antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Politics

Nieuwe aanwinsten

N1. RAEMAEKERS, Louis Twintig opnamen uit mijn Carico-plane. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1910. 37 x 30 cm. Genaaid met sierkoord. Donkergrijs omslag met gele belettering. 4 p., 20 bl. met opgeplakte prenten in kleuren. 1e druk. Omslag met flinke deuk en enkele kleine vlekjes.
€ 40
* Briljante karikaturen, steeds een tweetal, van tien Nederlandse politici, zoals Heemskerk, Talma, Kuyper, De Savornin Lohman, Van Houten (van het Kinderwetje), Drucker en Troelstra. In 1910 was de Nederlandse luchtvaart precies 1 jaar oud en de ‘plane’ als middel om de wereld van afstand te bekijken was een populair idee.
Bijgevoegd: twee grote prenten uit de Telegraaf van resp. 15 mei en 12 juni 1909 (beide een hele pagina, met prentformaat 34 x 24 cm), ‘Paniek onder de koningen der aarde’ (met vooruitziende blik!) en Nederlandse politici uitgedost als voetballers. We zien o.a. Kuyper en Troelstra (reeds voorzien van blessures) zich opmaken voor de match.

N2. (RAEMAEKERS). EMBDEN, David van Nationale ontwapening of volksverdelging. Rede gehouden bij de algemene beschouwingen over de staatsbegroting op 23 april 1924 in de Eerste Kamer der Staten-Generaal. (Met een naschrift door P.J. Oud.) Rotterdam, D. van Sijn & Zonen, [1924]. Geniet. 40 p. Op het omslag een illustratie van Louis Raemaekers. 1e druk. Rug wat versleten.
€ 15

N3. ROT, Jan ’n Zonnestraal in het arbeidersleven. Stemt voor de Prov. Staten op de S.D.A.P. Lijst 8. (Without place), S.D.A.P., [1931]. 20 x 13 cm. Folded sheet, fully drawn and printed in red and black. Designs by Jan Rot. With photo montages. Small spots, but a nice intact leaf.
€ 140
* “A ray of sunshine in working-class life. Vote for the Prov. States on the S.D.A.P. List 8.” Impressive political pamphlet for the provincial elections of North Holland, which were held in April 1931. With an image of Sanatorium Zonnestraal in Hilversum, a youth hostel, a power plant, bits of green nature – and a portrait of the Veteran List Leader himself, Adriaan Gerhard (1858-1948).

N4. HOUTEN, S. van Liberale politiek op historischen grondslag. Groningen, J.B. Wolters, 1871. Origineel omslag. 24 p. 1e druk. Wat stoffig, deukje op de rug. Met stempels van de ‘Openbare Leeszaal op Rooms-Katholieken Grondslag’ te ‘s-Hertogenbosch (waar de vorige eigenaar, de literator André Munnichs in de jaren dertig de scepter zwaaide).
€ 25
* Van de liberale advocaat en politicus Sam. van Houten, onsterfelijk door zijn ‘Kinderwetje’.

N5. DOOLAARD, A. den, & L.J. van LOOI Wapen tegen wapen. Over het werk van socialistische journalisten in de fascistische landen. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1936. Stapled. 32 p. 1st edition. Slightly discolored.
€ 50
* “Weapon against weapon. About the work of socialist journalists in fascist countries.” Very nice modernist cover design with fountain pens fighting fasces. Scarce edition.

N8. WIJK, Jan van De Trap des Levens van SDAPieter Jelles Troelstra. Amsterdam, De Nieuwe Amsterdammer, 1918. 48 x 32 cm. Lithografie gedrukt in rood en zwart. Aan de randen brokkelig (krantenpapier!), horizontale vouw.
€ 25
* Bijvoegsel van De Nieuwe Amsterdammer, 1 juni 1918. Klassieke Trap der Jeugd ten koste van de arme Troelstra. Jan van Wijk (1890-1923) werd nauwelijks 32 jaar.

N9. CONSTANDSE, Anton Willem de Zwijger. De Indonesische muiters en de S.D.A.P. Den Haag, Uitgeverij “De Albatros”, (1933). Geniet. 20 p. Naam voorin.
€ 25

N10. MULLEN, Peter The Holy Bomb according to Peter Mullen. [Llandogo], The Old Stile Press, 1983. 21 x 22 cm. Cahiersteek. 12 p. Met acht verschillende linosneden van J. Martin Pitts. Gezet uit de Albertus en gedrukt in bruin en zwart in 200 exemplaren. 1e druk in boekvorm.
€ 25
* Een poëtische, bijbels gestelde aanklacht tegen de neutronenbom, naar een publicatie in The Guardian.

N12. TERLOUW, Jan Uitgetypt en geprint verslag van een gesprek van Wim Hazeu met Jan Terlouw voor het NCRV-radio-programma Open Boek, uitgezonden op 26 november 1976. Op geel papier, 34 bladen (34 x 21 cm) eenzijdig geprint. Met fragmenten van een gesprek met Terlouws ouders en gevolgd door een gesprek tussen de schipper Jac. Minnaard en de politicus Jan Terlouw – maar dit is onaf. De eerste bladen hebben aan de randen ezelsoortjes.
€ 22


1. A.J.C. Door onze poort het leven in! Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, (ca. 1938). 41 x 29 cm. Krant. 8 p. Gedrukt in rood en zwart. Horizontaal gevouwen. Wat vergeeld.
€ 35
* Wervingskrant bedoeld om kaderleden te winnen onder de jeugd. Zeer fraai uitgevoerd met grote tekeningen met rode steunkleur, helaas ongesigneerd.

2. (AMSTERDAM). OPLAND Kunst… wat is dat…??? / Geef de kunst een huis. (Affiche). Amsterdam, Federatie van Kunstenaarsverenigingen, 1974. 45 x 43 cm. Tweezijdig bedrukte affiche, gedateerd ‘Amsterdam September 1974’. In vieren gevouwen. Geheel getekend door politiek tekenaar Opland (= Rob Wout).
€ 35
* Open brief aan de ‘Zeer Geachte Leden van de Raad/ Zeer geachte Burgemeester en Wethouders’ met het verzoek de Federatie te willen huisvesten in het voormalige pand van de Hollandse Stoombootmaatschappij aan de Oostelijke Handelskade (vlakbij de PTA!). Aan de andere kant een afbeelding van het bekende gebouw met de drie torens (dat helaas in 1975 zou worden gesloopt), met de tekst ‘Geef de kunst een huis/ Na 700 jaar/ Amsterdam, beschermer/ van kunsten en wetenschappen’).

3. AMSTERDAM A Global Family Album. Verhalen uit het centrum. [Amsterdam], Stichting de nieuwe prins, 1988. Karton met plastic stofomslag. 10, 117 p. Geïllustreerd. Gedrukt in 100 genummerde exemplaren. 1e druk. In goede staat.
€ 25
* Onconventioneel naar vorm en inhoud, met opstellen (o.a. van Hans Derks en A. Heertje), gedichten (o.a. van Martin Bril, Koos Dalstra, Paul Groot en Joost Zwagerman) en curieuze advertenties. Naar aanleiding van een manifestatie op het Amsterdamse Museumplein.

4. ANTI-MILITARISME Ik heb u lief, o vlakke landen! (een nieuw vaderlandslied). Utrecht, Secretariaat Paco, ca. 1925. 22 x 14. Eén blad, aan beide kanten bedrukt. In rood en zwart, met notenbalken. Aan de randen rafelig.
€ 15
* Zeer zeldzame strooifolder met een anti-militaristisch lied, verspreid vanuit de kring rond Kees Boeke in Bilthoven.

5. ANTI-REVOLUTIONAIRE PARTIJ (ARP) Verkiezingskrant. Extra uitgave van het weekblad Nederlandse Gedachten. Zonder plaats, Anti-Revolutionaire Partij, [1959]. 44 x 30 cm. Krant: 4 p. Met foto’s en tekeningen. Horizontale vouw, verbruind, wat kreukjes.
€ 25
* Voor de Tweede-Kamerverkiezingen van 12 maart 1959. Thema’s: woningbouw, Nieuw-Guinea, Indonesië, gemeentebeleid, en de VVD die eigenlijk net zoiets is als de PvdA. Bijgevoegd: een pamflet van de ARP voor lijst 4 van de Provinciale Staten van Zuid-Holland, ca. 1962.

6. ARBEIDERS JEUGD CENTRALE Een kampfeest in woord en beeld. Uitgave ten bate van het Kampeerfonds van de Centrale van Arbeiders Jeugdverenigingen (A.J.C.). Amsterdam, De Arbeiders Jeugd Centrale, [1923]. 14,5 x 9,5 cm. Vijf aan beide zijden bedrukte ansichtkaarten in mapje. 1e druk. Compleet. Kaarten iets roestig.
€ 25
* Uit de AJC-periode vóór Fré Cohen, met tekeningen van Jan den Tonkelaar en versjes van Arie Pleysier onder zijn pseudoniem Mr. Punch. Zie ook de vermakelijke correspondentie tussen Koos Vorrink en ene P.A. Perrels in Het Volk van 26 februari 1924 (op Delpher).

7. BAKOENINE, Michel Nagelaten Werken. Federalisme, socialisme en anti theologisme, brieven over het patriotisme, God en de Staat. Naar de Fransche uitgave bewerkt door B.P. van der Voo. Vermeerderd met een levensschets en portret. Amsterdam, J. Sterringa, 1899. Linnen. 436 p. 1e druk. Boekband aan beide kanten gevlekt. Rug bovenaan beschadigd.
€ 25

8. (BERGH, Sidney van den). P.J. OUD, Joseph LUNS, Marga KLOMPÉ e.a. Correspondentie rondom het aftreden van minister van Defensie Sidney van den Berg in 1959. Brieven van Joseph Luns, Paul Rijkens, Marga Klompé, P.J. Oud en een ons onbekende VVD-prominent aan minister van Defensie Sidney van den Bergh.
€ 375
* Sidney van den Bergh (1898-1977), zoon van margarinefabrikant Samuel van den Bergh en topman van Unilever, werd op 19 mei 1959 benoemd als minister van Defensie in het kabinet De Quay. ‘Van den Bergh – in 1957 weduwnaar geworden – had sinds 1958 een verhouding met de 22 jaar jongere Amerikaanse Helga Bendix, die was gehuwd met de Amerikaan Frederik Lek. Laatstgenoemde beschuldigde Van den Bergh van overspel en eiste niet alleen echtscheiding, maar ook het voogdijschap over zijn twee jonge kinderen op. De katholieke minister-president J.E. de Quay was al op 21 juli op de hoogte geraakt van de kwestie, toen een Nederlands familielid van Lek probeerde via hem Van den Bergh onder druk te zetten. De premier keurde Van den Berghs gedrag af en wist, na overleg met vice-premier H.A. Korthals en fractievoorzitter P.J. Oud, dat ook de VVD-top het onaanvaardbaar vond dat een Nederlandse minister een relatie onderhield met een nog niet gescheiden vrouw. De Quay besloot aanvankelijk de kat uit de boom te kijken, maar toen de affaire een week later in de openbaarheid kwam, zegde hij Van den Bergh de wacht aan. Deze verzette zich, maar onder druk van Korthals en Oud besloot hij uiteindelijk toch te zwichten. Van den Bergh was vooral ernstig teleurgesteld over de ‘bekrompen geaardheid’ van Oud. Maar zoals hij in zijn autobiografie opmerkt: ‘Ik stond echter op het standpunt: als mijn partij(leider) me niet meer wil hebben, ga ik weg’ (Mulder, 76 en 90). Met ingang van 1 augustus 1959 nam hij ontslag om ‘persoonlijke redenen’. Lek verloor het proces om de voogdijschap van de kinderen. Van den Bergh en Bendix trouwden in 1960′ (Bron: J.W.L. Brouwer, ‘Bergh, Sidney James van den (1898-1977)’, in Biografisch Woordenboek van Nederland).
De eerste brief, gedateerd 30 juli, is van Joseph Luns en is, heet van de naald, geschreven vanuit de Ministerraad op papier van een andere minister: ‘Ik betreur buitengewoon de zoo ongelukkige gang van zaken en de in eerste instantie in het buitenland ontketende perscampagne’. Een dag later steekt zijn vriend en collega-ondernemer Paul Rijkens hem een hart onder de riem: ‘Het laat bij mij een bittere smaak na en ik vind dit nu wel een staaltje van hollandsche hypocrisie. Jammer’. Minister van Maatschappelijk Werk Marga Klompé schrijft op 2 augustus, éen dag na het aftreden, ‘Al liggen onze opvattingen over bepaalde zaken ver uit elkaar, ik heb mij getracht te verplaatsen in jouw zienswijze en dan begrijp ik hoe bitter het gebeurde voor je moet zijn. (…) ik geloof dat je wijs bent geweest de weg te kiezen die je uiteindelijk nam. De openbare mening heeft nu niet de kans gekregen je iets af te dwingen en het gezag van het ministersambt en de regering heb je er mee behouden. Het doet ons allen leed dat een van de kameraden weg is uit de club. Fractievoorzitter van de VVD, P.J. Oud, schrijft Van den Bergh op 11 augustus uitgebreid: ‘Gij beklaagt u dan over het gebrek aan steun, dat Gij van de zijde van Uw liberale collega’s en van mij hebt moeten ervaren. Dit heeft U zeer pijnlijk getroffen’, waarna Oud zijn visie op de gang van zaken geeft: ‘Houd de eer aan Uzelf, heb ik gezegd, en wacht niet, totdat Gij onder hoogst onaangename omstandigheden tot heengaan zult worden gedwongen.’ En: ‘Wat ik in de gehele loop van zaken het meest betreur, is, dat Gij hebt nagelaten mij in de dagen der kabinetsformatie volledig in te lichten.(…) Gij hebt het gevaar onvoldoende onderkend’.
Tenslotte ligt er nog een uitgebreide brief in doorslag aan Oud van 22 augustus van een ons onbekende afzender (ongetwijfeld een partijprominent, met de initialen F.A.), die Ouds artikel in Vrijheid en Democratie over Van den Berghs afscheid niet heeft kunnen waarderen en actie aankondigt: in de VVD zouden voortaan de partijvoorzitter en de fractieleider twee verschillende personen moeten zijn – en zo geschiedde.
Geen van deze collega-politici verwijt Van den Bergh zijn zedeloze levenswandel, maar om de schijn hoog te houden moet hij aftreden. Van den Bergh was acht jaar penningmeester van de VVD geweest en had – als grootindustrieel – de partij waar hij kon financieel gesteund – hij was de Johan Polak van de VVD. In april 1960 zou hij opnieuw bij die partij als penningmeester gaan fungeren.
Deze correspondentie-op-het-hoogste-niveau-in-het-heetst-van-de-strijd vormt een treffend inkijkje in de benepenheid van de jaren-vijftig.

9. (BERNERI, Camillo) L’Unique. Supplément aux nos. 154 à 158. Camillo Berneri. Orléans, E. Armand, 1960. No wrappers. 56 p. With a woodcut portrait of Berneri by François Cotard. Uncut. First edition. Library stamp (removed as a double) and some pencil notes. A bit browned, some wear.
€ 25
* Fascinating special issue about the Florence professor of philosophy and anarchist Camillo Berneri (1897-1937), who was murdered in Barcelona for his views. Contains some articles about sexuality by Berneri: Le problème de l’inceste, i.a. about marriage between family members, L’Eglise et la prostitution and Jeanne d’Arc était-elle une invertie?

10. BEVRIJDING Bevrijding. Maandblad gewijd aan de vernieuwing van het socialisme. (2 losse nummers, nr. 5 en 8 van 1934). Utrecht, Uitgeverij Bevrijding, 1934. Originele omslagen. 31 x 25 cm. 16 p. elk. Geïllustreerd. 1e druk. Lichte gebruikssporen.
€ 50
* Nummer 8 met omslag van Frans Masereel. Onder meer over het fascisme, over lynchen en over pacifisme.

11. BEVRIJDING De bevrijding. Maandblad gewijd aan de vernieuwing van het socialisme. (37 nummers in één band uit de jaargangen 9-12). Utrecht, Uitgeverij Bevrijding, 1937-1940. Herbonden in linnen, zonder de omslagen. 31 x 25 cm. (10), (152), 192; 192; 80 p. Geïllustreerd. 1e druk. Nette conditie.
€ 45
* Omvangrijke collectie (totaal 616 tekstpagina’s) van vier jaargangen. Alleen jaargang 9 (1937) is incompleet: de nummers 2 en 4 van 1937 zijn niet opgenomen. Voorin zijn 5 achterzijden van omslagbladen gemonteerd uit 1934-1935, waarop de inhoud van de opgenomen nummers is geplakt – uitgeknipt uit de verder ontbrekende omslagen. Dit linkse tijdschrift hield uiteraard op te bestaan in mei 1940.

12. BOERENPARTIJ Verkiezingskrant voor Amersfoort en Hoogland. Bennekom, Politiek Weekblad, 1973. 39 x 28 cm. Krant: 4 p. Met fotootjes van Hendrik Koekoek en de aspirant-raadsleden A. Nyveldt, J. Tieleman en A. Jongejan. Horizontale vouw, verder keurig.
€ 35
* Omdat het dorp Hoogland bij de stad Amersfoort werd gevoegd, werden er op 21 november 1973 gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De Boerenpartij was tegen die samenvoeging en presenteerde zich met deze vermakelijke Verkiezingskrant. Met het uitvoerige ‘Beginselprogram van de Boerenpartij’ en het korte Urgentieprogram, met veel programmapunten die nog altijd actueel zijn. In Ermelo is een nieuwe afdeling van de Boerenpartij opgericht, waar bij de feestelijke loterij de hoofdprijzen een tuinslang en een koekoeksklok waren. Over de autoloze, maar niet brommerloze zondag: ‘De drie kamerleden van de BP hebben reeds in de Kamer het standpunt ingenomen van: Auto’s stil, dan ook brommers, maar de grote partijen dachten er anders over.’
Helaas! De Boerenpartij behaalde slechts 1,1% van de stemmen (396), te weinig voor een zetel in de nieuwe Amersfoortse gemeenteraad.

13. BRAKEL Sr., S.M. De vrije overtuiging. Uitgesproken in het tijdschrift De Dageraad voor het Nederlandsche volk. Amsterdam, F. Günst, 1863. Herbonden in halflinnen. (8), 86 p. 1e druk. Plakkers op de rug, stempel uit 1929 van een bibliotheek in Rotterdam, plaatsnummers en kleine beschadigingen.
€ 30
* Zeer vroeg pleidooi voor vrijzinnigheid van de ‘zelfdenkende’ kantoorbediende Samuel Martinus Brakel (1795-1869), een van de stichters van De Dageraad in 1855.

14. (BREEN, Leo van) Sorghvlietrymen naar Jacob Cats. Delft, Het Periodiek, (ca. 1950). Ingenaaid. (60) p. 28 rijmen, elk voorzien van een tekening door Jan Goedhart. 1e druk. Omslag verbruind en wat versleten.
€ 25
* In kundig imitatie-17e-eeuws Nederlands rijm gevlochten redactionele politieke en sociale commentaren uit het Delftse weekblad De Prinsestad (1946-1952), waarvan de dichter Leo van Breen hoofdredacteur was. Interessante en schaarse uitgave uit de vroege jaren vijftig.

15. (BREUR, Krijn). STEINER, Franz Viktor Adler, der Freund, Lehrer und Vorkämpfer der österreichischen Arbeiterschaft. Für ihre Jugend erzählt von Franz Steiner. (Met handtekening van verzetsman Krijn Breur). Bodenbach an der Elbe (nu Děčín), Arbeiterverein “Kinderfreude”, 1937. Ingenaaid. 60 p. Geïllustreerd. 1e druk. Vooromslag met kreukje.
€ 45
* Over de stichter van de Oostenrijkse socialistische partij, Victor Adler (1852-1918), voor de socialistische jeugd geschreven. Met voorin de handtekening van Krijn Breur (1917-1943), die in de jaren dertig een voorman van de Nederlandse socialistische jeugdorganisatie AJC en de Rode Valken was, van 1937-1938 in Spanje vocht en na de Duitse inval in Nederland zich meteen in het communistische verzet stortte. Hij pleegde verschillende aanslagen op Duitse munitie-opslagplaatsen en militaire garages. In 1942 werd hij gearresteerd en in 1943 op de Leusderheide gefusilleerd.

16. (CALS, Mr. J.M.E.Th.) Het Westeinder Handschrift. (Met een verantwoording door Marga Klompé). Utrecht, Stichting De Roos, 1978. Linnen. 44 p. Typografie Frits Stoepman. Gezet uit de Monotype Plantijn en gedrukt door Hooiberg op Velasques in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Dit exemplaar bleef echter ongenummerd.
€ 15
* Geschreven door voormalig minister van OK en W mr. Jo Cals (1914-1971) toen hij enige tijd in het Haagse ziekenhuis Westeinde verbleef. Het is een politiek sleutelspel (op zijn Vondels) over de Mammoetwet, die door Cals werd ingevoerd. Op de band valt dan ook een naar een rotsschildering getekende mammoet te ontwaren. De verantwoording is van de hand van collega-minister Marga Klompé, die zelf figureert in dit toneelspel. Leeflang 110.

17. (COHEN, Fré). A.J.C. AJC Dordrecht Maandprogram October 1935. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1935. 12 x 8 cm. 4 p. geniet in gedrukt omslag (zwart op blauwgroen). Randjes iets verbleekt.
€ 25
* Heel bijzonder, een gestencild kaderblaadje van de Socialistische Jeugd in omslagje met (kennelijk) ontwerp van Fré Cohen.

18. (COHEN, Fré). ADLER, Max Politieke of sociale demokratie. Vertaling van F. van der Goes. Amsterdam, N.V. Ontwikkeling, 1928. Nieuwe Sociale Bibliotheek. Gedecoreerd linnen. 104 p. 1e druk. Heel lichte gebruikssporen. Papier heeft wat roest.
€ 25
* Mooie banddecoratie van Fré Cohen. Van Dam-Van Praag 30.

19. (COHEN, Fré). ENGELHARDT, Viktor, a.o. with sketches after J.J.P. OUD Op de kentering der tijden. Vijf opstellen van Dr. Viktor Engelhardt, Adolf Behne, Julius Blasche, Fritz Jöde en E.R. Müller, met een inleiding van Koos Vorrink. Amsterdam, Arbeiders Jeugd-Centrale, 1925. Original wrappers (both sides designed by Fré Cohen in purple and red art deco on grey cloudy paper). 48 p. All pages decorated. First edition. Fine.
€ 20
* “The Change of Time. Five essays with an introduction by Koos Vorrink”. The essays, by an important scientist, a modernist art critic and three artistic members of the youth movement, were translated from a German Youth Almanac of 1925. Adolf Behne’s article contains sketches of Dutch modernist architect J.J.P. Oud. Cat. Fré Cohen 112.

20. (COHEN, Fré). LAAR, Henk van Afstamming en ontwikkeling. (Jeugdbibliotheek No. 5). Amsterdam, AJC, 1925. Origineel omslag met flappen (ontwerp Fré Cohen). 80 p. Met achterin een illustratiekatern van kunstdrukpapier (40 p.). 1e druk. Titel op de rug geschreven, verder mooi.
€ 18
* Over biologie. Fraai omslag van Fré Cohen over voor- en achterzijde.

22. (COHEN, Fré). TROELSTRA, P.J. Mijn afscheid. Rede gehouden op 19 September 1925 op de huldigings-bijeenkomst der moderne arbeidersbeweging in den Dierentuin te ‘s-Gravenhage. Amsterdam, N.V. Ontwikkeling, 1925. Geniet. 24 p. 1e druk. Felrood omslag iets versleten, wat verbleekt langs de randen.
€ 15
* Omslagontwerp met decoratieve belettering en art-decobelijning van Fré Cohen.

23. (COHEN, Fré). VOOGD, Piet Onze socialistiese jeugdinternationale. Schets van haar ontstaan, samenstelling en ontwikkelingsgang. Amsterdam, Uitgevers Jeugd-centrale, (about 1926). Original wrappers (design Fré Cohen, both sides). 48 p. With photographical illustrations. First edition. Purple cover a bit discolored and a little worn, small upper corner missing.
€ 20
* “Our Socialist Youth International. Sketch of her Origins, Composition and Evolution”. Useful history of the AJC starting in 1885 with portraits and pictures. Nice art deco cover design by Fré Cohen.

24. (COHEN, Fré). VORRINK, Koos Naar beter tijden. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1928. Geniet. 16 p. 1e druk.
€ 15
* Omslag Fré Cohen over voor- en achterkant. Van Dam/ Van Praag 123.

OVERIGE UITGAVEN MET ONTWERP VAN FRÉ COHEN

A. (COHEN, Fré) L’agriculture aux Pays-Bas. Den Haag, Ministère de l’Agriculture et des Pêcheries. Direction de l’Agriculture, 1937. 31 x 22 cm. Original wrappers decorated in gold, blue and red by Fré Cohen. 200 p. Printed on art paper. Richly illustrated with photograps and some vignettes. With a brightly colored folding geological map by W. Oosting. Typography by Fré Cohen. 1st edition. Edges of upper cover foxed. Inside very fine.
€ 45
* Sumptuous book about Dutch agriculture. This is a large and laboriously produced book that includes some striking fullpage two-tone photographs of lilies, tulips and eggs, and several colorful maps.

C. (COHEN, Fré). ALBARDA, J.W. De schat der armen. Rede, uitgesproken in het 31e Congres der S.D.A.P. op 17 April 1927 te Utrecht. Amsterdam, N.V. Ontwikkeling, 1927. Geniet. 16 p. 1e druk. Goede staat.
€ 15
* Mooi gedecoreerd omslag over voor- en achterkant met uitgeversmerk (vrouw bij bron) van Fré Cohen. Cat. Cohen 48.

F. (COHEN, Fré). GRUYTER, W. Jos. de Vincent van Gogh. Amsterdam, Arbeiders-Jeugd-Centrale, 1926. Original dark grey wrappers with design blocked in red on by Fré Cohen on both sides. 32 p. Illustrated. 1st edition. Spine a bit rubbed. Some foxing.
€ 30
* Fine art deco design and typography by Fré Cohen.

G. (COHEN, Fré). IEPENDAEL, Willem van Over de leuning en langs de kaai. Amsterdam, Querido, 1934. 18 x 13 cm. Original wrappers. 80 p. Printed on laid paper. Uncut. Title page in yellow and black. 1st edition. Last pages slightly foxed, a little wear at top of spine, otherwise fine.
€ 25
* “Over the railing and along the quay”. Nice art-deco cover design in two colors by Fré Cohen (1903-1943). Poems for and about the lowly, partly in colloquial Amsterdam dialect, written by worker-poet Willem van der Kulk (under his pseudonym Willem van Iependael). A fine little book.

H. (COHEN, Fré). LATZKO, Andreas De wilde man. Geautoriseerde vertaling van Mevr. A.M. de Jong. Amsterdam, Ontwikkeling, (1923). Klein vierkant formaat. Versierd blauw linnen met rode en groene bestempeling. 376 p. Frontispice in blauw naar ontwerp van Roelf Gerbrands. 1e druk. Rugje gerepareerd, wat imperfecties, vlekje op p. 4, frontispice gerepareerd met plakband. Exlibris Löwenhardt.
€ 85
* Zeer aantrekkelijk kubistisch omslagontwerp op voor- en achterkant, een van Cohens eerste. Cat. Fré Cohen 22.

I. (COHEN, Fré). POLAK-VAN GELDER, S. Besprekingen op het gebied der gezondheidsleer. Amsterdam, N.V. Ontwikkeling, [1922]. Ingenaaid. 96 p. 1e druk. Exlibris (‘S. Huizinga’). Net exemplaar.
€ 20
* Vroeg werk van Fré Cohen (1903-1943). Socialistische Vrouwen-Bibliotheek No. 4.

J. (COHEN, Fré). SCHIPHOL Schiphol. Gemeente-luchthaven van Amsterdam. Illustrated Guide of Schiphol, Municipal Airport of Amsterdam. (Omslag: Het vertreksein). Amsterdam, Uitgave van den dienst der Gemeente Handelsinrichtingen, [1932]. Omslag met overslagflap aan beide zijden in rood en zwart naar fotomontage-ontwerp van Fré Cohen. 64 p. Gedrukt in blauw en zwart op kunstdrukpapier. Kaarten op p. 32-33. Geïllustreerd. Dit exemplaar is zwaar beschadigd door vocht, vandaar: een poor man’s Fré Cohen!
€ 20
* Frisse vrolijke moderne vormgeving. Veel fotomontage en sprekende kleuren. Met prachtige advertenties voor o.a. Hotel de l’Europe, Fokker, Texaco, de bloemen van Aalsmeer en Wijnand Fockink. == Poor waterstained copy.

K. (COHEN, Fré). VORRINK, Koos Stormtij. Amsterdam, AJC, [1923]. Ingenaaid. 36 p. 1e druk. Omslag en binnenwerk wat roestvlekkig.
€ 20
* Filosofische benadering van socialistische jeugdorganisaties. Expressionistisch linosnede-ontwerp van voorzijde en achterzijde omslag van Fré Cohen, die op het moment van verschijning van dit boekje nog maar twintig jaar was en aan het begin stond van haar glansrijke loopbaan als vormgever.

L. (COHEN, Fré). VOS, Marie W. De wonderviool. Vroolijk spel in 5 bedrijven. Amsterdam, A.J.C., [1925]. Geniet. 20 p. 1e druk. Keurig exemplaar.
€ 15
* Omslag van Fré Cohen over voor- en achterkant. Van Dam/ Van Praag 70.

M. (COHEN, Fré). Vsevolod IWANOW / Jakob WASSERMANN Three books with bindings designed by Fré Cohen, all published by the Wereldbibliotheek. 1. Vsevolod Iwanow: Pantsertrein 1469 & Partijgenooten. Translated into Dutch by Else Bukowska. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1932. Red cloth with orange blocking designed by Cohen. 256 p. 1st edition. Slightly slanted.
2. Jakob Wassermann: Caspar Hauser of de traagheid des harten. Translated by N.J. Beversen. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1938. Red cloth with gilt design by Fré Cohen. 552 p. 4th edition. Very good condition.
3. Nico van Suchtelen: Zwerftochten. Met 64 foto’s. (Wanderings through Italy, Switzerland and the Netherlands). Amsterdam, Mij. G.G.L. (=Wereldbibliotheek), 1935. Boards with green and yellow design by Fré Cohen. 144 p. 3rd edition. Spine worn and spotted.
€ 45
* Woodcut-like cover designs by Fré Cohen.

N. (SLAUERHOFF (vert.), J.). HERNANDEZ MIR, Guillermo De hof der oranjeboomen (El patio de las naranjas). Uit het Spaansch door J. Slauerhoff en R. Schreuder. Amsterdam, WB, (1932). Linnen (grof ongekleurd linnen met belettering in oranje en fondsnummer op rug (ontwerp Fré Cohen)). 246, (10) p. 1e druk.
€ 15
* Aan het eind een sectie reclame voor de Wereldbibliotheek.

O. VORRINK, Koos De komende nieuwe kultuur. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1925. Ingenaaid. 24 p. 1e druk. Vlekje op omslag, lichte gebruikssporen.
€ 15
* Mooi, vroeg typografisch omslagontwerp van Fré Cohen voor voor- en achterkant. Van Dam/ Van Praag 110.

P. VORRINK, Koos, Irene VORRINK, Fré COHEN e.a. Werkloze jeugd. Bemoeiingen en ervaringen. / Werk voor de werkloze jeugd. (Compleet in 5 delen). Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1931-1935. Originele omslagen, het 5e deel met een tekening van Fré Cohen. 24; 44; 72; 36; 24 p. Met illustraties, een kaart, twee aparte fotokaternen en tekeningen (van Fré Cohen). 1e druk. Deel 1 en 4 met fikse watervlek op voorzijde. Van deel 1 is het omslag niet gaaf. Deel 3 met handtekening van Irene Vorrink (echtgenote van Koos Vorrink). Deel 5 met ingeplakt leeslijstje (doorslag van getypt) voor de leden van de Commissie voor Werklozenzorg van de Jeugdbond voor Onthouding (J.V.O.). Wat gebruikssporen.
€ 75
* Praktische ideeën voor hulp aan jonge werklozen van de crisistijd. Met tabellen, ontwerpen en foto’s.
Losse, vrolijke tekeningen van Cohen in het vijfde deel: jeugd op kamp. Schaarse complete set.

R. (VORRINK, Koos). VOS, Marie W. Goudvreugde’s ontwaken. Verbeeldingsspel in zes bedrijven. Amsterdam, Arbeiders-Jeugdcentrale, 1924. Geniet. 32 p. 1e druk. Aardig exlibris in linosnede, naam en jaar 1930 op titel. Wat roest.
€ 20
* Mooie vroege Fré Cohen: lyrisch-typografisch ontwerp op voor- en achterkant, gedrukt in donkergroen op grijs (er is ook een later ontwerp in oranje). Alle pagina’s in bruin gedrukt met een groen art-deco-sierkader.

————————————————

 

25. COMMUNISTISCHE PARTIJ VAN NEDERLAND Praag en…. Den Haag. Zonder plaats, Communistische Partij van Nederland, [1948]. 27 x 21 cm. Strooibiljet, tweezijdig bedrukt. Horizontaal gevouwen, deels verbruind, kreukelig.
€ 20
* Dit pamflet praat de staatsgreep in Tsjecho-Slowakije goed en plakt de uitkomst op Nederland: ‘Voor Vorrink en Romme is er alleen democratie, als zij de baas zijn!’ Strijdlustig communistisch betoog.

26. CORSTIAAN, Peer Sociaal-aristocratie. (De eeuwenoude partij der toekomst). Arnhem, Stenfert Kroese & Van der Zande, 1901. Ingenaaid. (2), 26 p. 1e druk. Omslag deels wat verbleekt, maar een net exemplaar.
€ 15
* Peer Corstiaan was een pseudoniem van G.L. Janssen (1859-1932). Over deze socialist-in-het-geheim publiceerde (zijn achterkleinzoon!) Hans Verhoeff onlangs Peer Corstiaan en ’t Zondig Paterken. Het dubbelleven van G.L. Janssen in 19e eeuws Brabant, een volumineus deel in een nog niet voltooide tetralogie.

27. CPN Rekening en verantwoording. Grepen uit het werk der Communisten in het eerste oorlogsjaar. Wat “De Waarheid” schreef van October 1940 tot Juni 1941. [Amsterdam], Communistische Partij van Nederland, [1946]. Geniet. 16 p. Gedrukt in rood en zwart. Keurige staat.
€ 20
* Achterop een oproep om op Gerben Wagenaar te stemmen, No. 1 van lijst 6 voor de Kamerverkiezingen van mei 1946.

28. (DELUXE BINDING). (MALOU, Jules). BANQUE NATIONALE Rapports fait par le Gouverneur au nom du Conseil d’Administration sur les opérations de l’année 1881 et Rapport du Conseil des Censeurs. Brussel, Imprimerie de la Banque Nationale, 1882. 24 x 17 cm. Heelmarokijn, rijkverguld. 32, (24) p. Met dubbele uitklaptabel. 1e druk. Voorzijde deels iets verkleurd, verder perfecte staat.
€ 125
* Boekband van fraai bourgognerood leder met rijke goudopdruk aan beide kanten, op de rug, de zijkanten van de platten en het kantwerk aan de binnenranden. Alle sneden verguld. Schutbladen van moiré-papier. Afkomstig uit de bibliotheek van de Belgische politicus Jules Malou (1810-1886), veelvuldig minister, broer van de bisschop, langdurig volksvertegenwoordiger, specialist op het gebied van de overheidsfinanciën en naamgever van vele straten.

29. DEYSSEL, Lodewijk van De onschuld van den socialist Van der Goes. (Voordruk van het maandschrift De XXe Eeuw van Juni 1903). Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1903. Geniet, zonder omslag. 12 p. Vignet van G.W. Dijsselhof. 1e druk. Wat roestig, krabbel voorop, slijtage.
€ 30
* Frank van der Goes werd ervan beschuldigd miliciens tot ongehoorzaamheid aan hun officieren aan te zetten, voorafgaand aan de Spoorwegstaking van de lente van 1903. Uiteraard is deze pre-uitgave van Van Deyssels pleidooi schier onvindbaar.

31. DYNAMO-REVUE Dat is wat anders. Officieel programma van de Dynamo-Revue met volledige texten der liederen. Amsterdam, Dynamo-Revue, 1937. (4) p. met omslag. Gedrukt in rood en zwart. Geïllustreerd. Vage vouwtjes.
€ 35
* Programma van dit revolutionaire Nederlandse ballet- en revuegezelschap (1936-1940, onder leiding van Jan de Lemmer en Piet Jordaens), dat voor communistische en socialistische organisaties placht op te treden. Met verschillende liedteksten, o.a. ‘Lied van de arbeidersjongen’, ‘Op voor het Volksfront!’ en ‘Lied van het boerenmeisje’. Andere programma-onderdelen: ‘Proletarisch wiegelied’, ‘Aandeelhoudersvergadering in Hotel Hollandia’, en ‘Russische Finale’. Curieus, weinig over bekend.

32. (EBERT, Friedrich). VORWÄRTS Sonderausgabe Vorwärts. Berliner Volksblatt. Zentralorgan der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 28. Februar 1925. Berlin, Vorwärts-Verlag, 1925. 48 x 31 cm. 1 Blatt. Einseitig. Gefaltet. Horizontal ernsthaft eingerissen, an den Ränden lädiert. Gebräunt.
€ 35
* ‘Reichspräsident Friedrich Ebert ist seinen schweren Leiden erlegen’. Mit einem grossen Porträt. Seltene und sehr zerbrechliche Zeitung. Wird gefaltet verschickt.

33. EIKEBOOM, Henk Jonge Garde, vooruit! Een woord aan de A.J.C.’ers. Zonder plaats, L.C. der I.A.M.V., 1926. Vouwblad. 4 p. Iets verbruind en verbrokkeld aan de randen.
€ 20
* Pamfletje van de roemruchte antimilitarist en anarchist aan de jonge socialisten, om zich actiever tegen de oorlog in te zetten. Niet in de NCC.

34. EMBDEN, David van Nationale ontwapening of volksverdelging. Rede gehouden bij de algemene beschouwingen over de staatsbegroting op 23 april 1924 in de Eerste Kamer der Staten-Generaal. (Met een naschrift door P.J. Oud.) Rotterdam, D. van Sijn & Zonen, [1924]. Geniet. 40 p. Op het omslag een illustratie van Louis Raemaekers. 1e druk. Rug wat versleten.
€ 15

35. GLIENKE, Franz In dienst van GPU en Gestapo. Door Franz Glienke (vertrouwensman van de Komintern). Amsterdam, Arbeiderspers, 1935. Ingenaaid. 128 p. 1e druk. Iets verbruind, maar netjes.
€ 20
* Met exlibris door Wim Zwiers van de jonge socialist Jaap van Otterloo. Fraai omslag.

36. (GOGUETTE). DURAND, Charles La voix du peuple ou les républicaines de 1848. Recueil des chants populaires, démocratiques et sociaux publiés depuis la Révolution de Février. (&) La voix du peuple ou les républicaines de 1849. Chants populaires, démocratiques et sociaux faisant suite aux Républicaines de 1848. (&) Galerie des grotesques 1. Le général Croquemitaine. 3 publications in 1 volume. Paris, Librarie Chansonnière de Durand, [1849, 1849], and ‘À la Propagande Démocratique et Sociale’ Felix Malteste & Cie., [1848]. 15 x 10 cm. Leather-backed marbled boards. 328; 108; 8 p. Prefaces in the first volume by Auguste Loynel and Charles Durand. First editions. Binding slightly worn.
€ 100
* Political songs, many of them revolutionary or mocking, that were popular in the French uprising in February 1848, when king Louis Philippe had to abdicate and the Second Republic occurred and in the unsuccessful Paris rising of June, 1848. In the first volume earlier songs (like the Marseillaise) are followed by songs from February 1848 and then, June and later songs. These were published in the beginning of 1849 (preface dated December 31, 1848). The second volume contains the songs commenting 1849 news and politics (among others, ‘Les Malthusiens’). The tiny pamphlet at the end dates from the fiery days of 1848 itself, about ‘General Bogeyman’, meaning king Louis Philippe.
Because political gatherings were forbidden during the 1830-1840s, meetings and assemblies had to be held in the form of the famous political banquets of 1847, and they took place in already existing singing societies, called ‘goguettes’. Popular poet and singer Charles Durand (1804-1863) was a great promotor and publisher of the goguettes. Some of the most influential goguettiers are present in this book with numerous songs, like Gustave Leroy and Auguste Loynel, and Durand himself.
Very rare collection in one volume, hot from the great revolutionary days of 1848.

37. GORTER, Herman Het communisme. II. De grondslagen van het communisme. Amsterdam, J.J. Bos, 1920. Cover missing. 100 p. Unopened. 3rd revised and extended edition. Cheap text paper browned.
€ 15
* On the rear a summing-up of all 10 volumes of the series ‘Het communisme’.

38. GORTER, Herman Het communisme. V. Het historisch materialisme voor arbeiders verklaard. Amsterdam, Uitgave J.J. Bos, 1920. Original wrappers. (6), 114 p. Unopened. 3rd revised and extended edition. Cover damaged. Paper browned.
€ 15
* On the rear an overview of the 10 parts of the series ‘Het communisme’.

39. GORTER, Herman Het communisme. VIII. De wereldrevolutie. Amsterdam, J.J. Bos, 1920. Original wrappers. (6), 102 p. 3rd edition. Backstrip damaged, lower cover loose.
€ 15

40. GORTER, Herman De wereldrevolutie. Amsterdam, J.J. Bos & Co., [1918]. Ingenaaid. (8), 96 p. Omslag wat verbleekt, enige rugschade, maar een net exemplaar.
€ 20
* De eerste 8 pagina’s op ander papier dan de andere 96.

41. (GRAVENHAGE, ‘S-). ONTWAPENINGSCONFERENTIE De Vredes-Conferentie. Prentenboek voor oud en jong. Amsterdam, H. Gerlings, 1899. Herbonden in halflinnen met gemarmerde platten, origineel vooromslag (wat beschadigd) behouden. 80 p. 1e druk.
€ 45
* Grappen en grollen over de eerste ontwapeningsconferentie in Den Haag, die werd gehouden in mei en juni 1899 in Paleis Huis ten Bosch (afgebeeld op het omslag, vergezeld van een citaat van Ariosto). Dit aardige boekje bevat karikaturen uit vele internationale kranten en tijdschriften. Aardig modern bandje met rood en groen gemarmerd papier.

42. GUÉRIN, Daniel Anarchism & Marxism. Orkney, Cienfuegos Press, 1981. A5. Original wrappers. (24) p. First edition. Old price ticket.
€ 15
* From a paper given in New York in 1973, with an introduction for this first English edition.

43. GUÉRIN, Daniel Anarchismus und Marxismus. Vortrag, gehalten in New York am 6.November 1973. Frankfurt, Verlag Freie Gesellschaft, 1976. A5. Original wrappers. 26 p. First edition.
€ 15

44. GUÉRIN, Daniel Typed list of his own books. With SIGNATURE on a little sheet and an envelope. Typed carbon copy of a list of Guérin’s books, as offered by himself. A4. Recto and verso. With autograph price corrections. Added: a small sheet of paper stamped with Guérin’s address, signed ‘daniel guérin’ and dated ‘6-9-82’, and the front part of an addressed and stamped envelope, both (signature and envelope) pasted on a piece of card.
€ 45
* The list contains 40 titles with ‘Prix fort’ and ‘Prix net’, with a 4-line explanation, typed.

45. GUEVARA, Ernesto Che 4 boeken van Che Guevara: La guerre de guérilla. (&) El Diario del Che en Bolivia. Prólogo de Fidel Castro. (&) Créer deux, trois… de nombreux Vietnam voilà le mot d’ordre devant la nouvelle menace d’agression impérialiste. (&) Souvenirs de la guerre révolutionnaire. 4 boeken van Che Guevara: La guerre de guérilla. (&) El Diario del Che en Bolivia. Prólogo de Fidel Castro. (&) Créer deux, trois… de nombreux Vietnam voilà le mot d’ordre devant la nouvelle menace d’agression impérialiste. (&) Souvenirs de la guerre révolutionnaire. Parijs, François Maspéro, en Mexico, Gabriel Mancera, 1966-1968. Resp. 208, 280, 20 en 240 p. Bijgevoegd: Ricardo Rojo, Mi amigo el Che (Buenos Aires 1968, 272 p.). Gebruikssporen, stempels van verzamelaar Wim Buijze op de titel, inliggend artikel.
€ 45
* Ernesto ‘Che’ Guevara werd in oktober 1967 geëxecuteerd door het Boliviaanse leger, 39 jaar oud.

46. HAAS, Jo de Licht dwars door alle duisternisse heen. Radio-rede, uitgesproken op 7 Febr. 1934. Amsterdam, Jo de Haas, 1934. Geniet. 16 p. Omslag iets gevlekt. Naam voorin.
€ 25
* Pleidooi voor vrede van de anarchist Jo de Haas (1897-1945). Mooi omslag.

47. HARMSEN, Bas Dienstweigeren?? (Oldebroek, Nederlandsch Bureau voor Jongeren Vredes Actie), [1931?]. Geniet. 8 p. 1e druk. Vage verticale vouw. Naam doorgestreept op omslag en pagina 1.
€ 25
* Fraai omslag met fotomontage en bloedrode belettering.

48. HERMANS, Louis M. In Abraham’s schoot. Koalitie-gedichten uit het politieke Kanaän. Met 110 afbeeldingen van Alb. Hahn. Amsterdam, D. Buys Dz., [1903]. Ingenaaid. (8), 116 p. 1e druk. Rug versleten en scheefgelezen, voorzijde omslag is aan de rand wat beschadigd en los. Voorin naam en plaats vorige eigenaars in potlood en inkt.
€ 15
* Politieke hekeldichten uit tijdschriften, veelal in de stijl van De Schoolmeester. Onder meer over Abraham Kuyper, Duymaer van Twist, De Savornin Lohman, Talma, Heemskerk, Nolens en de christelijke en liberale partijen in het algemeen. Met geestige karikaturen van Albert Hahn.

49. (INDONESIË). FEUILLETAU DE BRUYN, W.K.H. Wie voor de Grondwet stemt, stemt voor de ontbinding van het Koninkrijk. (Kiest Lijst 9). Den Haag, eigen beheer, (1948). Vouwblad: 4 p. Gedrukt in twee kolommen. 1e druk. Netjes.
€ 15
* Fel pamflet van de oud-militair en ontdekkingsreiziger in Nieuw-Guinea Dr. W.K.H. Feuilletau de Bruyn (1886-1972) tegen onafhankelijkheid van Indonesië. Hij was betrokken bij het tussen de partijen staande Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid en stelde zich vergeefs met een eigen lijst kandidaat voor de Tweede Kamer van 1948.

50. INTERBELLUM Een tweede 1914? Een oproep tot bezinning van het IAMB. Gasmaskers? Misdadigheid militarisme – 1934: neen! nooit! Nieuwe Niedorp, NSV – IAMV – Cor Lodder, 1934. Geniet. 16 p. incl. omslag. Met twee illustraties (één naar Masereel). Wat vlekjes.
€ 30
* Ongerustheid over de bewapening door Hitler. Alleen door het pacifisme der arbeiders kan een oorlog worden voorkomen. Eenvoudige, kwetsbare brochure met mooie vormgeving.

51. INTERNATIONAL UNION OF STUDENTS 2 politieke affiches 1965-1967. Zonder plaats, IUS (International Union of Students), 1965-ca. 1969. 40 x 28 cm. Gedrukt in kleuren. Punaisegaatjes, vouwtje. De Vietnamaffiche is vooral aan de achterkant wat meer beschadigd.
€ 80
* 1. Soutenez le peuple dominicain. (Protest tegen de Amerikaanse interventie in de Dominicaanse Republiek), vermoedelijk 1965.
2. International Student Strike of Solidarity with Vietnam 17 November. Wellicht 1967.

52. JETTEN, Rob Rob Jetten, Golden boy. (Amsterdam), Pastei, 2018. Cahiersteek. (12) p. Met de hand gezet en gedrukt op drie verschillende soorten papier in een oplage van 66 exemplaren.
€ 35
* Aardige uitgave naar aanleiding van Jettens eerste optreden na zijn aanstelling als fractieleider van D66 bij het tv-programma ‘Pauw’. Met een door Jubels vervaardigde digitale print, twee ingeplakte foto’s en een ‘eerste dag van uitgifte’-postzegel met een waarde van 66 cent.

53. KAGIE, Rudie Lood. De gevolgen van een giftig metaal. Rotterdam, Ordeman, (1978). Origineel omslag (mooi ontwerp Frans van Mourik). 88 p. 1e druk. Omslag iets versleten. Naam voorin.
€ 20
* Tegen loodvergiftiging door de fabrieken van Billiton (Arnhem) en Métallurgie-Hoboken (België).

54. KATHOLIEKE VOLKSPARTIJ (K.V.P.) Stemt No. 1 van Lijst 1. De lijst van de Katholieke Volkspartij. Affiche 30 x 43 cm gedrukt in de vorm van een stembiljet, in rood en zwart. Gevouwen, maar in goede staat.
€ 50
* Opvallende reclame voor de K.V.P.-lijst bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 1948. Met drie andere verkiezingskrantjes van de KVP:
2. De Opmars. Propagandablad van de Katholieke Volkspartij (25 Juni 1948)
3. Een persoonlijk woord (1 Juli1948)
4. Christendom juist nu! In: De Bel, K.V.P. Tilburg (Juni 1956). Met illustratie van Hans de Jong.

55. KATHOLIEKE VOLKSPARTIJ (KVP) Volk van Nederland, gij hebt het in uw hand, hoe het worden zal, opgang of neergang. Zonder plaats, Katholieke Volkspartij, [1946]. 27 x 20 cm. Twee inelkaar gevouwen bladen: 8 p. Geheel geïllustreerd. Horizontale vouw, wat kreukjes en slijtage.
€ 50
* Dramatisch, zeer uitgewerkt getekend pamflet voor de Tweede Kamerverkiezingen van 1946, de eerste van na de oorlog. ‘Strijdt gij mede voor een gezond gezin, een krachtig volk’. Achterop de eerste zes kandidaten, met op 1. pater Stokman en op 2. C.P.M. Romme. Helaas is de tekenaar onbekend.

56. KLOMPÉ, Marga Zes brieven en een kaartje aan Nico Wijnen. 1958-1978. Vijf brieven en een visitekaartje (en drie enveloppen), de meeste getypt en gesigneerd in pen en vanwege Wijnens functie als secretaris van de Haagse Kunstkring, maar ook een persoonlijke brief, geheel met de hand geschreven.
€ 120
* De oudste brief, van 23 december 1958 is een vriendelijke afwijzing van een uitnodiging voor het bijwonen van een voordrachtavond, gesigneerd ‘De Minister van Maatschappelijk werk/ (handt.)’, op officieel ministerieel papier, met dienstenvelop. De tweede (1968), eveneens op officieel ministeriepapier, dankt hartelijk voor de bloemengroet en noemt ook (indirect) de mogelijkheid van subsidie via de Zomerpostzegels, hetgeen helaas niet door kan gaan. Het visitekaartje (1968) heeft de handgeschreven toevoeging ‘De paashaas wordt hartelijk bedankt!’. Dan zijn er twee brieven uit 1978 en 1979, waarin Klompé meldt niet bij een bijeenkomst te kunnen zijn: ‘Dit spijt mij bijzonder want ik heb hele grote waardering voor het werk van Ida Gerhardt’. De persoonlijke brief aan ‘Cher Amice’ is gedateerd ’29 Jan. 1978′ en dankt zeer hartelijk voor de dichtbundel ‘met het hartelijk woord voorin’.

57 a. (KNIPKUNST) 37 karikaturen van buitenlandse politici, met de schaar geknipt uit zwart papier en op witte of grijze kaarten geplakt. Ca. 1960-1965. Op 33 bladen geplakt (23 x 16 cm). De karikaturen meten ca. 8 x 5 cm. Bij alle is de naam in balpen bijgeschreven. Alle in goede staat.
€ 195
* Zeer knappe, goed herkenbare en humoristische karikatuurknipsels van regeringsleiders. Helaas is de maker onbekend. De kaarten zijn gemaakt om te vertonen, niet klaargemaakt voor de druk. Onder anderen zien we Ben Bella, Bourguiba, Erhard, Fanfani, Franco, Gaitskell, De Gaulle, Ben Goerion, Guardini, Heath, Hoessein, Kennedy (2x), Kroestsjov (3 x), Lefèvre (2 x), Macmillan, Mao Zedong (2 x), Montgomery, Nasser, Nehroe, Peron, Pompidou, Rusk, Tsjang Kai Sjek, Soebandrio, Soekarno, Tsjombe en Ulbricht.

57 b. (KNIPKUNST) 29 karikaturen van Nederlandse politici, met de schaar geknipt uit zwart papier en op witte of grijze kaarten geplakt. Ca. 1960-1965. Op 27 bladen geplakt (23 x 16 cm). De karikaturen meten ca. 8 x 5 cm. Bij alle is de naam in balpen bijgeschreven. Alle in goede staat.
€ 195
* Zeer knappe, goed herkenbare en humoristische karikatuurknipsels van ministers, staatssecretarissen. Helaas is de maker onbekend. De kaarten zijn gemaakt om te vertonen, niet klaargemaakt voor de druk. Onder anderen zien we Aalberse, Van Aartsen (sr.), Beerman, Blaisse, Bot (sr.), Bruins Slot (Dr. J.), Burger, De Jong, De Kort, Linthorst Homan, Mansholt, Marijnen (2 x), Patijn, Romme, Schmelzer, Stijkel, Toxopeus (2 x), Veldkamp, Vondeling, Witteveen en Zijlstra.

58. KOENIG, Johannes Karl Mit Kreuz und Schwert gegen Bolschewismus. Berlin, Verlagsanstalt der proletarischen Freidenker, (1929 oder 1930). Geheftet. Illustr. OU. 16 S. EA. Vergilbt. Stempel eines Vorbesitzers (‘Goudzwaard’), kleiner Kleber (s. Abbildung). Einige Bleistiftstreiflein.
€ 30
* Seltene kommunistische Broschüre ‘gegen die Kulturreaktion der kapitalistischen Republik und ihre pfaffensozialistische Helfershelfer’.

59. LAMMERS, Louis B.M. Houdt Rechts! Stembuslied. (Muziek van Theo van der Bijl). Zonder plaats of uitgever, [1922]. Eén blad, stevig papier, eenzijdig bedrukt. Met notenbalken. Iets verbruind.
€ 20
* ‘Hoe de sluwe voog’laars fluiten,/ Soci dan wel Liberaal,/ Ieder kent dat lied van buiten;/ Halve waarheid, leugentaal!’ Tekst van de katholieke auteur Louis Lammers (1863-1923), volgens De Maasbode ‘overal gezongen’ tijdens de verkiezingsstrijd van 1922.

60. LIEFTINCK, Piet Pas op de dubbeltjes. Zonder plaats, PvdA, [1946]. 19 x 27 cm. Tweezijdig bedrukt blad. Gedrukt in blauw en zwart. Gevouwen zoals het hoort. Netjes.
€ 25
* Inventief strooibiljet dat op twee manieren gevouwen kan worden, wellicht een ontwerp van de kunstenaar Bach Schuurmans (1906-2001), die meer drukwerk voor de vroege P.v.d.A. verzorgde. Promotie voor minister van Financiën Piet Lieftinck, prominent P.v.d.A.-lid, die op ‘kundige en vooruitstrevende wijze onze nationale dubbeltjes beheerde!’

61. LIGT, Bart de Clara Meijer Wichmann als verdedigster der menschelijkheid. Amsterdam, Comite van actie tegen de bestaande opvattingen omtrent Misdaad en Straf, [1933]. Original decorated wrappers. 24 p. First edition. Spot on upper cover, a few dog ears.
€ 20
* “Clara Meijer Wichmann as Defender of Humanity”. Antimilitarist De Ligt was a friend of Clara Wichmann (1890-1922), a feminist lawyer and philosopher. Simply decorated, attractive cover.

62. (LOOY, Rein van). VALKHOFF, J. Twee nieuwe staatsvormen: fascistische en sowjetstaat. Overeenkomst en verschil. Amsterdam, Kosmos, 1935. Ingenaaid. 100 p. 1e druk. Iets verbruind. Naam op eerste pagina.
€ 30
* Buitengewoon fraai modernistisch omslag in rood en zwart ontworpen door Rein van Looy.

63. (MASEREEL, Frans). STUIVELING, Garmt Het vraagstuk van de vrede. Amsterdam, Jeugdbond voor Onthouding, 1930. Original wrappers. 48 p. With a frontispice after Frans Masereel. 6th impression. A bit foxed.
€ 15
* Pacifistic prose and poetry with introduction by 22 years-old Garmt Stuiveling, later a mandarin of literature. With fragments by Ernst Glaeser, Henri Barbusse, Erich Maria Remarque, Bruno Vogel, Andreas Latzko, Upton Sinclair, C.S. Adama van Scheltema, A. van Collem and Jan W. Jacobs. Attractive cover design: three crosses with blade points, dripping blood.

64. MOBILISATIE VOOR DE VREDE er was eens… een tooverjas! (raambiljet). Den Haag, Stichting-Comité “Mobilisatie voor de Vrede”, [1933]. 27 x 20 cm. Eenzijdig bedrukt. Met tekening gesigneerd LF. 1e druk. Net exemplaar.
€ 60
* Kleine politieke raamaffiche gericht tegen oorlog. De toverjas, het uniform, toverde massamoordenaars uit brave huisvaders, en veranderde brave mensen in door fascisme bevangen waanzinnigen. De toverformule daartegen: eerbied voor het leven, geen man, geen cent, geen hamerslag voor het militarisme. Verspreid in april 1933 door de Nederlandse jongeren-vredesbeweging van de vroege jaren dertig. Zeer kwetsbaar, gedrukt op dun papier.

65. MOST, J. De godspest. Nieuwe, naar de oorspronkelijke uitgaven herziene druk. Rotterdam, De Vrije, 1966. 27 x 10 cm. Geniet. (2), 22 p. Gestencild. Net exemplaar.
€ 20
* Vertaling van het boek Die Gottespest (1887) van de vrijdenker Johann Most, uitgegeven door een anarchistische uitgeverij in de Provotijd. Niet in de NCC.

66. NEDERLANDS VERBOND VAN VAKVERENIGINGEN (N.V.V.) De nieuwe koers. Januari 1937. Amsterdam, Nederlands Verbond van Vakverenigingen, 1937. 42 x 29 cm. Krant: 8 p. Met karikaturen en een foto. Wat zijscheurtjes, iets verbruind.
€ 35
* ‘De loods [van het schip op weg naar Welvaart]: “Je koers is fout. Het roer moet om!”‘ Veel over het fascisme en het communisme. ‘Kiezen tussen fascisme en communisme betekent: kiezen tussen de dood door de valbijl of de dood door de kogel’. Over Mussert, bij een portret van Goering: ‘de humbug, de opschroeverij, de snorkerigheid en protserigheid van fascistische reclame’. Ook met een uitgebreid artikel over de methoden van de Gestapo en een karikatuur van Goebbels.

67. (NIGHT OF THE LONG KNIVES). BRANTING, Georg (Preface) Witboek over de Duitse Bartholomeusnacht. De Rijksdagbrand opgelost! Amsterdam, Arbeiderspers, 1935. 25 x 16 cm. Cloth. 224 p. Translated into Dutch by P. Voogd a.o. Illustrated. 1st edition. White stain on upper cover. With owner’s signature on first page. Otherwise very good.
€ 20
* Famous book about the so-called Röhm Putsch of June 30, 1934, in which Hitler killed off a large number of his (perceived) adversaries.

68. NUIS, Aad Het boek en de markt. Een pleidooi voor vrijheid door verkeersregels. (Met opdracht aan Hans Dijkstal). (Amsterdam), KVB, (2001). Ingenaaid. 32 p. 1e druk.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Hans Dijkstal/ bij wijze van groet/ Aad Nuis’.
Bijgevoegd: Handgeschreven kaart van Nuis aan Dijkstal: ‘[…] Als je er, tussen het trekken van de lijst door, nog eens over praten wilt, al of niet in gezelschap van Annemarie: met alle soorten van genoegen!’.

69. PARTIJ VAN DE ARBEID Negen verkiezingsfolders en -kranten uit 1946-1954. [Amsterdam, Partij van de Arbeid, 1946-ca. 1956]. Verschillende formaten: van 41 x 29 tot 19 x 14 cm. Met foto’s en cartoons. Op krantenpapier.
De meeste in goede staat, sommige meer versleten.
Onder andere:
1. Met volle zeilen naar een beter Nederland (Tweede Kamer 1946). Krant, 8 p. Wat versleten.
2. Wij willen werk (Provinciale Staten 1950). Krant, 4 p.
3. De eerste de beste (Provinciale Staten 1954).
4. Katholieken en de Partij van de Arbeid (Tweede Kamer 1948). Vouwblad, gedrukt in rood en zwart, met foto’s.
5. Vrouwen van Nederland (Tweede Kamer 1952). Strooibiljet.
€ 50

70. PARTIJ VAN DE VRIJHEID Beknopt program van de Partij van de Vrijheid. Den Haag, PVV, [ca. 1946]. Vouwblad, gedrukt in blauw en rood. Vergeeld.
€ 18
* Beginselprogramma van een nu volkomen vergeten, vroege voorganger van de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders, de Partij van de Vrijheid! In 1948 ging de Partij van de Vrijheid samen met de (van de PvdA afgesplitste) beweging van Pieter Oud om de VVD te vormen.

71. PARTIJ VAN DE VRIJHEID Collectie van 3 publicaties. Collectie van 4 publicaties. Den Haag, PVV, [ca. 1946].
1. Beknopt program van de Partij van de Vrijheid. Vouwblad, gedrukt in blauw en rood. Zeer goede conditie.
2. Inwoners van Leiden! L.S. Beantwoordt U eens voor U zelf onderstaande vragen met JA of NEEN. Gevouwen blad. Kleine kreukjes en een scheurtje.
3. Waarom ik bedankte als lid van de Kath. Volkspartij door A.O. Frohwein, Lid van den Gemeenteraad te Leiden. 8 p. (Vanwege de socialistische neigingen van de K.V.P. stapte Frohwein tussentijds over naar de Partij van de Vrijheid.)
4. Aan de leden van de afdeeling Leiden van de Partij van de Vrijheid. Vragenlijst en bepaling van de hoogte van de vrijwillige contributie. Vouwblad. Gekreukt en met notitie in pen (adres).
3. Aan de leden van de afdeeling Leiden van de Partij van de Vrijheid. Vragenlijst en bepaling van de hoogte van de vrijwillige contributie. Vouwblad. Gekreukt en met notitie in pen (adres).
€ 50
* Beginselprogramma en andere publicaties van een nu volkomen vergeten, vroege versie van de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders, de Partij van de Vrijheid! Werving voor de gemeenteraadsverkiezingen van 26 juli 1946. In 1948 ging de Partij van de Vrijheid samen met de van de PvdA afgesplitste beweging van Pieter Oud om de VVD te vormen.

72. (PLAN VAN DE ARBEID) Aan de werklozen van Nederland. (Amsterdam, Centrale Plan Commissie, 1936). Oblong. 17 x 25 cm. Vouwblad. Geïllustreerd. Wat kreukjes en vlekjes.
€ 25
* Pamflet voor het grootse socialistische Plan ter bestrijding van de werkloosheid, met mooie kleine tekeningetjes. Niet in de NCC.

73. POLITIEK Aan de Arbeiders van Nederland! De sociaal-democratische arbeiderspartij in Nederland en het Nederlandsch Vakverbond roepen U op, om U in beweging te zetten voor de prijsverlaging van levensmiddelen. Rotterdam, S.D.A.P., [1915]. 32 x 24 cm. Eén blad, tweezijdig bedrukt. Met vignet van Albert Hahn.
€ 20
* Pleidooi voor prijsverlaging van levensmiddelen. Oproep voor een meeting in de Doelenzaal in Rotterdam, 25 april (1915).

74. PRONK, C. De wortels van het Stalinisme. (Rotterdam, Nieuwe Wereld, 1963). Ingenaaid. 92 p. 1e druk.
€ 15
* Weloverwogen anticommunistisch betoog.

75. (PROVO). DUYN, Roel van Miss Blanche en de Van Moppes-diamanten. Een moralisties manifest. [Amsterdam], Uitgeverij Unit, [1967]. Geniet. 12 p. 1e druk. Vouw voorin.
€ 16
* Tekening voorzijde van Olaf Stoop, foto achterzijde Koen Wessing.

76. PROVO Delta. A review of Arts Life and Thought in the Netherlands. Autumn 1967. Amsterdam, Delta, 1967. Original wrappers. 152 p. B/w illustrated (and red!). 1st edition. Backstrip browned.
€ 25
* Special issue of this all-English magazine from the Netherlands, entirely devoted to the Provo movement. Contributions by a.o. Aad Nuis, Anton Constandse, Harry Mulisch, Constant Nieuwenhuys, Lucebert, Simon Carmiggelt and H.C. Rümke. About Roel van Duyn, Robert Jasper Grootveld and Bernhard de Vries. Nice pictures.

85. R.K. STAATSPARTIJ (R.K.S.P.) Het groote gezin beschermen. Partijprogram hoofdst. 1 art. 1. Zonder plaats, R.K. Staatspartij, [1929]. 28 x 18 cm. Strooibiljet. 2 p., tweezijdig bedrukt. Met illustratie. Wat gekreukt aan de randen en met kleine scheurtjes.
€ 35
* ‘Waar het gezin gezond is, daar bloeien Staat en Kerk!’ ‘het groote gezin wordt begekt, belachen, bespot of – ergste beleediging – als sociaal minderwaardig uitgekreten!’ Met een tekening van het ideale katholieke huisgezin: vader rookt een pijpje en leest tevreden de krant terwijl een dochter de thee binnenbrengt, moeder leest voor aan de vier jongste kinderen, terwijl twee oudere kinderen samen muziek maken. Alles onder de beschermende crucifix.

86. R.K. STAATSPARTIJ (R.K.S.P.) Voor God, gezin en vaderland. Zonder plaats, R.K. Staatspartij, [1937]. 27 x 20 cm. Geniet. 16 p. incl. omslag. Geheel geïllustreerd. Gedrukt in rood en zwart. Horizontale vouw, wat gekreukt en vuil, klein hoekje achteraan afgescheurd (2 x 1 cm).
€ 50
* Luxueus pamflet voor de Tweede Kamerverkiezingen van 1937, de laatste van voor de oorlog. ‘Nederland laat zich zijn hoogste geestelijke goederen mede door de Katholieke staatkunde in ons land veroverd en bevestigd, niet ontrooven, nu niet, nooit!’. ‘Geen valsche volksvoorlichting, geen holle leuzen, maar eerlijke, open verdediging van ons werk!’ Achterop de eerste zes kandidaten, onder wie Goseling en Aalberse, mét afbeelding van rood potlood en stembiljet. De R.K.S.P. zou veruit de grootste partij blijven, maar met een nog groter verschil dan in 1933.

87. (RAEMDONCK, George van). IJZERMAN, A.W. De ezel in de leeuwenhuid. Open brief van Batavus Burgerman, over de Nederlandsche Bolsjewiki, ter geruststelling van zijn mede-bourgeois. Amsterdam, Ontwikkeling, [1924]. 26 x 19 cm. Ingenaaid. 32 p. Met omslagtekening en 20 karikaturen van George van Raemdonck. Achterop geïllustreerde socialistische advertentie. 2e herziene druk. Een pagina marginaal gedeukt, enkele vlekjes (alles buiten de druk). 
€ 20
* Over de aanvallen van de revolutionaire communisten op de Nederlandse socialisten. De eerste druk van 1919 was in kleiner formaat en had niet de briljante tekeningen van George Van Raemdonck.

88. (REEN, Peter van) Woorden en daden. Oproep aan de Nederlandse Katholieken. Zonder plaats, SDAP, [1938]. 41 x 30 cm. Pamflet in krantvorm. 4 p. Geïllustreerd. In rood en zwart. 1e druk. Tweemaal gevouwen, zoals uitgegeven. In prima conditie.
€ 45
* Volgens de SDAP had de RKSP bij de verkiezingen van 1937 verbetering van de situatie van de arbeiders geëist, maar daar vervolgens als regeringspartij niets meer aan gedaan. In deze krant wordt dat beeldend weergegeven in een stripje ‘Drama in drie bedrijven’ met tekeningen van Peter van Reen (1901-1983) en felrode typografische accenten. Mooi en gaaf.

89. REEN, Peter van Naar nieuwe welvaart! (Amsterdam), Nederlands Verbond van Vakverenigingen, (1937). 23 x 17 cm. Geniet. 16 p. Geheel geïllustreerd en typografisch verzorgd door politiek tekenaar Peter van Reen. 1e druk. Nietjes ontbreken. Rand iets gekreukt en licht verbruind, rugje wat versleten. Met rood potlood is er ‘Plan van den arbeid’ op het omslag geschreven (zie scan).
€ 35
* Buitengewoon fraai politiek pamflet met slim gebruik van kleuren, Masereel-achtige illustraties en eenvoudige lijntekeningen. Peter van Reen werkte onder meer voor de socialistische krant Het Volk, en zijn meesterlijke prent van een hypocriete Hitler bij de moord op Wilhelm Gustloff veroorzaakte een baanbrekend proces over de vrijheid van meningsuiting.

90. REPUBLIKEINSE PARTIJ De Republikeinse Partij – Uw Centrumpartij. Wat wil de Republikeinse Partij? Rotterdam, Republikeinse Partij, [1966]. 25 x 22 cm. Eenzijdig bedrukt strooiblaadje. Alleen tekst. Horizontale vouw.
€ 25
* In december 1965 werd de Republikeinse Partij opgericht als reactie op de verloving van Beatrix en Claus. Zij wilde de ‘ondemocratische erfopvolging van het staatshoofd beëindigen’, de ‘kiezers niet tot stemvee verlagen’, ‘beperking van de dienstplicht’, een ‘nationaal omroepbestel’ en ‘versneld naar een Verenigd Europa’. Binnen een maand viel de R.P. in twee Republikeinse Partijen uiteen, en aan verkiezingsdeelname kwam geen van beide toe.

91. REVOLUTIONAIR-SOCIALISTISCH TIJDSCHRIFT De Anti-Fascist! Orgaan v/d Revolutionair-Socialistische Arbeiders Partij. Afdeling Den Haag. No. 6 (Mei 1939). Den Haag, W. Dolleman, [1939]. 34 x 21.5 cm. Geniet, zonder omslag zoals uitgegeven. 8 p. gestencild, kop in roodbruin. 1e druk. Achterop is de inkt wat uitgeveegd; goede conditie.
€ 25
* Partijblad van de communistische, maar anti-stalinistische partij van Henk Sneevliet, althans de Haagse afdeling. Willem Dolleman (1894-1942) bezat een welversneden pen en was ongetwijfeld de auteur van de meeste artikelen. Het eerste verwijst impliciet naar Gorter onder de kop ‘Een nieuwe lente, wanneer het nieuwe geluid?’.

92. RODE NEDERZETTING Vriendschap. Bezoekerskrant, uitgegeven in de Internationale Rode Nederzetting 1947. Extra editie. [Amsterdam, A.J.C.], 1947. Oblong 18 x 26 cm. Geniet. 4 p. Binnenwerk gestencild. Geïllustreerd. 1e druk. Zeer gaaf.
€ 35
* Tekeningen van Ger Sligte, mooi eenvoudig uitgaafje met een gedicht en op het moedervel getekende illustraties. De omslagtekening doet aan Suske en Wiske denken. Niet in de NCC.

93. (ROLAND HOLST, Henriëtte) Oproep aan onze mede-arbeiders en kameraden in het soldatenpak. (Affiche). Utrecht, Plaatselijk Revolutionair Socialistisch Comité, [1918]. 30 x 22 cm. Eenzijdig gedrukt op krantenpapier. Wat vouwtjes, in goede conditie.
€ 30
* Oproep voor een ‘groote demonstratieve vergadering’ op 17 november [1918], met als sprekers kamerlid Willy Kruyt, Mevr. Roland Holst en L. Spanjer. Gedreven proza: ‘op de ruïnes der oude vloekwaardige orde wordt nu met heiligen geestdrift en ijver aan den bouw van de nieuwe orde gewerkt. Kameraden! Ontwaakt tot dadenlust!’.

94. S.D.A.P. Arbeiders-jaarboekje 1923. 25e jaargang. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1933. 16 x 10 cm. Origineel omslag (ontwerp Koos van Haagen). 208 p. incl. omslag. 1e druk. Vage vochtvlek links op de voorkant. Op de titel een stempel ‘Archief AP’.
€ 15
* Op p. 2 een reclametekening van Albert Hahn jr.

95. S.D.A.P. Arbeiders-jaarboekje 1933. 35e jaargang. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1933. 16 x 12 cm. Origineel omslag (voorzijde ontwerp Albert Hahn jr.) 228 p. incl. omslag. Met enkele illustraties, o.a. een paginagrote (advertentie) op p. 227 van Fré Cohen. 1e druk. Net exemplaar met voorop een stempel ‘Archief AP’.
€ 18
* Achterop fraaie modernistische advertentie voor Van Nelle’s Shagtabak.

96. S.D.A.P. Arbeiders-jaarboekje 1935. 37e jaargang. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1933. 16 x 12 cm. Origineel omslag (ontwerp Albert Hahn jr.) 244 p. incl. omslag. 1e druk. Net exemplaar met voorop een stempel ‘Archief AP’.
€ 15
* Voorwoord van W.H. Vliegen.

97. S.D.A.P. Arbeiders-jaarboekje. 16 jaargangen 1912-1935. Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P., later Ontwikkeling, dan Arbeiderspers, 1912, 1913, 1914, 1917, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1926, 1928, 1929, 1930, 1933, 1934, 1935. 16 x 10 cm. Papieren omslagen. Ca. 120-200 p. elk. Geïllustreerd. 1e druk. Wat gebruikssporen, het varieert van kleine vlekjes tot vochtschade en slijtage. Enkele met een stempel ‘Archief AP’.
€ 125
* Kalender, almanak, artikelen, gedichten, jaarverslag, overledenen, soms een afbeelding, veel advertenties. De latere jaargangen hebben een mooi omslagontwerp: van Koos van Haagen (1923), Fré Cohen (1926, 1930) en Albert Hahn jr. (1928, 1929, 1933-35). Mooi tijdsbeeld en zeer informatief.

98. SEIDEL, Richard Die Gewerkschaftsbewegung und das Rätesystem. Berlin, Verlag ‘Der Arbeiter-Rat’, 1919. OU. 64 S. EA. Etwas stockfleckig. Mit Teuerungszuschlagsstempel.
€ 30
* Einliegend ein Ausschnitt aus dem Vorwärts von 22.8.19. Mit Randstriche von Fritz Rathenau (1875-1949) und dessen Initiale am Ende dieses Buches.

99. SELDES, George De miljoenen van het Vatikaan. Uit het Engels door A. M.-G. Rotterdam, De Vrije, 1966. 27 x 10 cm. Geniet. (2), 14 p. Gestencild. Net exemplaar.
€ 20
* Oorspronkelijk verschenen in het maandblad The Independent, uitgegeven door een anarchistische uitgeverij in de Provotijd. Niet in de NCC.

100. SINGER, Kurt, a.o. Arbeiter-Kultur-Kartell Gross-Berlin. Programm für den Winter 1926-1927. Berlin, Arbeiter-Kultur-Kartell, 1926. Original wrappers, stapled. 20 p. Printed on glossy paper. Illustrated. First edition. Very good copy.
€ 30
* “Worker Culture Syndicate Greater Berlin. Winter Programme 1926-1927”. Ambitious play and concert programs for “Worker’s Culture”. Some names: Bruno Schönlank, Igor Strawinsky, Gustav Mahler, Richard Strauss, Arthur Schnabel, Arnold Schönberg, Arthur Honegger. With texts by Kurt Singer and Arthur Horlitz.

102. SLUIS, W. van der Boeren, stemt rood! Amsterdam, S.D.A.P., [1933]. Geniet. 16 p. incl. omslag. 1e druk. Vlekkig en langs de randen kreukelig. Voorop een vaag stempel van de bibliotheek van de S.D.A.P.
€ 18
* Mooie voorplaat met de arme boer die moet dokken aan de rijke kapitalist, bolknak in de mond.

103. SOCIAAL-DEMOKRATISCHE ARBEIDERSPARTIJ Amsterdam. Weekblad van de arbeiderskiesvereenigingen. Nr. 1, 27 Juni 1899. Amsterdam, S.D.A.P., 1899. 42 x 31 cm. Originele courant. 4 p. Randen iets brokkelig. Klein verzamelaarszegeltje achterop.
€ 30
* Het allereerste nummer van deze de verkiezingskrant.

104. SOCIAAL-DEMOKRATISCHE BOND Vlugschrift. Amsterdam, Sociaal-Demokratische Bond, 1888. 19 x 14 cm. Krantenpapier. 2 p. Met notitie in rood potlood ‘1888”, doorgestreept en in 1889 veranderd (onterecht, 10 april viel in 1888 op een dinsdag, niet in 1889). Met oud stempel van de bibliotheek van het Amsterdams Gemeentearchief met daarop een tweede oud stempel in paars: ‘Doublet’. Ongevouwen, kleine reparatie, maar in goede conditie.
€ 85
* De S.D.B. (ook wel Sociaaldemocratische Bond) werd in 1881 partij opgericht. Op dit pamfletje staat trots: ‘Niet goedgekeurd bij Kon. Besluit van 23 Maart 1884’. De socialist Ferdinand Domela Nieuwenhuis was er het belangrijkste gezicht van.
Dit pamflet kondigt een openbare vergadering aan over ‘Een bedreigd volksbelang’ door Dr. J.M. Smit op 10 april 1888, ’s avonds om half negen. Achterop is het programma van de SDB afgedrukt: ‘Direkte wetgeving door het volk’; ‘Algemeene weerplicht en dus afschaffing van staande legers’; ‘Afschaffing van alle wetten, die aan de vrouw minder rechten toekennen dan aan den man’. Jan Martinus Smit (1852-1942), een natuurkundeleraar, was een zeer begaafd en overtuigend spreker op het gebied van het openbaar kiesrecht, geboortebeperking en het kolonialisme. In de laatste twintig jaar van zijn loopbaan was hij directeur van de Rijks-H.B.S. in Warffum.

105. SORGDRAGER, Winnie Een verantwoordelijke minister. Opstellen over justitie en politiek. (Met opdracht aan Hans Dijkstal). (Breda), De Geus, (1999). Garenloos. 288 p. Geïllustreerd. 1e druk. Ex librisstempel H.F. Dijkstal.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘voor Hans Dijkstal,/ mijn vriend in het/ kabinet Kok/ Winnie/ 14.06.99’.

106. SPOORWEGSTAKING 1903 Manifest aan het Nederl. Volk (Vlugschrift van het Comité van Verweer om arbeiders tot steun aan de regering over te halen). Amsterdam, Comité van Verweer, 27 Februari 1903. 28 x 22 cm. Tweezijdig bedrukt dun papier. Gevouwen, enkele randscheurtjes, afbrokkeling en roestvlekjes. Teer, maar in heel redelijke conditie.
€ 100
* Strooibiljet dat dateert van tussen de eerste spoorwegstaking van 29 januari 1903 en de tweede van begin april 1903. Het is uitgegeven door het één week eerder, op 20 februari opgerichte Comité van Verweer dat zich inzette voor betere arbeidsomstandigheden en hogere lonen, onder meer door stakingen te organiseren. Dit manifest roept in ‘sombere bitterheid’ op tot verzet tegen de draconische anti-stakingsmaatregelen van de Nederlandse regering onder Abraham Kuyper, die werkweigering met jarenlange gevangenisstraf bedreigde. Uniek document uit de tijd van Gansch het raderwerk staat stil, als uw machtige arm het wil.

107. SPOORWEGSTAKING 1903 Tegen-manifest. (Affiche van het Katholiek Comité van Actie om arbeiders tot steun aan de regering over te halen). Zonder plaats, Katholiek Comité van Actie, 1903. 49 x 34 cm. Eenzijdig bedrukt krantenpapier. Gevouwen, enkele randscheurtjes. Teer, maar in goede staat.
€ 125
* Groot aanplakbiljet met uitleg over het standpunt van de regering tegenover de werkstaking, die op maandag 6 april 1903 werd uitgeroepen en de elfde werd beëindigd. Oproep aan de arbeiders om zich af te keren van de socialistische stakers. Dit affiche dateert van begin april 1903.

109. STOKVIS, Z. Taakje den dienste van het kernwerk. Enkele grepen uit de sociale en economische geschiedenis van de Unie der Socialistische Sowjet Republieken (U-S-S-R). Amsterdam, Hoofdbestuur Arbeiders Jeugd Centrale, 1945. Oblong 13 x 21 cm. Geniet. 22 p. Gestencild. 1e druk. Iets roestig.
€ 25
* Interne circulaire van de AJC met geheugensteuntjes en een literatuurlijst, geschreven door een geweldenaar op het gebied van Rusland en het Russisch, Zadok Stokvis (1878-1947). Gedateerd vlak na de oorlog: 4 augustus 1945. Niet in de NCC.

110. STUDENTEN Een demokratisch land – een demokratisch onderwijs. Brussel, Vereniging der Vlaamse Studenten vzw, ca. 1966. 60 x 40 cm. Gedrukt in rood en zwart. Punaisegaatjes, wat kreukjes.
€ 60
* Lapidair ontwerp.

111. STUDENTEN Niet knoeien, demokratiseren! V.V.S. betoogt te Gent op 2 februari 1966. Gent, Roland Aerden, 1966. 59 x 40 cm. Gedrukt in rood en zwart. Wat gekreukt.
€ 60
* Affiche van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS).

113. TERLOUW, Jan Uitgetypt en geprint verslag van een gesprek van Wim Hazeu met Jan Terlouw voor het NCRV-radio-programma Open Boek, uitgezonden op 26 november 1976.
€ 20
* Op geel papier, 34 bladen (34 x 21 cm) eenzijdig geprint. Met fragmenten van een gesprek met Terlouws ouders en gevolgd door een gesprek tussen schipper Jac. Minnaard en Jan Terlouw – maar dit is onaf. De eerste bladen hebben aan de randen ezelsoortjes.

116. (THORBECKE, J.R.). WIJNMALEN, T.C.L. Johan Rudolph Thorbecke. Eene bibliographie. Leiden, E.J. Brill, 1875. Ingenaaid. 32 p. Apart gepagineerd en met omslagdruk en speciale titelpagina.
€ 20
* Overdruk uit ‘Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden’, 1874-1875, Op de laatste pagina’s wat toevoegingen in contemporain handschrift.

119. TOORNSTRA, Klaas In vrije vlucht. Een pleidooi voor de vakantie-eis van het jeugdprogram der A.J.C. Amsterdam, Arbeiders-Jeugd-Centrale, 1930. Original photocollage wrappers (both sides). 20 p. 1st-5th thousand. First edition. A bit discolored. Very good copy.
€ 25
* Plea for worker holidays in summer (in Dutch).

120. (TOORNSTRA, Klaas). BLOEMENDAAL, Nico Ter herinnering aan het 10-jarig jubileum van Klaas Toornstra. 1 nov. 1924 – 1 nov. 1934. (Overdruk). (Amsterdam), AJC, 1934. Overdruk uit Het Jonge Volk, 21e jaargang met speciaal omslag. Pag. 355-374. Geïllustreerd. 1e druk.
€ 25
* Toornstra was van 1924-1940 in verschillende functies betaald kaderlid van de AJC. Met bijdragen van o.a. De Miranda, Wiardi Beckman, M. van der Goes van Naters, en van Irene Vorrink-Bergmeijer en ‘Irene II’, wellicht de dan 16-jarige Irene Vorrink jr.

121. TROELSTRA, Jelle Mijn vader Pieter Jelles. Met tekeningen, facsimile’s en foto’s uit het bezit van de familie. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1953. Linnen. 160 p. 2e druk.
€ 20
* Gesigneerd door de auteur op het schutblad.

122. (TROELSTRA, Pieter Jelles) Gedenkboek der Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij “Neerlandia”. Opgericht 25 Mei 1880 te Leeuwarden. In Mei 1906 gevestigd te Scheveningen. 1880 – 25 Mei – 1930. (Den Haag, Neerlandia, 1930). 33 x 25 cm. Halflinnen met gedecoreerd voorplat. 48 p. Met foto’s en fraai getekende grafieken, en met een reproductie van een affiche in kleuren, gesigneerd ”29 JHA ‘. 1e druk. Mooi en in uitstekende staat.
€ 90
* Bijzonder mooi gedenkboek van de brandverzekeringsmaatschappij waarvan socialistenvoorman Pieter Jelles Troelstra tientallen jaren directeur was. Met voorwoord van Troelstra (en staatsiefoto). Deze was gesticht door zijn vader Jelle Troelstra. Helaas kon ik niet achter de naam van de ontwerper van boekband en affiche komen.

123. TROTSKI, L. Europa en Amerika. (Vertaald uit het Russisch). Gent, Samenwerkende Maatschappij “De Proletariër”, 1927. Origineel omslag. 144 p. Met portret. Niet afgesneden. 1e druk. Rug deels wat versleten, maar een heel acceptabel exemplaar.
€ 20
* Met als aanhangsel een artikel uit de Pravda ‘Aangaande de opportuniteit van het ordewoord der Vereenigde-Staten van Europa’ (!). Het staat er niet in, maar dit boekje is afkomstig uit de collectie van Arthur Lehning.

124. TROELSTRA, P.J., & W.H. VLIEGEN e.a. Antwoord van het Bestuur der Sociaaldemokratische Arbeiderspartij in Nederland op het Manifest van den Roomsch Katholieken Volksbond. Zonder plaats, S.D.A.P. in Nederland, [1895]. 36 x 26 cm. Tweezijdig, dicht bedrukt dun krantenpapier. Tweemaal gevouwen, enkele randscheurtjes en roestvlekjes. Teer, maar in goede staat.
€ 65
* Reactie van de sociaal-democraten op het manifest van de Nederlandsche Roomsch-Katholieke Volksbond uitgegeven op hun Tweede Vakcongres van 15-17 september 1895 in Amsterdam. Een vlammend protest, de handschoen wordt opgenomen: ‘Oorlog aan de paleizen, vrede aan de hutten!’. Eronder staan de namen van o.a. Troelstra, Vliegen, Helsdingen, Loopuit en Zandstra als bestuursleden van de SDAP in Nederland.
Dit Antwoord verscheen ook als bijlage van De Baanbreker, volksblad voor de provincie Utrecht, nr. 98 van 12 oktober 1895 (het lokale weekblad van de SDAP), maar dit is een zelfstandige publicatie in iets andere typografische opmaak.
Een papieren getuige van het vroege Nederlandse socialisme!

125. TROTZKI, L. De arbeidersstaat. Thermidor en Bonapartisme. Amsterdam, De Vlam, [1935]. Geniet. 24 p. 1e druk. Rugje versleten. Exlibris van L.B. Spanjer, ontworpen door L.R.
€ 20
* Mooi omslagontwerp.

126. VAAL, August 5500 kilometer door de Sowjet-Unie. Mijn reis door Rusland in 1931. Amsterdam, Overdruk “De Gemeenschap”, Weekblad van de Ned. Federatieve Bond van Pers. in Openbaren Dienst, 1931. Geniet. 16 p. 1e druk. Omslag doormidden, hoekje afgescheurd en sleets.
€ 20
* Zeer efemeer reisverhaal.

127. (VAKBOND). N.V.V. Fascisme of socialisme? Wat eischt het gemeenschapsbelang? Feiten ter overdenking. Amsterdam, Algemeene Bond van Technisch en Opzichthoudend Personeel, (ca. 1935). Oblong 13 x 20 cm. Origineel omslag. 16 p. Met 8 Masereel-achtige illustraties (gesigneerd met een monogram EP?). Gekreukt, iets gevlekt en gebobbeld.
€ 18
* Mooi uitgevoerde brochure gericht tegen fascistische aantasting van het vakbondswerk, helaas niet in perfecte staat.

128. (VEGETARISME). CLERCQ, D. de, & E.C.C. van COEVERDEN Aan denkende menschen. Vlugbladreeks van den Nederlandschen Vegetariërsbond. No. 10. (Amsterdam, Electr. Drukkerij “Voorwaarts” G.G.B., ca. 1905). Vouwblad. 1e druk. Iets gekreukt.
€ 15
* Poëtische tekst. Niet in de NCC.

129. VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE Hijst het stormsein. Overveen, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie afd. Overveen, [1948]. 32 x 22 cm. Raambiljet, eenzijdig bedrukt. Met portret van P.J. Oud. Randscheurtjes, deels wat verbruind.
€ 30
* Onder de indruk van de communistische staatsgreep in Tsjecho-Slowakije van 1948: ‘Een nieuwe dictatuur bedreigt ons’. Tegen de onderhandelingen met de communisten in Indië. ‘Socialisme en Democratie bleken onverenigbaar, derhalve op voor Vrijheid en Democratie’. Lijst 6: P.J. Oud. Met hierbij een klein pamfletje voor dezelfde verkiezingen. En bijgevoegd: een nummer van het VVD-blad Vrijheid en Democratie van 21 juni 1952 (8 p. in krantformaat) met daarin veel over de verschillende in 1948 verkozen Kamerleden. De torenhoge witte kuif van P.J. Oud prijkt op het omslag.

130. VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE Waarom lijst 3? Waarom de ploeg van Toxopeus? Zonder plaats, Hoofdbestuur van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, [1963]. 27 x 19 cm. Gevouwen blad, gedrukt in oranje en zwart. Met portretten van Toxopeus en 19 andere kandidaat-Kamerleden. Netjes.
€ 20
* Pamflet voor de Kamerverkiezingen van 15 mei 1963. Stem voor jong en dynamisch liberalisme! Maar liefst 5 vrouwen bij de eerste twintig kandidaten, onder wie ‘de voorvechtster van uw vrije 2e T.V.-net Mevr. Van Someren-Downer’. Opvallende brede 3, die viermaal op het pamflet terugkomt.

132. VORRINK, Koos De A.J.C. als deel der moderne arbeidersbeweging. Amsterdam, Centrale van Arbeiders-Jeugdverenigingen, (1923). 27 x 19 cm. Geniet. 16 p. 1e druk. Aan de randen verkleurd, maar zeer gaaf.
€ 20

133. VORRINK, Koos Doel en wezen van de arbeidersjeugdbeweging. Amsterdam, Centrale van Arbeiders-Jeugdverenigingen, (1923). 27 x 19 cm. Geniet. 16 p. 1e druk. Dit kwetsbare boek is zeer gaaf.
€ 20

134. VORRINK, Koos Gij jongeren vooraan! Op de bres voor vrijheid, welvaart, vrede. Een oproep tot de jonge kiezers. Amsterdam, S.D.A.P., [1935]. Zonder omslag, zoals uitgegeven. 8 p. Fris en fraai.
€ 15
* Mooie folder, met een tekening van Henk Kijser, gesigneerd ‘Kyser’.

135. VORRINK, Koos De komende nieuwe kultuur. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1925. Ingenaaid. 24 p. 1e druk. Vlekje op omslag, lichte gebruikssporen.
€ 15
* Mooi, vroeg typografisch omslagontwerp van Fré Cohen voor voor- en achterkant. Van Dam/ Van Praag 110.

136. VORRINK, Koos Het levend geloof. Kerstgedachten. (&) Jeugd en socialistische opbouw. Rede, gehouden op het vijfde congres der Socialistische Jeugd-Internationale te Kopenhagen 24-27 Augustus 1935. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1934-35. Geniet. 16; 20 p. incl. omslag. 1e druk. Het eerste boekje in goede staat, het tweede iets vlekkig en met ingescheurde rug.
€ 15
* Twee vergelijkbare boekjes.

137. VORRINK, Koos, Irene VORRINK, Fré COHEN e.a. Werkloze jeugd. Bemoeiingen en ervaringen. / Werk voor de werkloze jeugd. (Compleet in 5 delen). Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1931-1935. Originele omslagen, het 5e deel met een tekening van Fré Cohen. 24; 44; 72; 36; 24 p. Met illustraties, een kaart, twee aparte fotokaternen en tekeningen (van Fré Cohen). 1e druk. Deel 1 en 4 met fikse watervlek op voorzijde. Van deel 1 is het omslag niet gaaf. Deel 3 met handtekening van Irene Vorrink (echtgenote van Koos Vorrink). Deel 5 met ingeplakt leeslijstje (doorslag van getypt) voor de leden van de Commissie voor Werklozenzorg van de Jeugdbond voor Onthouding (J.V.O.). Wat gebruikssporen.
€ 75
* Praktische ideeën voor hulp aan jonge werklozen van de crisistijd. Met tabellen, ontwerpen en foto’s.
Losse, vrolijke tekeningen van Cohen in het vijfde deel: jeugd op kamp. Schaarse complete set.

138. (VORRINK, Koos). SCHÖNLANK, Bruno De moloch. Spreekkoor. Geautoriseerde vertaling van Marie W. Vos. (Uit het archief van Koos Vorrink). Amsterdam, Arbeiders Jeugd-centrale, 1924. Ingenaaid. Omslagontwerp Fré Cohen. 24 p. 1e druk. Verfomfaaid, ezelsoren en andere gebruikssporen.
€ 45
* Op de eerste pagina de handtekening van Klaas Toornstra, de latere opvolger van Vorrink als voorzitter van de AJC. In de tekst in ander handschrift, wellicht dat van Koos Vorrink, regie-aanwijzingen en kruisjes in rood kleurpotlood, en getekende poppetjes met handhoudingen. Uit het archief van Koos Vorrink.

140. VOS, Marie W. Het lachzaad. Komies jeugdspel in drie bedrijven. Amsterdam, A.J.C., 1923. Geniet. 16 p., alle met kader. 1e druk. Lichte gebruikssporen.
€ 20
* Met voorin de handtekening van Irene Vorrink, de vrouw van Koos Vorrink. Toneelstuk voor de jonge socialisten van de A.J.C., de centrale Nederlandse organisatie voor jonge arbeiders. Met een hoofdrol voor ‘De Galnoot, zuurste toet van alle zuurtoeten der wereld’. Omslag (voor- en achterkant) naar ontwerp van Fré Cohen (1903-1943).

141. VRIJZINNIG-DEMOCRATISCHE BOND (V.D.B.) Tegen de reactie! (Pamflet) Utrecht, Vrijzinnig-Democratische Bond Kieskring Utrecht, eind 1918 of begin 1919. 30 x 21 cm. Eenzijdig gedrukt op krantenpapier. Wat verbruind en roestig. Horizontale vouw. Gaaf.
€ 25
* Dit vlugschrift werd verspreid kort na de ‘Vergissing van Troelstra’ van november 1918: ‘Onbezonnen poging tot revolutie heeft immers zoo dikwijls zegepraal van het behoud tot gevolg gehad. Hiertegen moeten wij opkomen; dus daarom Tegen de reactie!’. Met acht eisen, waarvan de eerste is Algemeen Vrouwenkiesrecht. In mei 1919 wist de Vrijzinnig-Democratische Bond hiertoe met succes een initiatiefvoorstel te agenderen.

142. WELTER, Charles Actie. Propagandablad van het Voorlopig Katholiek Comité van Actie. Nr. 14, Juni 1948. Den Haag, Voorlopig Katholiek Comité van Actie, 1948. 32 x 25 cm. Gevouwen krant. Gedrukt in rood en blauw. Met foto. Horizontaal gevouwen voor verzending.
€ 25
* Wenst gij een krachtige/ beleidvolle/ fiere/ waakzame/ zuinige/ verstandige/ nationale Regering? Stem dan Rechts Katholiek, dus Welter! (gevolgd door een heus Verkiezingssonnet, gedicht door zekere ‘B.’. En dat is niet het enige rijmende vers in dit krantje!). Charles Welter (1880-1972) was voor de oorlog minister van Koloniën en in de oorlog aanhanger van Pétains defaitistische stroming. In 1946 kwam hij voor de KVP in het parlement, maar hij scheidde zich al snel af met zijn Katholiek Nationale Partij. In 1956 keerde hij terug in de schoot van zijn moederpartij, waarvan hij nog tot zijn 83ste Kamerlid bleef.

143. WIARDI BECKMAN, H.B. Doel en wezen der S.D.A.P. Amsterdam, Secretariaat der S.D.A.P., (1934). Geniet. 40 p. 1e druk. Iets verkleurd.
€ 15
* H.B. Wiardi Beckman (bijgenaamd Stuuf, Nijmegen, 1904 – Dachau, 1945) was een van de leidende figuren van de S.D.A.P. Het wetenschappelijk bureau van de PvdA werd naar hem genoemd. Mooi omslag.

144. WIARDI BECKMAN, H.B. Sociaal-democratie en nationale gedachte. Amsterdam, A.J.C., 1935. Geniet. 20 p. incl. omslag. Reclame achterop. 1e druk. Twee stempeltjes op binnenzijden omslag.
€ 15
* Fraaie omslagtekening van Henk Kijser: een jonge arbeider houdt een vlag naar links omhoog, staand voor een kaart van Nederland.

145. (WIBAUT, F.M.) Florentius Marinus Wibaut, 23 Juni 1859 – 29 April 1936. (Amsterdam, De Arbeiderspers, 1936). 41 x 29 cm. Geniet. 32 p. Geheel geïllustreerd in zwartwit. 1e druk. Achterop wat scheurtjes, iets gekreukt, maar netjes voor zo’n kwetsbare publicatie.
€ 35
* Rouw-uitgave op groot formaat bij het overlijden van de grote wethouder van Amsterdam, in dezelfde vormgeving als het weekblad ‘Wij‘. Voorop een portret door Jan Sluijters, met vele in-memoriams van bekende persoonlijkheden, veel foto’s en ook twee pagina’s ‘Wibaut in de caricatuur’.

146. WILLEM I – SCHIMPDICHT ‘Nu schudt het marmren grafgesticht/ Voor d ‘ eersten Willem opgerigt,’ Zonder plaats of uitgever, [1841]. 4 p. Kort afgesneden, wat roest en slijtage.
€ 20
* Schimpdicht zonder titel (84 regels) op het tweede huwelijk van de bejaarde ex-koning Willem I met Henriëtte comtesse d’Oultremont de Wégimont (1792-1864), eerder hofdame van zijn overleden vrouw: Willem van Oranje draait zich om in zijn graf uit ergernis over de dwaasheden die zijn nazaat koning Willem zich durft te veroorloven!

147. WINSEMIUS, Pieter, en Miranda HOOGENDOORN Waar halen ze het vandaan? Over inspiratie. (Met opdracht aan Hans Dijkstal). (Amsterdam), Balans, 2005. Garenloos. 240 p. 1e druk.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Winsemius op de Franse titel: ‘Voor Hans,/ ter meerdere inspiratie/ in een wonderschoon 2006/ Pieter’.
Bijgevoegd: Handgeschreven brief van Winsemius aan Dijkstal.

148. WISSEN, Driek van Europese verkiezingen. Zoeterwoude-Dorp, De Uitvreter, 2004. Ingenaaid. 12 x 11 cm. Cahiersteek. (4) p. Met de hand gezet en gedrukt ter ere van de 61ste verjaardag van Beertje Brom in een beperkte oplage.
€ 15
* Lichtvoetig gedicht. De Uitvreter A 180.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.735 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: