antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Old and Rare (1490-1850)

NIEUWE AANWINSTEN

N1. (BARUETH, Joan) Convoluut van pamfletten, gepubliceerd kort voor en kort na het overlijden van de gereformeerde publicist ds. Joan Barueth.
1. Missive van Petrus Hofstede, professor en predikant te Rotterdam, den 9 December 1781, geschreven aan zijn vriend Johan Barueth, in leven predikant te Dordrecht, waar uit men de geheime correspondentie van die beruchte schrijvers, met De Ouderwetsche Nederlandsche Patriot klaarlijk bespeurd, en met wiens medeweten en om wiens wille dezelve in het licht gekomen is. Dordrecht, Utrecht e.a., Blussé, Walpot, Paddenburg e.a., 1781 (=1782). 12 p. Flink gevlekt.
2. De verraders verraden, Kees Vermynen berispt, en de verraders in tweedragt, over de echo, of scherpe weerklank, gevolgd van een gevegt tusschen Leddie Haake, van Rotterdam, en Do. Barueth, van Dordrecht. Klugt-spel. Zonder plaats of uitgever, ‘Alom te Bekoomen’, [1782]. In pen gedateerd ‘7de augustus 1782’ (met koopprijs). 16 p.
3. In Dordrecht, anno 1782. Tegens vrydag, den 6den September, worden alle landverraders en schryvers van staat en magistraat-schendende liebellen en pasquillen, ter begravinge verzogt, met het lyk van de wel degelyk onwaardige heer den heere Johan Barueth, oud predikant, en nog ouder flikflooijer en oproerverwekker te Dordrecht en curator der Latynsche scholen aldaar. Zonder plaats of uitgever, 1782. Eén uitslaand blad met kleine houtgravure van een doodshoofd, eenzijdig bedrukt.
4. Lees-cedul, volgens welke de vrinden en nabestaande, in het stuk van oproer te verwekken, en getrouwe magistraaten van diversche steeden te schenden, het lyk zullen gelieven te volgen van den Wel Degelyke Onwaardige Heere! den heere Johan Barueth, Oud Predikant, en nog Ouder Fflikflooijer en Oproerverwekker te Dordrecht, en Curator der Latynsche Schoole aldaar. Zonder plaats of uitgever, [1782]. 8 p.
5. Een tweede exemplaar van nr. 3.
Uit een groter boek gesneden. Wat verbruining, maar niet afgesneden.
€ 125
* Johan of Joan Barueth (1708/9-27 augustus 1782) was een veelschrijvende, zeer oranjegezinde, gereformeerde predikant, die ruzie en relletjes niet uit de weg ging. In deze zeer scherpe, smakelijke pamfletten wordt hij (met medestanders) gehekeld vanuit patriottisch standpunt vanwege zijn rol als oranjeklant.

N2. CAMPE, Joachim Heinrich Historisches Bilderbüchlein oder die allgemeine Weltgeschichte in Bildern und Versen. Erstes Bändchen (aber nicht weiter erschienen). Braunschweig, in der Schulbuchhandlung, 1801. 15 x 10 cm. Einfacher alter Halbleineneinband. (18), 228 p. Mit 18 Kupfertafeln, 17 von diesen nach Entwurf von Franz Ludwig Catel und 1 nicht signiert. Schnitte marmoriert. EA. Etwas gebräunt und ein wenig lose. Name am Vorsatz.
€ 75
* Charmantes kleines Buch. Äußerlich nicht schön, aber ein Erstdruck mit feingestochenen Kupfern.

N3. VOLTAIRE, François-Marie Arouet de Voltaire Le Micromégas de Mr. de Voltaire. Avec une Histoire de croisades & un nouveau plan de l’histoire de l’esprit humain. Par le meme. London, no publisher mentioned, 1752. Rebound in simple half-cloth boards. 258 p. Uncut. Second edition. Cover a bit worn. Engraved title missing. Owner’s stamp and (different) owner’s inscription on title. A bit browned, a few little dogears.
€ 350
* The first edition of this science-fiction story by Voltaire, published in the same year, is truly introuvable. The second is rare enough. Of the former owners, Jan Daniel de Lind van Wijngaarden (1862-1939) was a Dutch protestant minister. The second’s name is unclear, but he bought the book in Arnhem (Netherlands) on April 23, 1760, for one franc.

N4. MASKERADE 1860 (ANTWERPEN 1582). BOS, G.J. Gecostumeerde optogt gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps den 11den junij 1860, ter viering van den 285sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende de intrede en huldiging van Frans, Hertog van Anjou, Alençon, Berry, enz. als Hertog van Braband en Markgraaf van Antwerpen, binnen Antwerpen den 19den februarij 1582. Naar de oorspronkelijke bronnen bewerkt door de commissarissen tot regeling van de maskerade, en onder hun toezigt geteekend en op steen gebragt door G.J. Bos. (Met 4 bijbehorende publicaties). Leiden, Jac. Hazenberg Czn., [1860]. Zwarte linnen portfolio van later datum. Oblong 29 x 38 cm. Leporello van 28 gelithografeerde en gekleurde bladen van elk 28 x 36 cm, ofwel één prent van 10,80 meter lang! Met de bijbehorende losse toelichting op blauw papier in hetzelfde formaat (8 p.). 1e druk. De bladen zijn op de vouwen met plakband verstevigd geweest, waardoor verbruining is opgetreden. Sommige bladen zijn los, enkele vouwen wat ingescheurd, laatste blad aan de rechterrand iets versleten en wat vuil. De prenten zijn te groot voor de scanner, maar de foto (dit is het laatste blad) geeft een indruk van de conditie.
€ 295
* De feestelijke intocht in Antwerpen van Frans van Anjou, de kroonprins van Frankrijk, in 1582. Het betreft dus niet de ‘Franse furie’ van 1584! Een kolossaal lange lithografische prent die de feestelijke optocht voorstelt waarmee de Leidse studenten het 57ste lustrum van de in 1575 gestichte Universiteit van Leiden vierden.
Bijgevoegd: Programma van de maskerade. Leiden, Hazenberg, 1860. Op blauw papier. 16 p. 1e druk. Wat roest.

N6. LENNEP, Jacob van Academische idyllen. Amsterdam, P. Meijer Warnars, 1826. Origineel karton. X, 196 p. Met titelgravure van Jacob van Lennep, gegraveerd door J.E. Marcus. 1e druk. Band wat versleten, maar een mooi exemplaar.
€ 40
* Mooie illustratie door de auteur voorin: student op sloffen zit nadenkend een Goudse pijp te roken bij het knappend haardvuur. In hetzelfde jaar 1826 verscheen een tweede druk.

N7. STAATSCOURANT Nederlandsche Staatscourant. Nr. 300 + 306, 20 en 28 December 1826. 46 x 27 cm. 6 bladen elk. Verbruind en met scheuren op de vouwen.
€ 35
* O.a. over een bende valsemunters in Zwitserland, die wel 80 à 100 leden telde.

N8. (BRANDT MAAS, Gerard) Levensschetsen van merkwaardige, meest Vriesche mannen en vrouwen; uitgegeven door het Departement Leeuwarden der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. (Eerste stukje). Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1830. Later halflinnen. (4), 112 p. Niet afgesneden. Gedrukt op mooi geschept papier. 1e druk. Voorplat ligt los.
€ 20
* Over Menno Simons, Gijsbert Jacobs, Tjerk Hiddes de Vries, Menno van Coehoorn, Prinses Maria Louisa, Simon Stijl, Cynthia Lenige en Elias Annes Borger.

N9. GÉBEL, C. Tafereel eener ontvlugting van drie Scheveningsche visschers, met een bootje uit Engeland naar Holland, in Januarij van den jare 1781. Den Haag, J.P. Beekman, 1831. Karton. (14), 34 p. Met staalgravure van J.C. Bendorp naar J.C. Schotel op de titelpagina. 1e druk. Band aan de randen wat brekelijk, iets gevlekt. Met achterin de naam van fotografe Marianne Dommisse.
€ 40
* Dichtwerk over de barre tocht van drie Scheveningers die Engelse gevangenschap ontvluchtten. Met dramatische titelprent van de beroemde zeeschilder Schotel.

N10. FLORIS, Foecke Beschermingh der Waerheyt Gods; of Schriftuyrlijcke Verantwoording. Stuks-wijse of ten deele gedaen op het Boek van Franciscus Elgersma: geintijtuleert de Rechtsinnige Leere van het Sacrament des Heyligen Doops. In welken Antwoord geblijkt dat Elgersma den onschuldigen heeft veroordeelt. Voorgestelt in acht deelen, met noch een tweede Tractatie over het Symbolum, ende den Inwendigen Doop. Leeuwarden, Ritxke Jacobs Mosselman, [1687]. Twee boeken in één band. Oud half kalfsleer met moderne gemarmerde platten. (16), 482, (28). Twee jaartallen recent op titel geschreven.
Hierna meegebonden:
FLORIS, Foecke Een tractaet voorgestelt in twee deelen. Het eerste behelst in sig een toepasselijke uytbreyding: toegestelt op het Symbolum, of Algemeene Geloofs-Summa. Het tweede Deel tracteert van den inwendigen doop, dienende tot overtuyginge en bestraffinge van d’Algemeyne en insonderheyt Doops-gesinde Christenheyt. Leeuwarden, Ritxke Jacobs Mosselman, 1687. (2), 164, (12) p.
Op de laatste recto blanco pagina is geschreven: ‘Verkoogt aan Christian Holm 1761 Juli 4’ en ‘Dit Boek hoort den H. Wm. Aalders Keessen toe. Dirk Keessen’. (De Aalsmeerse familie Keessen telde rond 1800 verschillende doopsgezinde dominees).
€ 275
* De Friese smid Foecke of Foeke Floris (ca. 1650-ca.1700) was werkzaam als doopsgezind leraar in Surhuisterveen. In 1683 werd hij beschuldigd door dominee Franciscus Elgersma te Grouw van socinianisme. Dit zijn de twee werken waarmee hij zich verdedigde tegen de beschuldiging. In een synode werd op 18 november 1687 deze boeken veroordeeld en moesten alle exemplaren verbrand worden. Floris werd gevangen gezet, maar hij genoot veel sympathie. Vervolgens werd hij verbannen en vestigde zich te Oost-Zaandam. Daarna ondervond hij ook nog veel tegenstand, maar het is niet bekend hoe het hem uiteindelijk verging. == Defense of free-thinking Mennonite teacher Foecke Floris (c.1650-c.1700), of Frisia, against allegations of Socinianism.


1. ALMANAK 1846 Van Zwaamen’s en Thompson’s Koopman’s kantoor- en zak-almanak voor ’t Jaar onzes Heere Jesu Christi 1846, Aanwyzende de jaarmarkten, kermissen, paarde- beeste- en leermarkten, reken- en schouw, het varen der beurtschepen en trekschuiten van en naar verschillende plaatsen. Als mede de maans- op- en ondergang, eclipsen, watergety, enz. enz. Rotterdam, Erve Mulders, 1846. 13 x 7,5 cm. Groen perkament met sluitklep. 104 p., deels met wit doorschoten en met 38 onbedrukte p. achteraan meegebonden. Met enkele titelhoutsneden en een in hout gesneden dubbelblad-kaart van Zeeland (tussen Hellevoetsluis en Sluis). Perkament nog behoorlijk stevig, wat gevlekt, scheur in kartonnen achterplat binnenin het boek, wat gebruikssporen, maar heel degelijk.
€ 75
* Met enkele inscripties, voorin ‘Katoen voor een Jakje f 2…’ en achterin een handgeschreven opsomming van voor- en nazaten van Jan Willem Varossieau (1820-1885), van de in 1792 te Waalwijk geboren Jan Johan Varossieau tot en met de acht kinderen van Jan Willem. De laatste aantekening betreft een overlijden in 1911.

2. AMSTERDAM (Aanplakbiljet). Mijne Heeren van den Gerechte hebben op voorstel van Heeren Collonellen der Edele Manhafte Burgerij goedgevonden de Provoosten van de Burgerij te authoriseeren om op de gewoone Qualificatien van Heeren Collonellen de Onwillige Contribuanten bij Executien tot betaaling te constringeeren (…). Amsterdam, Pieter Hendrik Dronsberg, 1789. 42 x 33 cm. Eenzijdig bedrukt. Met de naam van secretatis W. de Dieu. Onregelmatig vel papier (zie afbeelding). Gevouwen, wat gekreukt en aan één kant stoffig. Nummertje ‘290.’ in de rechterbovenhoek.
€ 75
* Amsterdammers die geen belasting willen betalen, kunnen door de burgerwacht daartoe gedwongen worden, waarbij de politie mag ingrijpen, daar komt dit plakkaat in het kort op neer. Met de namen van hoofdofficier Willem Cornelis Backer, Pieter Cornelis Hasselaer (Heer van beide de Eemnessen), Frederick Alewijn (burgemeester), en schepenen Jan Hodshon en Cornelis van der Oudermeulen Jr. Fraai groot biljet met wapen van de stad Amsterdam en grote initiaal M.

3. ARNHEM Copie van die informatien, confessien ende sententien, van die twee verraders ende conspirateurs tegens de steden Arnhem ende Doesburgh, consequentelick tegens den Staat der Vereenighde Nederlanden ondernomen. (Verraad van Jan Muller en Hendrick in de Kelder, 1665). Arnhem, Jacob van Biesen, 1665. Blauw omslag. (14) p. Niet afgesneden. 1e druk. Op elke pagina is oudtijds geschreven ‘2e deel No. 29’. Aan de randen wat gekreukt.
€ 65
* Uitvoerig verslag van het verhoor van en de strafzaak tegen deze twee mannen, die van plan waren om de bisschop van Munster toegang over de rivier te verschaffen, zodat hij Arnhem en Doesburg kon belegeren.

4. BARCLAY, John Argenis. Editio novissima. Cum clave hoc est, nominum propriorum elucidatione hactenus nondum edita. Leyden, Officina Elzeviriana, 1627. 12,5x 7,5 cm. Vellum. (12), 804 p. Engraved title page. Reprint edition. Binding a bit stained. A few inscriptions on the flyleaves. Bookplate of Dr. J.A. van Praag. 20th century catalogue entry pasted in at first flyleaf. Bookblock is loosening a bit, but the inside is very clean.
€ 120
* “Argenis. Newest edition. With a key, that is, an elucidation of the proper names, not published before”. And indeed: ‘Hippophilus’ = King of Spain, “Hyanisbe” = Queen Elizabeth. Barclay (1580-1621), a Scotsman grown up in France, is considered one of the last humanists, ‘un des derniers feux de l’humanisme’. This is his main work, an extensive novel and mirror of political morals. First Elzevir edition.

5. BARCLAY, John Euphormionis Lusinini sive Ioannis Barclaii Satyricon Partes quinque cum clavi. Accessit Conspiratio Anglicana. Amsterdam, G. Blaeuw, 1634. 11 x 7 cm. Vellum with title ticket and gilt number and initials on the spine. (8), 582 p. Fine engraved title page for this excellent reprint edition. Binding soiled and ticket worn. In the middle, two quires slightly protruding. Title a bit spotted and with a vague name. Some marginal notes and underlinings. A few tiny paper repairs. Two 20th century catalogue entries pasted in at the lower inside cover.
€ 115
* “The Satyricon of Euphormio Lusininus, in Five Parts, with a key, and an addition about the Gunpowder Plot”. A political satire directed against the Jesuits. Barclay (1580-1621), a Scotsman grown up in France, is considered one of the last humanists, ‘un des derniers feux de l’humanisme’. The five Parts have been dedicated to important politicians and rulers, such as Robert Cecil and King Louis XIII. This is one of several 17th century reprints of the complete edition.

6. BECCARIA, Cesare Des délits et des peines. Traduction nouvelle [par Collin de Plancy], Avec le commentaire de Voltaire, la rèponse de Beccaria aux notes et observations de Facchinei, … précédée d’une notice sur Beccaria. Paris, Brière & Brissot-Thivars, 1822. Calf-backed marbled boards. XXXII, 424 p. Later edition. Backstrip worn (top damaged), edges bumped. Rather foxed. Some pencil notes at the end.
€ 30
* Important text of the Enlightened philosopher, first published in 1764. This is a new translation with additions by Beccaria, reviews by several others and an article about Beccaria. Unfortunately a reading copy only.

7. BELLAMY, Jacobus Proeven voor het verstand, den smaak en het hart. Dordrecht, De Leeuw en Krap, 1790. Herbonden in kunstleer. (8), 192 p. Gegraveerde titelpagina. 1e druk. Stevige (maar niet erg mooie) boekband van een ‘Studenten-bibliotheek’, jaartal 1978. Met moderne inscripties en lijmsporen op de eerste pagina’s.
€ 25
* Proza en poëzie uit het gelijknamige vernieuwende poëzietijdschrift, dat verscheen in 1784-1785, deels van Bellamy zelf, deels van anderen, maar geredigeerd door Bellamy, die reeds in 1786 overleed, 28 jaar oud.

8. (BILDERDIJK, Willem) Bloemtjens. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1785. Eenvoudig 20e eeuws papieren bandje. (8), 136 p. Met gegraveerde vignetten van Willem Bilderdijk. 1e druk. Afgesneden, achterkant met beschadiging, verder een prima exemplaar.
Verkocht
* Anoniem gepubliceerde bundel liefdesgedichten van de nog jeugdige Willem Bilderdijk, met door hemzelf gemaakte vignetten.

9. BIZOT, Pierre Medalische historie der republyk van Holland. Amsterdam, Pieter Mortier, 1690. In ’t Fransch beschreeven door den Heer Bizot, en uit die taal in ’t Nederduitsch gebracht, en wel twee derden vermeerderd; nevens alle de Medalien der Overtocht van Zyn Hoogheid na Engeland, des zelfs Krooning, enz. tot nu toe in gevoegsaame ordre gesteld: met een Byvoegsel van de Grafsteden ter eere der Dappere Helden opgerecht. 4to. Vellum. (8), 36, (8), 364, (40), (16) p. 123 separate plates with medals and numerous medals in the text. Plus portraits of King William III and his Queen Mary, and 15 depictions of the graves of the protagonists of the Amsterdam party of William. Complete. First edition. Vellum somewhat worn and stained, a bit of wear, but a good copy of this useful standard work.
€ 290
* “Medalic history of the Dutch Republic” in Dutch, with hundreds of exact copper engravings of the medals describing Dutch history between 1560 and 1690. Extended edition compared to the original French first. With an index.

11. BROODPRIJS VOOR DE BAKKER (AMSTERDAM) Zetting van het brood, Maandag den 7 December 1818 (&) Maandag den 4 Januray (sic) 1819. (Raambiljetten). Amsterdam, Franck van Eck en Willem van Leeuwen (Stad Amsterdam), 1818-9. 16 x 21 cm. Twee bladen, eenzijdig bedrukt. Licht stoffig en iets gevlekt.
€ 70
* Broodprijzen, van gemeentewege vastgesteld. Een wittebrood van twee stuivers moest 14 lood wegen, een ongebuild ‘Tarwenbrood’ van één pond kostte 2 stuivers en 10 penningen. Ook met curieuze benamingen voor broodsoorten: Masteluin, Achterling en Bollebroodje. Overheidsbekendmakingen als deze werden niet bewaard en zijn nu zeer zeldzaam.

12. BRUIN, Cornelis de Reizen over Moskovie, door Persie en Indie. Verrykt met Driehondert kunstplaten, vertoonende de beroemste lantschappen en steden, ook de byzondere dragten, beesten, gewassen en planten, die daer gevonden worden. Voor al derzelver oudheden, en wel voornamentlyk heel uitvoerig, die van het heerlyke en van oudts de geheele werrelt door befaemde Hof van Persepolis, by den Persianen Tchilminar genaemt. Alles door den Auteur zelf met groote naeuwkeurigheit na’t leven afgetekent, en noit voor dezen in ’t ligt gebragt. Amsterdam, W. & D. Goeree, 1711. 33 x 22 cm. Without binding. (6), 472, (12) p. Incomplete: all preliminary matter and about 33 numbered prints on 17 leaves plus one map are MISSING, 10 print leaves are damaged, of a total of 260 numbered prints. With 37 prints in the text, not numbered. The following prints are missing: frontispice, portrait of the author, 12, 28-31, 74, 83-84, 86-90, 95-96, 102, 109, 192, 202-3, 206, 214, 220 (Batavie), 225-232.
€ 590
* Entertaining travel report of the gifted and erudite painter Cornelis de Bruyn (1652-1727) mainly about the west of Russia (from Archangelsk to the Volga), Persia and the Dutch East Indies. Poor and incomplete copy. The text of the story is complete and there are many prints to admire, but about 20% is missing or damaged. W.A.F. = With All Faults!

13. CAMPEN, Willem Cornelis van Een twintigtal Gelegenheids- en andere Verzen van V.C., waaronder een: Aan het weldadige Oud-Nederland, ter gelegenheid van de stormen van 24-26 December 1836 en de door dezelve ontstane rampen en schaden op het IJ, bij Spaarndam en Spaarnwoude. Amsterdam, C.A. Spin, voor rekening van den autheur, 1838. Oorspronkelijk bedrukt omslag. 86 p. Niet afgesneden. 1e druk. Net exemplaar.
€ 25
* Voorin geschreven: ‘Present van/ den autheur’. Met diverse opmerkelijke, door actuele gebeurtenissen geïnspireerde dichtwerken van deze in Leiden geboren predikant (1785-1842), onder meer ‘Op het eerste gezicht van een nieuwen driegulden’, ‘De bevroren Zeeuwsche aardappelen’ en ‘Wiegezang voor Z.K.H. den Erfprins van Oranje’, ofwel de latere koning Willem III.

14. CHANLER, Georgius Nieuwe Keysers Chronica ofte Gheschicht-boeck van alle de Roomsche, soo Oostersche als Westersche keyseren: Oock mede van de Tyrannen ende Rebellen, die soo hier en daer tot keysers verkozen zijn gheworden; oock eensdeels henselven daer voor opgheworpen hebben. Van Cajus Iulius Caesar, den eersten Roomschen Keyser af, tot den tegenwoordigen keyser Mathias toe. Kortelijck begrypende aller keyseren oprechte Afbeeldinghen ende Spreucken; mitsgaders hare Stammen, Verkiesinghen, Officien, Regeeringe, Houwelycken, Kinderen, Ouderdom, Doot ende Begravenisse. Ghetoghen wt de gheloofweerdichste Originele Munten, Antiquiteyten ende Autheuren te samen vergaert; door wylen den Ed.Hoochgheleerden ende Erentfesten Heere Georgius Chanler, Rector gheweest te Padua, I.V.D. Ridder van Sint Marcus, ende veler Potentaten ende Heeren Raets-Heer. Ende nu wt den Hoochduytschen in Nederlandtsche sprake doen oversetten, ende in den Druck bekosticht ende verveerdicht, door Georgius Chanler, des Autheurs Soons Sone. Interprete Iacobo Westfrisio No. Pub. Amstelredamensi. Amsterdam, Nicolaes Biestkens, 1617. Old vellum, rebacked using the old spine. (10), 324 p. Richly illustrated with depictions of coins. 1st edition. Binding soiled and a bit creased. Large engraved 17th century bookplate. Free endpapers renewed. Title remargined. Many corners and one inner margin restored with Japanese paper. Some soiling and a little waterstaining.
€ 525
* “New Emperor Chronicle or History Book of All Roman Emperors, Eastern and Western”. In 17th century Dutch, this is the longest book title we have! The main attraction of this book is the depiction of numerous ancient coins and medals, although the descriptions of the emperors in prose and poetry is nice, too, if you can read the language. With a large attractive 17th century bookplate: two leopards holding a coat of arms with a winged dragon. Under this, a dragon with heads on both ends, each devouring a leopard. Unfortunately we don’t know the name of the owner.

15. COCK, Hendrik de Overeenstemming der geloovigen van Nederland, uitgedrukt in brieven, uit onderscheidene provincien onzes vaderlands en uit Oostvriesland. Uitgegeven ter overtuiging van de wereld, dat het woord des Heeren waarachtig zij, opdat zij alle één zijn gelijk de Vader in hem en hij in ons dat ook alzoo de geloovigen in den Vader en Zoon één zijn: opdat de wereld geloove dat gij mij gezonden hebt, uitgegeven zonder namen der schrijvers, maar met aanwijzing van staat en woonplaats des schrijvers. Veendam, T.E. Mulder, 1834. Ingenaaid. (4), 56 p. Niet afgesneden. Rugje enigzins beschadigd. (&) Tweede verzameling van eenige brieven der geloovigen: ten blijke van hunner overeenstemming en ter openbaring van de dwalingen en het verderf onzer dagen. Veendam, T.E. Mulder, 1835. Ingenaaid. (4), 56 p. Afgesneden. Zonder omslag.
€ 35
* Twee delen. Nette exemplaren van belangrijke brochures van Hendrik de Cock, uitgegeven ten tijde van de Afscheiding.

16. CORNEILLE, Pierre Sertorius, treurspel. Gevolgd naar het Fransche van den heere P. Corneille. Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1722. Rood halfleer met gemarmerde platten. (8), 72 p. Fraai frontispice met een gewelddadige scène bij een dinertafel. Bandje iets versleten.
€ 30
* Typisch 18e-eeuws toneelboekje in goede staat.

17. CRIMINOLOGIE Advysen en sententien, ingewonnen by onpartydige regtsgeleerden, op en teegens de persoonen van Catharina Kaspers, en Johanna Willems, synde moeder en dogter, geëxecuteert binnen de Stadt Elburg op den 6 October 1743. Over het ombrengen van haar eygen kind. Nevens het advys en sententie van Henrickje Vorstelman, over het ombrengen van haar kind, in haar onsinnigheit, op den 13den Aug. 1743. binnen de Stadt Harderwijk. Elburgh, Nicolaas van der Kamp, (1743). Gebonden in modern halfleer (uit convoluut gehaald). 44 p. Niet afgesneden. 1e druk. Goede conditie.
€ 140
* Over de moord op het eigen kind door een moeder uit Elburg en een andere uit Harderwijk. Knuttel 17418.

18. (CRIMINOLOGIE). SURINGAR, W.H. Bezoeken in de gevangenis, of voorlezingen en toespraken, gehouden in den kerker. Eene bijdrage tot teregtwijzing en verbetering van gevangenen, en tot de kennis van derzelver toestand en karakter. Tevens bevattende eenige merkwaardige bijzonderheden en karaktertrekken uit het leven van gevangenen en uit de gevangenis ontslagenen. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1838. Herbonden in blind linnen. (2), xiv, 346 p. Niet afgesneden. 2e druk. Iets verbruind.
€ 60

19. DOELISTEN-PAMFLET AMSTERDAM. (VOS, J.) De weergalooze Amsterdamsche kiekkas, vertoonende de prince van Oranje en Nassauw, en al wat hy hier gedaan heeft omtrent de oude Regeering. [Amsterdam, G. van Hattum, 1748]. Modern omslagje. 12 p. Wat roest. Oud handgeschreven nummer op eerste bladzijde.
€ 35
* Pamflet uit de strijd van de Doelisten tegen de Amsterdamse regenten. Gepresenteerd in de vorm van vijf kijkkast-toneeltjes, waarin geageerd wordt tegen Jan Six en andere burgemeesters, en prins Willem IV wordt geprezen. Smakelijk geschreven satire die de politieke hypocrisie hekelt:

‘…Kijke daar regt uit, daar lees de Prince de Placaat in zijn koets, hy lagt’er om, dat hij de Burgers zo fraaitjes van de huyg geligt en alles na zyn hoogwys advis gedaan, en de Burgers niet gegeven heeft.
Kyke daar regt uit, daar zie je de Burgers, hoe onvergenoegt, kyke ze de Oranje Cocardes tegens de gronde werpen, om dat zy meene dat de Prins of zyn Ministers haar bedroogen heeft; kyke voor het laaste wel toe, daar zie je alle de oude weggeschopte Borgermiesters de een na de ander in Stadt komen: kyke hoe ze verblyt zyn, dat de Prince haar al het gestoole geldt laat houden, daar regt uit, daar zie je hoe trots en vlug Jan Six weer over straat loopt, als of hy geen dief maar een eerlyke man was, maar wagt maar, de een of ander tyd hoopen wy hem met de anderen dieven het gestoole geldt afhandig te maken, en dat in plaats van Lasten te betaalen.’

21. (DRANKMISBRUIK). BÖTTCHER, J.H. Het groote huiskruis of de sterke drank. Een boekje voor jong en oud, voor rijk en arm. Amsterdam, H.W. Mooij, 1851. Kartonnen uitgeversbandje. (4), 92 p. 3e druk. Rug weggesleten, omslag sleets, naam in potlood voorin.
€ 30
* Samenspraken over drankmisbruik.

23. ETON COLLEGE SCHOOLBOOK Epigrammatum delectus ex omnibus tum veteribus, tum recentioribus poetis accurate decerptus. In usum scholae Etonensis. London, Sumtibus Sam. Smith, 1689. 13 x 9 cm.Modern calf. (58), 430, (2), 28, (10) p. The arms of Eton is printed opposite the title page, flanked by two somewhat peculiar, fat angels. 4th edition. Cutting from an antiquarian catalog on the inside of the cover. Some neat additions written in the text. Beautiful copy. Bookplate of the arms of van Charles Cholmondeley of Vale Royall in Cheshire Esq. (1685-1756), long-term member of the House of Commons, and with his robust signature on the first page.
€ 140
* “Epigrams for beginners, taken exactly from older and younger poets. For use at Eton College”. A lot of Martial (208 pages) and Catull, but also spiky Latin poems of many modern authors, such as Jacopo Sannazaro and George Buchanan, Caspar Barlaeus and Hugo Grotius (6 p.). The last 126 pages of the book are filled with hundreds of short quotations from classical authors. The theologically trained physician Phineas Fowke chose a specimen of Latin epigrams for this edition. At the end a comprehensive catalog of textbooks sold by Messrs. Sam. Smith, sorted by size. A fascinating seventeenth-century textbook that leaves a lot for you to discover!

25. FLORIAN, Jean-Pierre Claris de Estelle. Uit het Fransch. Amsterdam, Johannes Allart, 1790. 13 x 8 cm. Halfleer. (32), 190 p. Titelgravure van Reinier Vinkeles. 1e druk. Wat versleten en verbruind.
€ 25
* Schaarse Nederlandse vertaling, nog verschenen tijdens het korte leven van de auteur (1755-1794).

26. FOKKE SIMONSZ., A. Iets over alles. Eene menippésche satire, om een ledig uur, opwekkend en nuttig, bezig te houden. Waar achter Mengelingen bestaande in vlugtige gedachten over allerleije onderwerpen. Met eene zinnebeeldige tijtelplaat. Amsterdam, Johannes van der Hey, 1805. Contemporain omslag met stippelmarmer. (8), 160 p. Niet afgesneden. Handgekleurd frontispice. 1e druk. Rug overplakt, omslag iets gevlekt, verder mooi.
€ 45
* Mooi uitgevoerd, geleerd boek van de ‘humoristische observator’ Arend Fokke Simonsz (1755-1812).

27. FRANCQ VAN BERKHEY, Joannes Le Verklaaring van de Zinnebeeldige Eeuwprint, op den Staatelyken Vierdag, van het Tweehonderdjaarige Eeuwgetyde der Oprichtinge van Hollands Hooge School, binnen de stad Leyden. Zonder plaats of uitgever, 1775. Gevouwen vel (39 x 27 cm) met watermerk ‘D&C Blauw’. Vage kreukjes.
€ 45

28. FRANCE TRAVEL GUIDE Wegh-wyser, aenwijsende de besonderste vremde vermaecklijckheden die in ’t reysen door Vranckryck en eenige aengrensende landen te sien zijn. Tot nut van al die gheneghen zijn om die landschappen te besichtigen. Amsterdam, Nicolaes van Ravesteyn, 1657. 13.5 x 8 cm. Vellum. (48), 572 p. Engraved title and some charts. Second, enlarged edition. Some traces of use and wear. Old owner’s stamps. Engraved title doubled, narrow strip snipped away (no text loss). Some old owner’s stamps and wormholes.
€ 450
* Early Dutch travel guide for France with descriptions of 5 trips through France, with a lot of sensible advice (a.o. by Justus Lipsius).

29. GAVIN, Antonio Le Passe-par-tout de l’Eglise Romaine, des Dietrichs, dessen sich die Römische Kirche an statt der Schlüssel Petri bedienet, Anderer Theil. Oder: Die Betrügereyen der Pfaffen und Mönche in Spanien. Nach dem Englischen Original ins Teutsche übersetzt. Zweyte Auflage. Cologne, no publisher mentioned, 1730. Contemporary calf. 522 p. With 8 engravings. Second editon. Spine rubbed and creased. Edges a bit worn. ‘M.v.C.’ in gilt lettering on upper cover. Some numbers written on inside cover. Monogram stamp in a corner of the title page. Text paper browned.
€ 60
* “The Master-Key of the Roman Catholic Church”, translated into German. Vol. 2 of a series of 3 books about the depravities of the clergy, in Spain but also elsewhere. A further three books by different authors were issued about other countries. Antonio Gavin (1682-1750) was a catholic priest in Zaragoza. In 1733 he went to America, where he worked as an Anglican priest in Goochland County, Virginia, until his death.

30. GERMAN-AMERICAN ALMANAC Des Bauern und Handwerksmannes Calender für das Jahr 1843. Philadelphia, Mentz und Rovoudt, [1842]. Sewn with cloth strip. 34 p. Illustrated. First edition. Worn and soiled as usual. Creased, corners damaged, one larger tear in p. 29/30. Last 2 pages missing.
€ 30
* A.o. about General Logan, Lord North and Adam Poe. In poor condition, but an interesting witness of the early days of Pennsylvania and its German-American inhabitants. Nice illustrations.

31. GERMAN-AMERICAN ALMANAC Des Bauern und Handwerksmannes Calender für das Jahr 1839. Philadelphia, Mentz und Sohn, [1838]. Sewn with cloth strip. 34 p. Illustrated. First edition. Worn, browned and soiled as usual. Creased, corners a bit damaged. Last 2 pages missing.
€ 30
* With a long article “Die Neger”. In poor condition, but an interesting witness of the early days of Pennsylvania and its German-American inhabitants. Nice illustrations.

32. GEWIN, Bernard. Als: VLERK Reisontmoetingen van Joachim Polsbroekerwoud en zijne vrienden. Uitgegeven door Vlerk. Met platen. Amsterdam, Hendrik Frijlink, 1841. Herbonden in linnen. Voorzijde van twee van de oorspronkelijke papieren omslagen van de afleveringen aanwezig! (6), 288 p. Met illustraties van J.W. Kaiser. 1e druk. Wat roest, vooral op de platen.
€ 60
* De originele omslagen zijn fraai geïllustreerd en gedateerd 1840.

33. GOETHE, Johann Wolfgang von Gedichte. Hamburg, (Hermann Nestler), 1813. Vellum-backed blue boards. (8), 408 p. Name of publisher neatly pasted over with a narrow strip of (contemporary) paper. Fine copy.
€ 125
* Pirated reprint of the Cotta Gedichte edition. Goedeke IV/3, 47, 5. Charming gilt vellum-backed binding with paste-colored boards (Elizabet Nijhoff Asser, 1983).

34. (HAUSER, Kaspar) Bijdragen tot de geschiedenis van Kaspar Hauser. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1834. Oorspronkelijk uitgeversomslag. (4), IV, 44 p. Niet afgesneden. 1e druk. Wat gekreukt, schuingelezen, oudtijds handgeschreven nummertje ’50 ‘, vlekje op achterzijde, maar een mooi boekje in zijn originele typografische omslag.
€ 75
* Zeer schaarse, vroege uitgave over het ‘kind van Europa’, de raadselachtige vondeling Kaspar Hauser, die in december 1833 in Ansbach vermoord werd.

35. (HESPE, J.C.) Na-courant op den Diemermeerschen nu genaamt Nederlandschen courant./ Na-courant op den Nederlandschen courant/ Deeze na-courant (…) (11 nummers). Amsterdam e.a., Schweepe, Harmanus Koning, e.a., 1783-1784. 44 x 27 cm. Per nummer één blad aan beide kanten bedrukt. Randen gekreukt, gevouwen.
€ 250
* Nummers 1-7 en 30-33 van deze onder verschillende titels verschenen prinsgezinde courant. Er zouden er 59 van bestaan. In de KB zijn alleen de nrs. 1-6 aanwezig. Met uitvoerige stukken van veelal heftig proza, van verschillende auteurs.

36. HEUSDE, Ph.W. van De school van Polybius of Geschiedkunde voor de negentiende eeuw. (Bewijsexemplaar). Amsterdam, Johannes Müller, 1841. Origineel karton. XX, 256, (4) p. Niet afgesneden. Rug wat verkleurd en versleten. Oud zegeltje op voorplat. Heel lichte gebruikssporen.
€ 45
* Bewijsexemplaar aangeboden aan de Stad Amsterdam met handgeschreven opdrachten ‘ter voldoening aan Art. 6 der Wet’ van de uitgever Johannes Müller en de drukker C.A. Spin. Nagelaten werk van de invloedrijke Nederlandse filosoof.

37. (HORATIUS FLACCUS, Quintus). OMMEREN, Richeus van Quintus Horatius Flaccus beschouwd als mensch. (&) Quintus Horatius Flaccus beschouwd als burger van Rome. Rotterdam, P.D. Hengst, 1789. Ingenaaid met grijs omslag. vi, 218 p. Niet afgesneden. Gegraveerde titelpagina. 1e druk. Flinke watervlek.
€ 30
* Twee redevoeringen met vele geleerde aantekeningen. Van Ommeren (1757-1796) was rector van het Gymnasium te Amsterdam. Dit is zijn enige niet in het Latijn geschreven boek.

38. (INCUNABLE). EUSEBIUS De evangelica praeparatione. Venice, [Bartholomaeus de Zanis], 10 November 1500. Translated from the Greek by Georgius Trapezuntius. Folio. 31 x 20 cm. Modern vellum, flyleaves renewed, last blank missing. With the bookplate of the Bibliotheca Philosophica Hermetica in Amsterdam.
€ 5500
* A charming incunable, one of the last that was published. Funny small woodcut initials decorated with rabbits, winged mice, flowers and birds, but also renaissance men and monsters. Goff E 123.

More details of our incunables on their special page.

39. (INCUNABLE). FERRARIENSIS, Johannes De Coelesti vita. Venice, Matteo Capcasa (di Codeca), per Hieronymus Blondus, 19 December, 1494. 30 x 22 cm. Bound in morocco-backed boards around 1800-1850, with title label, a bit worn at the edges. Bookplate of Thomas South and of the Bibliotheca Philosophica Hermetica (Ritman). With printer’s mark and decorated woodcut initials.
€ 5750
* Title page printed in RED with a list of the essays contained in this book, and a phoenix. Goff J313.

40. (INCUNABLE). Hugo de SANCTO CARO Postilla super psalterium. Venice, Johannes & Gregorius de Gregoriis, de Forlivio, for Stephanus & Bernardinus de Nallis, November 12, 1496. 33 x 21 x 8 cm. Folio. Slightly later blindstamped leather over wooden covers with remains of clasps. The lower cover is an upper cover from a different book! It carries a date, 1622. Bookplate and blindstamps of Wigan Free Public Library.
€ 4850
* Extensive commentary about the psalms, on the whole this is a remarkably unblemished book with a colorful provenance: a venerable Florentine abbey until 1810, a bookseller who once laced the shoes of Her Majesty Queen Alexandra (as his obituary states…) and the Free Public Library of Wigan, which disposed of its most ancient books in 2012. Goff H-530.

41. (INCUNABLE). LACTANTIUS, Lucius Caecilius Firmianus Opera. De divinis institutionibus libri septem; De Ira dei; et Opificio hominis cum Epithomon eiusdem. Venice, Vincentius Benalius, 22 march 1493. 30 x 21 cm.
€ 4750
* Austerely elegant incunable, discarded in the 19th century from Leiden University. Goff L-11.

42. (INCUNABLE). MARCHESINUS, Johannes Mamotrectus super bibliam. (1492). Venice, Simon Bevilaqua, July 12, 1492. 16 x 12 cm.
€ 3600
* Although soiled and a bit damaged, this is an unpolished, authentic, attractive incunable, the 21st of the 23 incunable editions of this text, usually called ‘Mammotrectus super bibliam’. Goff M252.

43. (INCUNABLE). PSEUDO-BONAVENTURA Meditationes vitae Christi, (or in full:) Meditationes devotissime totius vite domini nostri Jesu Christi. Venice, Manfredus de Bonellis, de Monteferrato, December 14, 1497. 15 x 11 cm. Vellum. Title page with a woodcut of the Pietà on recto and another of the Crucifixion on verso.
€ 4950
* Second edition with illustrations, a small book. Goff B 899.

44. (INCUNABLE). SENECA, Lucius Annaeus Opera philosophica. Epistolae. Venice, Bernardinus de Choris, de Cremona and Simon the Luere, 1490. Folio. 33 x 23 cm.
€ 3950
* Notes on first endpaper about a previous owner, the lawyer Conrad Cohn (1901-1942), who died in a concentration camp, with a commentary on Breslauer, Venator and other incunable sellers. Goff S-370.

45. (INCUNABLE). SILIUS ITALICUS Punica. Cum commentariis Petri Marsi. Venice, Bonetus Locatellus for Octavianus Scotus, May 18, 1492. 31 x 20 cm.
€ 4950
* Goff S-508.

&&&

46. (JUVENALIS). IUVENALIS, D. IUNIUS, & Aulus PERSIUS FLACCUS Satyrae. Cum annotat. Th. Farnabii. Amsterdam, Ioannes Blaeu, 1650. 14 x 8 cm. Perkament. 190 p. Met titelgravure (waarop ‘Schimpdichten’). Eerste schutblad gerepareerd. Titel met potlood op de rug geschreven. Inscripties van John Morison(e) uit 1713 en 1716, en een ‘M’ plus krabbel onderaan de titel.
€ 95
* Handige pocket-uitgave van Thomas Farnaby’s Juvenalis-uitgave. De Latijnse tekst staat in een fijne cursief met daaromheen het commentaar in een goed leesbare minuscule romein, met enkele al even kleine Griekse woorden ertussendoor. De gravure vertoont een sater en een nar die om een bol heen staan waar muzikanten en een dronken danser op te zien zijn.

48. KERKDIENSTEN Texten gepredikt te Amsterdam in de Gereformeerde, Nederduitsche, Waalsche en Engelsche, als ook in de Luthersche Kerken op den Dank, Vast- en Bededag. Den 1 Maart 1775. Amsterdam, David Frantzius Berntrop, 1775. 55 x 44 cm. Groot affiche, eenzijdig bedrukt. Gevouwen, iets gevlekt, met een flinke scheur die bovenaan door één letter heengaat (maar het papier zit er nog aan), en de nodige slijtage.
€ 45
* Overzicht per kerk onder vermelding van de naam van de predikant (o.a. Cave, Chaufepié, Klap, Longueville, Perizonius, Serrurier) en de bijbeltekst. Ook met overzicht van de resultaten van de collecte van 1724-1774 (het laatste jaar was het hoogst: 18330 gulden en vijf stuiver). Zeldzaam!

51. KORNMANN, Heinrich De virginitatis iure tractatus novus et iucundus. Ex iure civili, canonico patribus, historicis, poeticis & c. confectus. (&) Linea amoris sive commentarius in versiculum gl. visus, colloquium, convictus, oscula, factum. in l. 23 ff. ad L. Juliam. de adulteriis. Virginopoli, no publisher mentioned, 1631. 11 x 6 cm. Vellum. (2), 300; (2), 233 [=133], (19) p. Woodcut publisher’s mark on title (a rooster with two heads). Reprint edition. Binding restored with newer vellum threads. Paper a bit worn at the sides and browned. Some bibliographical notes in pencil on inside upper cover.
€ 275
* “New and joyful treatise about the right of virginity. Made up from the civil, canonic, historical, poetical laws (and more).” Popular book by the eminent lawyer Heinrich Kornmann from Kirchhain (Marburg), 1580-1627, about women’s duties and rights in matters of love. With a second treatise of this author about the five levels of love, followed by an index. This is one of many reprint editions, but according to the British Library catalogue it is ‘evidently spurious’ and not all text has been included. Very rare.

52. (LANGENDIJK, Pieter). HOUBRAKEN, Jacob ‘Zie Langendijk, het puik der Dichtren aan het IJ’. Portretgravure. Originele kopergravure met epigram van E. Visscher. Circa 1750. Papierformaat 180 x 142 mm. Opgeplakt op stevig papier (20e eeuw), dat aan de onderkant wat slijtage heeft. Signatuur ‘J. Houbraken sculp.’ linksonder in de plaat.
€ 35
* Prachtig, jeugdig portret van de dichter met langkrullige pruik en zwierige mantel die over de cartouche uitbloest, waaronder de kalligrafische poëtische kenschets: ‘De nijd begrimme dien inboorling van het Spaeren/ Vrij vrucht’loos van ter zijde: Apol lauwriert zijn hoofd,/ En Neêrland heeft zijn werk d’onsterflijkheid belooft.’

54. LIEDJES De tweede nieuwe Overtoomsche marktschipper, of Durkerdammer kramer. Geladen met liederen uit de oude- en nieuwerwetsche doos. Versierd met eigenaardige figuren. Amsterdam, F.G.L. Holst, (ca. 1845). 16 x 10 cm. Ingenaaid met eenvoudig grijsblauw omslag. 64 p. Met gevarieerde houtsneden geïllustreerd. Rugje en randjes wat versleten, iets roest, maar het binnenwerk is gaaf.
€ 65
* Populaire liedjes met aardige plaatjes! Deze editie verscheen circa 25 jaar eerder dan de uitgave van G. van der Linden.

55. LODEWIJK NAPOLEON (Aanplakbiljet). Publicatie over het aftreden van Lodewijk Napoleon als Koning van Holland en zijn opvolging door Napoleon Lodewijk en Karel Lodewijk Napoleon, 3 juli 1810. [Den Haag], Koninklijke Drukkerij, 1810. 41 x 32 cm. Eenzijdig bedrukt papier met watermerk Hollandse maagd in de tuin en gekroonde GR. In druk ondertekend door Paulus van der Heim en secretaris A.J.J.H. Verheijen. Gevouwen en wat gekreukt. Contemporaine reparatie van een zijscheur.
€ 90
* Over de provisionele Raad van Regentschap, onder leiding van minister Paulus van der Heim, die ten gevolge van de troonsafstand van koning Lodewijk Napoleon aangewezen is om het koninkrijk Holland te besturen voor de twee zonen van Lodewijk Napoleon (twee en vijf jaar oud) in afwachting van de aankomst van de echtgenote van Lodewijk Napoleon als regentes, Hortense de Beauharnais.

56. (LOOSJES Pz., A., met Petronella MOENS) Rijkdom, middelbare stand en armoede. In drie bespiegelingen met (3) plaaten. Haarlem, A. Loosjes Pz., 1803. Perkament. IV, 208 p. Gegraveerde titel door R. Vinkeles naar ontwerp van de auteur. 1e druk. Plakker met viltstiftnummer op de rug. Stempel op titelpagina (zie afb.). De platen hebben een watervlek.
€ 75
* Mooi boek op zwaar papier gedrukt. Proza en poëzie.ne

57. MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN ‘T ALGEMEEN Volks-liedjens uitgegeeven door de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. (1e-4e Stukjen). Amsterdam, Keijzer, Fokke & De Vries (1-3)/ Keijzer, De Vries & Van Munster, 1789-1793. Contemporain omslag met stippelmarmer. (4), 60; 72; 72;64 p. Niet afgesneden. Twee verschillende drukkersvignetten. Resp. 2e, 1e, 1e en 3e druk. Titel van het tweede stukje gespeld als ‘Volks-ledjens’. Rugje iets versleten, maar een mooi en gaaf exemplaar.
€ 70
* De in 1784 door Jan en Martinus Nieuwenhuijzen opgerichte Maatschappij (die nog steeds bestaat) had ‘het welzijn van den gemeenen man als oogmerk’, en deze collectie liederen is dan ook bedoeld om ‘op gemoedelijke en opvoedende wijze de volwassenen aan hun plichten te herinneren’. Veel gedichten zijn van dichters als de onbekend gebleven M. van der Heijst-Vinkenra en M. Nieuwenhuijzen, maar ook A. Loosjes Pzn, A. Fokke Simonsz en J. Hazeu Cz lieten zich niet onbetuigd. In 1806 verscheen een vijfde Stukjen.

58. MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN ‘T ALGEMEEN Vijf handgeschreven voordrachten, ca. 1850. Vier cahiers (waarvan 1 met omslag), met 5 voordrachten in verschillende handschriften gehouden voor de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Goed leesbaar. Enkele kleine ouderdoms- en gebruikssporen.
€ 70
* Over verschillende onderwerpen veelal van psychologische en filosofische aard. Onder meer over de deugd, over het daarhenen snellen van het jaar 1845, over de laster bij theekransjes en koffierondjes en bij het nuttigen van punch, maar ook met een vertaling van enkele van de Dodengesprekken van Lucianus van Samosata. Geen herkenbare namen.

60. [MARIUS, L.] Amstelredams eer ende opkomen, door de denckwaerdighe mirakelen aldaer gheschied, aen ende door het H. Sacrament des Altaers. Sacrament des Altaers anno 1345. Antwerpen, Hendrick Aertssens, 1639. (Meegebonden:) Getyden van Het H. ende Hoogh-Antwerpen, Hendrick Aertssens, 1639. Perkament. (2), (14), 304 p. Niet afgesneden. Gegraveerde titel en 15 gravures buiten de tekst door Boetius à BOLSWERT. Los in boekblok. Vlekje achterop. Potloodnotities voorin.
€ 200
* Variant Sterck G. Niet als zodanig aangegeven herdruk uit 1745 door de Amsterdamse drukker G. van Bloemen.

60 A. MASKERADE 1860 (ANTWERPEN 1582). BOS, G.J. Gecostumeerde optogt gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps den 11den junij 1860, ter viering van den 285sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende de intrede en huldiging van Frans, Hertog van Anjou, Alençon, Berry, enz. als Hertog van Braband en Markgraaf van Antwerpen, binnen Antwerpen den 19den februarij 1582. Naar de oorspronkelijke bronnen bewerkt door de commissarissen tot regeling van de maskerade, en onder hun toezigt geteekend en op steen gebragt door G.J. Bos. (Met 4 bijbehorende publicaties). Leiden, Jac. Hazenberg Czn., [1860]. Zwarte linnen portfolio van later datum. Oblong 29 x 38 cm. Leporello van 28 gelithografeerde en gekleurde bladen van elk 28 x 36 cm, ofwel één prent van 10,80 meter lang! Met bijbehorende losse toelichting op blauw papier in hetzelfde formaat (8 p.). 1e druk. De bladen zijn op de vouwen met plakband verstevigd geweest, waardoor verbruining is opgetreden. Sommige bladen zijn los, enkele vouwen wat ingescheurd, laatste blad aan de rechterrand iets versleten en wat vuil. De prenten zijn te groot voor de scanner, maar de foto (dit is het laatste blad) geeft een indruk van de conditie.
€ 295
* De feestelijke intocht in Antwerpen van Frans van Anjou, de kroonprins van Frankrijk, in 1582. Het betreft dus niet de ‘Franse furie’ van 1584! Een kolossaal lange lithografische prent die de feestelijke optocht voorstelt waarmee de Leidse studenten het 57ste lustrum van de in 1575 gestichte Universiteit van Leiden vierden.
Bijgevoegd: Programma van de maskerade. Leiden, Hazenberg, 1860. Op blauw papier. 16 p. 1e druk. Wat roest.

61. MOREL, Robert Geestelyke aenspraeken van eene godtvrugtige ziel aen den Heere Jesus, die in het alderheiligste Sakrament des Outaers zyne eigendommen aenmerkende, betragt haere verbintenissen naer te koomen, en door gebeeden en verzugtingen de noodige hulp daertoe te verwerven. Uit het Fransch vertaelt en vermeerderd door W[illibrordus].K[emp]. Utrecht, Cornelius Guillielmus le Febvre, 1735. 14 x 9 cm. 19e-eeuws halfleer. 146 (=154) p. 1e druk. Curieus: 4 ontbrekende pagina’s (p. 21-25) zijn vervangen door een handschrift van dezelfde tekst, in 12 pagina’s! Kort afgesneden.
€ 50
* Geestelijke overdenkingen van de Franse benedictijner monnik (1653-1731).

62. MÜNCH, Ernst Niederländisches Museum. Magazin für Geschichte, Literatur, Kunst, und Kenntniss der öffentliche Zustände in den Niederlanden. Heft 1-3. Karlsruhe, Chr. Fr. Müller’sche Hofbuchhandlung, 1837-1838. Pappband der Zeit (etwas lädiert). 128; 128; 140 S. Mit Exlibris. Etwas stockfleckig.
€ 30
* Der deutsche Historiker Münch (1798-1841), dessen Namen übrigens nicht genennt wird, war zur zeit Bibliothekar in Den Haag. Seine Zeitschrift erschien zwischen 1837 und 1841 in 8 Teilen. Es befasst sich mit niederländischer Geschichte und Literatur.

63. (ONANISMUS). SALZMANN, Christian Gotthilf Ueber die heimlichen Sünden der Jugend. Leipzig, Friedrich Christian Wilhelm Vogel, 1819. Leather-backed boards. VIII, 232 p. Telling title engraving with a young man in a bleak wood, contemplating a foot-long cockroach. 4th edition. Copy from the Kinderbesserungsanstalt zu Dresden (‘Child Correction Institute in Dresden’) with stamps and some other marks on the first few pages. Cover somewhat worn, but inside condition very good.
€ 120
* Interesting anti-masturbation book by the German educationalist Salzmann (1744-1811) in the tradition of Onania, or the Heinous Sin of self-Pollution. First published 1785.

64. (ONANISMUS). TISSOT, S.A.A.D. Het onanismus of verhandeling over ziekten, oorsprongklyk uit de zelfbesmetting. Naar den zesden druk vertaald uit het Fransch van den Heere Tissot. Utrecht, Gisbert Timon van Paddenburg, 1771. Boards. (38), 218 p. First edition. Spine worn, first pages soiled, some dog’s ears, but a very acceptable, uncut copy of the first Dutch edition of this famous (or infamous) book about masturbation.
€ 240

65. (ONANISMUS). TISSOT, S.A.A.D. Verhandeling over de kenmerken, oorzaken, toevallen, behoedmiddelen en geneeswijze van het onanismus, of de zelfbesmetting, door den heer Tissot. Vermeerderd met een aanhangsel en op nieuw verbeterd door H.J. Schouten, Med. Doct. te Amsterdam. Amsterdam, Lodewijk van Es, 1827. Original flexible boards. (2), xxviii, 270, (2) p. Uncut. 4th edition. Cover repaired with glue, location numbers, some foxing.
€ 190
* With its original typographical cover and four pages of publisher’s ads, this book is rare. (By the way, the first advertisement treats a book about masturbation that’s unknown in the bibliographies.)

66. MAGNETISEURS De geheimen der magnetiseurs en somnambules ontmaskerd voor weldenkende en deugdgezinde menschen. Naar het Fransch. Zonder plaats of uitgever [= Dordrecht, A. Blussé & Zoon], 1816. Ingenaaid. (4), 88 p. Niet afgesneden. 1e druk. Iets watervlekkig, méér aan het eind, laatste pagina’s iets ezelsorig.
€ 65
* Met een bijvoegsel over de reacties van magnetiseurs en somnambules op de Franse uitgave.

67. OVIDIUS NASO, P. Almanak, Klaag-liederen, droefheid in Pontus, en troost-digt aan Livia. Vertaalt door Abraham Valentyn. (Al de werken deel III). Leiden, Daniel van Gaasbeek,1678. 14 x 8 cm. Gemarmerd kalfsleer. (8), 391, (45) p. Met namenregister. 1e druk. Band aan de randen wat versleten. Schutbladen ontbreken. Hier en daar wat verbruind, maar een bruikbaar, net exemplaar.
€ 65
* Vertaling in Nederlands proza uit de Latijnse poëzie van Ovidius: Fasti, Tristia, de Epistulae ex Ponto en de ten onrechte aan Ovidius toegeschreven Consolatio ad Liviam. Op de binnenkant van het voorplat staan enkele handgeschreven aantekeningen over vroegere eigenaars: Gosuin van Nouhuijs (wellicht de predikant van die naam, 1705-1789) en Gerard ter Pelkwijk, burgemeester van Utrecht van 1934-1948; zijn moeder heette Anna van Nouhuijs.

68. PAMFLET Missive van zyne doorluchtige hoogheid Willem den Vyfden, Prince van Oranje en Nassau &c. &c. &c. aan de heeren Staaten der respective provintien. Geschreven in ’s Gravenhage den 26 April 1784. Amsterdam, J.C. de Roeder, 1784. Zonder omslag. 8 p. Half vel met schepranden aan drie kanten. Wat stoffig. Vlekje voorop.
€ 25
* Pleidooi van de stadhouder om de eenheid en harmonie in de Nederlanden te herstellen na de ‘ongelukkigen oorlog waarmede dit Gemeenebest onverhoeds door het Ryk van Groot-Brittanniën is overvallen’. Knuttel 20746.

69. PAMFLET De rechte spore ende aenvvijsinghe, dat de doorluchtighe ende hooch-gheboren Vorst ende Heere de prince van Orangien hooch-loflicker Memorie de bescherminghe der Nederlanden heeft aenghenomen voor de warachtige Religie, tegen de tyrannije der Spagniaerden (…). Metter spoet by-ghebracht door T.G.B.V.A.P.L. Den Haag, A. Meuris, 1617. Zonder omslag. 26 p. Uit convoluut. Voorop een brandvlek, die te zien is tot en met p. 6. Nummer op titel geschreven.
€ 65
* Dit pamflet betoogt dat Willem van Oranje de strijd tegen Spanje heeft opgenomen om de protestantse godsdienst in Nederland te vestigen. Met vermelding van de kerkhervormer Martin Bucer (1491-1551). Reactie op de Na-sporingh van Jacobus Taurinus. Knuttel 2467.

70. PAMFLET Verzaameling van gedichten als de geessel der muitelingen, de prikkel der beteugeling, breydel op den breydel voor heersende muitzucht ter beteugeling van den hoofdmuiter Irenophilus… benevens de Leidse muitzucht beteugelt. Groningen e.a., Gedrukt voor de Liefhebbers die zulks begeerden; en zijn te bekomen te Groningen bij Barlinkhoff (e.a.), [1748]. Marmeromslag. (2), 46 p. 1e druk. Wat verfomfaaid en vlekkig, gebruikssporen.
€ 55
* Verzameling van felle gedichten, banbliksems tegen de ‘tuimelgeest’ die het schuim der natie beheerst, met uitvoerige verklarende en commentariërende noten. 1748 was een roerig jaar in de Nederlandse geschiedenis. Knuttel 18182.

71. PAMPHLET about King James II Nieuwe tydingh uyt de lught. No place, no publisher (“Gedruckt met volkomen Consent van alle de Goden, op den Bergh van Parnas” = Printed with Full Consent of the Gods, on the Mountain of Parnassos), 1688. 19 x 15 cm. No wrappers (taken from a convolute). 24 p. Fine.
€ 80
* In Dutch. “New Message from the Air”. Satire on the superstitions of the Roman Catholic Church, in the cause of the struggle against the King of England, James II. Starting with an elaborate sketch of the astrological expectations for 1688 (including the birth, in June, of a child that might rob a rightful heir of his property, while the Kingdom of England has to fear an invasion: June 10, 1688, King James’s son James Stuart was born). Followed by a letter of “Pater Peters”, i.e. Edward Petre, the King’s confessor, to François de la Chaise, the confessor of Louis XIV. Peters suggests that he fathered James Stuart, and sums up the comical contents of his suitcases that are to be sent to the Continent (“Thirty-four Drops of Sweat of a Severe Sinner, Collected by Eating Oil Cakes, as Penitence given to him by Father Mark for Killing a Living Chicken”).
A well-written anti-Catholic pamphlet amidst the surging controversies leading to the Glorious Revolution, full of delightful absurdities and jokes aiming at Papism. It probably dates from the beginning of 1688, but predicts some of the dramatic happenings later that year. Knuttel 12990.

72. PAMPHLET about King James II De onwettelyke getuygen, George Jeffreys Cancelier en Robert Grave van Sunderland, President van de geheyme Raad van Jacobus de II. Coning van Groot-Britanje, en Secretaris van Staat: Nevens andere getuygen tegens malkanderen, in hunne gegeven Attestatien, over de Geboorte van den genaamden prince van Wales. Geconfronteert en ongregrond bevonden. Vrystad, Lieve van Waarmond, in de Waarheit, (“Freetown, Livinus of Truemouth, in the Truth” = mystification), 1688. 19 x 15 cm. Backstrip contemporarily reinforced with blue paper. No wrappers. 32 p. Outer pages slightly soiled and a bit worn at the edges.
€ 50
* In Dutch. “The Unlawful Witnesses, George Jeffreys Chancellor and Robert Count of Sunderland, President of the Secret Council of James II, King of Great-Britain, and Secretary of State: Next to other witnesses against each other, in their given Attestations, about the birth of the so-called Prince of Wales. Confronted and Established as Unsourced.” Thorough refutation of the many witnesses to the birth of James Stuart, that had been presented by King James as evidence that the prince was his son. Knuttel 12988.

73. PAMPHLET. (ABOUT KING JAMES II, his son the Prince of Wales, and the Prince of Orange) Brief van pater la Chaise, biegtvader van den koning van Vrankrijk; aan vader Peters, biegtvader van de koning van Engeland; behelsende een geluk-wenschinge over het inventeren en maken van den jongen prins van Walis, nevens eenige politikke aanmerkingen over desselfs afkomste, dragt en geboorte. Waar by gevoegd is, de hedendaagse litanie der protestanten in Engeland. ‘Gedrukt onder de Pers, by den Drukker, die ’t gedrukt heeft, en is te bekomen, by de Boekverkoopers die ’t hebben.’ = No place or publisher, 1688. Without wrappers, formerly a part of a convolute. 28 p. A bit soiled, small piece torn off from last page without text loss.
€ 40
* “Letter from Father La Chaise, confessor of the King of France to Father Peters, confessor of the King of England; involving a wish for happiness about inventing and making the young prince of Wales, as well as some political remarks about his descent, bearing and birth. To which is added the contemporary litany of the Protestants in England”. About the succession of King James II and religion in Britain. A pamphlet in its original Dutch. Knuttel 12968.

74. PAMPHLET. (ABOUT KING JAMES II, his son the Prince of Wales, and the Prince of Orange) Nieuwe voorseggingen, wegens het besluyt van de staeten, en rijcken, van de werelt. Behelsende de desseynen van den Koning van Engeland; de intrigues van het Franse hoff; of vervolg van ’t orakel; de geboorte, en opvoedinge van den Prince van Walles. Gedrukt en Afgebrilt / No place or publisher, 1688. Without wrappers, formerly a part of a convolute. 40 p. Very good condition.
€ 40
* “New Predictions because of the Decision of the States and Empires of the World. The Designs of the King of England; the Intrigues of the French Court; the Sequel of the Oracle; The Birth and Education of the Prince of Wales”. In fact a conversation between the Oracle and a number of political powers about succession and religion in Britain. A pamphlet in its original Dutch. Knuttel 12978.

75. PAMPHLETS Catalogue of Pamphlets relating to the United Netherlands/ Catalogue d’une collection de Pamphlets ayant rapport à l’Histoire … des Pays-Bas. Vol. 1-5 (complete). Den Haag, Van Stockum’s Antiquariaat, 1911-1915. 4to. Orig. wrappers. 60; 52; 92; 56; 48 p. Broad margins. First editions. A little wear, but in very good condition.
€ 45
* Illustrated catalogue of famous antiquarian bookshop and auction house Van Stockum in The Hague, with fixed prices of 2681 political pamphlets about the Netherlands published between 1560 and 1766, a Knuttel extra. Complete in 5 volumes. Vol. 1 is in English, the other volumes in French. Published between 1911 and 1915. A fine publication with wide margins. Fragile paper covers a bit discoloured. == Deze Franstalige catalogi (met vaste prijzen) vormen samen een overzicht van een collectie politieke pamfletten gepubliceerd tussen 1560 en 1766. De delen 2-5 in het Frans, deel 1 is Engelstalig. Hier en daar wat verkleurd, maar een mooie set van vier kwetsbare catalogi met brede marges.

76. (PATENTRECHT). PHILIPSE, A.W. Missive over het handhaven van het patent-regt. Den Haag, Hoog Geregtshof der Verenigde Nederlanden, 1814. 34 x 20 cm. Eén vel, eenzijdig bedrukt. Niet afgesneden. Gesigneerd door Philipse. Vouwen, wat stoffig, maar in prima conditie.
€ 45
* Deze missive waarschuwt tegen het ontduiken van het patentrecht, waardoor ‘een aanmerkelijk nadeel aan ’s Lands Schatkist wordt toegebragt’. Oproep van minister van Financiën Six van Oterleek aan de officieren van Justitie om erop toe te zien dat gemeenten de Acte van Patent uitgeven. Deze missive wordt doorgegeven door de Procureur-generaal, Anthoni Willem Philipse (1766-1845, later president van de Hoge Raad), die het stuk voorzag van zijn originele handtekening.

77. (PATRIOTTENTIJD). (Een Groningse Orangist) Aan mijne stad en landgenoten. [Groningen], Leonard Bolt, 1787. Genaaid in eenvoudig omslag. 8 p. Met ruime schepranden. Prima conditie.
€ 45
* Weeklacht over de patriotten (‘Hoe word het Lachen treurig weenen!/ Helaas! hoe is mijn volk ontaard!’), oproep tot trouw aan Prins Willem V. Dit lange gedicht (96 regels) is uitgegeven bij de Groninger stadsdrukker Leonard Bolt, maar alleen ondertekend met ‘Uit echte Vaderlands Liefde’. Schaars, niet in Knuttel, Van Alphen of Van Doorninck.

79. (PHILOSOPHY). HEUSDE, Philip Willem van De school van Polybius of Geschiedkunde voor de negentiende eeuw. (Complimentary Copy). Amsterdam, Johannes Müller, 1841. Original boards. XX, 256, (4) p. Uncut. Spine a bit faded and worn. Old ticket on upper cover. Very slight wear.
€ 45
* “The School of Polybius or History for the Nineteenth Century”. Complimentary copy presented to the City of Amsterdam with extensive handwritten inscriptions “in compliance with Art. 6 of the Law” by the publisher Johannes Müller and the printer C.A. Spin. Unfinished work published after the death of the influential Dutch philosopher (1778-1839).

80. (POLAND). VAUGONDY, Robert de Royaume de Pologne. (Map of Poland with color outlining, about 1778). Paris, 1778? Paper format 285 x 417 mm. Format of the engraving 245 x 308 mm. Borders outlined in colors. Printed on good handmade paper. Vague fold in the middle. Stub (talon) on the reverse. Written number on the reverse (28). Edges slightly yellowed. Very good condition.
€ 60
* Between Stettin and Smolensk. Very suitable for framing. Probably from the Nouvel Atlas Portatif.

82. (POLIGNAC, Jules de) Passport for Valérie Gromez, signed by Prince Jules de Polignac as Ambassador of France in Britain. Twice folded passport of wove paper, 420 x 240 mm. Engraved with the arms of King Charles X of France, signed J. Warwick Sc., Strand, London, for ‘Mme Valérie Gromez, native de Paris (Mentière), allant de Londres à Calais au Boulogne’, described as 20 years old. Delivered in London on June 29, 1826 and signed by the Prince of Polignac and his secretary Maurice de Flatigny, and by Valérie Gromez. With 9 stamps in red and black and 9 signed declarations (recto and verso) of various officials obtained during the journey. Some creasing and damage, but in good condition.
€ 125
* Prince Jules de Polignac (1780-1847) was an important French politician, premier from 1829-1830 and instrumental in the fall of his King Charles X. From 1823-1829 Polignac was Ambassador in Britain, and as such he signed many passports (in fact, it was through the signing of her passport that he met his second wife, Charlotte Parkyns). A Valérie Gromez was mentioned together with Claude Dorsent as a milliner and dressmaker in the firm of Mesdames Drysdale, Valérie Gromez and Company in Old Cavendish Street, London. Maurice de Flavigny (1799-1873) was Polignac’s personal secretary and later a politican on the Liberal Catholic side.

83. POPULAIRE LECTUUR Apollo’s kermis-gift. Aan de Haagsche vermaaks-gesinde jeucht. (Deel 1). Den Haag, Jan van den Bergh, 1740. Perkament. 187, (5) p. Met (vrolijke) gegraveerde titelpagina en uitvoerige opdracht in proza aan de Haagsche Vermaaks-Gesinde Jonge Juffers. 1e druk. Band iets versleten, boekblok deels los. Oud stempel op de voortitel.
€ 65
* Populaire liefdesliedjes. Er verschenen later nog twee delen.

84. (PRIJSBAND AMSTERDAM). EURIPIDES Phoenissae. Cum commentario edidit Jacobus Geelius. Scholia antiqua (…) adiunxit C.G. Cobetius. Leiden, H.W. Hazenberg & Co., 1846. Gepolijst en rijkverguld geel kalfsleer met stippelmarmer en rugschildje. Sneden gestippeld. XII, 328 p. 1e druk. Rug iets verbleekt, enkele schoonheidsfoutjes, maar een prachtige band en fraai verzorgd drukwerk.
€ 125
* Schitterende prijsband met het wapen van Amsterdam aan voor- en achterzijde. Mét gedrukte prijs van het Stedelijk Gymnasium Amsterdam (onderste helft afgescheurd maar nog wel present), voor de latere jurist F.H. van Notten (1837-1896), getekend door de rector, D.J. Veegens.

85. (PRISON). SURINGAR, W.H. Bezoeken in de gevangenis, of voorlezingen en toespraken, gehouden in den kerker. Eene bijdrage tot teregtwijzing en verbetering van gevangenen, en tot de kennis van derzelver toestand en karakter. Tevens bevattende eenige merkwaardige bijzonderheden en karaktertrekken uit het leven van gevangenen en uit de gevangenis ontslagenen. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1838. Rebound in unprinted cloth. (2), xiv, 346 p. Uncut. Second edition. A bit browned.
€ 60
* Dutch book about visiting prisoners.

86. RACINE, Jean Memoires sur la vie de Jean Racine. Lausanne/ Geneva, Marc-Michel Bousquet & Co., 1747. 15 x 9 cm. Full calf. (8), 144, 322 p. First edition. Some wear at the corners.
€ 45
* The spine has ‘Vol II’ on it, but this book is complete in itself. Edited by Racine’s youngest son Louis (1692-1763). Nice little book with its full calf binding, richly gilt spine and marbled endpapers.

87. RAILWAYS – SPOORWEG ANTWERPEN-KEULEN Détresse des Chevaux de Diligences. Chemin de fer d’Anvers à Cologne. Lithografie van J.J. Cöntgen naar ets verschenen bij de opening van de spoorweg Antwerpen-Keulen, 1843. 338 x 275 mm. Spoor van belastingstempel in rechter onderhoek. Bijgesneden. Vouw gerepareerd aan de achterzijde. Wat vergeeld, wat roest.
€ 150
* De koetspaarden moeten kunsten vertonen en uit bedelen gaan, ze beroven treinen en vluchten voor de kraaien en de honger. Welsprekende prent met Antwerpen op de achtergrond en een afbeelding van de stoomtrein. Cöntgen was actief in de periode 1830-1850. (N.B. de prent is te groot voor de scanner).

89. RÉVOLUTION FRANÇAISE Les Actes des Apôtres. Version septième (partiellement) (&) huitième (complet). Paris, (Dudoyer=Jean-Gabriel Peltier), L’an du schisme (= 1790-1791). 8vo. Demi-cuir. Ca. 500 p. Avec frontispice (‘The Royal Hunt’). État bon.
€ 99
* Version 7me: Frontispice, Étrennes patriotiques, Épilogue. Nr. 199-210 (de 30 nrs.). Version 8me: Nr. 211-240. Périodique royaliste pendant la révolution française (1789-1792). Rare et intéressante.

90. (RHEINLAND). VAUGONDY, Robert de Haut et Bas Rhin, Franconie, Souabe. (Karte von dem Rheinland, Frankenland und Schwaben, um 1780). Paris, 1778? Papiergrösse 285 x 417 mm. Bildgrösse 251 x 308 mm. Grenzen farbig umrandet. Gedruckt auf gutem Büttenpapier. Vage Falte in der Mitte. Umbug (‘stub’) auf der Rückseite. Rückseitig geschriebene Nummer (24. Sehr guter Zustand.
€ 40
* Karte west-östlich zwischen Mosel und Külmbach, mit dem Rhein von Feldkirch zu Neuss. Sehr gut geeignet für Einrahmung. Wahrscheinlich aus dem Nouvel Atlas Portatif.

91. [RIEMSNIJDER, H.] Galante dichtluimen. Zonder plaats of uitgever [= Den Haag, H.H. van Drecht], 1780. Ingenaaid. XVI, 80 p. Niet afgesneden. 1e druk. Aan de buitenkant wat roest. Voorzijde origineel omslag (beschadigd, verkleurd, maar het IS er!) ligt los bij.
€ 199
* Vaak toegeschreven aan Bilderdijk, maar de auteur was waarschijnlijk Hendrik Riemsnijder (1743-1825). Eerste uitgave van dit roemruchte erotische werkje, met als motto op de titel: ‘Dat zelfs de Scherts der malse Wellust, vrij/ Van Vuigheid en Bordeeltaal zij’. Dit gedicht is kenmerkend:
‘Raadzel:
‘k Ben van gestalte klein; woon in een lom’rig dal
Leef steeds bedekt, en ben met pragt noch praal bepaereld-
Vogt is mijn voedsel slegts; men kent mij overal;
‘k Ben stom en doof: nogthans regeert mijn magt de waereld,
Schoon hij, die mij genaakt, trotsch en vermetel staat,
Verzwakt nogtans zijn moed, eer’ hij weêr van mij gaat.’

92. ROBINSON CRUSOË ‘Robinson allant à la chasse Voyez la page / la description de son habillement’. Losse prent, frontispice uit La Vie et les aventures surprenantes de R. Crusoé. (Amsterdam, ca. 1750). 162 x 96 mm. Beeldformaat 119 x 68 mm. Paginering is niet ingevuld in de plaat. Wat stoffig.
€ 20
* Losse pagina uit deze Franse vertaling van Robinson Crusoe waarop Robinson te zien is met zijn parasol en geweer, en van wilde dieren gemaakte kleding. Naar B. Picart.

93. (RUSSIA). VAUGONDY, Robert de Partie septentrionale de la Russie Européenne (&) Partie meridionale de la Russe Européenne, Tartarie Russienne, Petite Tartarie. (Two maps of Russia with color outlining, about 1780). Paris, 1778? Paper format 285 x 417 mm. Format of the engravings 245 x 308 mm. Borders outlined in colors. Printed on good handmade paper. Vague fold in the middle. Stub (talon) on the reverse. Written numbers on the reverse (12 and 13). Excellent condition.
€ 125
* 1. From the Gulf of Finland to the Ural Mountains. 2. From the Dnyepr to the Caspian Sea. Very suitable for framing. Probably from the Nouvel Atlas Portatif.

94. SLUYTERS, H. Vergelijkingstafels van verscheidene buitenlandsche maten, gewigten en munten en het Nederlandsche stelsel van maten, gewigten en munten. Dordrecht, Hendrik Lagerweij, 1846. Origineel omslag. 60 p. Tabellen. Omslag los, rugje versleten.
€ 75
* De omslagtitel is geheel anders: ‘Gemakkelijk hand- en hulpboekje voor alle koopmans-kantoren en andere particulieren’. Uiterst zeldzaam en nuttig vergelijkingsboekje. Met wisselkoersen niet alleen per land, maar ook per plaats. Ook Amerika, Azië en het Midden-Oosten. Pre-napoleontische en metrische gewichten komen hier samen. Terminologie van het Nederlandse metrieke stelsel, waarin een gram nog een ‘wigtje’ heet!

95. STUDENTICA Curiöse Inaugural Disputation von dem Recht/Natur/Eigenschafften/Privilegiis und Praerogativen des Heut zu Tage bey Hohen und Niedrigen weit und breit regierenden Cornelii. Welche unter dem Praesidio des durch und durch gelahrten/tieffsinnigen und weitberühmten Herrn Vespasiani Curidemi, omnium facultatum Doctoris & p.t. Collegii Corneliani Vicarii & c. Pro Gradu Privilegiis in dignitate A-Corneliorum rite capessendis in Collegio subterraneo, vulgò im Wein-Keller/ zur öffentlichen Ventilation wider die Melancholicos darstellet Fabius Jocosus Rufiander Hierosolymitanus, Utriusque Vini ac Cerevisiae Candidatus. Teutschland, Gedruckt in denen Hundes-Tagen 1716. 15 x 10 cm. Zierpapierumschlag. (2), 66 S. Umschlag lose und lädiert. Innen etwas Papierbräunung, einige sehr alte Wurmgängchen (längst gestorbener Bösewichter). Etwas fleckig.
€ 100
* Humorvolle quasi-Medizinische und Juristische Verhändlung von dem Cornelius, das ist der Kater, das grauenvolle Studentengespenst des Katzenjammer, der Brummschädel und der dicke Kopf. Ein lateinisches Kind des 17ten Jahrhunderts, aber dies ist die erste deutschsprachige Ausgabe, ganz in Form einer zeitgenössischen Dissertation. Nur 1 in Worldcat (Hamburger SUB Carl von Ossietzky). Das Bild zeigt den Umschlag und die Widmung an einige unheimliche, aber zum Glück fiktive mürrische alte Herren.

96. TERTULLIANUS, Quintus Septimius Florens Livre de Tertullien, du Manteau. Traduction nouvelle [de François Manessier]. Paris, Pierre Promé, 1665. 12mo. 14 x 9 cm. Bound in green calf with gilt lines, five ribs and gilt title. Flyleaves of gilt decoration paper. Tiny etching on title page. (2), 8, (12), 38, (6) p. (with some mistakes in page numbers). Corners bumped, a bit of wear, but a very good copy.
€ 140
* With a printed dedication by Manessier to Jean-Baptiste Colbert, and after the translation a rendering of the original Latin text, a short commentary and the privilege (dated 1650), followed by an errata list. De Pallio (‘The Philosopher’s Cloak’) is a short, ironic work by the Christian philosopher Tertullian, who lived about the year 200 AD. This is a new translation by a French nobleman (three different translations had been published in France in the earlier 17th century), an attractive little book.

97. THAMES TUNNEL Commemorative of the Visit of Her Most Gracious Majesty. (With a Large White Metal Medal of Sir Isambard Brunel, 1843). London, T. Brandon, 1843. Large “porcelain card” (25,5 x 20 cm) dating from 1843, with an engraving printed in copper colour. T. Brandon delineavit – Engraver, Printer, Publisher, 41 Thames Tunnel. London, 1843. With two views: the upper shows the royal barque before the Wapping entrance of the tunnel. The Queen and Prince-Consort are seen stepping onto the gangboard, greeted by other “Illustrious & Distinguished Personages”. On the lower half of the card a schematic section of the tunnel can be seen with guards in stovepipe hats and a group of awed visitors. Small traces of glue on back of card, otherwise in excellent condition.
Added: a large Medal of Sir Isambard Brunel, the Architect of the Thames Tunnel. Medal in white metal, 1843. Designed by J. Taylor, Birmingham. 49 mm, 40 gr. 1843. Obverse: portrait of Brunel to the left. Reverse: entrance of the tunnel. Text: Thames Tunnel 1200 Ft Lng/ 76 Ft Below High Water Mark/ Commenced March 1826/ Opened March 1843/ Cost £ 416.000. Condition: only the slightest wear, many parts still have their original brillance.
€ 120
* “Porcelain cards” were used around the middle of the 19th century, often as business cards. They were predominantly manufactured in Belgium, but also in Britain and Germany. They are printed on one side only on a piece of thick paper with shining coating, produced with white-lead. Because of the dangers of its production (lead poisoning) the technique was abandoned in the second half of the 19th century. (The modern ‘porcelain card’ is something else.)
A nice ensemble, commemorating one of the great achievements of its era, the first tunnel under the river Thames in London.

98. (THORBECKE, Johan Rudolph). MIERLO, J.H. van PhD on vellum, dated March 14, 1840, of Jacobus Hermanus van Mierlo (1816-1905), signed by Johan Rudolph Thorbecke and others. Vellum with attached (broken) wax seal in copper box. Oblong 32 x 50 cm. Recto only. Written in ink on fine white vellum. Folded. Otherwise fine.
€ 450
* Signed by J.R. Thorbecke (1798-1872), at that time rector of the Leiden University, but from 1849-1872 the most prominent Dutch politician, several times prime minister. Mr. Dr. J.H. Van Mierlo would later become President of the District Court in Breda. He was a distant cousin of 1990s foreign minister Hans van Mierlo, who once held the Thorbecke Lecture.

99. TIBULLUS, Albius Tibull’s Elegien lateinisch und deutsch von Friedrich Karl von Strombeck. Göttingen, Johann Christian Dieterich, 1799. Pappband. 200 S. Erstausgabe von Strombecks Überträgung. Ziemlich abgenützt. Exlibris Dr. Heinrich Löwenthal. Papierstreifen von Vorsatz abgeschnitten (2 x 11,5 cm.). Vorsätze braunfleckig.
€ 25

100. TYSENS, G., e.a. Apollo’s Marsdrager, veylende Allerhande Scherpzinnige en Vermakelyke snel, punt, schimp-, en Mengeldigten; en daar onder de wetten van het Verkeerspel, de lof van de Rhynsche Wyn, een t’Samenspraak over de Tabak, &c. Met aardige Printjes verçiert. De zeven- en negentigste druk. Vermeerdert met 37 Gedigten. (& idem, deel 2) … en daar onder: De Stoel-storm der Zonnisten op Groote Vasten-Avonds-Dag. Met aardige Printjens verçiert. De 39. Druk. (& idem, deel 3) … Het derde Deel, door G. Tysens. Op Parnas, By Valerius Maximus en Junius Juvenalis, [ca. 1720-25]; 1725; Amsterdam, Hendrik Bosch, 1728. Versierd kalfsleer. (24), 164, (8); (8), 192, (8); (16), 172, (4) p. Met drie gegraveerde titels, met identieke voorstelling. Resp. 8, 8 en 7 gravures in de tekst. Deel 1 op verbruind papier, 2 en 3 op wit papier van betere kwaliteit. Rug gerestaureerd.
€ 650
* Bijzondere band met rijke goudversiering, waarbij de kroon met vijf parels met de eruit oprijzende arm opvalt, boven ‘de J.v.E.’, ofwel De Jonge van Ellemeet, een belangrijk Zeeuws geslacht. De eerste twee delen vormen een uitgebriede collectie vermakelijke, vaak scabreuze versjes, deels ontleend aan klassieke schrijvers – van Catullus tot Focquenbroch. Deel 3 werd expressis verbis geschreven door Gysbert Tysens (1692-1732).

101. UTRECHT Publicatie. (Tegen het bouwen van woningen voor arme en onvermogende lieden van buiten de stad). Utrecht, Jacob van Poolsum, 1730. 44 x 32 cm. Eenzijdig bedrukt. Met de naam van J. van Baerle. Gevouwen, wat verbrokkeld en ingescheurd op de vouwen. Wat verbruind. Nummertje ‘6’ in de rechterbovenhoek.
€ 30
* Wie woonruimte voor arme, onvermogende en ongekwalificeerde mensen van buiten Utrecht bouwt, wordt gestraft met een boete van 150 gulden. Mooi groot plakkaat met het wapen van Utrecht in houtgravure.

102. [VENETTE, Nicolas] Venus minzieke gasthuis. Waar in beschreven worden de bedryven der liefde, in den staat des huwelyks, met natuurlyke eigenschappen der mannen en vrouwen; hunne ziekten, oorzaken, en genezingen. Door J.V.E. Medicinae Doctor. Amsterdam, Abraham Cornelis, 1771. Eenvoudig bandje met mooie gemarmerde platten. (24), 481, (19) p. Niet afgesneden. Gegraveerde titel vertoont een ziekenhuis. 10e druk. Eerste pagina’s met fikse bruine vlek. Naam vorige eigenaar op binnenzijde band (‘J. van den Hoeven M.D. 1914’) en diens exlibris.
€ 360
* Vertaling van het 17e-eeuwse Tableau de l’amour consideré dans l’estat de mariage, in de 18e eeuw een populair boek in zijn Nederlandse vertaling.

103. VOLKSBOEK Geschiedenis van Genoveva, huisvrouw van Siegfried, Graaf van Trier. Met 13 Fraaije Plaatjes. Amsterdam, G. van der Linden, (ca. 1830). 16 x 10 cm. Ingenaaid. 114 p. Met houtgravures. Zonder omslag, buitenste bladen verfomfaaid, ezelsoren en plakbandsporen. Wat kleine scheurtjes en vlekjes.
€ 65
* Typisch volksboek, beduimeld, maar compleet. Met aandoenlijke kleine houtgravures. We hebben ook een Genoveva op groter formaat, van uitgever Erve H. Rynders. De tekst en de plaatjes daarin verschillen aanzienlijk.

104. VOLKSBOEK Geschiedenis van Genoveva, huisvrouw van Siegfried, Graaf van Trier. (Verbeterde Druk). Met 12 Plaatjes. Amsterdam, Erve H. Rynders, in de Tweede Tuindwarsstraat, (ca. 1840). 19 x 17 cm. Ingenaaid. 56 p. Met houtgravures. Simpel bruin omslag, aan de binnenkant verstevigd met een 18e-eeuwse prent (gescheurd). Voorin de vroeg-19e-eeuwse handtekening van ene Peter van Kouwenhoven. Verfomfaaid, ezelsoortjes. Enkele sommetjes in de marge.
€ 65
* Een typisch volksboek, beduimeld, maar compleet. Met aandoenlijke kleine houtgravures. We hebben ook een Genoveva op veel kleiner formaat, van uitgever G. van der Linden. De tekst en de plaatjes daarin verschillen aanzienlijk.

105. VOLTAIRE, M. de Poëmes et discours en vers. Stéréotype d’Herhan. Paris, Frères Mame, 1808. 17 x 10 cm. Reliure de plein veau marbré, dos richement doré avec étiquette rouge. Tranches marbrées. (4), 3 v96 p. Dos usé, des rouillures, ancien prix à la fin; condition moyenne.
€ 30

108. (VONDEL, Joost van den). LOOTS, Cornelis Hulde toegebragt aan de nagedachtenis van J. van den Vondel, op den Amsterdamschen Schouwburg, na het vertoonen van den Gijsbrecht van Amstel, in de Wintermaand des jaars 1818. Amsterdam, Johannes van der Hey, 1818. Eenvoudig omslagje. 16 p. Niet afgesneden. 1e druk. Stempeltje van het Vondel Museum. Keurig!
€ 15
* Lang gedicht.

109. VRIES, Mattheus de (uitgever) Bekentenisse of belydenisse des Geloofs der Nederlantsche Gereformeerde Kercken. Mitsgaders de Heydelbergsche Catechismus, met de Schriftuur-texten, en eyndelyck het oordeel van de Nationale Synode van Dordrecht, over de vyf stucken der Leere. Dordrecht, Mattheus de Vries, 1725. 20 x 16 cm. Perkament. VI, 64, IV, 30, 62, VI, 78 p. Met uitslaande prent en titelprent, beide vertonende de Nationale Synode van 1619. 1e druk. Band en buitenste bladen vlekkig, p. 73/74 los en wat verfomfaaid. Scheur in uitklapprent. Sigarenlucht. Perkament aan de achterkant wormstekig. Matig, maar compleet exemplaar.
€ 150
* De verschillende varianten van de Nederlandse Geloofsbelijdenis van 1563-1619. Documenten van 1619 zijn getrouw gereproduceerd.

110. WEYERMAN, Jacob Campo Bezweering van den desperaten Antwerpschen courantier. [Voor rekening van den autheur, 1727]. 4to, 21 x 16 cm. Oudtijds genaaid met gemarmerd omslag. (2), 96 p. Papier met scheprand, niet afgesneden. Omslag verfomfaaid en brokkelig, rug weggesleten.
€ 125
* Zelfstandig (en apart genummerd) deel van de verzameluitgave in kwartoformaat. Uitbundig, grof en vermakelijk toneelstuk.

111. WEYERMAN, Jacob Campo De doorzichtige heremiet, bespiedende door zyn verrerykende verrekyker, in het geheimste van zyn kluis, de verborgenste gebreken der menschen, dezelve op een geestige en aangenaame wyze ten toon stellende. Uitgegeven voor Rekening van den Autheur, [ca. 1740]. Oudtijds genaaid met gemarmerd omslag. (2), 144 p. Papier met scheprand, niet afgesneden. 2e druk. Omslag verfomfaaid, rug weggesleten, papier verstevigd en voorzien van een klein wapenschild. Gegraveerde titelpagina ontbreekt, gezette titel ligt los.
€ 95
* Vroege herdruk van Weyermans krant, die oorspronkelijk verscheen van 27 september 1728-14 maart 1728. Nieuwtjes uit de wereld in gekruide, barokke taal.

112. (WISSELKOERSEN). [SWART, N.J.] Tarif der muntspecien, in de Fransche, Hollandsche en verder met het Keizerrijk vereenigde departementen in gebruik; het gewigt van het Fransch en Hollandsch geld, zo bij het stuk, als hun getal in de kilogramme en mark; de zwaarte der zakken Hollandsche munten. Alles in Metriek en Troisch gewigt; benevens de Uitrekening’s tafelen der Fransche en Hollandsche verschillende muntspecien. Amsterdam, B.J. Crajenschot, [1812]. Oblong 11 x 19 cm. Gekartonneerd (marmerpapier). (2), 58 p. 1e druk. Enkele kreukjes en vlekken, maar een goed exemplaar.
€ 125
* Vergelijking van francs en guldens ten tijde van de Franse overheersing. Bijzonder exemplaar van dit anoniem verschenen boek met handgeschreven aantekening: ‘door Nicolaas Jacob Swart; mijn vader (handtekening van Jb. Swart)’. Voor Jacob Swart (1796-1866), auteur van allerlei zeevaartkundige almanakken en tabellen, zie NNBW.

113. (WIT VON DÖRRING, Ferdinand Johannes) Lucubrationen eines Staatsgefangenen, niedergeschrieben in dem Criminal-Gefängnisse zu Turin, der Citadelle von Mailand, der Frohnfeste zu Baireuth, der Stadtvoigtei zu Berlin, und dem Polizeihause zu Wien. Zum Drucke geordnet in der Dänischen Festung Friedrichsort. Braunschweig, Friedrich Vieweg, 1827. Cloth-backed boards. 180 p. 1st edition. Cover rather worn and loose from book block. First pages a bit damaged/ worn. Paper browned.
€ 45
* Meaning of the title: ‘that which is written by nightly lamp light, by a prisoner of state, in various prisons. Memoirs of a Danish-German student (1799-1863) who took part in revolts against the German and French governments, a fellow and friend of the murderer of Kotzebue.

 

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 434.722 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: