bartholomaei Prevostii’. Met nette versnummertjes en onderstrepingen, misschien van Prevostius.
€ 250
* Beroemde editie van Silius Italicus’ Punica, verzorgd door de nog maar twintig jaar jonge, geniale classicus Daniel Heinsius. Het tweede deel van dit boek heeft een aparte titelpagina gedateerd 1601, maar de paginering is doorgenummerd. Dit door Heinsius samengestelde deel, ‘Crepundia’ (letterlijk ‘rammelaar’ of ‘kindermerkje’) bevat allerlei explicaties van termen en verzen van Silius Italicus door Griekse en Romeinse auteurs. Daniel Simons Sibersma (1696-1728) en Bartholomaeus Prevostius (1587-1669) waren bekende predikanten.

79. SITTENVERDERBNISS Klagstimme eines Predigers über das Sittenverderbnis unserer Zeiten, zu reiferm Nachdenken für Prediger, für hörende und nicht hörende Christen. Komplett in 5 Bänden. Augsburg, Nicolaus Doll, 1792-1793. 5 uniforme Halblederbände der Zeit. XVI, 448; (8), 336; (8), 432; (8), 472; (8), 584 S. Mit 21 grösseren (5) und kleineren (16) Kupferstichen. Deckel berieben. Einige alte Namen am Vorsätze (geschrieben etwa 1820). Etwas braunfleckig, einige unnauffällige Lädierungen, aber eine schöne Serie.
€ 145
* Mit schönen, frommen Abbildungen. Eine Reihe von leidenschaftliche Predigten über die modernen Laster der Welt.

80. SLUYTERS, H. Vergelijkingstafels van verscheidene buitenlandsche maten, gewigten en munten en het Nederlandsche stelsel van maten, gewigten en munten. Dordrecht, Hendrik Lagerweij, 1846. Origineel omslag. 60 p. Tabellen. Omslag los, rugje versleten.
€ 75
* De omslagtitel is geheel anders: ‘Gemakkelijk hand- en hulpboekje voor alle koopmans-kantoren en andere particulieren’. Uiterst zeldzaam en nuttig vergelijkingsboekje. Met wisselkoersen niet alleen per land, maar ook per plaats. Ook Amerika, Azië en het Midden-Oosten. Pre-napoleontische en metrische gewichten komen hier samen. Terminologie van het Nederlandse metrieke stelsel, waarin een gram nog een ‘wigtje’ heet!

81. TERTULLIANUS, Quintus Septimius Florens Livre de Tertullien, du Manteau. Traduction nouvelle [de François Manessier]. Parijs, Pierre Promé, 1665. 12mo. Bound in green calf with gilt lines, five ribs and gilt title. Flyleaves of gilt decoration paper. Tiny etching on title page. (2), 8, (12), 38, (6) p. (with some mistakes in page numbers). Corners bumped, a bit of wear, but a very good copy.
€ 150
* With a printed dedication by Manessier to Jean-Baptiste Colbert, and after the translation a rendering of the original Latin text, a short commentary and the privilege (dated 1650), followed by an errata list. De Pallio (‘The Philosopher’s Cloak’) is a short, ironic work by the Christian philosopher Tertullian, who lived about the year 200 AD. This is a new translation by a French nobleman (three different translations had been published in France in the earlier 17th century), an attractive little book.

82. THEATER Convoluut van twee toneelstukken in druk, en twee korte bijspelen in handschrift, in één band (1754-1761). Boekband van rood halfleer met gemarmerde platten, 5 vergulde vignetjes op de rug, 2e helft 18e eeuw. 17 x 12 cm.
1. Aanspraak gedaan voor Demophontes. (4) p. handschrift.
2. Metastasio: Demophontes, treurspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1761. (6), 80 p. Met titelgravure.
3. Musicale Pantomime De bedrogen Spanjard. (16) p. handschrift.
4. [Simon Stijl], Krispyn Filozoof. Blyspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1754. (6), 62 p. Met titelgravure door Nicolaas van Frankendaal.
5. Danksegging. (2) p. handschrift.
Bandje wat versleten. Goed papier, niet afgesneden.
€ 180
* Interessante combinatie van een gedrukte tragedie en een komedie, met een voor-, een tussen- en een naspel in nethandschrift. Wellicht de volledige tekst van een schouwburgvoorstelling uit de jaren 60 van de 18e eeuw, waarin gewoonlijk een tragedie werd gevolgd door een komedie, en deze voorafgegaan en afgesloten werden door een monoloog, die met een tussenspel aan elkaar werden gevoegd. Vergelijk ook met de aanplakbiljetten van Izaak Duim, die bewaard zijn gebleven in de KB en de UvA, waarop beide toneelstukken figureren – maar niet samen in één voorstelling; in 1767 ging Demophontes wel samen met De schipbreuk of Lykstaetsie van Krispyn.

83. TIBULLUS, Albius Tibull’s Elegien lateinisch und deutsch von Friedrich Karl von Strombeck. Göttingen, Johann Christian Dieterich, 1799. Pappband. 200 S. Erstausgabe von Strombecks Überträgung. Ziemlich abgenützt. Exlibris Dr. Heinrich Löwenthal. Papierstreifen von Vorsatz abgeschnitten (2 x 11,5 cm.). Vorsätze braunfleckig.
€ 25

84. VALLA, Lorenzo Laurentii Vallae de linguae latinae elegantia libri sex, iam novissime de integro bona fide emaculati. Eiusdem de reciprocatione Sui & Suus libellus: et in errores Antonii Raudensis adnotationes. Cologne, Gymnich, about 1545. 16 x 10 cm. Leather-backed boards (20th cent.). 736, (44) p. With some nice woodcut initials. Reprint. Title page damaged, last leaf of index missing. Some browning and dampstains. A few early modern inscriptions. Used copy.
€ 125
* The lower half of the title page has been torn off, containing the name of the publisher (either Johann Gymnich I or his sons Martin or Johann II) and the date, that lies between 1543 and 1577. In one of the introductions, the name Gymnich and the year 1543 are mentioned. This copy belonged to Ger Kleis, who is one of the foremost Dutch private printers. Kleis studied philology in the 1960s under Wytze Gs Hellinga. The students of this formidable Amsterdam professor used indifferent 16th century books as study material. Inserted is a card in Kleis’ hand with a few notes about the book.

85. [VENETTE, Nicolas] Venus minzieke gasthuis. Waar in beschreven worden de bedryven der liefde, in den staat des huwelyks, met natuurlyke eigenschappen der mannen en vrouwen; hunne ziekten, oorzaken, en genezingen. Door J.V.E. Medicinae Doctor. Amsterdam, Abraham Cornelis, 1771. Eenvoudig bandje met mooie gemarmerde platten. (24), 481, (19) p. Niet afgesneden. Gegraveerde titel vertoont een ziekenhuis. 10e druk. Eerste pagina’s met fikse bruine vlek. Naam vorige eigenaar op binnenzijde band (‘J. van den Hoeven M.D. 1914’) en diens exlibris.
€ 360
* Vertaling van het 17e-eeuwse Tableau de l’amour consideré dans l’estat de mariage, in de 18e eeuw een populair boek in zijn Nederlandse vertaling. Deze tiende druk niet in de KB, alleen in de UvA.

87. VOLTAIRE, M. de Poëmes, épitres et autres poésies. Genève, éditeur non spécifié, 1777 (= env. 1780). In-16. 11,5 x 7,0 cm. Reliure de plein maroquin rouge, dos richement doré avec étiquette noire. Tranches dorées. (8), 200 p. Avec frontispice, le portrait finement détaillée après Marillier de N. Delaunay, daté 1779. Un peu usé, mors inférieur et coins émoussés.
€ 70
* Petite édition de poche attractive et populaire.

88. VONDEL, Joost van den Palamedes of Vermoorde onnozelheit. Treurspel. Amersfoort, Pieter Brakman, 1707. Cloth-backed marbled boards. (16), 82 p. (Bound with:) Hekeldigten. (2), 154 p. (And:) Vertroosting voor de onnosele en bedroefde ingezetenen van Hollandt, over de doodt van zyn Hoogheit Prins Willem den II. Second edition of this popular book. Without the illustrations. A bit worn and browned.
€ 30
* “Palamedes or Murdered Innocence. Tragedy”. A famous book about the process against and the execution of Oldenbarnevelt in 1619, and the hidden involvement of Prince Maurice of Orange. The second volume consists of satires by Vondel, the third part a poem (with extensive notes) abouth the death of Prince William II of Orange in 1650. Popular book without the popular illustrations.

89. VONDEL, Joost van den Palamedes of Vermoorde onnozelheit. Treurspel. (With Movable Print). Bound with: Hekeldigten. Amersfoort, Pieter Brakman, 1707. Vellum. (16), 82 p. (misnumbered 78). As usual bound with: Hekeldigten. (2), 154 p. Second edition of this popular book. Soiled, with the usual traces of perusal.
€ 100
* “Palamedes or Murdered Innocence. Tragedy”. A famous book: contains a folding print with two liftable flaps depicting the execution of Oldenbarnevelt in 1619, and the hidden involvement of Prince Maurice of Orange. The second book consists of satires (‘hekeldichten’) by Vondel.

90. VRIES, Mattheus de (uitgever) Bekentenisse of belydenisse des Geloofs der Nederlantsche Gereformeerde Kercken. Mitsgaders de Heydelbergsche Catechismus, met de Schriftuur-texten, en eyndelyck het oordeel van de Nationale Synode van Dordrecht, over de vyf stucken der Leere. Dordrecht, Mattheus de Vries, 1725. 20 x 16 cm. Perkament. VI, 64, IV, 30, 62, VI, 78 p. Met uitslaande prent en titelprent, beide vertonende de Nationale Synode van 1619. 1e druk. Band en buitenste bladen vlekkig, p. 73/74 los en wat verfomfaaid. Scheur in uitklapprent. Sigarenlucht. Perkament aan de achterkant wormstekig. Matig, maar compleet exemplaar.
€ 150
* De verschillende varianten van de Nederlandse Geloofsbelijdenis van 1563-1619. Documenten van 1619 zijn getrouw gereproduceerd.

91. WEYERMAN, Jacob Campo Bezweering van den desperaten Antwerpschen courantier. [Voor rekening van den autheur, 1727]. 4to, 21 x 16 cm. Oudtijds genaaid met gemarmerd omslag. (2), 96 p. Papier met scheprand, niet afgesneden. Omslag verfomfaaid en brokkelig, rug weggesleten.
€ 125
* Zelfstandig (en apart genummerd) deel van de verzameluitgave in kwartoformaat. Uitbundig, grof en vermakelijk toneelstuk.

92. WEYERMAN, Jacob Campo De doorzichtige heremiet, bespiedende door zyn verrerykende verrekyker, in het geheimste van zyn kluis, de verborgenste gebreken der menschen, dezelve op een geestige en aangenaame wyze ten toon stellende. Uitgegeven voor Rekening van den Autheur, [ca. 1740]. Oudtijds genaaid met gemarmerd omslag. (2), 144 p. Papier met scheprand, niet afgesneden. 2e druk. Omslag verfomfaaid, rug weggesleten, papier verstevigd en voorzien van een klein wapenschild. Gegraveerde titelpagina ontbreekt, gezette titel ligt los.
€ 95
* Vroege herdruk van Weyermans krant, die oorspronkelijk verscheen van 27 september 1728-14 maart 1728. Nieuwtjes uit de wereld in gekruide, barokke taal.

93. WOLFF, Betje Brief aan mynen heere, den heere Mr. Hendrik Vollenhoven, en de wel edele jongvrouwe Catharina Johanna van Beeck, by gelegenheid van hun eds. echtverbintenisse, plegtiglyk voltrokken, den 20sten van sprokkelmaand, des jaars, MDCCLXXIV. Zonder plaats of uitgever, (1774). Ondertekend: In de Beemster, den 10 van Sprokkelmaand MDCCLXXIV, Betje Wolff. Contemporain karton. 24 p. Rugje grauw. Met inscriptie ‘Van W. Abrahams/ Kortendelft.’ En een 20e-eeuws exlibris van P.A. Pijnappel.
€ 75
* Uitvoerige heilwens op rijm aan het echtpaar Vollenhoven-van Beeck. Abrahams was omstreeks 1800 boekhandelaar in Middelburg (de Korte Delft is een straat in die stad). Pijnappel was een van de oprichters van de SDAP, en beschikte over een kolossale boekencollectie. Buijnsters 36.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 332.017 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: