antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Old and Rare (1490-1850)

NIEUWE AANWINSTEN

1. BEVERWIJCK, Johan van Schat der gesontheyt; verçiert met Historyen, Kopere Platen, als oock met Verssen van heer Iacob Cats (…). In desen sevensten druck van nieuws oversien, ende op ontallijcke plaetschen vermeerdert. Op nieus vermeerdert met het Steen-Stuck, van deselve Autheur. Amsterdam, Cornelis de Leeuw, 1649. 15,5 x 10 cm. Perkament uit de tijd. (16), 682, (2), 86 p. Geïllustreerd met 27 kopergravures in de tekst en twee buitentekstplaten. 7e druk. Boekband in goede staat. Vochtvlek eerste pagina’s, achterste kneep wat los. Vrij goed exemplaar.
€ 425
* Gezellig populair-medisch boek met de versjes van Cats en met leuke illustraties, o.a. Icarus (p. 133), gramschap (p. 165), angst van helden voor muizen (p. 183), Bacchus (p. 443) en een pijprokende Indiaan (p. 457). Behartenswaardige gezondheidsadvyzen aan de hand van de deugden en ondeugden, spijzen en dranken, de vier elementen, de jaargetijden, de aard van de lichaamssappen, en de leeftijden. Het ‘Steen-stuck’ gaat speciaal over graveel ofwel niersteen.

2. [JUNQUIÈRES, Jean-Baptiste de] Caquet-Bonbec, la poule à ma tante. Poème badin. Nouvelle édition, corrigée et augmentée d’un chant. [Parijs, Pancoucke], 1764. Halfmarokijn met verguld ruggetje (19e eeuw). 78 p. Fijn gegraveerd frontispice (meisje in de keuken met kip en ei (en bedstee, kat en kool) door H.-F. Gravelot. Leuke typografische vignetten. Nieuwe, verbeterde en met één zang aangevulde editie (1e druk 1763). Rug beschadigd en wat versleten aan de randen. Met etiket ‘Aus der Bücherei von Fedor v. Zobeltitz’ en enkele oude notities op de schutbladen.
€ 85
* Ondeugende biografie van ‘de kip van mijn tante’, een mooi meisje dus, waarin de geestelijkheid flink over de hekel wordt gehaald. Cohen (Guide de l’amateur de livres à gravures du XVIIIe siècle, 6e ed., 1912) kol. 523-524. Fedor von Zobeltitz, een Duitse auteur en groot boekenverzamelaar (1857-1934), liet zijn eerste boekenverzameling in 1910 veilen door de met hem bevriende veilinghouder Martin Breslauer. Zijn tweede werd in 1921 door het Duitse Rijk aangekocht en als herstelbetaling voor de door de Duitsers in 1914 verwoeste bibliotheek aan de stad Leuven geschonken.

3. TACITUS, Publius Cornelius [Germania]. Antiquitates Germanicae of Hoogduitsche Oudtheden; waar in de gelegentheid en zeeden der Germaanen, beschreven door Tacitus, naaukeurig verklaart, en met printverbeeldingen opgeheldert worden: Benevens H. Grotius verhandeling van de Oudtheid der Batavische Republyk. Amsterdam, Gerrit Tielenburg, 1756. Sleets half kalfsleer. (18), 124, 118, (24) p. Met 26 gravures. 1e druk. Rug gescheurd, boekblok iets los, oud schoolstempel. Blanco schutblad ontbreekt grotendeels, en op het flapje is een naam geschreven met jaartal (19)68. Van buiten zeer matig, van binnen in orde.
€ 150
* Tacitus’ Germania, een zelfstandig boek uit het eind van de eerste eeuw, is een belangrijke bron voor de oude geschiedenis voor onze contreien en die van onze oosterburen. Nederlandse vertaling met commentaar gevolgd door de verhandeling van Hugo de Groot. Met prenten van Germanen plus de afbeelding van Oud-Dordrecht anno 1421 en Romeins Nijmegen met het oude Valkhof.

4. ONECHTE KINDEREN Placaat, vervattende een elucidatie en ampliatie van ’t reglement van den 17. October 1771, onder anderen op ’t stuk van doopen van onechte kinderen, geëmaneerd. Arnhem, Willem Albert van Goor, 1788. Brochure uit convoluut. 8 p. Met groot wapenvignet. Nummertje in rechterbovenhoek geschreven.
€ 50
* Besluit te Nijmegen: onechte kinderen mogen van hun ouders geen familienaam krijgen. Met de uitzonderingen daarop.

5. AMSTERDAM, AANSLAG OP Den rechten konink Midas. Ontdekt in sijn lange ezels-oren. Zijnde een antwoort op de twee Godtvergeten lasteraars, den eenen in den Rechten ommegang, den ander in ’t Amsteldamse rommelsootjen. Delft, Op kosten van den Autheur, [1650]. Ingenaaid. Uit convoluut. 8 p. Goede staat.
€ 75
* Over de aanslag op Amsterdam door Willem II, over de West-Indische Compagnie, het ‘breydelen der dartelen Adel’, allerlei onderwerpen komen onder de aandacht van deze felle pen. Knuttel 6784.

6. HOLLANDS ONDERGANG Hollands ondergang by Vranckrijck vastgestelt, en door desselfs Koningh Lodewyck de XIV. door alle bedenckelijke middelen, sedert veertig jaren herwaerts, bevordert. Amsterdam, Aert Dircksz. Oossaen, op den Dam, 1689. Blauw kartonnetje. 40 p. Vignet met linten en vruchten. Enkele inktvlekjes.
€ 50
* Omvangrijk pamflet met de geschiedenis van de ondermijning door Frankrijk van de Nederlanden sinds het einde van de Tachtigjarige Oorlog. Met de complete inhoud van verschillende onderhandelingsvoorstellen en overeenkomsten. Dit pamflet is bij twee verschillende uitgevers verschenen, ook bij Gerard Regtuyt te Waermont. Dit is Knuttel 13122.

7. LUCE, Heinrich Joseph De Opio Nonnulla. Dissertatio inauguralis medica … in Universitate Literaria Gryphica. Greifswald, F.W. Kunike, 1836. Zonder omslag, bijeengehouden met een strook blauw papier. (4), 40, (2) p. 1e druk. Een beetje vuil, wat ezelsoortjes en roest.
€ 65
* ‘Iets over opium’ in het Latijn. Inaugurele dissertatie over opium als medicijn van een arts aan de universiteit van Greifswald (Vorpommern), met een autobiografie van twee bladzijden door de auteur (geboren in 1809 in Münster). Aan het einde is een pagina met vier korte stellingen toegevoegd. Geen van deze gaat over opium. Bijvoorbeeld: “In Coxarthrocace sananda ferrum candens ceteris remediis praeferendum” (‘Bij het genezen van heupartritis is het brandende ijzer [cauterisatie] de beste therapie’. Arme patiënten: laat ze hun pijn aan de heup vergeten door ze nog erger pijn te doen). Met een blad corrigenda.

8. KRUL, Jan Harmensz. Wereldt-hatende noodtsaeckelijck. Genomen uyt Levitico in ’t 20. Capittel. Amsterdam, Jacob Aertsz. Calom, 1627. Oblong 9.4 x 13.4 cm. Sewn with decorative Dutch flower paper (18th cent.) with gaudy colors. 136 = 132 p. First two pages (A1 and A2, title and portrait) in photocopy! Otherwise in very good condition.
€ 250
* The first poetical work of Krul (c.1602-1646), a didactic poem taking its material from the Bible. Unfortunately this very rare and delicate book is incomplete.

9. GRONINGEN, ORDONNANTIE Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-camer der Provincie van stadt Groningen ende Ommelanden, waer nae sy sich van wegen de Hooge Overicheyt ende Heerlickheyt derselver, inde bedieninge haeres Ambts respectievelijck sullen hebben te reguleren. Groningen, Wed. Edzard Huysman, 1667. Zonder omslag, uit convoluut. 60 p. Met groot Gronings wapen en grote initiaal I. Netjes. Veel regels oudtijds in pen onderstreept.
€ 75
* Uitvoerige regeling voor de politie te Groningen, drie-en-een-halve-eeuw geleden. Authentiek!

10. GRONINGEN en OMMELANDEN Memoria van de differentiale poincten van wegen de Ommelanden tusschen d’Eems ende Lauwers, overgegeven aen sijNe Gen: ende die heeren Johan van Santen ende Julius van Eysingha, Raaden van Staten der Vereenichde Nederlanden, sulcx die by interventie van deselve tusschen de Ommelanden ende Stadt Groningen zijn aff-gedaen, volgens ende uyt crachte van seeckere resolutie commissariael der Heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden van den XXIX. Novemb. XVIc en II. [Groningen, Hans Sas, 1645]. Oud marmeromslag. (50) p. Met verschillende houtsnede-initialen. Met in zetmateriaal een plattegrond van de voorgestelde hoofdmannenkamer en een ‘locus sigilli’. Snede rood. Wat kreukjes, maar in goede staat.
€ 99
* Uitvoerige rechtskundige, gedrukte documenten over gewapende ongeregeldheden die waren voorgevallen op 23 februari 1643 (‘S. Pieters Landsdach’) tussen vertegenwoordigers van de stad Groningen en van de Ommelanden. Over hoe die voortaan te voorkomen, aan de hand van eerdere overeenkomsten en het ontslag van de commandant van de wacht, Adam van Heerde. De Groninger Ommelanden dreigden zich in die periode af te scheiden van de stad. Mooi uitgevoerde brochure.

11. GROTIUS, Hugo Hugonis Grotii De iure belli ac pacis libri tres. Cum adnotationibus selectis Joann. Frid. Gronovii, & auctioribus Joannis Barbeyracii. Accedit H. Grotii dissertatio de mari libero; et libellus singularis de aequitate, indulgentia, & facilitate. Edidit atque praefatus est Meinardus Tydeman. Trajecti ad Rhenum (Utrecht), ex off. Ioannis a Schoonhoven & soc. (Johannes van Schoonhoven), 1773. 20 x 13 x 7 cm. Perkamenten prijsband met wapen van Amsterdam op beide kanten, vergulde rugversiering en resten van linten. Gegraveerde titel en frontispice. XLVIII, 1048, 43 (Mare Liberum), 35 (register) p. Op de rug een oudtijds met inkt geschreven titel plus uitgelopen inktvlek. Band aan de randen iets versleten, wat grauw. Van binnen gaaf, mooi en onbeschreven.
€ 275
* Degelijke klassieke uitgave met Amsterdamse prijsband, maar geen spoor van een schoolprijs. Met commentaren van J.F. Gronovius en Jean Barbeyrac. Editie en voorwoord Meinard Tydeman (1741-1825), die van 1766-1790 hoogleraar te Utrecht was.


1. ALMANAK 1846 Van Zwaamen’s en Thompson’s Koopman’s kantoor- en zak-almanak voor ’t Jaar onzes Heere Jesu Christi 1846, Aanwyzende de jaarmarkten, kermissen, paarde- beeste- en leermarkten, reken- en schouw, het varen der beurtschepen en trekschuiten van en naar verschillende plaatsen. Als mede de maans- op- en ondergang, eclipsen, watergety, enz. enz. Rotterdam, Erve Mulders, 1846. 13 x 7,5 cm. Groen perkament met sluitklep. 104 p., deels met wit doorschoten en met 38 onbedrukte p. achteraan meegebonden. Met enkele titelhoutsneden en een in hout gesneden dubbelblad-kaart van Zeeland (tussen Hellevoetsluis en Sluis). Perkament nog behoorlijk stevig, wat gevlekt, scheur in kartonnen achterplat binnenin het boek, wat gebruikssporen, maar heel degelijk.
€ 75
* Met enkele inscripties, voorin ‘Katoen voor een Jakje f 2…’ en achterin een handgeschreven opsomming van voor- en nazaten van Jan Willem Varossieau (1820-1885), van de in 1792 te Waalwijk geboren Jan Johan Varossieau tot en met de acht kinderen van Jan Willem. De laatste aantekening betreft een overlijden in 1911.

2. AMSTERDAM (Aanplakbiljet). Mijne Heeren van den Gerechte hebben op voorstel van Heeren Collonellen der Edele Manhafte Burgerij goedgevonden de Provoosten van de Burgerij te authoriseeren om op de gewoone Qualificatien van Heeren Collonellen de Onwillige Contribuanten bij Executien tot betaaling te constringeeren (…). Amsterdam, Pieter Hendrik Dronsberg, 1789. 42 x 33 cm. Eenzijdig bedrukt. Met de naam van secretatis W. de Dieu. Onregelmatig vel papier (zie afbeelding). Gevouwen, wat gekreukt en aan één kant stoffig. Nummertje ‘290.’ in de rechterbovenhoek.
€ 75
* Amsterdammers die geen belasting willen betalen, kunnen door de burgerwacht daartoe gedwongen worden, waarbij de politie mag ingrijpen, daar komt dit plakkaat in het kort op neer. Met de namen van hoofdofficier Willem Cornelis Backer, Pieter Cornelis Hasselaer (Heer van beide de Eemnessen), Frederick Alewijn (burgemeester), en schepenen Jan Hodshon en Cornelis van der Oudermeulen Jr. Fraai groot biljet met wapen van de stad Amsterdam en grote initiaal M.

3. ARNHEM Copie van die informatien, confessien ende sententien, van die twee verraders ende conspirateurs tegens de steden Arnhem ende Doesburgh, consequentelick tegens den Staat der Vereenighde Nederlanden ondernomen. (Verraad van Jan Muller en Hendrick in de Kelder, 1665). Arnhem, Jacob van Biesen, 1665. Blauw omslag. (14) p. Niet afgesneden. 1e druk. Op elke pagina is oudtijds geschreven ‘2e deel No. 29’. Aan de randen wat gekreukt.
€ 65
* Uitvoerig verslag van het verhoor van en de strafzaak tegen deze twee mannen, die van plan waren om de bisschop van Munster toegang over de rivier te verschaffen, zodat hij Arnhem en Doesburg kon belegeren.

4. BARBEYRAC, Jean Traité du Jeu, où l’on examine les principales questions de droit naturel et de morale qui ont rapport à cette matiere. Amsterdam, Pierre Humbert, 1709. Two volumes. Early 18th century calf with gilt spines (5 ribs) and marbled endpapers. (4), LXXVI, 646, (4), (24) p. [Vol. 1: 1-370; (4 p. publisher’s adverts); Vol. 2: 371-646, (24 p. Traité de matières)] p. With frontispice by P. Schouten in vol. 1. 1st edition. Leather rubbed and dry, especially the spines. Some browning and a few unimportant stains. Signature of a former owner rubbed away on both titles. Some written numbers in the preliminary pages, and a former owner: “S. Wolf/ 1793”.
€ 575
* About the legitimacy of playing a game. With an extensive alphabetical register of games (a.o. chess, cards) and names (many classic authors), but it enables you also to find out about players uttering blasphemies and an answer to the question if priests may take part in hunting. Barbeyrac (1674-1744) was a talented lawyer, born in France, who started his career in Switzerland and Germany, translated many important juridical works into French (by Grotius, Bynkershoek, Pufendorf, Tillotson and others), and finally was professor of public law in Groningen (Netherlands).
Pierre Humbert (c. 1680-1758) was a Huguenot, a publisher of French books in Amsterdam and a bookseller. Interesting in vol. 1 is a 4-p. advert of his, listing solely antiquarian books in Italian and Spanish, a.o. by Guicciardini (one dated 1588), Lulius and Pallavicini, and a Don Quixote.

5. BARCLAY, John Argenis. Editio novissima. Cum clave hoc est, nominum propriorum elucidatione hactenus nondum edita. Leyden, Officina Elzeviriana, 1627. 12,5x 7,5 cm. Vellum. (12), 804 p. Engraved title page. Reprint edition. Binding a bit stained. A few inscriptions on the flyleaves. Bookplate of Dr. J.A. van Praag. 20th century catalogue entry pasted in at first flyleaf. Bookblock is loosening a bit, but the inside is very clean.
€ 120
* “Argenis. Newest edition. With a key, that is, an elucidation of the proper names, not published before”. And indeed: ‘Hippophilus’ = King of Spain, “Hyanisbe” = Queen Elizabeth. Barclay (1580-1621), a Scotsman grown up in France, is considered one of the last humanists, ‘un des derniers feux de l’humanisme’. This is his main work, an extensive novel and mirror of political morals. First Elzevir edition.

6. BARCLAY, John Euphormionis Lusinini sive Ioannis Barclaii Satyricon Partes quinque cum clavi. Accessit Conspiratio Anglicana. Amsterdam, G. Blaeuw, 1634. 11 x 7 cm. Vellum with title ticket and gilt number and initials on the spine. (8), 582 p. Fine engraved title page for this excellent reprint edition. Binding soiled and ticket worn. In the middle, two quires slightly protruding. Title a bit spotted and with a vague name. Some marginal notes and underlinings. A few tiny paper repairs. Two 20th century catalogue entries pasted in at the lower inside cover.
€ 115
* “The Satyricon of Euphormio Lusininus, in Five Parts, with a key, and an addition about the Gunpowder Plot”. A political satire directed against the Jesuits. Barclay (1580-1621), a Scotsman grown up in France, is considered one of the last humanists, ‘un des derniers feux de l’humanisme’. The five Parts have been dedicated to important politicians and rulers, such as Robert Cecil and King Louis XIII. This is one of several 17th century reprints of the complete edition.

7. BATAVIER Den tambour, in den vrywilligen optocht der Batavieren, ingevalle den vyand ergens inbrak, of zyne Hoogheyt hen quaeme op t’ontbieden, tot verlossinge en bevrydinge des Vaderlants. Den Haag, Levyn van Dyck, voor de Liefhebbers van de Vryheydt des Vaderlands, [1673]. Ingenaaid. Zonder omslag. 8 p. Met vignet waarop een grijnzende Hollandse Leeuw in de Tuin omringd door de Zeven Provinciën. Wat vaag gevlekt.
€ 95
* Inleiding met ondertekening ‘Batavier/ In Batavia den 19. January 1673’. Gevolgd door een alarmistisch gedicht, waarin de belegeringen en heldendaden van de Nederlanden worden opgesomd: amsterdam, Dordrecht (Bossu), Gouda, Den Haag, Scheveningen, Leiden (Van der Werve). Prozastuk over Antwerpen, gevolgd door kwatrijnen over Groningen in 1672 en de Veldheer Van Oranje. Uitvoerig, welsprekend, interessant. Knuttel 10940.

9. BEIJER, Jan de Collectie van negen gravures van de dorpen Bemmel en Doornenburg in de Betuwe (1742), tezamen in 5 lijsten achter glas. De prenten zijn afkomstig uit ‘Het verheerlykt Nederland of Kabinet van hedendaagsche gezigten’, tussen 1745 en 1774 uitgegeven door Isaak Tirion. Enkele duplicaten.
€ 75
* De prenten werden getekend door Jan de Beijer (1703-1780) in 1742 en op de plaat gezet door Hendrik Spilman en ‘S.F.’. Vraag naar detailfoto’s.

10. BELLAMY, Jacobus Proeven voor het verstand, den smaak en het hart. Dordrecht, De Leeuw en Krap, 1790. Herbonden in kunstleer. (8), 192 p. Gegraveerde titelpagina. 1e druk. Stevige (maar niet erg mooie) boekband van een ‘Studenten-bibliotheek’, jaartal 1978. Met moderne inscripties en lijmsporen op de eerste pagina’s.
€ 25
* Proza en poëzie uit het gelijknamige vernieuwende poëzietijdschrift, dat verscheen in 1784-1785, deels van Bellamy zelf, deels van anderen, maar geredigeerd door Bellamy, die reeds in 1786 overleed, 28 jaar oud.

11. BICKERSE BEROERTE Nootwendige aenmerkinge op een Fameus Libel, ghenaemt de Bickerse Beroerte ofte den Hollantsen eclipsis. Nevens een verdedinge van de heylige geunieerde Souveraineteyt. Gestelt door een Lief-hebber van de Vryheyt. Antwerpen, Jan van Waesbergen, 1650. Ingenaaid. In los blauw omslagje. 16 p. Met mooi houtgesneden vignet. 2 x afgedrukt/ Op de titelpagina is oudtijds ‘No. 18’ geschreven.
Verkocht
* De ‘Bickerse beroerte’ was het verzet van de regenten van Amsterdam (in de personen van Cornelis en Andries Bicker en hun familieleden en medestanders) tegen de stadhouderlijke staatsgreep in 1650 door Willem II. De anonieme schrijver van dit pamflet verdedigt de aristocratische regering (= die van de regenten) tegen de monarchale, en haalt daarvoor allerlei voorbeelden uit de Bijbel en de oude en recente geschiedenis aan, maar vooraan prijkt een citaat van Hugo de Groot. Tiele 3786, Knuttel 6847. ‘Gedrukt in de Nederlanden’.

12. BIZOT, Pierre Medalische historie der republyk van Holland. Amsterdam, Pieter Mortier, 1690. In ’t Fransch beschreeven door den Heer Bizot, en uit die taal in ’t Nederduitsch gebracht, en wel twee derden vermeerderd; nevens alle de Medalien der Overtocht van Zyn Hoogheid na Engeland, des zelfs Krooning, enz. tot nu toe in gevoegsaame ordre gesteld: met een Byvoegsel van de Grafsteden ter eere der Dappere Helden opgerecht. 4to. Vellum. (8), 36, (8), 364, (40), (16) p. 123 separate plates with medals and numerous medals in the text. Plus portraits of King William III and his Queen Mary, and 15 depictions of the graves of the protagonists of the Amsterdam party of William. Complete. First edition. Vellum somewhat worn and stained, a bit of wear, but a good copy of this useful standard work.
€ 290
* “Medalic history of the Dutch Republic” in Dutch, with hundreds of exact copper engravings of the medals describing Dutch history between 1560 and 1690. Extended edition compared to the original French first. With an index.

14. BRUIN, Cornelis de Reizen over Moskovie, door Persie en Indie. Verrykt met Driehondert kunstplaten, vertoonende de beroemste lantschappen en steden, ook de byzondere dragten, beesten, gewassen en planten, die daer gevonden worden. Voor al derzelver oudheden, en wel voornamentlyk heel uitvoerig, die van het heerlyke en van oudts de geheele werrelt door befaemde Hof van Persepolis, by den Persianen Tchilminar genaemt. Alles door den Auteur zelf met groote naeuwkeurigheit na’t leven afgetekent, en noit voor dezen in ’t ligt gebragt. Amsterdam, W. & D. Goeree, 1711. 33 x 22 cm. Without binding. (6), 472, (12) p. Incomplete: all preliminary matter and about 33 numbered prints on 17 leaves plus one map are MISSING, 10 print leaves are damaged, of a total of 260 numbered prints. With 37 prints in the text, not numbered. The following prints are missing: frontispice, portrait of the author, 12, 28-31, 74, 83-84, 86-90, 95-96, 102, 109, 192, 202-3, 206, 214, 220 (Batavie), 225-232.
€ 575
* Entertaining travel report of the gifted and erudite painter Cornelis de Bruyn (1652-1727) mainly about the west of Russia (from Archangelsk to the Volga), Persia and the Dutch East Indies. Poor and incomplete copy. The text of the story is complete and there are many prints to admire, but about 20% is missing or damaged. W.A.F. = With All Faults!

15. CAMPE, Joachim Heinrich Historisches Bilderbüchlein oder die allgemeine Weltgeschichte in Bildern und Versen. Erstes Bändchen (aber nicht weiter erschienen). Braunschweig, in der Schulbuchhandlung, 1801. 15 x 10 cm. Einfacher alter Halbleineneinband. (18), 228 p. Mit 18 Kupfertafeln, 17 von diesen nach Entwurf von Franz Ludwig Catel und 1 nicht signiert. Schnitte marmoriert. EA. Etwas gebräunt und ein wenig lose. Name am Vorsatz.
€ 75
* Charmantes kleines Buch. Äußerlich nicht schön, aber ein Erstdruck mit feingestochenen Kupfern.

16. CAMPEN, Willem Cornelis van Een twintigtal Gelegenheids- en andere Verzen van V.C., waaronder een: Aan het weldadige Oud-Nederland, ter gelegenheid van de stormen van 24-26 December 1836 en de door dezelve ontstane rampen en schaden op het IJ, bij Spaarndam en Spaarnwoude. Amsterdam, C.A. Spin, voor rekening van den autheur, 1838. Oorspronkelijk bedrukt omslag. 86 p. Niet afgesneden. 1e druk. Net exemplaar.
€ 25
* Voorin geschreven: ‘Present van/ den autheur’. Met diverse opmerkelijke, door actuele gebeurtenissen geïnspireerde dichtwerken van deze in Leiden geboren predikant (1785-1842), onder meer ‘Op het eerste gezicht van een nieuwen driegulden’, ‘De bevroren Zeeuwsche aardappelen’ en ‘Wiegezang voor Z.K.H. den Erfprins van Oranje’, ofwel de latere koning Willem III.

17. CATS, Jacob Ouderdom, Buyten Leven, en Hof Gedachten. Op Nieuws vermeerderd met des Auteurs Tachtig Jarig Leven en Bedenkingen op Zorgvliet. (Amsterdam, Erven Abraham van der Putt, ca. 1778). 18 x 11 x 6 cm. Perkament. Ca. 650 p. Niet afgesneden. Met illustraties. Herdruk. Perkament wat verbruind en gevlekt. Opnieuw in de band gezet met veel latere schutbladen (Van Gelder). Wat versleten, vooral de randen van de eerste pagina’s. Gegraveerde titel ontbreekt.
€ 50
* Verzameling van Cats’ bekende werken voor het ‘gewone volk’.

18. CHANLER, Georgius Nieuwe Keysers Chronica ofte Gheschicht-boeck van alle de Roomsche, soo Oostersche als Westersche keyseren: Oock mede van de Tyrannen ende Rebellen, die soo hier en daer tot keysers verkozen zijn gheworden; oock eensdeels henselven daer voor opgheworpen hebben. Van Cajus Iulius Caesar, den eersten Roomschen Keyser af, tot den tegenwoordigen keyser Mathias toe. Kortelijck begrypende aller keyseren oprechte Afbeeldinghen ende Spreucken; mitsgaders hare Stammen, Verkiesinghen, Officien, Regeeringe, Houwelycken, Kinderen, Ouderdom, Doot ende Begravenisse. Ghetoghen wt de gheloofweerdichste Originele Munten, Antiquiteyten ende Autheuren te samen vergaert; door wylen den Ed.Hoochgheleerden ende Erentfesten Heere Georgius Chanler, Rector gheweest te Padua, I.V.D. Ridder van Sint Marcus, ende veler Potentaten ende Heeren Raets-Heer. Ende nu wt den Hoochduytschen in Nederlandtsche sprake doen oversetten, ende in den Druck bekosticht ende verveerdicht, door Georgius Chanler, des Autheurs Soons Sone. Interprete Iacobo Westfrisio No. Pub. Amstelredamensi. Amsterdam, Nicolaes Biestkens, 1617. Old vellum, rebacked using the old spine. (10), 324 p. Richly illustrated with depictions of coins. 1st edition. Binding soiled and a bit creased. Large engraved 17th century bookplate. Free endpapers renewed. Title remargined. Many corners and one inner margin restored with Japanese paper. Some soiling and a little waterstaining.
€ 525
* “New Emperor Chronicle or History Book of All Roman Emperors, Eastern and Western”. In 17th century Dutch, this is the longest book title we have! The main attraction of this book is the depiction of numerous ancient coins and medals, although the descriptions of the emperors in prose and poetry is nice, too, if you can read the language. With a large attractive 17th century bookplate: two leopards holding a coat of arms with a winged dragon. Under this, a dragon with heads on both ends, each devouring a leopard. Unfortunately we don’t know the name of the owner.

19. COCK, Hendrik de Overeenstemming der geloovigen van Nederland, uitgedrukt in brieven, uit onderscheidene provincien onzes vaderlands en uit Oostvriesland. Uitgegeven ter overtuiging van de wereld, dat het woord des Heeren waarachtig zij, opdat zij alle één zijn gelijk de Vader in hem en hij in ons dat ook alzoo de geloovigen in den Vader en Zoon één zijn: opdat de wereld geloove dat gij mij gezonden hebt, uitgegeven zonder namen der schrijvers, maar met aanwijzing van staat en woonplaats des schrijvers. Veendam, T.E. Mulder, 1834. Ingenaaid. (4), 56 p. Niet afgesneden. Rugje enigzins beschadigd. (&) Tweede verzameling van eenige brieven der geloovigen: ten blijke van hunner overeenstemming en ter openbaring van de dwalingen en het verderf onzer dagen. Veendam, T.E. Mulder, 1835. Ingenaaid. (4), 56 p. Afgesneden. Zonder omslag.
€ 35
* Twee delen. Nette exemplaren van belangrijke brochures van Hendrik de Cock, uitgegeven ten tijde van de Afscheiding.


ENKELE COURANTEN

C1. ALGEMEEN HANDELSBLAD Algemeen Handelsblad, 18 september 1848 (2e Editie, Zondag-avond). Met Bijblad tot de Zondags-Editie. Amsterdam, Gebroeders Diederichs, 1848. 47 x 30 cm. 4 p. Verbruind en wat versleten, wat slijtsporen, scheurtjes. Met de twee verplichte dagbladzegelstempels.
€ 20
* Met uitvoerig overzicht (deel II) van de Stedelijke Tentoonstelling van Schilder- en andere Kunstwerken te Amsterdam. Beoordeling van meer dan 100 schilderijen! Ook met een schaakrubriek.

C2. AMSTERDAMSCHE COURANT Amsterdamsche Courant, 8 september 1848 (Derde Uitgifte). Amsterdam, Amsterdamsche Courant, 1848. 47 x 36 cm. 4 p. Verbruind en wat versleten, wat slijtsporen, scheurtjes. Met de twee verplichte dagbladzegelstempels.
€ 25
* Wapenstilstand in Sleeswijk-Holstein. Met overzicht (deel II) van de Amsterdamsche Tentoonstellng van Schilder- en andere Kunstwerken te Amsterdam, waarbij o.a. Bosboom, Tétar van Elven en Kruseman genoemd worden. Scheepstijdingen en advertenties.

C3. GORINCHEMSCHE COURANT Gorinchemsche Courant, No. 6, Vrijdag 14 Januarij, 1831. Gorinchem, Jacobus Noorduyn, 1831. 37 x 24 cm. Eén blad, tweezijdig bedrukt. Aan de randen gescheurd, op de vouwen deels ingescheurd. Met twee dagbladzegelstempels.
€ 35
* Een van de eerste nummers van de tweede jaargang van deze krant, die drie keer per week verscheen. Met internationaal en nationaal nieuws (o.a. over de Belgische opstand), een ingezonden brief over het waargenomen noorderlicht, twee familieadvertenties (Boonzajer en Koek), de dagelijkse dienst van de stoomboot Julia tussen Den Bosch en Gorinchem, en beursberichten. Zeer zeldzaam, de krant bestond niet meer dan twee jaargangen.

C4. JOURNAL DES ARTS Journal des Arts. Publié sous les auspices d’une société d’artistes, d’hommes de lettres et d’hommes du monde. Première année nr. 1 & 16. 10 Août et 29 Septembre 1848. Bruxelles, Journal des Arts, 1848. 44 x 29 cm. 4 p. Avec étampille de 4½ c. Nr. 1 un peu bruni. Nr. 16 taché à la fin (diverses couleurs brunes d’aquarelle).
€ 45
* Nr. 1: Déclaration du but et de la mission du Journal. Nr. 16: Nouvelles des salons et d’un grand concert et bal.

C5. NIEUWE ROTTERDAMSCHE COURANT 6 nummers van juni 1850. No. 134, Vrijdag 7 Junij; nr. 139, 13 juni; nr. 140, 14 juni; nr. 142, 17 juni; nr. 143, 18 juni; nr. 152, 28 juni. 48 x 37 cm. 4 p. elk. Deze zes gedrukt op blauw papier. Gevouwen, deels verbruind. In goede conditie. Bijgevoegd: de eerste helft van de krant van 15 december 1852, op gewoon papier.Alle kranten met twee dagbladzegelstempels.
€ 120
* Veel internationaal nieuws (o.a. ‘Per duif’ verzonden uit Parijs), verslagen van de Staten-Generaal, beursberichten en vele advertenties, vaak voorzien van een vignet van een schip of een wijzend handje. Bijzonder, een totaal andere wereld openbaart zich tot in de kleinste en vreemdste details.

C6. OBSERVATEUR, L’ L’Observateur, 12 septembre 1845 (Édition du Matin). Bruxelles, J.J. Coché-Mommens, 1845. 48 x 32 cm. Imprimé sur papier bleu. 4 p. Quelques taches brunes. Avec les deux timbres de journaux obligatoires (français).
€ 40
* Journal fascinant! Bulletin politique de Belgique: ‘La presse et ses détracteurs’, feuilleton ‘Teverino’ (George Sand), Salon de 1845 (Calame & Bles), Annonces, Chemins de fer.


20. CRIMINOLOGIE Advysen en sententien, ingewonnen by onpartydige regtsgeleerden, op en teegens de persoonen van Catharina Kaspers, en Johanna Willems, synde moeder en dogter, geëxecuteert binnen de Stadt Elburg op den 6 October 1743. Over het ombrengen van haar eygen kind. Nevens het advys en sententie van Henrickje Vorstelman, over het ombrengen van haar kind, in haar onsinnigheit, op den 13den Aug. 1743. binnen de Stadt Harderwijk. Elburgh, Nicolaas van der Kamp, (1743). Gebonden in modern halfleer (uit convoluut gehaald). 44 p. Niet afgesneden. 1e druk. Goede conditie.
€ 140
* Over de moord op het eigen kind door een moeder uit Elburg en een andere uit Harderwijk. Knuttel 17418.

21. (CRIMINOLOGIE). SURINGAR, W.H. Bezoeken in de gevangenis, of voorlezingen en toespraken, gehouden in den kerker. Eene bijdrage tot teregtwijzing en verbetering van gevangenen, en tot de kennis van derzelver toestand en karakter. Tevens bevattende eenige merkwaardige bijzonderheden en karaktertrekken uit het leven van gevangenen en uit de gevangenis ontslagenen. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1838. Herbonden in blind linnen. (2), xiv, 346 p. Niet afgesneden. 2e druk. Iets verbruind.
€ 60

22. CUPIDO Almanach der Grazien auf das Jahr 1776. Von Cupido. Cythere, bey Ganymedes, [1775]. 14 x 9 cm. Kartonniert mit Zierpapier. 126 S. 1 Kupfer (von 3), mit dem Bild von der jungverstorbenen Hamburger Schauspielerin Charlotte Ackermann (1757-1775). Alle Seiten mit typografischem Rahmen. 1. Auflage. Fuß des Rückenstreifens abgenutzt, etwas bestossen. Zwei Gravuren fehlen. Name auf Titel gekritzelt (BerendJan …). Leichte Gebrauchsspuren.
€ 120
* Sehr seltener humoristisch-erotischer Almanach, Text komplett, leider fehlen 2 von 3 Bilder. Inhalt: Kürzere und längere Gedichte erotischer Natur, sowie ‘Lotte bey Werthers Grab’ von Carl von Reitzenstein. Sogar die Planeten, der Kalender und andere übliche Almanachelemente wurden erotisiert.
‘Das niemals Berg und Thal zusammen kommen kann,/ Ist längstens ausgemacht; wie aber geht es an,/ Dass sich zum kleinen Fips die grosse Drolla schicket?/ Mein Herr, ists Fragenswerth? – Sie hatte sich gebücket.’

23. (DOELISTENBEWEGING – ROTTERDAM) Copie. Request door de burgers der Stad Rotterdam, geprezenteert aan de Edele Achtbare Vroedschap derzelver Stad op den 27 September 1747. Rotterdam, Gerrit van Rooyen, 1747. 32 x 20 cm. Vouwblad. Watermerk Leeuw in Hollands Tuin. Notitie in pen: Smithof.
€ 50
* Pleidooi van enkele Rotterdamse burgers om de lucratieve gemeentelijke ambten aan de meestbiedende te verkopen (‘mits dat de Koopers van de Protestantsche Religie zynde’), die ze aan anderen mogen verhuren. De regenten die toch al rijk genoeg zijn zouden hun ambten kunnen gebruiken om de schulden van het land te delgen en de schatkist bij te vullen: een vrijwillige gift. Deze burgers pleiten ook voor een vijftigste penning, ofwel een belasting van 2%, te innen teneinde leger en vloot te versterken ‘geconsidereert hebbende, de zoo zeer gevaarlyke toestandt van tijden, waar in wij ons bevinden, door het aannaderen van een zoo magtigen, als ontrouwe en listigen Vyandt’. Pamflet in groot formaat. Knuttel 17795.

24. (DOELISTEN) De Caracteren der Opperbaasen, die uyt de Eerste Oorspronkelyke Zamelplaats van de Cloveniers Doelen der Stadt Amsterdam als Hoofden wierden gehouden. (Zonder plaats of uitgever, 1748). Modern omslag. 8 p. Gevolgd door ‘Loon na Werken’.
€ 30
* ‘Den Zevende komt op de baan/ En pronkt vol luyster met het Vaân,/Gelyk een Muytemakers Heul/ Als Parfumeerder Wyven-Beul’. ‘Den Achtsten volgd ook in de Rey/ Want Elie Dik-lip hoort’ er by,/ Hy is gewent als een Scharnak/ Te Leven van de Bedel-Zak’. ‘Roey uit, Roey uit het Boos geslacht; / Maakt Galgen voor die Guiten’. Agressieve steekdichten gericht tegen Daniël Raap en de Doelisten – een vroege democratische beweging in de Nederlanden van burgers die meer invloed wilden in het stadsbestuur, omdat de regenten zo corrupt waren. De Doelisten zelf bleken echter niet beter, eens dat ze meer invloed hadden gekregen. Wat is nieuw.
Knuttel 18071.

26. FLORIAN, Jean-Pierre Claris de Estelle. Uit het Fransch. Amsterdam, Johannes Allart, 1790. 13 x 8 cm. Halfleer. (32), 190 p. Titelgravure van Reinier Vinkeles. 1e druk. Wat versleten en verbruind.
€ 25
* Schaarse Nederlandse vertaling, nog verschenen tijdens het korte leven van de auteur (1755-1794).

27. FLORIAN, Jean-Pierre Claris de Théâtre de Florian. Tome 1 et 2. Paris, A.A. Renouard, 1820. Complet en 2 vols. 14 x 9 cm. In-16 plein veau marbré. (4), 244; (4), 248 p. Avec des gravures gentils. Bords un peu usés.
€ 25

28. FLORIS, Foecke Beschermingh der Waerheyt Gods; of Schriftuyrlijcke Verantwoording. Stuks-wijse of ten deele gedaen op het Boek van Franciscus Elgersma: geintijtuleert de Rechtsinnige Leere van het Sacrament des Heyligen Doops. In welken Antwoord geblijkt dat Elgersma den onschuldigen heeft veroordeelt. Voorgestelt in acht deelen, met noch een tweede Tractatie over het Symbolum, ende den Inwendigen Doop. Leeuwarden, Ritxke Jacobs Mosselman, [1687]. Twee boeken in één band. Oud half kalfsleer met moderne gemarmerde platten. (16), 482, (28). Twee jaartallen recent op titel geschreven.
Hierna meegebonden:
FLORIS, Foecke Een tractaet voorgestelt in twee deelen. Het eerste behelst in sig een toepasselijke uytbreyding: toegestelt op het Symbolum, of Algemeene Geloofs-Summa. Het tweede Deel tracteert van den inwendigen doop, dienende tot overtuyginge en bestraffinge van d’Algemeyne en insonderheyt Doops-gesinde Christenheyt. Leeuwarden, Ritxke Jacobs Mosselman, 1687. (2), 164, (12) p.
Op de laatste recto blanco pagina is geschreven: ‘Verkoogt aan Christian Holm 1761 Juli 4’ en ‘Dit Boek hoort den H. Wm. Aalders Keessen toe. Dirk Keessen’. (De Aalsmeerse familie Keessen telde rond 1800 verschillende doopsgezinde dominees).
€ 250
* De Friese smid Foecke of Foeke Floris (ca. 1650-ca.1700) was werkzaam als doopsgezind leraar in Surhuisterveen. In 1683 werd hij beschuldigd door dominee Franciscus Elgersma te Grouw van socinianisme. Dit zijn de twee werken waarmee hij zich verdedigde tegen de beschuldiging. In een synode werd op 18 november 1687 deze boeken veroordeeld en moesten alle exemplaren verbrand worden. Floris werd gevangen gezet, maar hij genoot veel sympathie. Vervolgens werd hij verbannen en vestigde zich te Oost-Zaandam. Daarna ondervond hij ook nog veel tegenstand, maar het is niet bekend hoe het hem uiteindelijk verging. == Defense of free-thinking Mennonite teacher Foecke Floris (c.1650-c.1700), of Frisia, against allegations of Socinianism.

29. FRANCQ VAN BERKHEY, Joannes Le Verklaaring van de Zinnebeeldige Eeuwprint, op den Staatelyken Vierdag, van het Tweehonderdjaarige Eeuwgetyde der Oprichtinge van Hollands Hooge School, binnen de stad Leyden. Zonder plaats of uitgever, 1775. Gevouwen vel (39 x 27 cm) met watermerk ‘D&C Blauw’. Vage kreukjes.
€ 45

30. FRANCE TRAVEL GUIDE Wegh-wyser, aenwijsende de besonderste vremde vermaecklijckheden die in ’t reysen door Vranckryck en eenige aengrensende landen te sien zijn. Tot nut van al die gheneghen zijn om die landschappen te besichtigen. Amsterdam, Nicolaes van Ravesteyn, 1657. 13.5 x 8 cm. Vellum. (48), 572 p. Engraved title and some charts. Second, enlarged edition. Some traces of use and wear. Old owner’s stamps. Engraved title doubled, narrow strip snipped away (no text loss). Some old owner’s stamps and wormholes.
€ 450
* Early Dutch travel guide for France with descriptions of 5 trips through France, with a lot of sensible advice (a.o. by Justus Lipsius).

31. FRANSE TIJD Affiches, annonces et avis divers d’Amsterdam = Advertentiën, aankondigingen en verschillende berigten van Amsterdam. No. 3, 4 January 1813. Amsterdam, J. van Bonga, 1813. 26 x 23 cm. Twee gevouwen bladen. 8 p. Belastingstempel ‘Zuyderzee/ 5 cen.’ Flink bruinvlekkig.
€ 25
* Een nummer van een schaarse courant, die bestond van 1811-1813.

32. GAVIN, Antonio Le Passe-par-tout de l’Eglise Romaine, des Dietrichs, dessen sich die Römische Kirche an statt der Schlüssel Petri bedienet, Anderer Theil. Oder: Die Betrügereyen der Pfaffen und Mönche in Spanien. Nach dem Englischen Original ins Teutsche übersetzt. Zweyte Auflage. Cologne, no publisher mentioned, 1730. Contemporary calf. 522 p. With 8 engravings. Second editon. Spine rubbed and creased. Edges a bit worn. ‘M.v.C.’ in gilt lettering on upper cover. Some numbers written on inside cover. Monogram stamp in a corner of the title page. Text paper browned.
€ 45
* “The Master-Key of the Roman Catholic Church”, translated into German. Vol. 2 of a series of 3 books about the depravities of the clergy, in Spain but also elsewhere. A further three books by different authors were issued about other countries. Antonio Gavin (1682-1750) was a catholic priest in Zaragoza. In 1733 he went to America, where he worked as an Anglican priest in Goochland County, Virginia, until his death.

33. GÉBEL, C. Tafereel eener ontvlugting van drie Scheveningsche visschers, met een bootje uit Engeland naar Holland, in Januarij van den jare 1781. Den Haag, J.P. Beekman, 1831. Karton. (14), 34 p. Met staalgravure van J.C. Bendorp naar J.C. Schotel op de titelpagina. 1e druk. Band aan de randen wat brekelijk, iets gevlekt. Met achterin de naam van fotografe Marianne Dommisse.
€ 40
* Dichtwerk over de barre tocht van drie Scheveningers die Engelse gevangenschap ontvluchtten. Met dramatische titelprent van de beroemde zeeschilder Schotel.

34. GERMAN-AMERICAN ALMANAC Des Bauern und Handwerksmannes Calender für das Jahr 1843. Philadelphia, Mentz und Rovoudt, [1842]. Sewn with cloth strip. 34 p. Illustrated. First edition. Worn and soiled as usual. Creased, corners damaged, one larger tear in p. 29/30. Last 2 pages missing.
€ 30
* A.o. about General Logan, Lord North and Adam Poe. In poor condition, but an interesting witness of the early days of Pennsylvania and its German-American inhabitants. Nice illustrations.

35. GERMAN-AMERICAN ALMANAC Des Bauern und Handwerksmannes Calender für das Jahr 1839. Philadelphia, Mentz und Sohn, [1838]. Sewn with cloth strip. 34 p. Illustrated. First edition. Worn, browned and soiled as usual. Creased, corners a bit damaged. Last 2 pages missing.
€ 30
* With a long article “Die Neger”. In poor condition, but an interesting witness of the early days of Pennsylvania and its German-American inhabitants. Nice illustrations.

36. (HAUSER, Kaspar) Bijdragen tot de geschiedenis van Kaspar Hauser. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1834. Oorspronkelijk uitgeversomslag. (4), IV, 44 p. Niet afgesneden. 1e druk. Wat gekreukt, schuingelezen, oudtijds handgeschreven nummertje ’50 ‘, vlekje op achterzijde, maar een mooi boekje in zijn originele typografische omslag.
€ 75
* Zeer schaarse, vroege uitgave over het ‘kind van Europa’, de raadselachtige vondeling Kaspar Hauser, die in december 1833 in Ansbach vermoord werd.

37. HEEMSKERK, Matthias Originele ‘Handteekening van Matthias Heemskerk’, geknipt uit een brief of acte, en geplakt op een handgeschreven verklaring (ca. 1860). Verklaring meet 19 x 12 cm. Tweezijdig beschreven, 43 regels. In goede staat.
€ 45
* ‘Deze ongelukkige misdadiger was gesproten uit een der meest aristocratische familiën van Amsterdam en verkeerde in de hoogste kringen dier stad. Een zijner neven was lid van de Staten-Generaal.’ Maar ‘Onbeteugelde speelzucht die zich lucht gaf in uitzinnige speculatiën’ deed hem zijn vermogen verliezen en ‘valsche schaamte stootte hem in de afgrond’. Hij stal uit de kas, beleende de ontvang-cedellen en verkwanselde het vermogen van een aan hem toevertrouwd kind. In 1855 werd hij gearresteerd. ‘Na eenige jaren in de gevangenis … vertrok hij naar Antwerpen waar men hem een plaats op een kantoor bezorgde.’ Misdaad uit het verleden, boeiend! Kennelijk van een 19e-eeuwse handtekeningenverzamelaar.

38. (HESPE, J.C.) Na-courant op den Diemermeerschen nu genaamt Nederlandschen courant./ Na-courant op den Nederlandschen courant/ Deeze na-courant (…) (11 nummers). Amsterdam e.a., Schweepe, Harmanus Koning, e.a., 1783-1784. 44 x 27 cm. Per nummer één blad aan beide kanten bedrukt. Randen gekreukt, gevouwen.
€ 200
* Nummers 1-7 en 30-33 van deze onder verschillende titels verschenen prinsgezinde courant. Er zouden er 59 van bestaan. In de KB zijn alleen de nrs. 1-6 aanwezig. Met uitvoerige stukken van veelal heftig proza, van verschillende auteurs.

39. HEUSDE, Ph.W. van De school van Polybius of Geschiedkunde voor de negentiende eeuw. (Bewijsexemplaar). Amsterdam, Johannes Müller, 1841. Origineel karton. XX, 256, (4) p. Niet afgesneden. Rug wat verkleurd en versleten. Oud zegeltje op voorplat. Heel lichte gebruikssporen.
€ 45
* Bewijsexemplaar aangeboden aan de Stad Amsterdam met handgeschreven opdrachten ‘ter voldoening aan Art. 6 der Wet’ van de uitgever Johannes Müller en de drukker C.A. Spin. Nagelaten werk van de invloedrijke Nederlandse filosoof.

40. HOLLANDSCHE HISTORISCHE COURANT Hollandsche historische courant. No. 2, Zaturdag 4 January 1783. Delft, Wybo Fynje, 1783. 38 x 24 cm. 2 p. Gevouwen, goede staat.
€ 25
* Nieuws op de voorkant: diverse standen van zaken over het afgelopen jaar, zoals aantallen doden en huwelijksparen in Amsterdam, geboorten in Haarlem en schepen in Texel en het Vlie. Veel advertenties op de achterkant (maar ook aan de zijkant van de voorpagina: loten te huur). Voor het dorp Maasland wordt een vroedvrouw gezocht. Verder vooral reclame voor boeken, zoals diverse almanakken en een register op de Hollandsche Historische Courant voor 1782.

41. HOLLANDSCHE HISTORISCHE COURANT Hollandsche historische courant. No. 3, Dingsdag 6 January 1784. Delft, Wybo Fynje, 1784. 38 x 24 cm. 2 p. Gevouwen, goede staat.
€ 25
* Nieuws op de voorkant: request van de burgers van Utrecht, verslag van het aantal schepen dat in 1783 te Amsterdam en in het Vlie aankwam, en de landen waar zij vandaan kwamen. Op de achterkant advertenties, vooral reclame voor boeken, zoals het Algemeen Huishoudelijk Woordenboek van Chomel van 75 voor 45 gulden, en de ‘Proeve over het lachen en gelachverwekkende in spreeken en schryven’.

42. (HORATIUS FLACCUS, Quintus). OMMEREN, Richeus van Quintus Horatius Flaccus beschouwd als mensch. (&) Quintus Horatius Flaccus beschouwd als burger van Rome. Rotterdam, P.D. Hengst, 1789. Ingenaaid met grijs omslag. vi, 218 p. Niet afgesneden. Gegraveerde titelpagina. 1e druk. Flinke watervlek.
€ 30
* Twee redevoeringen met vele geleerde aantekeningen. Van Ommeren (1757-1796) was rector van het Gymnasium te Amsterdam. Dit is zijn enige niet in het Latijn geschreven boek.

43. (INCUNABLE). EUSEBIUS De evangelica praeparatione. Venice, [Bartholomaeus de Zanis], 10 November 1500. Translated from the Greek by Georgius Trapezuntius. Folio. 31 x 20 cm. Modern vellum, flyleaves renewed, last blank missing. With the bookplate of the Bibliotheca Philosophica Hermetica in Amsterdam.
€ 5500
* A charming incunable, one of the last that was published. Funny small woodcut initials decorated with rabbits, winged mice, flowers and birds, but also renaissance men and monsters. Goff E 123.

More details of our incunables on their special page.

44. (INCUNABLE). FERRARIENSIS, Johannes De Coelesti vita. Venice, Matteo Capcasa (di Codeca), per Hieronymus Blondus, 19 December, 1494. 30 x 22 cm. Bound in morocco-backed boards around 1800-1850, with title label, a bit worn at the edges. Bookplate of Thomas South and of the Bibliotheca Philosophica Hermetica (Ritman). With printer’s mark and decorated woodcut initials.
€ 5750
* Title page printed in RED with a list of the essays contained in this book, and a phoenix. Goff J313.

45. (INCUNABLE). LACTANTIUS, Lucius Caecilius Firmianus Opera. De divinis institutionibus libri septem; De Ira dei; et Opificio hominis cum Epithomon eiusdem. Venice, Vincentius Benalius, 22 march 1493. 30 x 21 cm.
€ 4750
* Austerely elegant incunable, discarded in the 19th century from Leiden University. Goff L-11.

46. (INCUNABLE). SENECA, Lucius Annaeus Opera philosophica. Epistolae. Venice, Bernardinus de Choris, de Cremona and Simon the Luere, 1490. Folio. 33 x 23 cm.
€ 3950
* Notes on first endpaper about a previous owner, the lawyer Conrad Cohn (1901-1942), who died in a concentration camp, with a commentary on Breslauer, Venator and other incunable sellers. Goff S-370.

&&&

47. JOBERT, Louis Lodewyk Joberts Kennisse der aloude en hedendaagsche gedenkpenningen. Zynde hier bygevoegd veele nieuwe ondekkingen; Als mede eene Lyst van alle de Romeinsche Keizers en Keizerinnen, vorsten, vorstinnen en dwinglanden, welker beeldenissen op de gedenkpenningen gevonden worden, van Julius Caesar af tot Heraclius toe (…). Uit het Fransch vertaald en met Aanteekeningen verrykt door Mr. J.A. Leiden, J.A. Langerack, 1728. Herbonden in stevig, modern kunstleer. 462, (50) p. 11 uitslaande bladen met afbeeldingen + kleine gravure op de titelpagina. 1e druk. Papier wat verbruind, enkele watervlekken, maar compleet.
€ 140
* Naslagwerk samengesteld door de Franse numismaat, de jezuïet Louis Jobert (1637-1719), bewerkt door Joannes Alensoon (Alençon, 1683-1769), van wie ook een uitvoerig, zorgvuldig opgesteld reisjournaal van Italië uit 1723-1724 bekend is. Met veel wetenswaardigheden en aanwijzingen over het verzamelen, o.a. met betrekking tot de zeldzaamheid. Leuk om te lezen!

48. (JUVENALIS). IUVENALIS, D. IUNIUS, & Aulus PERSIUS FLACCUS Satyrae. Cum annotat. Th. Farnabii. Amsterdam, Ioannes Blaeu, 1650. 14 x 8 cm. Perkament. 190 p. Met titelgravure (waarop ‘Schimpdichten’). Eerste schutblad gerepareerd. Titel met potlood op de rug geschreven. Inscripties van John Morison(e) uit 1713 en 1716, en een ‘M’ plus krabbel onderaan de titel.
€ 95
* Handige pocket-uitgave van Thomas Farnaby’s Juvenalis-uitgave. De Latijnse tekst staat in een fijne cursief met daaromheen het commentaar in een goed leesbare minuscule romein, met enkele al even kleine Griekse woorden ertussendoor. De gravure vertoont een sater en een nar die om een bol heen staan waar muzikanten en een dronken danser op te zien zijn.

49. KERKDIENSTEN Texten gepredikt te Amsterdam in de Gereformeerde, Nederduitsche, Waalsche en Engelsche, als ook in de Luthersche Kerken op den Dank, Vast- en Bededag. Den 1 Maart 1775. Amsterdam, David Frantzius Berntrop, 1775. 55 x 44 cm. Groot affiche, eenzijdig bedrukt. Gevouwen, iets gevlekt, met een flinke scheur die bovenaan door één letter heengaat (maar het papier zit er nog aan), en de nodige slijtage.
€ 45
* Overzicht per kerk onder vermelding van de naam van de predikant (o.a. Cave, Chaufepié, Klap, Longueville, Perizonius, Serrurier) en de bijbeltekst. Ook met overzicht van de resultaten van de collecte van 1724-1774 (het laatste jaar was het hoogst: 18330 gulden en vijf stuiver). Zeldzaam!

50. KORNMANN, Heinrich De virginitatis iure tractatus novus et iucundus. Ex iure civili, canonico patribus, historicis, poeticis & c. confectus. (&) Linea amoris sive commentarius in versiculum gl. visus, colloquium, convictus, oscula, factum. in l. 23 ff. ad L. Juliam. de adulteriis. Virginopoli, no publisher mentioned, 1631. 11 x 6 cm. Vellum. (2), 300; (2), 233 [=133], (19) p. Woodcut publisher’s mark on title (a rooster with two heads). Reprint edition. Binding restored with newer vellum threads. Paper a bit worn at the sides and browned. Some bibliographical notes in pencil on inside upper cover.
€ 275
* “New and joyful treatise about the right of virginity. Made up from the civil, canonic, historical, poetical laws (and more).” Popular book by the eminent lawyer Heinrich Kornmann from Kirchhain (Marburg), 1580-1627, about women’s duties and rights in matters of love. With a second treatise of this author about the five levels of love, followed by an index. This is one of many reprint editions, but according to the British Library catalogue it is ‘evidently spurious’ and not all text has been included. Very rare.

51. LA FONTAINE, Jean de La Fontaine en miniature. Warum-Darum en Westphalie, & London, Baylis, Deboffe, & Dulau & Co., 1796. 17 x 10 cm. Worn old wrappers. (4), 180 p. Uncut. Cover almost worn away. The bookblock in good condition.
€ 50
* Fables and fragments of Jean de La Fontaine. What a curious place: Warum-Darum en Westphalie. Apparently the publisher-editor was a gentleman who had fled France during the French Revolution. Rare: only one in Worldcat (Oxford), and a mystery!

52. (LANGENDIJK, Pieter). HOUBRAKEN, Jacob ‘Zie Langendijk, het puik der Dichtren aan het IJ’. Portretgravure. Originele kopergravure met epigram van E. Visscher. Circa 1750. Papierformaat 180 x 142 mm. Opgeplakt op stevig papier (20e eeuw), dat aan de onderkant wat slijtage heeft. Signatuur ‘J. Houbraken sculp.’ linksonder in de plaat.
€ 35
* Prachtig, jeugdig portret van de dichter met langkrullige pruik en zwierige mantel die over de cartouche uitbloest, waaronder de kalligrafische poëtische kenschets: ‘De nijd begrimme dien inboorling van het Spaeren/ Vrij vrucht’loos van ter zijde: Apol lauwriert zijn hoofd,/ En Neêrland heeft zijn werk d’onsterflijkheid belooft.’

53. LICHTENBERG, Georg Christoph Ausführliche Erklärung der Hogarthischen Kupferstiche, mit verkleinerten aber vollständigen Copien derselben von E. Riepenhausen. (Complete text in 14 parts, together in 9 vols, plus 1 double). Göttingen, Dieterichs, 1794-1835. 15-16 x 9-10 cm. Contemporary calf-backed boards.1st and 2nd printings. With an extra copy of part 9. Without the atlas. Some binding wear in parts 1, 7 and 9. With early 19th-century rubber stamps and names. Inside in excellent condition.
€ 250
* The text by the brilliant philosopher and writer Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799) is complete, but the atlas containing the reduced reproductions of Hogarth’s copper engravings by Ernst Ludwig Riepenhausen (as often) is missing – it is a folio volume, whereas the textbooks are small octavos.
This set was put together (long ago) from three different sets, all from Denmark. The first six parts have been bound separately in gilt mottled calf with black and grey marbled paper, and green spine labels. All of these have an owner’s signature [Count] ‘Bille-Brahe’ and a Hvedholm stamp, from the castle in the south of the island of Funen that the Bille-Brahe family possessed. Part 7 (and the double part 9) have brown-green-red marbled paper and a stamp ‘Tilhører Grevskabet Christiansholm’ (Belonging to the County of Christiansholm’, now Castle Aalholm in Lolland, most probably bought by count Frederik Christian Raben). Part 8-12 and 13-14 were bound in two slightly newer half-calf bindings with dark grey marbled paper, bright blue spine tickets, all edges dyed red, and also the Grevskabet Christiansholm stamps. These last seven parts are reprints, not marked as such, with exactly the same text (and years on the title pages), but a different layout, so fewer pages were needed. == Feel free to ask for more information.

54. LIEDJES De tweede nieuwe Overtoomsche marktschipper, of Durkerdammer kramer. Geladen met liederen uit de oude- en nieuwerwetsche doos. Versierd met eigenaardige figuren. Amsterdam, F.G.L. Holst, (ca. 1845). 16 x 10 cm. Ingenaaid met eenvoudig grijsblauw omslag. 64 p. Met gevarieerde houtsneden geïllustreerd. Rugje en randjes wat versleten, iets roest, maar het binnenwerk is gaaf.
€ 65
* Populaire liedjes met aardige plaatjes! Deze editie verscheen circa 25 jaar eerder dan de uitgave van G. van der Linden.

55. LOON, Gerard van Hedendaagsche Penningkunde, zynde eene verhandeling van den Oorspronk van’t geld, de opkomst en’t onderscheyd der Gedenkpenningen; den Aardt en de Rekenwyze der Legpenningen; de wyze van’t syfferen der ouden, den oorspronk der Syfferletteren, Toverpenningen en Noodmunten. Midsgaders van de vaste Grondregelen, die in ’t ontwerpen, vergaderen, schikken en behandelen der Penningen moeten worden inachtgenomen. Den Haag, Christiaan van Lom, 1732. 49 x 31 cm. Karige 18e-eeuwse interimband van zacht karton, op de rug met touwen genaaid. Groot papier, niet afgesneden, met zeer brede marges. (12), 390, (26) p. Met vele kleine gravuurtjes van munten en penningen. 1e druk. Enigzins los.
€ 375
* Met uitvoerige inleiding over historische numismatiek vanaf het primitieve geld (larins!) en het brons van de oude Romeinen, gedetailleerde beschrijving van penningen uit de 16e-18e eeuw met uitvoerige toelichting, en ook aanwijzingen voor het verzamelen en de behandeling van munten. Met registers, ook van inscripties. Vraag om foto’s. == Translation from the Early Modern Dutch of the full title: “Contemporary Numismatics, being a treatise on the origin of money, the rise and the distinction of the commemorative medals; the Nature and the Method of Medals; the way of the counting by the ancients, the origin of the ciphers, Magic tokens and Emergency coins. Also of the fixed Basic Rules which must be observed in the design, collecting, arrangement and treatment of the Pennies.

56. (LOOSJES Pz., A., met Petronella MOENS) Rijkdom, middelbare stand en armoede. In drie bespiegelingen met (3) plaaten. Haarlem, A. Loosjes Pz., 1803. Perkament. IV, 208 p. Gegraveerde titel door R. Vinkeles naar ontwerp van de auteur. 1e druk. Plakker met viltstiftnummer op de rug. Stempel op titelpagina (zie afb.). De platen hebben een watervlek.
€ 75
* Mooi boek op zwaar papier gedrukt. Proza en poëzie.ne

57. MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN ‘T ALGEMEEN Volks-liedjens uitgegeeven door de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. (1e-4e Stukjen). Amsterdam, Keijzer, Fokke & De Vries (1-3)/ Keijzer, De Vries & Van Munster, 1789-1793. Contemporain omslag met stippelmarmer. (4), 60; 72; 72;64 p. Niet afgesneden. Twee verschillende drukkersvignetten. Resp. 2e, 1e, 1e en 3e druk. Titel van het tweede stukje gespeld als ‘Volks-ledjens’. Rugje iets versleten, maar een mooi en gaaf exemplaar.
€ 70
* De in 1784 door Jan en Martinus Nieuwenhuijzen opgerichte Maatschappij (die nog steeds bestaat) had ‘het welzijn van den gemeenen man als oogmerk’, en deze collectie liederen is dan ook bedoeld om ‘op gemoedelijke en opvoedende wijze de volwassenen aan hun plichten te herinneren’. Veel gedichten zijn van dichters als de onbekend gebleven M. van der Heijst-Vinkenra en M. Nieuwenhuijzen, maar ook A. Loosjes Pzn, A. Fokke Simonsz en J. Hazeu Cz lieten zich niet onbetuigd. In 1806 verscheen een vijfde Stukjen.

58. MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN ‘T ALGEMEEN Vijf handgeschreven voordrachten, ca. 1850. Vier cahiers (waarvan 1 met omslag), met 5 voordrachten in verschillende handschriften gehouden voor de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Goed leesbaar. Enkele kleine ouderdoms- en gebruikssporen.
€ 70
* Over verschillende onderwerpen veelal van psychologische en filosofische aard. Onder meer over de deugd, over het daarhenen snellen van het jaar 1845, over de laster bij theekransjes en koffierondjes en bij het nuttigen van punch, maar ook met een vertaling van enkele van de Dodengesprekken van Lucianus van Samosata. Geen herkenbare namen.

59. MAGNETISEURS De geheimen der magnetiseurs en somnambules ontmaskerd voor weldenkende en deugdgezinde menschen. Naar het Fransch. Zonder plaats of uitgever [= Dordrecht, A. Blussé & Zoon], 1816. Ingenaaid. (4), 88 p. Niet afgesneden. 1e druk. Iets watervlekkig, méér aan het eind, laatste pagina’s iets ezelsorig.
€ 65
* Met een bijvoegsel over de reacties van magnetiseurs en somnambules op de Franse uitgave.

60. MASKERADE 1860 (ANTWERPEN 1582). BOS, G.J. Gecostumeerde optogt gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps den 11den junij 1860, ter viering van den 285sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende de intrede en huldiging van Frans, Hertog van Anjou, Alençon, Berry, enz. als Hertog van Braband en Markgraaf van Antwerpen, binnen Antwerpen den 19den februarij 1582. Naar de oorspronkelijke bronnen bewerkt door de commissarissen tot regeling van de maskerade, en onder hun toezigt geteekend en op steen gebragt door G.J. Bos. (Met 4 bijbehorende publicaties). Leiden, Jac. Hazenberg Czn., [1860]. Zwarte linnen portfolio van later datum. Oblong 29 x 38 cm. Leporello van 28 gelithografeerde en gekleurde bladen van elk 28 x 36 cm, ofwel één prent van 10,80 meter lang! Met bijbehorende losse toelichting op blauw papier in hetzelfde formaat (8 p.). 1e druk. De bladen zijn op de vouwen met plakband verstevigd geweest, waardoor verbruining is opgetreden. Sommige bladen zijn los, enkele vouwen wat ingescheurd, laatste blad aan de rechterrand iets versleten en wat vuil. De prenten zijn te groot voor de scanner, maar de foto (dit is het laatste blad) geeft een indruk van de conditie.
€ 295
* De feestelijke intocht in Antwerpen van Frans van Anjou, de kroonprins van Frankrijk, in 1582. Het betreft dus niet de ‘Franse furie’ van 1584! Een kolossaal lange lithografische prent die de feestelijke optocht voorstelt waarmee de Leidse studenten het 57ste lustrum van de in 1575 gestichte Universiteit van Leiden vierden.
Bijgevoegd: Programma van de maskerade. Leiden, Hazenberg, 1860. Op blauw papier. 16 p. 1e druk. Wat roest.

61. MIDDELBURG Bekendmaking, gearresteerd by den Raad der Gemeente van Middelburg, den 24 April 1802. Tot introductie van Quotisatie ten behoeve van den armen binnen de Stad Middelburg en deszelfs Ambachten. Middelburg, J.C. Altorffer, 1802. Zonder omslag, zoals uitgegeven, met touw genaaid. 20 p. (laatste drie pagina’s blanco). Wapen van Middelburg in houtsnede voorop. 1e druk. Met Verwijderd-stempel van de Koninklijke Bibliotheek en enkele potloodnotities.
€ 25
* Reglement voor de armoedebestrijding in Middelburg tijdens de Bataafse Republiek.

63. MODE anno 1750 Het Pompadoure en Cabriolette leeven, of de Quintessence der Mode. Gedroomd door een Veritabel Hollander. Den Haag, H. Bakhuysen, 1757. Herbonden met 19e-eeuws halflinnen bandje. (16), 148 [=132] p. Niet afgesneden. 1e druk. Band versleten. Iets verfomfaaid. Met ingeplakt reepje waarop de naam van een vorige eigenaar gedrukt is, Dr. J. te Winkel. Wat watervlekkig. Maar het belangrijkste is, dat het katern p. 81-96 geheel ontbreekt.
€ 90
* Incompleet, maar buitengewoon zeldzaam boekje, dat slechts in twee Nederlandse bibliotheken wordt bewaard (KB en Leiden), maar het nog niet tot Delpher heeft geschopt. Felle droomsatire op de mode en kapperskunst: een pompadoure is een hoog golvend kapsel à la Madame de Pompadour, een cabriolette een hoge kap voor vrouwen. Mannen nog meer dan vrouwen worden becommentarieerd en op de hak genomen.

64. MOREL, Robert Geestelyke aenspraeken van eene godtvrugtige ziel aen den Heere Jesus, die in het alderheiligste Sakrament des Outaers zyne eigendommen aenmerkende, betragt haere verbintenissen naer te koomen, en door gebeeden en verzugtingen de noodige hulp daertoe te verwerven. Uit het Fransch vertaelt en vermeerderd door W[illibrordus].K[emp]. Utrecht, Cornelius Guillielmus le Febvre, 1735. 14 x 9 cm. 19e-eeuws halfleer. 146 (=154) p. 1e druk. Curieus: 4 ontbrekende pagina’s (p. 21-25) zijn vervangen door een handschrift van dezelfde tekst, in 12 pagina’s! Kort afgesneden.
€ 50
* Geestelijke overdenkingen van de Franse benedictijner monnik (1653-1731).

65. (ONANISMUS). SALZMANN, Christian Gotthilf Ueber die heimlichen Sünden der Jugend. Leipzig, Friedrich Christian Wilhelm Vogel, 1819. Leather-backed boards. VIII, 232 p. Telling title engraving with a young man in a bleak wood, contemplating a foot-long cockroach. 4th edition. Copy from the Kinderbesserungsanstalt zu Dresden (‘Child Correction Institute in Dresden’) with stamps and some other marks on the first few pages. Cover somewhat worn, but inside condition very good.
€ 120
* Interesting anti-masturbation book by the German educationalist Salzmann (1744-1811) in the tradition of Onania, or the Heinous Sin of self-Pollution. First published 1785.

66. (ONANISMUS). TISSOT, S.A.A.D. Het onanismus of verhandeling over ziekten, oorsprongklyk uit de zelfbesmetting. Naar den zesden druk vertaald uit het Fransch van den Heere Tissot. Utrecht, Gisbert Timon van Paddenburg, 1771. Boards. (38), 218 p. First edition. Spine worn, first pages soiled, some dog’s ears, but a very acceptable, uncut copy of the first Dutch edition of this famous (or infamous) book about masturbation.
€ 240

67. (ONANISMUS). TISSOT, S.A.A.D. Verhandeling over de kenmerken, oorzaken, toevallen, behoedmiddelen en geneeswijze van het onanismus, of de zelfbesmetting, door den heer Tissot. Vermeerderd met een aanhangsel en op nieuw verbeterd door H.J. Schouten, Med. Doct. te Amsterdam. Amsterdam, Lodewijk van Es, 1827. Original flexible boards. (2), xxviii, 270, (2) p. Uncut. 4th edition. Cover repaired with glue, location numbers, some foxing.
€ 190
* With its original typographical cover and four pages of publisher’s ads, this book is rare. (By the way, the first advertisement treats a book about masturbation that’s unknown in the bibliographies.)

69. OVIDIUS NASO, P. Almanak, Klaag-liederen, droefheid in Pontus, en troost-digt aan Livia. Vertaalt door Abraham Valentyn. (Al de werken deel III). Leiden, Daniel van Gaasbeek,1678. 14 x 8 cm. Gemarmerd kalfsleer. (8), 391, (45) p. Met namenregister. 1e druk. Band aan de randen wat versleten. Schutbladen ontbreken. Hier en daar wat verbruind, maar een bruikbaar, net exemplaar.
€ 65
* Vertaling in Nederlands proza uit de Latijnse poëzie van Ovidius: Fasti, Tristia, de Epistulae ex Ponto en de ten onrechte aan Ovidius toegeschreven Consolatio ad Liviam. Op de binnenkant van het voorplat staan enkele handgeschreven aantekeningen over vroegere eigenaars: Gosuin van Nouhuijs (wellicht de predikant van die naam, 1705-1789) en Gerard ter Pelkwijk, burgemeester van Utrecht van 1934-1948; zijn moeder heette Anna van Nouhuijs.

70. PAMFLET Verzaameling van gedichten als de geessel der muitelingen, de prikkel der beteugeling, breydel op den breydel voor heersende muitzucht ter beteugeling van den hoofdmuiter Irenophilus… benevens de Leidse muitzucht beteugelt. Groningen e.a., Gedrukt voor de Liefhebbers die zulks begeerden; en zijn te bekomen te Groningen bij Barlinkhoff (e.a.), [1748]. Marmeromslag. (2), 46 p. 1e druk. Wat verfomfaaid en vlekkig, gebruikssporen.
€ 55
* Verzameling van felle gedichten, banbliksems tegen de ‘tuimelgeest’ die het schuim der natie beheerst, met uitvoerige verklarende en commentariërende noten. 1748 was een roerig jaar in de Nederlandse geschiedenis. Knuttel 18182.

71. PAMPHLET about King James II Nieuwe tydingh uyt de lught. No place, no publisher (“Gedruckt met volkomen Consent van alle de Goden, op den Bergh van Parnas” = Printed with Full Consent of the Gods, on the Mountain of Parnassos), 1688. 19 x 15 cm. No wrappers (taken from a convolute). 24 p. Fine.
€ 80
* In Dutch. “New Message from the Air”. Satire on the superstitions of the Roman Catholic Church, in the cause of the struggle against the King of England, James II. Starting with an elaborate sketch of the astrological expectations for 1688 (including the birth, in June, of a child that might rob a rightful heir of his property, while the Kingdom of England has to fear an invasion: June 10, 1688, King James’s son James Stuart was born). Followed by a letter of “Pater Peters”, i.e. Edward Petre, the King’s confessor, to François de la Chaise, the confessor of Louis XIV. Peters suggests that he fathered James Stuart, and sums up the comical contents of his suitcases that are to be sent to the Continent (“Thirty-four Drops of Sweat of a Severe Sinner, Collected by Eating Oil Cakes, as Penitence given to him by Father Mark for Killing a Living Chicken”).
A well-written anti-Catholic pamphlet amidst the surging controversies leading to the Glorious Revolution, full of delightful absurdities and jokes aiming at Papism. It probably dates from the beginning of 1688, but predicts some of the dramatic happenings later that year. Knuttel 12990.

72. PAMPHLET (about King James II) De onwettelyke getuygen, George Jeffreys Cancelier en Robert Grave van Sunderland, President van de geheyme Raad van Jacobus de II. Coning van Groot-Britanje, en Secretaris van Staat: Nevens andere getuygen tegens malkanderen, in hunne gegeven Attestatien, over de Geboorte van den genaamden prince van Wales. Geconfronteert en ongregrond bevonden. Vrystad, Lieve van Waarmond, in de Waarheit, (“Freetown, Livinus of Truemouth, in the Truth” = mystification), 1688. 19 x 15 cm. Backstrip contemporarily reinforced with blue paper. No wrappers. 32 p. Outer pages slightly soiled and a bit worn at the edges.
€ 50
* In Dutch. “The Unlawful Witnesses, George Jeffreys Chancellor and Robert Count of Sunderland, President of the Secret Council of James II, King of Great-Britain, and Secretary of State: Next to other witnesses against each other, in their given Attestations, about the birth of the so-called Prince of Wales. Confronted and Established as Unsourced.” Thorough refutation of the many witnesses to the birth of James Stuart, that had been presented by King James as evidence that the prince was his son. Knuttel 12988.

73. PAMPHLET. (ABOUT KING JAMES II, his son the Prince of Wales, and the Prince of Orange) Brief van pater la Chaise, biegtvader van den koning van Vrankrijk; aan vader Peters, biegtvader van de koning van Engeland; behelsende een geluk-wenschinge over het inventeren en maken van den jongen prins van Walis, nevens eenige politikke aanmerkingen over desselfs afkomste, dragt en geboorte. Waar by gevoegd is, de hedendaagse litanie der protestanten in Engeland. ‘Gedrukt onder de Pers, by den Drukker, die ’t gedrukt heeft, en is te bekomen, by de Boekverkoopers die ’t hebben.’ = No place or publisher, 1688. Without wrappers, formerly a part of a convolute. 28 p. A bit soiled, small piece torn off from last page without text loss.
€ 40
* “Letter from Father La Chaise, confessor of the King of France to Father Peters, confessor of the King of England; involving a wish for happiness about inventing and making the young prince of Wales, as well as some political remarks about his descent, bearing and birth. To which is added the contemporary litany of the Protestants in England”. About the succession of King James II and religion in Britain. A pamphlet in its original Dutch. Knuttel 12968.

74. PAMPHLET. (ABOUT KING JAMES II, his son the Prince of Wales, and the Prince of Orange) Nieuwe voorseggingen, wegens het besluyt van de staeten, en rijcken, van de werelt. Behelsende de desseynen van den Koning van Engeland; de intrigues van het Franse hoff; of vervolg van ’t orakel; de geboorte, en opvoedinge van den Prince van Walles. Gedrukt en Afgebrilt / No place or publisher, 1688. Without wrappers, formerly a part of a convolute. 40 p. Very good condition.
€ 40
* “New Predictions because of the Decision of the States and Empires of the World. The Designs of the King of England; the Intrigues of the French Court; the Sequel of the Oracle; The Birth and Education of the Prince of Wales”. In fact a conversation between the Oracle and a number of political powers about succession and religion in Britain. A pamphlet in its original Dutch. Knuttel 12978.

75. PAMPHLETS Catalogue of Pamphlets relating to the United Netherlands/ Catalogue d’une collection de Pamphlets ayant rapport à l’Histoire … des Pays-Bas. Vol. 1-5 (complete). Den Haag, Van Stockum’s Antiquariaat, 1911-1915. 4to. Orig. wrappers. 60; 52; 92; 56; 48 p. Broad margins. First editions. A little wear, but in very good condition.
€ 45
* Illustrated catalogue of famous antiquarian bookshop and auction house Van Stockum in The Hague, with fixed prices of 2681 political pamphlets about the Netherlands published between 1560 and 1766, a Knuttel extra. Complete in 5 volumes. Vol. 1 is in English, the other volumes in French. Published between 1911 and 1915. A fine publication with wide margins. Fragile paper covers a bit discoloured. == Deze Franstalige catalogi (met vaste prijzen) vormen samen een overzicht van een collectie politieke pamfletten gepubliceerd tussen 1560 en 1766. De delen 2-5 in het Frans, deel 1 is Engelstalig. Hier en daar wat verkleurd, maar een mooie set van vier kwetsbare catalogi met brede marges.

76. (PATRIOTTENTIJD). (Een Groningse Orangist) Aan mijne stad en landgenoten. [Groningen], Leonard Bolt, 1787. Genaaid in eenvoudig omslag. 8 p. Met ruime schepranden. Prima conditie.
€ 45
* Weeklacht over de patriotten (‘Hoe word het Lachen treurig weenen!/ Helaas! hoe is mijn volk ontaard!’), oproep tot trouw aan Prins Willem V. Dit lange gedicht (96 regels) is uitgegeven bij de Groninger stadsdrukker Leonard Bolt, maar alleen ondertekend met ‘Uit echte Vaderlands Liefde’. Schaars, niet in Knuttel, Van Alphen of Van Doorninck.

77. PATRIOTTENTIJD De Staatsman. Of onpartydige redeneringen over de merkwaardigste gebeurtenissen van onze tyd, welke eenen onmiddelyken invloed kunnen hebben op de belangen van het Menschdom in ’t algemeen en die van ons Vaderland in het byzonder: alles met staatkundige beoordelingen, en geschiedkundige verklaringen opgehelderd. Mitsgaders aanmerkingen over den landbouw, koophandel, zeevaart, en andere gewigtige onderwerpen. (Gevolgd door:) Mengelwerk van de Staatsman. No. 1, February 1784. [Amsterdam, W. Holtrop], 1784. Zonder band. Bladzijden 43-80 en 33-64, (2) p. Niet afgesneden. Wat verfomfaaid.
€ 30
* Een van de laatste nummers van dit politieke tijdschrift, dat in 1779 was gesticht door Lodewijk Theodoor graaf van Nassau-la Leck (1741-1795). Laatste twee pagina’s (interessante) boekhandelsreclame.

79. PATRIOTTENTIJD Vaderlandsche byzonderheden. No. 3. Amsterdam, Hendrik Arends, [1786]. Zonder band. Bladzijden 24-32. Niet afgesneden. Wat verfomfaaid.
€ 20
* Los nummer van dit politieke tijdschrift uit de stal van J. le Francq van Berkhey (1784-1788), voortzetting van de Na-courant. Over de Gardes-Dragonders te Arnhem, met een lang artikel van Bern. Joh. Hoff, gedateerd Arnhem 27 december 1785.

80. (PHILOSOPHY). HEUSDE, Philip Willem van De school van Polybius of Geschiedkunde voor de negentiende eeuw. (Complimentary Copy). Amsterdam, Johannes Müller, 1841. Original boards. XX, 256, (4) p. Uncut. Spine a bit faded and worn. Old ticket on upper cover. Very slight wear.
€ 45
* “The School of Polybius or History for the Nineteenth Century”. Complimentary copy presented to the City of Amsterdam with extensive handwritten inscriptions “in compliance with Art. 6 of the Law” by the publisher Johannes Müller and the printer C.A. Spin. Unfinished work published after the death of the influential Dutch philosopher (1778-1839).

81. PITAVAL, François GAYOT DE Causes célèbres et intéressantes, avec les jugemens qui les ont décidées. (Complete in 22 volumes). La Haye (Den Haag), Jean Neaulme, 1737-1745. 15 x 10 cm. Complete in 22 vols, all in uniform full calf with marbled endpapers. About 10 000 pp. Frontispice in vol. 1 and a different one in vol. 2. All titles printed in red and black and with an identical title engraving showing the sun between a bull and a ram in a baroque frame. Reprint with added pieces of the first edition that was published in Paris (1734-1743). Bindings worn and dried out, especially the spines. One spine partly loose and of one a small part is missing. Some pages a bit spotted and browned, but in general the books inside in very good condition.
€ 475
* Name-giver of the expression ‘Cause célèbre’, Pitaval (1674-1744) was the compiler of this vast collection of affairs, mainly of the 17th and 18th century. The scheme is clear: the crime is extensively stated and the juridical case is laid out, followed by the judgment. Each case may take dozens or even two hundred pages.
Some famous Causes Célèbres: the Affair of the Poisons (1677-1682), the Loudun Affair (1634), an interesting piece of prose about an Early Modern case of a man living as a woman, in which the terms Hermaphrodisie and Androgyne were used (‘Madame Rosette’), several international affairs like the trial of Charles I of England and that of Mary Stuart, and two cases of kings condemning their own sons to death (Philip II of Spain and Czar Peter). Among many other subjects also the processes against Cardinal Mazarin should be mentioned, the trial of the Pucelle d’Orléans, better known as Joan of Arc. In vol. XV the then so called Code Noir is treated, the French regulations concerning the conditions of black slaves in the French colonies in America.
Probably, all lawyer’s offices and courts in the 18th century used their sets of Pitaval. For us, it still is an important source of social and legal history of the 17th and 18th century.

82. (POLAND). VAUGONDY, Robert de Royaume de Pologne. (Map of Poland with color outlining, about 1778). Paris, 1778? Paper format 285 x 417 mm. Format of the engraving 245 x 308 mm. Borders outlined in colors. Printed on good handmade paper. Vague fold in the middle. Stub (talon) on the reverse. Written number on the reverse (28). Edges slightly yellowed. Very good condition.
€ 60
* Between Stettin and Smolensk. Very suitable for framing. Probably from the Nouvel Atlas Portatif.

83. POLIGNAC, Jules de Autograph letter signed by Prince Jules de Polignac to ‘Monseigneur’, dated ‘Paris le 19-May 1818/ rue du Bac 91′. Folded sheet of laid paper, 255 x 410 mm. Some folds and a little foxing. Added: two unrelated documents, one (in an unknown hand) about a cornelian stone sent by Polignac to a General Ogg, who could not be found, and a very brittle letter (in a clerk’s handwriting) signed by Polignac, dated ‘Paris 31 Janvier 1830’, mentioning Mehemet and the expedition against Alger.
€ 125
* Prince Jules de Polignac (1780-1847) was an important French politician, premier from 1829-1830. He was a staunch adherent of the Ultraloyalist cause and a follower of the Count d’Artois, King Charles X of France 1824-1830. In this letter Polignac is ardently offering his services to a Monseigneur, whose name is not mentioned in the letter.

84. POPULAIRE LECTUUR Apollo’s kermis-gift. Aan de Haagsche vermaaks-gesinde jeucht. (Deel 1). Den Haag, Jan van den Bergh, 1740. Perkament. 187, (5) p. Met (vrolijke) gegraveerde titelpagina en uitvoerige opdracht in proza aan de Haagsche Vermaaks-Gesinde Jonge Juffers. 1e druk. Band iets versleten, boekblok deels los. Oud stempel op de voortitel.
€ 65
* Populaire liefdesliedjes. Er verschenen later nog twee delen.

85. (PRISON). SURINGAR, W.H. Bezoeken in de gevangenis, of voorlezingen en toespraken, gehouden in den kerker. Eene bijdrage tot teregtwijzing en verbetering van gevangenen, en tot de kennis van derzelver toestand en karakter. Tevens bevattende eenige merkwaardige bijzonderheden en karaktertrekken uit het leven van gevangenen en uit de gevangenis ontslagenen. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1838. Rebound in unprinted cloth. (2), xiv, 346 p. Uncut. Second edition. A bit browned.
€ 60
* Dutch book about visiting prisoners.

86. RACINE, Jean Memoires sur la vie de Jean Racine. Lausanne/ Geneva, Marc-Michel Bousquet & Co., 1747. 15 x 9 cm. Full calf. (8), 144, 322 p. First edition. Some wear at the corners.
€ 45
* The spine has ‘Vol II’ on it, but this book is complete in itself. Edited by Racine’s youngest son Louis (1692-1763). Nice little book with its full calf binding, richly gilt spine and marbled endpapers.

87. RAILWAYS – SPOORWEG ANTWERPEN-KEULEN Détresse des Chevaux de Diligences. Chemin de fer d’Anvers à Cologne. Lithografie van J.J. Cöntgen naar ets verschenen bij de opening van de spoorweg Antwerpen-Keulen, 1843. 338 x 275 mm. Spoor van belastingstempel in rechter onderhoek. Bijgesneden. Vouw gerepareerd aan de achterzijde. Wat vergeeld, wat roest.
€ 150
* De koetspaarden moeten kunsten vertonen en uit bedelen gaan, ze beroven treinen en vluchten voor de kraaien en de honger. Welsprekende prent met Antwerpen op de achtergrond en een afbeelding van de stoomtrein. Cöntgen was actief in de periode 1830-1850. (N.B. de prent is te groot voor de scanner).

88. RÉVOLUTION FRANÇAISE Les Actes des Apôtres. Version septième (partiellement) (&) huitième (complet). Paris, (Dudoyer=Jean-Gabriel Peltier), L’an du schisme (= 1790-1791). 8vo. Demi-cuir. Ca. 500 p. Avec frontispice (‘The Royal Hunt’). État bon.
€ 99
* Version 7me: Frontispice, Étrennes patriotiques, Épilogue. Nr. 199-210 (de 30 nrs.). Version 8me: Nr. 211-240. Périodique royaliste pendant la révolution française (1789-1792). Rare et intéressante.

89. (RHEINLAND). VAUGONDY, Robert de Haut et Bas Rhin, Franconie, Souabe. (Karte von dem Rheinland, Frankenland und Schwaben, um 1780). Paris, 1778? Papiergrösse 285 x 417 mm. Bildgrösse 251 x 308 mm. Grenzen farbig umrandet. Gedruckt auf gutem Büttenpapier. Vage Falte in der Mitte. Umbug (‘stub’) auf der Rückseite. Rückseitig geschriebene Nummer (24. Sehr guter Zustand.
€ 40
* Karte west-östlich zwischen Mosel und Külmbach, mit dem Rhein von Feldkirch zu Neuss. Sehr gut geeignet für Einrahmung. Wahrscheinlich aus dem Nouvel Atlas Portatif.

90. [RIEMSNIJDER, H.] Galante dichtluimen. Zonder plaats of uitgever [= Den Haag, H.H. van Drecht], 1780. Ingenaaid. XVI, 80 p. Niet afgesneden. 1e druk. Aan de buitenkant wat roest. Voorzijde origineel omslag (beschadigd, verkleurd, maar het IS er!) ligt los bij.
€ 199
* Vaak toegeschreven aan Bilderdijk, maar de auteur was waarschijnlijk Hendrik Riemsnijder (1743-1825). Eerste uitgave van dit roemruchte erotische werkje, met als motto op de titel: ‘Dat zelfs de Scherts der malse Wellust, vrij/ Van Vuigheid en Bordeeltaal zij’.

91. ROBINSON CRUSOË ‘Robinson allant à la chasse Voyez la page / la description de son habillement’. Losse prent, frontispice uit La Vie et les aventures surprenantes de R. Crusoé. (Amsterdam, ca. 1750). 162 x 96 mm. Beeldformaat 119 x 68 mm. Paginering is niet ingevuld in de plaat. Wat stoffig.
€ 20
* Losse pagina uit deze Franse vertaling van Robinson Crusoe waarop Robinson te zien is met zijn parasol en geweer, en van wilde dieren gemaakte kleding. Naar B. Picart.

92. ROTTERDAM Bewijs van betaalde 2/3 Interessen ten lasten de Stad Rotterdam, verschenen geweest in 1812. Rotterdam, Stad Rotterdam, 1815. 16 x 20 cm. Alleen recto. Gedrukt in groen. Ingevuld voor ‘ Vierenveertig Gulden dertien St. zes penning’. Losbaar ‘in Capitaal in de maand January 1818’. ‘Uitgegeven by my als Tresaurier (sic),’ in handschrift: ‘V Teylingen’. Ook gesigneerd door de burgemeester Marinus Hoog, den 2 nov. 1815. Gevouwen. Iets gevlekt, maar in goede staat.
€ 50
* Mooi waardepapier, gedrukt met sierrand zoals het een biljet betaamt. Marinus Hoog (1754-1841) was van 1814-1824 lid van het college van burgemeesters van Rotterdam. Fl. 44,70 is omgerekend nu zo’n 783 euro waard.

93. (RUSSIA). VAUGONDY, Robert de Partie septentrionale de la Russie Européenne (&) Partie meridionale de la Russe Européenne, Tartarie Russienne, Petite Tartarie. (Two maps of Russia with color outlining, about 1780). Paris, 1778? Paper format 285 x 417 mm. Format of the engravings 245 x 308 mm. Borders outlined in colors. Printed on good handmade paper. Vague fold in the middle. Stub (talon) on the reverse. Written numbers on the reverse (12 and 13). Excellent condition.
€ 125
* 1. From the Gulf of Finland to the Ural Mountains. 2. From the Dnyepr to the Caspian Sea. Very suitable for framing. Probably from the Nouvel Atlas Portatif.

94. STAATSCOURANT Nederlandsche Staatscourant. Nr. 300 + 306, 20 en 28 December 1826. 46 x 27 cm. 6 bladen elk. Verbruind en met scheuren op de vouwen.
€ 35
* O.a. over een bende valsemunters in Zwitserland, die wel 80 à 100 leden telde.

95. STUDENTICA Curiöse Inaugural Disputation von dem Recht/Natur/Eigenschafften/Privilegiis und Praerogativen des Heut zu Tage bey Hohen und Niedrigen weit und breit regierenden Cornelii. Welche unter dem Praesidio des durch und durch gelahrten/tieffsinnigen und weitberühmten Herrn Vespasiani Curidemi, omnium facultatum Doctoris & p.t. Collegii Corneliani Vicarii & c. Pro Gradu Privilegiis in dignitate A-Corneliorum rite capessendis in Collegio subterraneo, vulgò im Wein-Keller/ zur öffentlichen Ventilation wider die Melancholicos darstellet Fabius Jocosus Rufiander Hierosolymitanus, Utriusque Vini ac Cerevisiae Candidatus. Teutschland, Gedruckt in denen Hundes-Tagen 1716. 15 x 10 cm. Zierpapierumschlag. (2), 66 S. Umschlag lose und lädiert. Innen etwas Papierbräunung, einige sehr alte Wurmgängchen (längst gestorbener Bösewichter). Etwas fleckig.
€ 100
* Humorvolle quasi-Medizinische und Juristische Verhändlung von dem Cornelius, das ist der Kater, das grauenvolle Studentengespenst des Katzenjammer, der Brummschädel und der dicke Kopf. Ein lateinisches Kind des 17ten Jahrhunderts, aber dies ist die erste deutschsprachige Ausgabe, ganz in Form einer zeitgenössischen Dissertation. Nur 1 in Worldcat (Hamburger SUB Carl von Ossietzky). Das Bild zeigt den Umschlag und die Widmung an einige unheimliche, aber zum Glück fiktive mürrische alte Herren.

96. (THORBECKE, Johan Rudolph). MIERLO, J.H. van PhD on vellum, dated March 14, 1840, of Jacobus Hermanus van Mierlo (1816-1905), signed by Johan Rudolph Thorbecke and others. Vellum with attached (broken) wax seal in copper box. Oblong 32 x 50 cm. Recto only. Written in ink on fine white vellum. Folded. Otherwise fine.
€ 375
* Signed by J.R. Thorbecke (1798-1872), at that time rector of the Leiden University, but from 1849-1872 the most prominent Dutch politician, several times prime minister. Mr. Dr. J.H. Van Mierlo would later become President of the District Court in Breda. He was a distant cousin of 1990s foreign minister Hans van Mierlo, who once held the Thorbecke Lecture.

97. TIBULLUS, Albius Tibull’s Elegien lateinisch und deutsch von Friedrich Karl von Strombeck. Göttingen, Johann Christian Dieterich, 1799. Pappband. 200 S. Erstausgabe von Strombecks Überträgung. Ziemlich abgenützt. Exlibris Dr. Heinrich Löwenthal. Papierstreifen von Vorsatz abgeschnitten (2 x 11,5 cm.). Vorsätze braunfleckig.
€ 25

98. UTRECHT Publicatie. (Tegen het bouwen van woningen voor arme en onvermogende lieden van buiten de stad). Utrecht, Jacob van Poolsum, 1730. 44 x 32 cm. Eenzijdig bedrukt. Met de naam van J. van Baerle. Gevouwen, wat verbrokkeld en ingescheurd op de vouwen. Wat verbruind. Nummertje ‘6’ in de rechterbovenhoek.
€ 30
* Wie woonruimte voor arme, onvermogende en ongekwalificeerde mensen van buiten Utrecht bouwt, wordt gestraft met een boete van 150 gulden. Mooi groot plakkaat met het wapen van Utrecht in houtgravure.

99. VEERGELD – TRANSPORT Ordonnantie volgende dewelke ten behoeve van de gemeene saake in den Lande van Holland en Westvriesland volgende den consente van de Staaten van den selven Lande by collecte geheeven sal werden het Veergeld; Ingaande met den eersten January 1750. Zonder plaats of uitgever, 1749. Zonder omslag, zoals uitgegeven, met touw genaaid. 12 p. Wapen van Holland in houtgesneden initiaal D voorop. Met oude notitie in inkt: ‘Dezelfde Ordonn. No. 35’. Enkele potloodnotities. Zeer gaaf.
€ 25
* Over het veergeld, maar ook vrachtgeld voor vervoer per koets, kar of slee, en de daarover te betalen belasting. Gedateerd 2 December 1749.

 

100. [VENETTE, Nicolas] Venus minzieke gasthuis. Waar in beschreven worden de bedryven der liefde, in den staat des huwelyks, met natuurlyke eigenschappen der mannen en vrouwen; hunne ziekten, oorzaken, en genezingen. Door J.V.E. Medicinae Doctor. Amsterdam, Abraham Cornelis, 1771. Eenvoudig bandje met mooie gemarmerde platten. (24), 481, (19) p. Niet afgesneden. Gegraveerde titel vertoont een ziekenhuis. 10e druk. Eerste pagina’s met fikse bruine vlek. Naam vorige eigenaar op binnenzijde band (‘J. van den Hoeven M.D. 1914’) en diens exlibris.
€ 360
* Vertaling van het 17e-eeuwse Tableau de l’amour consideré dans l’estat de mariage, in de 18e eeuw een populair boek in zijn Nederlandse vertaling.

101. VOLKSBOEK Geschiedenis van Genoveva, huisvrouw van Siegfried, Graaf van Trier. Met 13 Fraaije Plaatjes. Amsterdam, G. van der Linden, (ca. 1830). 16 x 10 cm. Ingenaaid. 114 p. Met houtgravures. Zonder omslag, buitenste bladen verfomfaaid, ezelsoren en plakbandsporen. Wat kleine scheurtjes en vlekjes.
€ 65
* Typisch volksboek, beduimeld, maar compleet. Met aandoenlijke kleine houtgravures. We hebben ook een Genoveva op groter formaat, van uitgever Erve H. Rynders. De tekst en de plaatjes daarin verschillen aanzienlijk.

102. VOLKSBOEK Geschiedenis van Genoveva, huisvrouw van Siegfried, Graaf van Trier. (Verbeterde Druk). Met 12 Plaatjes. Amsterdam, Erve H. Rynders, in de Tweede Tuindwarsstraat, (ca. 1840). 19 x 17 cm. Ingenaaid. 56 p. Met houtgravures. Simpel bruin omslag, aan de binnenkant verstevigd met een 18e-eeuwse prent (gescheurd). Voorin de vroeg-19e-eeuwse handtekening van ene Peter van Kouwenhoven. Verfomfaaid, ezelsoortjes. Enkele sommetjes in de marge.
€ 65
* Een typisch volksboek, beduimeld, maar compleet. Met aandoenlijke kleine houtgravures. We hebben ook een Genoveva op veel kleiner formaat, van uitgever G. van der Linden. De tekst en de plaatjes daarin verschillen aanzienlijk.

103. VOLTAIRE, M. de Poëmes et discours en vers. Stéréotype d’Herhan. Paris, Frères Mame, 1808. 17 x 10 cm. Reliure de plein veau marbré, dos richement doré avec étiquette rouge. Tranches marbrées. (4), 3 v96 p. Dos usé, des rouillures, ancien prix à la fin; condition moyenne.
€ 30

104. (VONDEL, Joost van den). LOOTS, Cornelis Hulde toegebragt aan de nagedachtenis van J. van den Vondel, op den Amsterdamschen Schouwburg, na het vertoonen van den Gijsbrecht van Amstel, in de Wintermaand des jaars 1818. Amsterdam, Johannes van der Hey, 1818. Eenvoudig omslagje. 16 p. Niet afgesneden. 1e druk. Stempeltje van het Vondel Museum. Keurig!
€ 15
* Lang gedicht.

105. VRIES, Mattheus de (uitgever) Bekentenisse of belydenisse des Geloofs der Nederlantsche Gereformeerde Kercken. Mitsgaders de Heydelbergsche Catechismus, met de Schriftuur-texten, en eyndelyck het oordeel van de Nationale Synode van Dordrecht, over de vyf stucken der Leere. Dordrecht, Mattheus de Vries, 1725. 20 x 16 cm. Perkament. VI, 64, IV, 30, 62, VI, 78 p. Met uitslaande prent en titelprent, beide vertonende de Nationale Synode van 1619. 1e druk. Band en buitenste bladen vlekkig, p. 73/74 los en wat verfomfaaid. Scheur in uitklapprent. Sigarenlucht. Perkament aan de achterkant wormstekig. Matig, maar compleet exemplaar.
€ 150
* De verschillende varianten van de Nederlandse Geloofsbelijdenis van 1563-1619. Documenten van 1619 zijn getrouw gereproduceerd.

106. WALL, Cypriaan Gerard van de Specimen antiquario-iuridicum inaugurale, Sistens Diplomata quaedam inedita, ad Res Dordracenses spectantia et animadversionibus illustrata. (Dissertatie van C.G. van de Wall bij rector magnificus Henricus Ioannis Arntzenius). Utrecht, Wilhelm van Yzerworst, 1793. Ingenaaid, zonder omslag. (4), 46, (6) p. Wat roest. Voorblad los.
€ 50
* Over oud-recht van Dordrecht met citaten uit 14e-eeuwse stukken. De getalenteerde jurist C.G. van de Wall (1773-1799) overleed jong, als rentmeester-generaal van Zuid-Holland.

107. WEYERMAN, Jacob Campo Bezweering van den desperaten Antwerpschen courantier. [Voor rekening van den autheur, 1727]. 4to, 21 x 16 cm. Oudtijds genaaid met gemarmerd omslag. (2), 96 p. Papier met scheprand, niet afgesneden. Omslag verfomfaaid en brokkelig, rug weggesleten.
€ 125
* Zelfstandig (en apart genummerd) deel van de verzameluitgave in kwartoformaat. Uitbundig, grof en vermakelijk toneelstuk.

108. WEYERMAN, Jacob Campo De doorzichtige heremiet, bespiedende door zyn verrerykende verrekyker, in het geheimste van zyn kluis, de verborgenste gebreken der menschen, dezelve op een geestige en aangenaame wyze ten toon stellende. Uitgegeven voor Rekening van den Autheur, [ca. 1740]. Oudtijds genaaid met gemarmerd omslag. (2), 144 p. Papier met scheprand, niet afgesneden. 2e druk. Omslag verfomfaaid, rug weggesleten, papier verstevigd en voorzien van een klein wapenschild. Gegraveerde titelpagina ontbreekt, gezette titel ligt los.
€ 95
* Vroege herdruk van Weyermans krant, die oorspronkelijk verscheen van 27 september 1728-14 maart 1728. Nieuwtjes uit de wereld in gekruide, barokke taal.

109. [WTENBOGAERT, Johannes] Vertoogh der remonstrants-ghesinde christenen, aende E.E. Heeren Magistraten tot Amsterdam: dienende tot aflegginghe van de beschuldiginghen der Predicanten ende Ouderlinghen aldaer, vervat in seeckere deser Remonstrantie aende selve Heeren. Den Haag, zonder uitgever, 1627. Uit convoluut, genaaid zonder omslag. 32 p. Inclusief laatste blanco blad. Vignet met zittende beer die een plant vasthoudt. Vage watervlek aan de rechterkant van het boekdruk. Wat inktvlekken in de marge.
€ 75
* Anonieme brochure geschreven door Johannes Wtenbogaert (Uyttenbogaert, 1557-1644), die in 1633 door Rembrandt van Rijn werd geschilderd, volgens Uittenbogaerts dagboek in één dag. Knuttel 3759.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 534.058 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: