antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Provincies van Nederland

Een webpagina voor onze boeken die met een plaats of provincie in Nederland te maken hebben. Dat kan literatuur zijn, kunst of zuivere topografie. U vindt hier oude bekenden én nieuwe aanwinsten.


Overzicht

Friesland 1-12
Groningen 1-59
Drenthe 1-13
Overijssel: Rijssen B1-B5
Gelderland 1-16
Utrecht 1-13
Noord-Holland 1-50
   Amsterdam 5-39
   Haarlem 40-50
Zuid-Holland 1-66
Leiden 1-6
   Voorburg 7-10
   Den Haag 11-39
   Rotterdam 40-58
Papendrecht 59
Dordrecht 60-66
Zeeland 1-16
Noord-Brabant 1-23
Limburg 1-10
Oranjehuis 1-29

FRIESLAND

1. ACHTERBERG, Gerrit Collectie van 46 door Achterberg beschreven kaartjes afkomstig uit de kaartenbakken van de Dialecten commissie / Inst. voor dialectologie van de Akademie van Wetenschappen. Elk 12,8 x 8,8 cm. Circa 1950.
€ 600
* Achterberg was voor het Instituut werkzaam vanaf 1947. Op de kaartjes noteerde Achterberg onder welke namen diverse akkers, gronden en weilanden in de betreffende regio (voornamelijk Friesland en Noord-Holland) bekend waren. Op de kaartjes staan die namen, de plaatsen en soms met toevoegingen als ‘bouwland’, ‘wei of hooiland’ of bronvermeldingen. We komen poëtische benamingen tegen als ‘Huftelingesloot genaamd de boerenjans’, ‘Aaltjeland naast Jetskereed’, ‘Eeuwige Leven Achter Honk’, ‘Achteruit bij ’t Doodsveld’ en ‘aan de Bilhofreed’. 32 kaartjes dragen het stempel ‘Form. N.A.K. 1948/1949’.
Antiquaar André Swertz noteert: ‘De vorige eigenaar heeft mij verklaard dat hij dagen op het Instituut duizenden kaartjes heeft doorgekeken en van de bibliothecaris toestemming heeft gekregen de kaartjes te wisselen voor door hem gekopieerde kaartjes. Was een monnikenwerk!!, dat hierbij toch nog te gelde is gemaakt!’
Zie ook Wim Hazeu, Gerrit Achterberg, p. 444.

2. BANGMA, K. Noticie Boek. Korte omschrijvingen en Enige aantekeningen Betreffende de Landbouw Sedert het jaar 1868. Halflinnen opschrijfboekje met gemarmerde platten. 16 x 10 cm. 148 p. waarvan 100 beschreven, alle in een zeer leesbaar handschrift. Enkele inktvlekjes en krabbels, achterin enkele berekeningen in potlood. Rugje wat gesleten.
€ 125
* Mooi samengesteld logboek van een boerenbedrijf in Friesland, nabij Bolsward. Per jaar werden steeds twee pagina’s beschreven met aantekeningen over de oogst van groenten en aardappels en de prijzen van vee: hoogte- en dieptepunten en andere zaken die voor deze boer opmerkelijk waren. Het laatste beschreven jaar is 1916. Alle jaren werden geparafeerd ‘KB’. Voorin staat de naam K. Bangma. Naar alle waarschijnlijkheid betreft het hier Klaas Bangma (1843-1935), die in 1868 in het huwelijk trad met Sjuttje de Boer, en woonde te Witmarsum.
Aardig zijn de details over het weer, de prijzen van haver, ‘garst’, tarwe, ‘erften’, ‘Munstersche’, ‘Hollandsche Meisjes’, ‘kanarizaad’, de ziekten en prijzen van koeien en schapen, maar soms ook andere onderwerpen, zoals ‘Telegraaf van Bolsward naar Harlingen gemaakt’.

3. BOUWERS, Lenze L. IJsschotsen, gelaagd. (Met 3 kleurlinosneden van Niels den Engelsen). [Bedum], Exponent, 1997. 31 x 21 cm. Omslag met extra flap. Cahiersteek. 12 p. en 3 bl. Gedrukt in twee reeksen van 75 genummerde exemplaren elk. 1e druk.
€ 25
* ‘De noordwester waait voor wie haren heeft/ door de kuif’. Lang Amelands gedicht met Amelandse zichten. Dit is nummer H-52.

4. FRIESLAND – HUWELIJKS-BEKENDMAKINGEN Collectie van 62 huwelijks-bekendmakingen uit de periode 1858-1891, alle afkomstig uit de zuidelijke helft van Friesland. Eenzijdig bedrukt in zwart en goud, soms met reliëfdruk en uitgestanste sierranden. Enkele met een lichtblauwe of beige achtergrond. Variërend van ca. 7 x 11 tot 5 x 7 cm. 2 duplicaten. Met één bekendmaking in afwijkend formaat: een vel gevergeerd papier (27 x 20 cm), eenzijdig bedrukt in goud! Bijna alle personen waarvan de afkomst genoemd wordt, zijn afkomstig uit de zuidhelft van Friesland. De kaarten worden bewaard in plastic multohoezen. De conditie is in het algemeen goed; soms ontbreekt een tandje of hoekje, en enkele kaartjes zijn wat vervaagd.
€ 375
* Deze mooie verzameling is kennelijk bijeengebracht door Durk of Dirk Letterla uit Tjalleberd: zijn naam staat enkele malen achterop geschreven in verschillende varianten. Er komt ook een G. Letterla voor. In het dorp Tjalleberd, bij Heerenveen, woonden in de 19e eeuw verschillende mannen met de naam Durk Letterla, onder meer een schoenmaker en een touwpluizer.

5. FRISIA Fryslan Kalinder 1924. Ljouwert, W.A. Eisma & Co., [1923]. 24 x 16 cm. Calendar between two cover leaves. Printed in blue, every week with a poem or a motto. With the original cords. Ticket and rubberstamp of the Friesch Genootschap library. A bit worn.
€ 45
* Very delicate Frisian calendar. Obverse with a linocut of a church.

6. FLORIS, Foecke Beschermingh der Waerheyt Gods; of Schriftuyrlijcke Verantwoording. Stuks-wijse of ten deele gedaen op het Boek van Franciscus Elgersma: geintijtuleert de Rechtsinnige Leere van het Sacrament des Heyligen Doops. In welken Antwoord geblijkt dat Elgersma den onschuldigen heeft veroordeelt. Voorgestelt in acht deelen, met noch een tweede Tractatie over het Symbolum, ende den Inwendigen Doop. Leeuwarden, Ritxke Jacobs Mosselman, [1687]. Oud half kalfsleer met moderne gemarmerde platten. (16), 482, (28). Twee jaartallen recent op titel geschreven.
Hierna meegebonden:
FLORIS, Foecke Een tractaet voorgestelt in twee deelen. Het eerste behelst in sig een toepasselijke uytbreyding: toegestelt op het Symbolum, of Algemeene Geloofs-Summa. Het tweede Deel tracteert van den inwendigen doop, dienende tot overtuyginge en bestraffinge van d’Algemeyne en insonderheyt Doops-gesinde Christenheyt. Leeuwarden, Ritxke Jacobs Mosselman, 1687. (2), 164, (12) p.
Op de laatste recto blanco pagina is geschreven: ‘Verkoogt aan Christian Holm 1761 Juli 4’ en ‘Dit Boek hoort den H. Wm. Aalders Keessen toe. Dirk Keessen’. (De Aalsmeerse familie Keessen telde rond 1800 verschillende doopsgezinde dominees).
€ 275
* De Friese smid Foecke of Foeke Floris (ca. 1650-ca.1700) was werkzaam als doopsgezind leraar in Surhuisterveen. In 1683 werd hij beschuldigd door dominee Franciscus Elgersma te Grouw van socinianisme. Dit zijn de twee werken waarmee hij zich verdedigde tegen de beschuldiging. In een synode werd op 18 november 1687 deze boeken veroordeeld en moesten alle exemplaren verbrand worden. Floris werd gevangen gezet, maar hij genoot veel sympathie. Vervolgens werd hij verbannen en vestigde zich te Oost-Zaandam. Daarna ondervond hij ook nog veel tegenstand, maar het is niet bekend hoe het hem uiteindelijk verging. == Defense of free-thinking Mennonite teacher Foecke Floris (c.1650-c.1700), of Frisia, against allegations of Socinianism.

7. (BRANDT MAAS, Gerard) Levensschetsen van merkwaardige, meest Vriesche mannen en vrouwen; uitgegeven door het Departement Leeuwarden der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. (Eerste stukje). Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1830. Later halflinnen. (4), 112 p. Niet afgesneden. Gedrukt op mooi geschept papier. 1e druk. Voorplat ligt los.
€ 20
* Over Menno Simons, Gijsbert Jacobs, Tjerk Hiddes de Vries, Menno van Coehoorn, Prinses Maria Louisa, Simon Stijl, Cynthia Lenige en Elias Annes Borger.

8. KOMRIJ, Gerrit Sonnet. (De Jouwer, De Hynsteblom, 1994). Ingenaaid. (4) p. Met de hand gezet uit de Atlas en gedrukt in groen en bruin in een oplage van 49 exemplaren. Kreukje.
€ 50
* Gerrit Achterbergs ‘Werkster’ onherstelbaar verbeterd door Gerrit Komrij en in het Fries vertaald door Karel F. Gildemacher (‘Hy ken de ûnderkant fan skoech en krytstreekbokse’). Koppermaandaguitgave.

9. LEEUWARDER COURANT Leeuwarder Courant van woensdag 26 maart 1806. Leeuwarden, Erven A. Ferwerda, 1806. 8 p. 1e druk. Niet afgesneden. Goede conditie.
€ 20
* Enkele namen: Bosma, Hanekamp, Hanekuyk, Joha, Jongsma, Kroon, Manger, Meurs, Sjaardema, Ypey en vele anderen (vooral notarissen e.d.). Deze krant bestaat uit twee in elkaar gevouwen bladen.

10. NEDERLANDSE, VLAAMSE EN FRIESE POËZIE IN HET HONGAARS Németalföldi költök antológiája. Hollandok, flamandok és frízek. (Keuze, inleiding en dichterlevens door István Bernáth). Boedapest, Móra Ferenc Könyvkiadó, 1965. 14 x 10 cm. Kunstleer. 344 p. Dundruk. 1e druk. Enkele ezelsoortjes.
€ 25
* ‘Een bloemlezing van Nederlandse dichters. Nederlands, Vlaams en Fries.’ Klein formaat, maar toch 250 pagina’s vertaalde gedichten van Heinric van Veldeke via Van Ostaijen, Buddingh’ en Burssens tot Claus, Lucebert en Campert. Ook met aandacht voor oorlogspoëzie van o.a. Roland Holst, Nijhoff en Jan Campert. Aparte Friese afdeling met o.a. Pieter Jelles Troelstra en Douwe Tamminga. In de biografie wordt veelal van de dichter ook de fonetische uitspraak van de naam gegeven.

11. SURINGAR, W.H. Bezoeken in de gevangenis, of voorlezingen en toespraken, gehouden in den kerker. Eene bijdrage tot teregtwijzing en verbetering van gevangenen, en tot de kennis van derzelver toestand en karakter. Tevens bevattende eenige merkwaardige bijzonderheden en karaktertrekken uit het leven van gevangenen en uit de gevangenis ontslagenen. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1838. Rebound in unprinted cloth. (2), XIV, 346 p. Uncut. Second edition. A bit browned.
€ 60
* Dutch book about visiting prisoners.

12. VRIES, Theun de Friesche sagen. Verlucht door Henk Persijn. Amsterdam-Leeuwarden-Groningen, Scheltens & Giltay-De Noord-Nederlandsche Boekhandel, [1925]. Ingenaaid. (4), 140 p. 1e druk. Rugje versleten. Naam en adres met balpen voorin.
€ 65
* Debuut van Theun de Vries, die in 1925 nog maar 18 jaar was! Inliggend een handgeschreven, gesigneerde brief (19 regels, gedateerd ’13/4/82′) van Theun de Vries aan ‘Geachte heer Hoekstra’. De heer Hoekstra uit Heerenveen had De Vries kennelijk geschreven over iemand uit de Faeröer, die het origineel van een tekst kende die De Vries meer dan vijftig jaar eerder in het boekje had geromantiseerd (‘Akrabjerg’), en waar hij over had verteld in een radiogesprek met Karel Prior. De Vries is evenals Hoekstra opgegroeid in Hardegarijp en hij vermeldt daar enkele details over: ‘De Foksegatten was een van de meest fascinerende grenzen van mijn kinderwereld’. Ook inliggend: een wenskaart waarop De Vries schreef ‘Met dank en/ Fryske groetenisse!’.

GRONINGEN 

1. ALTINK, J., & J. BOER De drie kleuren. Teekenvoorbeelden voor de lagere school. Toelichting. Groningen-Den Haag-Batavia, J.B. Wolters, 1931. Original wrappers. 12 p. Illustrated. Two tipped-in plates in colors. 1st edition. Nice copy.
€ 90
* ‘The three colors. Drawing examples for primary school. Explanation.’ Advertising booklet for the series, that consisted of three sample folders and two exercise folders with blank paper. With enthusiastic text by Jan Altink (painter) and Jan Boer (teacher) and two pasted pictures. Jan Altink is one of the most famous members of the Groningen expressionist artists’ club De Ploeg. Other prominent members were Hendrik Werkman, Jan Wiegers and Johan Dijkstra.

2. AUDEN, W.H. Address to the Beasts. [Groningen], (Hester Verkruissen), 2002. Original wrappers. (16) p. Set by hand from the Gill and printed on Zerkall Bütten in an edition of 40 numbered copies. With 2 linocuts by Arjenne Fakkel. 1st edition.
€ 50
* Fine and youthful book production.

3. BELCAMPO Handgeschreven brief aan ‘Beste Lenie [Schellekens]’. 13,7 x 21,7 cm. Op voorgedrukt briefpapier van ‘Mr. H. P. Schönfeld Wichers’. Eén blad. Recto en verso. Gesigneerd ‘Herman’ en gedateerd ‘Groningen 25.10 ’83’. 32 regels tekst. Met originele envelop.
€ 190
* De schrijver stuurt ‘het beloofde boek’. Het was zijn bedoeling om ‘bij de beschrijving van die voettocht’ alle gastvrije mensen te bedanken, maar ‘door allerlei dingen’ vordert die beschrijving weinig. Eén van de dingen is de ‘spannende tijd’ die de schrijver achter de rug heeft: ‘het kapitale 18e-eeuwse huis waar ik nu al van ’44 af in woon en geheel mee vergroeid ben kan ik wel zeggen, zou executoriaal worden verkocht’. Dankzij de medewerking van ‘betrokken instanties en personen’ heeft de schrijver het pand zelf kunnen kopen, ‘voor een heel schappelijke prijs’. Volgt een beschrijving van het pand op Schuitendiep 31: ‘pal in het centrum, aan het water, een dubbele tuin en van binnen nog geheel in oude staat, niet door vertimmering verprutst, staat op de monumentenlijst’. Tot slot een uitnodiging: ‘Wij hebben nu ook een riante logeerkamer’.
Bijgevoegd: De filosofie van het belcampisme. Amsterdam/ Antwerpen, Kosmos, (1972). Ingenaaid. 296 p. 1e druk. Met los vel Errata. Leesvouwen.
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Lenie Schellekens/ ter herinnering aan mijn bezoek/ bij haar na zoveel jaar op mijn/ voetreis door Noord Brabant in/ Augustus van 1983/ Belcampo’.

4. (BEWIJSEXEMPLAAR). CORT VAN DER LINDEN, P.W.A. De zilvercrisis. Groningen, J.B. Wolters, 1883. Ingenaaid. 44 p. 1e druk. Bovenaan flink gekreukt en verkleurd. Bibliotheekstempels e.d. (o.a. ‘Verwijderd/ Double/ Kon.Bibl.’).
€ 25
* Vroeger verplicht: het bewijsexemplaar van een boek, gezonden door de uitgever (J.B. Wolters, handtekening) aan de Koninklijke Bibliotheek, voorzien van een stempel van Posthumus, de Ontvanger der Belasting (handtekening, na ontvangst ‘voor regt’ van fl. 1,20), drie dikke blauwe stempels, waardoor dit boek een Echt Officieel Uitgegeven boek is.
Cort van der Linden (1846-1935) stond als pasbenoemd hoogleraar economie te Groningen aan het begin van zijn loopbaan. Van 1913-1918 was hij de Nederlandse minister-president.

5. BOER, Jan Nunerkes. (Schulpkes dei zingen). (Met tien tekeningen van Jan Altink en een voorwoord van Jan Fabricius). (Groningen, H.N. Werkman, 1929). Ingenaaid. 48 p. Gedrukt in en oplage van 400 exemplaren. 1e druk. Omslag deels wat verschoten.
€ 100
* Echte stevige Grönnegse poëzie met illustraties van Jan Altink, de eerste druk, en de enige vervaardigd door Hendrik Werkman. Beiden waren lid van de Groningse kunstenaarssociëteit De Ploeg.

6. COHEN, Josef Ballade van Jaap. (Groningen, N.V. Boek en Wereld, 1960). 26 x 18 cm. Gevouwen blad (4 bedrukte pagina’s). Gedrukt op geschept papier in 50 genummerde exemplaren. 1e druk. Met wat thee- of koffievlekken.
€ 50
* Gesigneerd door de auteur. Een hoekig geschreven, daarom des te aangrijpender gedicht over Jaap, de Jood met zijn fruitkar op het Groningse Hereplein, die van een S.D.-er een appeltaart moest bakken. Cohen (1886-1965) was directeur van de Groningse Openbare Bibliotheek en een productief schrijver.

7. COHEN, Josef Schemer. Verzen van -. Houtsneden van Johan Dijkstra. (1/25 gesigneerde luxe-exemplaren). Groningen, Groninger Kunstkring “De Ploeg”, 1923. 20,6 x 16,8 cm. Gedecoreerd karton (origineel omslag meegebonden). (4), 66 p. 1e druk. Doorgaande vouw in rechteronderhoek van alle pagina’s.
€ 450
* Eén van de 25 luxe-exemplaren waarin alle houtsneden door Dijkstra gesigneerd zijn. Met een door Dijkstra in potlood geschreven colofon, waarin dit boek nummer 6 heeft gekregen.
Acht magnifieke houtsneden bij deze pure poëzie. Uit de hoogtijdagen van De Ploeg, en het jaar vóór de door Dijkstra geïllustreerde dichtbundel Ganymedes van Willem de Mérode. Fraaie toepasselijke, laat-twintigste-eeuwse kunstenaarsband, helaas niet gesigneerd.

8. COMMUNITY SINGING Zondagmorgen. Amstelveen, de Zondagsdrukkers, 1980. Vouwblad. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt op kringlooppapier uit de jaren 1940-1945 door Reinold Kuipers in een oplage van 20 exemplaren.
€ 90
* De tekst is afkomstig uit het in 1930 door H.N. Werkman gedrukte (en heden tamelijk zeldzame) Het pierement door Community Singing.

9. DENDERMONDE, Max Groningen bevrijd. Ter herinnering aan den 16den April 1945. (Rijmprent met een houtsnede van Abe J. Kuipers). [Groningen], De Vuurslag, 1945. 48 x 23,5 cm. Rijmprent. Eenzijdig gedrukt op gevergeerd papier van Van Gelder. 1e druk. Iets gekreukt, horizontale verzendvouw, maar mooi.
€ 45
* Broertje van ‘De Straatmaker’ van Reinold Kuipers, eveneens in deze nieuwsbrief 900.

10. (DIJKSTRA, Johan). LJESKOW, N.S. De priesters. Uit het Russisch vertaald door S. van Praag. Bandontwerp Johan Dijkstra. Amsterdam, De Gulden Ster, [1931]. Versierd linnen (gesigneerd Johan Dijkstra). 352 p. 1e druk. Band wat vlekkig, boek heeft roest.
€ 25
* Opmerkelijk expressieve bandversiering in blauw en rood op wit.

11. (DIJKSTRA, Johan). WOLTERS, J.B. Woordenboeken nieuwe talen bij J.B. Wolters Groningen Den Haag. (Reclameblad). Groningen/ Den Haag, Wolters, [1927]. Eén blad, eenzijdig bedrukt in zwart, blauw en geel. 15,5 x 11,0 cm. Als nieuw.
€ 15
* Kaart van Nederland en omliggende landen met reclame voor de bekende standaard-woordenboeken van Koenen-Endepols (Nederlands), Herckenrath (Frans), Van Gelderen (Duits) en Ten Bruggencate-Broers (Engels), getekend door Johan Dijkstra. Mooi!

12. DOMELA NIEUWENHUIS, J. De gevangenisstraf, overeenkomstig de eischen van het recht en het maatschappelijk belang ingericht, de beste der straffen. Redevoering bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Rijksuniversiteit te Groningen op den 15den November 1884. Groningen, J.B. Wolters, 1884. Halflinnen met opgeplakt omslag. 44 p. 1e druk. Antiek zegeltje, plaatsnummer en stempeltjes van het Leesmuseum Amsterdam. Los in boekblok, wat gebruikssporen, achterin enkele kleine gaatjes.
€ 15
* Inaugurele rede van Jacob Domela Nieuwenhuis (1836-1924) als hoogleraar in Groningen.

14. EEDEN, Frederik van De waterlelie. [Groningen], (Hester Verkruissen, 1990). Vouwblad in omslag. Met de hand gezet en gedrukt door Hester Verkruissen in een oplage van 20 exemplaren.
€ 45
* ‘Voor dr. Jan Fontijn ter herinnering aan 5 juni 1990 gedrukt door Hester Verkruissen in twintig exemplaren’.

15. EEKHOUT, Jan H. Het ander koningschap. [Groningen], (Kaveka), [1960]. Geniet. (28) p. Uitgegeven in een (in rood) gestencilde en door de dichter gesigneerde oplage van waarschijnlijk enkele tientallen exemplaren.
€ 12
* Poëzie van een teleurgesteld man. De nationaalsocialistische Eekhout werd na de oorlog veroordeeld tot twee jaar gevangenis en tien jaar publicatieverbod; vandaar de ongedateerde, gestencilde privéuitgaafjes. Onder het colofon gesigneerd door de dichter.

16. EYSSELSTEIJN, Ben van Handgeschreven brief aan ‘Beste Joop [Lücker]’. 25,6 x 20,9 cm. Eén blad. Recto en verso. Gesigneerd ‘BenvanEysselsteijn’ en gedateerd ‘Rijswijk, 10 December 1943’. 23 regels tekst.
€ 50
* Uitgebreide brief aan de journalist van De Telegraaf met persoonlijke wederwaardigheden. ‘Wat duurt de oorlog vervloekt lang, hè? De geallieerden hebben geen haast, ik geloof dat die in een voor hen veilig (en wat menschenlevens betreft: het minst kostbaar) tempo dezen strijd aan het winnen zijn. Vermoedelijk zal het voorjaar 1944 de groote verrassing brengen’. Van Eysselsteijn schrijft door aan zijn oeuvre: zeeverhalen, een griezelnovelle, Verweerde Steenen. Van Dorre Grond en Tussen Zuiderkruis en Poolster verschijnen binnenkort nieuwe drukken. Achterop de brief schrijft de auteur ‘een herinnering aan 11 Nov., St Maarten-avond in Groningen, als de kinderen met lampions erop uittrekken’: een mooi vers van 35 regels.

17. GRONINGER GAY MAGAZINE Vrijbeeld. Nummer 2. Juni 1987. Groningen, Vrijbeeld, 1987. 20 x 14 cm. Geniet. 24 p. 1e druk.
€ 15
* Homo-sekstijdschrift met vroege vrij-veilig-fantasieën en foto’s, geheel in Groningen geproduceerd.

18. GILBERT & GEORGE The Pink Elephants. [Groningen], Trembling Hand Press, (1989). Linnen rug met kartonnen platten. (16) p. Met de hand gezet en gedrukt op Fabriano door Hester Verkruissen in een oplage van 30 exemplaren.
€ 300
* Eigenzinnige heruitgave van G&G’s zeldzame kunstenaarsboek uit 1973. Vroeg en charmant drukwerk van de zo getalenteerde Groningse margedrukker Hester Verkruissen.

19. (HENDRICKXSZ). SCHAALMA, Albert Catastrofes / Een sluitend landschap. [Groningen], Purper Pers / Hendrickxsz Productions, 1997. 12 x 11 cm. Geklemd. In bijbehorend plastic zakje met sluitnaald. 24 p. Gedichten in keerdruk met illustraties. Met de hand gezet uit de Bembo en de Helvetica en gedrukt in 48 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 30
* Een weerbarstig kunstenaarsboekje met platten van fluweel en schuurpapier, met twee titels en gedichten die elkaar in het midden ontmoeten – in een met een metalen bisschopsstafje versloten tasje, zodat het schuurpapier uw andere boeken niet bijt. Vormgeving van Lidia Hendriks onder de naam Hendrickxsz (sic).

20. HEYMANS, G., PANNENBORG, W.A. Handgeschriebener Brief (4 S.) an W.A. Pannenborg. Mit einer großen Sammlung von Heymans-Artikeln über psychologische Themen 1902-1921 – meist auf Deutsch. Sammlung von 4 Bänden von Artikeln, hauptsächlich von Heymans, aber auch von H.J.F.W. Brugmans, Otto Gross und anderen, insgesamt etwa 800 p. In einer von diesen wurde die handschriftliche Brief eingefügt. Mit einigen Notizen und Unterstreichungen. Bindungen defekt. Plus zwei verschiedene Exemplare von ‘Die Psychologie der Frauen’ von Heymans, eine erste Ausgabe von 1910 und eine zweite, überarbeitete Ausgabe von 1924.
€ 145
* Sonderdrucke und Teile von Büchern, als Studiensammlung zusammengestellt von dem Psychologen Willem August Pannenborg (1886-1958). Der Brief, datiert “Groningen, 23. Juni 1914”, ist eine detaillierte Antwort auf einige Fragen, die Pannenborg hatte, als er seinen Aufsatz “Die Psychologie des Musikers” für die Zeitschrift für Psychologie verfasste (veröffentlicht 1915). Dieser und einige andere Sonderdrucke sind in diesen Bänden enthalten, zusammen mit etwa zehn Artikeln von Gerard Heymans (1857-1930), Professor für Psychologie in Groningen.

21. HUYGENS, Constantijn Sterre. Drie gedichten van Constantijn Huygens. (Bibliofiele editie). (Groningen, zonder uitgever, zonder jaar). Vijf planodrukken in map. Met de hand gezet uit de Magere Nobel en gedrukt in ‘Bakker-rood’ op de pers van het Grafisch Centrum Groningen in een oplage van 25 genummerde exemplaren.
€ 35
* Vroege uitgave van een onbekende Groningse margedrukker, die cursussen zetten en drukken moet hebben gevolgd bij Feike Boorsma op het Grafisch Centrum (sinds 1974). Niet in de NCC.

22. JETSES, Cornelis Album van den historisch-allegorischen optocht, gehouden te Groningen 19 Sept. 1894, voorstellende: de reductie van Groningen in 1594 en hare zegenrijke gevolgen. Groningen, Scholtens & Zn., 1894. Oblong 27 x 15 cm. Bevat 10 zeer langwerpige prenten op 5 bladen (15 x 54 cm) bijeengehouden door nietjes. Omslagtekening gesigneerd C. Jetses. Advertenties op de binnenkant en achterzijde. 1e druk. Omslag vrijwel doormidden.
€ 150
* Gedetailleerde tekeningen van de praalwagens (waaronder een zestiende-eeuws schip) en de stoet. Deze zijn niet gesigneerd, maar kennelijk van dezelfde hand. Cornelis Jetses groeide op in armelijke omstandigheden in Groningen, maar zijn tekentalent werd al vroeg onderkend. Hij begon als dertienjarige bij een steendrukkerij en werkte daarna bij drukkerij Casparie, terwijl hij in de avonduren negen jaar lang lessen volgde bij de kunstacademie Minerva. In die periode moet dit vrij omvangrijke werk zijn ontstaan, dat is gedrukt bij Casparie voor kunsthandel Scholtens & Zoon. Dit is een bijzonder tere uitgave vanwege het horizontaal langwerpige formaat.

23. KIRCHNER, Ernst Ludwig De kring rond Kirchner. Expressionismus aus den Bergen. Bern-Groningen-Chur, Kunstmuseum Bern-Groninger Museum-Bündner Kunstmuseum Chur, 2007. 29 x 24 cm. Geïllustreerd karton. 320 p. Rijk geïllustreerd. 1e druk. Als nieuw, nog in plastic!
€ 30
* Standaardwerk op de scharnier van het expressionisme van Kirchner en de Ploeg van H.N. Werkman.

26. KOMRIJ, Gerrit Metamorfose. Bij het Requiem van Nicolò Jommelli (1714-1774). (Groningen), Athena’s Boekhandel, 2002. Geniet. 16 p. Illustraties. 1e druk.
€ 20
* Eenmalige, exclusieve uitgave ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van Athena’s Boekhandel te Groningen.

27. KUIPERS, Abe Grönneger laidjes. Mit (elf) oet de haand kleurde holtsneden van Abe J. Kuipers. Zonder plaats, De Vuurslag, 1946. 29 x 23 cm. 6 bladen, eenzijdig bedrukt. Vijf bladen met gedichten werden elk voorzien van twee met de hand gekleurde houtsneden, de colofonpagina heeft éen met de hand gekleurde houtsnede. Gedrukt bij drukkerij De Waal in 100 genummerde en gesigneerde exemplaren. 2e druk.
€ 100
* De map ontbreekt, maar de prenten zijn er allemaal.

28. KUIPERS, Abe Oneoclock62. [Groningen, eigen beheer, 1961?]. Plano. Gedrukt in rood en zwart. Gesigneerd en gedateerd in potlood ‘AbeK/61 (?)’.
€ 50
* Door jazz geïnspireerde plano/ rijmprent. De vibrafonist Terry Gibbs (geboren in 1924) trad sinds de jaren vijftig op met zijn sextet.

29. KUIPERS, Abe Originele houtsnede. Gesigneerd en gedateerd r.o. Abe 82 en genummerd l.o. ‘hs 4’. Papierformaat 26,1 x 26,0 cm., beeldformaat 16,0 x 16,0 cm.
€ 50
* Deze houtsnede werd gebruikt als frontispice van De zwarte vlek van Theo van Doesburg (Heemstede, Lojen Deur Pers, 1984).

30. KUIPERS, Abe Originele linosnede. (Pianist aan vleugel, van boven bezien). Gesigneerd en gedateerd r.o. ‘Abe K ’51’. Beeldformaat 18,1 x 12,5 cm. Onder passepartout. Enkele kreukjes.
€ 75
* Met op het passepartout in potlood de opdracht ‘2006 – Voor Dick Leutscher van Abe en Tanja’.’

31. (KUIPERS, Abe). BROUWER, Fop. I. Zwerven door Drenthe. Het land der hunebedden. Assen, Van Gorcum, 1949. Ingenaaid. 96 p. Met uitklapkaart. 2e geheel nieuwe druk. Wat verbruind.
€ 15
* Omslagontwerp van Abe Kuipers.

33. (OOMKENS, Jan) Album der deelgenooten aan de Vereeniging van Oud-studenten bij de inwijding van het nieuwe Akademie-gebouw te Groningen, september 1850. [Groningen, Jan Oomkens, 1850]. 27 x 23 cm. Origineel bedrukt karton. 26 eenzijdig bedrukte bladen, waarvan de genummerde 1-24 in facsimile de handtekeningen van de oud-studenten bevatten. 1e druk. Buitenkant wat stoffig, verder mooi.
€ 45
* Met een prachtige in blauw, groen, rood en goud gedrukte titelpagina met de fraaiste lettertypen en een mooie afbeelding van het nieuwe Academiegebouw. Bijgevoegd: KUIPERS, Abe, A. van der Veen Oomkens, een Groninger lettergieterij in de negentiende eeuw. Groningen, Niemeijer, 1987. Ingenaaid. 108 p. Geïllustreerd. 1e druk.

34. PAMFLET Verzaameling van gedichten als de geessel der muitelingen, de prikkel der beteugeling, breydel op den breydel voor heersende muitzucht ter beteugeling van den hoofdmuiter Irenophilus… benevens de Leidse muitzucht beteugelt. Groningen e.a., Gedrukt voor de Liefhebbers die zulks begeerden; en zijn te bekomen te Groningen bij Barlinkhoff (e.a.), [1748]. Marmeromslag. (2), 46 p. 1e druk. Wat verfomfaaid en vlekkig, gebruikssporen.
€ 55
* Verzameling van felle gedichten, banbliksems tegen de ‘tuimelgeest’ die het schuim der natie beheerst, met uitvoerige verklarende en commentariërende noten. 1748 was een roerig jaar in de Nederlandse geschiedenis. Knuttel 18182.

35. (PATRIOTTENTIJD). (Een Groningse Orangist) Aan mijne stad en landgenoten. [Groningen], Leonard Bolt, 1787. Genaaid in eenvoudig omslag. 8 p. Met ruime schepranden. Prima conditie.
€ 45
* Weeklacht over de patriotten (‘Hoe word het Lachen treurig weenen!/ Helaas! hoe is mijn volk ontaard!’), oproep tot trouw aan Prins Willem V. Dit lange gedicht (96 regels) is uitgegeven bij de Groninger stadsdrukker Leonard Bolt, maar alleen ondertekend met ‘Uit echte Vaderlands Liefde’. Schaars, niet in Knuttel, Van Alphen of Van Doorninck.

36. (PLOEG) Tentoonstelling De Ploeg in de zalen van Pictura. Catalogus April 1936. [Groningen, H.N. Werkman], 1936. 23.1 x 15.3 cm. Original wrappers. (16) p. Illustrated. Typeset from the Nobel and printed on satinated text paper. 1ste druk. Mooi exemplaar.
€ 150
* With the well-known vignette of De Ploeg on the cover. Inside, we find pictures and titles of the works on the exposition by a.o. Altink, Dijkstra, Faber, Jordens, Kleima, Martens, Werkman and Wiegers.
Not in the Dekkers bibliography, but in the text it is attributed to Werkman, as in Picarta. Not in Hot Printing.

38. ROTH, Joseph Die Spieldose. (Met een originele litho door Friederike Linssen). Groningen/ Berlijn, Marlies Louwes, 2008/ 2009. Ingenaaid in Fabriano Artistico. (8) p. Met de hand gezet uit de Romulus en gedrukt door Marlies Louwes op Zerkall-Bütten in een oplage van 80 genummerde en door drukker en kunstenaar gesigneerde exemplaren.
€ 60
* Over de ‘Aristonett’ van een bedelaar aan de Potsdamer Platz te Berlijn.

39. (SANDBERG). CARLINAPERS bevrijde letters. (Haarlem), Carlinapers, 1980. 29,8 x 21,0 cm. Ingenaaid met omslag. (26) p. Met de hand gezet en gedrukt in vele kleuren in een oplage van 20 genummerde exemplaren.
€ 75
* Een uitspraak van Sandberg over het drukwerk van Werkman, speels en kleurrijk over de bladzijden van deze uitgave verdeeld. Ongenummerd exemplaar.

40. (SCHEEMDA). EELSSEMA, W.J. Hoedjes! Blijspel in één bedrijf. Gevalletje van vrouwenlist. Scheemda, De Noordstar, 1930. Origineel omslag. 24 p. Wat bruinvlekkig, stempeltje op omslag.
€ 18
* Achterop een foto van Toneelmagazijn De Noordstar te Scheemda met een informatief woordje van uitgever J. Bakker aan de ‘Heeren Rederijkers’. Toneelstuk van de uit Nieuw Scheemda afkomstige veelschrijver Wiert Eelssema (1902-1970).

41. TEPPER, Nanne De avonturen van Hillebillie Veen. (Gesigneerd). Groningen, Philip Elchers, 1998. Cahiersteek met omslag in beschermhoes. 80 p. Gedrukt in een oplage van 500 genummerde exemplaren. 1e druk. Aan bovenrand iets gekreukt.
€ 60
* Eén van de 150 door de auteur genummerde en gesigneerde exemplaren. De enige bibliofiele Tepper bij leven (1962-2012) verschenen. Belcamporeeks 2.

42. TEX, E. den In memoriam patriae. [Groningen], In agris occupatis, 1944. Geniet. 16 p. Gedrukt [door E.Th. Zoeteweij in Yerseke] in een oplage van 150 genummerde exemplaren. 1e druk. Paraaf (van de auteur?) onder het colofon.
€ 40
* Eén van de 50 Romeins genummerde luxe-exemplaren, gedrukt op Tijger-tekenpapier. Anti-oorlogsgedichten vol wanhoop. De Jong 809.

43. TIMMERMANS, Felix. (DIJKSTRA, Johan) Ha! Is mij dat een feest. (Groningen, De Vier Seizoenen, 2002). Leporello. Met de hand gezet uit de De Roos en gedrukt op verschillende soorten papier in een oplage van 100 en enige exemplaren. Geïllustreerd. 1e druk.
€ 100
* Brief in facsimile van Timmermans aan uitgever Noordhoff over Dijkstra’s houtsneden voor Het boek van Trijntje Soldaats (1928). Met een (verkleinde) reproductie van een houtsnede van Dijkstra.
Dit is één van de (volgens een mondelinge mededeling van de uitgever) slechts negen luxe-exemplaren, ingenaaid in een ORIGINELE PROEFPAGINA uit het in 1928 door H.N. Werkman gedrukte Het boek van Trijntje Soldaats. Dat het een proefpagina betreft is te zien aan het feit dat er geen andere naaigaatjes zijn dan de drie waarmee Ha! Is mij dat een feest in het proefblad is genaaid én aan het feit dat maar éen kant van het blad bedrukt is: met het begin van de eerste vertelling (over grootoog en kleinoog, met een originele houtsnede van Johan Dijkstra in de vorm van een fraaie, versierde initiaal) en met pagina 16, het einde van een vertelling met een houtgesneden sluitvignet met kleurendruk in rood.

44. TIMMERMANS, Felix. (DIJKSTRA, Johan) Ha! Is mij dat een feest. (Groningen, De Vier Seizoenen, 2002). Leporello. Met de hand gezet uit de De Roos en gedrukt op verschillende soorten papier in een oplage van 100 en enige exemplaren. Geïllustreerd. 1e druk.
€ 18
* Brief in facsimile van Timmermans aan uitgever Noordhoff over Dijkstra’s houtsneden voor Het boek van Trijntje Soldaats (1928). Met een (verkleinde) reproductie van een houtsnede van Dijkstra.

45. VERSPOOR, Dolf Schein und Zeit. (Ephemeride van Theo van Baaren). [Groningen], Clean Kerchief Incorporated, 1987. A5-formaat. Twee gevouwen A4-tjes in omslag. Uitgevoerd in fotokopie in 32 exemplaren. 1e druk.
€ 25
* ‘Diogenes, bejaard,/ had dus een ton/ in volle zon/ gespaard (…)’ Dit gedicht in fotokopie van Verspoors handschrift is een van de Ephemeriden-uitgaven van Theo en Gertrude van Baaren, de initiatiefnemers van De Schone Zakdoek.

48. VRIES, Hendrik de Die droomwereld in te dringen. Project van drukkers in de marge bij de honderdste geboortedag van Hendrik de Vries. (31 uitgaven in cassette). Groningen, De Typografentafel, 1996. 31 boekjes in ingenieuze cassette (14 x 16 x 20 cm). Bedacht, ontworpen, gedrukt, geproduceerd, geïllustreerd en samengebracht in een oplage van 100 cassettes.
€ 450
* Weer zo’n prachtig en fantastisch project: 30 drukkers produceren in nauwe samenwerking een mooie, gevulde cassette, nu eens niet voor een drukker die Abraham ziet, maar ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Hendrik de Vries (1896-1989). Het betreft (op éen uitzondering na) ONGEPUBLICEERDE poëzie en tekeningen van de dichter-kunstenaar.
Aan deze buitengewoon geslaagde onderneming werkten de volgende dertig drukkers mee: De Ammoniet, Antje Veldstra, Augustijnpers, Avalon Pers, In de Bonnefant, Boon Pers, Clipeus Pers, Eikeldoorpers, Eric van der Wal, Frans de Jong, Het Gonst, Helicon Pers, Kattekwaad, De Klaproos, Klencke Pers, Koekanger Handpers, Kroonesteyn Pers, Lageland Pers, Linje Pers, Marlies Louwes, Mikado Pers, De Oude Degel, Philip Elchers, Purper Pers, Ser J.L. Prop, Statenhof Pers, Triona Pers, De Uitvreter, De Vier Seizoenen. In het inleidende boekje, gedrukt door het Grafisch Museum Groningen, staat een inleiding van Elze ten Harkel, een overzicht van de deelnemende drukkers, een inleiding van Wim Koops, voorzitter van de Stichting Hendrik de Vries – Riek van der Zee, een ‘Inleiding tot enig nagelaten werk’ door Jan van der Vegt en een verantwoording van en aantekeningen bij alle gedrukte teksten door Dick Leutscher en Jan van der Vegt.
Volgens NCC aanwezig in de bibliotheken van Amsterdam (UvA), Den Haag, Groningen en Leiden.

50. (WERKMAN, H.N.). ALBERDINGK THIJM, K.J.L., CARMEN SYLVA, Johan de MEESTER, Hélène SWARTH, Cyriel VERSCHAEVE, Herman POORT e.v.a. Albert Vogel. Gedenkboek (1899-1924). Uitgegeven door het Huldigings-comité. Groningen, H.N. Werkman, 1924. 30 x 23 cm. Ingenaaid. (128) p. Op kunstdrukpapier. Geïllustreerd. 1e druk. Omslag wat vuil, laatste pagina’s met omgevouwen hoekjes, wat kreukjes en roest.
€ 125
* Groot gedenkboek voor de beroemde voordrachtskunstenaar Albert Vogel met veel fraaie portretten en andere bijdragen van schrijvers, tekenaars (portretten door Willem van Konijnenburg, Jan Feith, Antoon Molkenboer en Ton van Tast), schilders (Arntzenius, Toorop), militairen (generaal C.J. Snijders), tekenaars, tonelisten, oud-leerlingen, Vogels echtgenote Emmy Buwalda en vele anderen. Ook met veel mooie kiekjes. Felix Dahn, Willem Landré, Alexander Voormolen, Speenhoff, noem ze maar op. Een tour de force voor de Groningse drukker Hendrik Nicolaas Werkman!

51. (WERKMAN, H.N.). EVENHUIS, Eddy De leerling Alexander. [Groningen], In agris occupatis [A.Th. Mooij], 1944. Geniet. 16 p. Gedrukt door H.N. Werkman in rood en zwart in een oplage van 200 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag heeft wat vlekjes.
€ 45
* Lang gedicht, gericht tot Alexander de Grote. ‘De jakhals die aan mij zal knagen/ laat jou, mijn werktuig, ongemoeid.’ Hot printing 44-g23. De Jong 255. Dekkers G-257.

52. (WERKMAN, H.N.). PÉGUY, Charles Prière pour nous autres charnels. [Groningen], (De Blauwe Schuit [= H.N. Werkman en F.R.A. Henkels], 1941). Original wrappers. 20.1 x 14.8 cm. 4 p. Printed in 90 copies. 1e druk. Fine condition.
€ 2200
* ‘Prayer For Us Other Carnals’, a poem in French by Péguy (1873-1914), an early victim of the First World War. Clandestine wartime publication with a poem in French with a ‘druksel’ in five colors by Werkman on the upper cover.
A special publication with white cover paper and a pink inside. The colors refer to motifs from the poem: ‘les coins de terre’ green, ‘corps de la cité de Dieu’ blue and ‘feu’ of the hearth, pink. (Ate Zuithoff, Hendrik Werkman en De Blauwe Schuit, p. 36. Dekkers BS-5. De Jong 676. Hot printing 41-g4. Zuithoff p. 36. Not in Simoni.
Added: 8 postage stamps (two blocks of four), designed by Jan Bons and published in 1995 as a tribute to Hendrik Nicolaas Werkman, and for the 50th anniversary of the Liberation from the Germans, with the striking cover illustration of Prière.

54. (WERKMAN, H.N.). VERKADE, Eduard Shakespeare’s Hamlet als leesdrama. [Groningen], In agris occupatis, 1944. Geniet. 16 p. Gedrukt door H.N. Werkman [in een oplage van 200 exemplaren]. Omslag licht roestvlekkig.
€ 50
* Degelijk artikel. ‘De ideale lezer moet zich als een Horatio instellen, wil hij dit dichtwerk verstaan.’ Volière-reeks 7. De Jong 850. Simoni V 10. Niet in Dekkers.

55. (WERKMAN, H.N.). [VISSER, Ab] Bos-idylle. Naar een 18e eeuwse gravure. [Met een frontispice van C.A.B. Bantzinger]. [Groningen], In agris occupatis [A.Th. Mooij, W.H. Nagel en W.H. Overbeek], 1944. Ingenaaid. 16 p. Gedrukt [door H.N. Werkman] in paars en zwart in een oplage van 310 exemplaren. 1e druk. Omslag deels minimaal verbruind.
€ 65
* Escapisme naar erotische tijden: ‘Agatha vleit zich aan mijn zijde,/ Al is het aarzlend en beschroomd.’ Clandestiene oorlogsuitgave, ongenummerd exemplaar. Van de 200 Romeins genummerde exemplaren zijn er 132 na inbeslagname door de Duitsers vernietigd, waarmee de totale oplage niet op 310, maar 178 exemplaren uitkomt. Volière-reeks 12. De Jong 99. Dekkers G-256.

57. ZUITHOFF, Ate Kampkweel. (Met lino’s van Dirk Verèl en Ate Zuithoff). (Groningen), Christelijke Jeugd Organisatie, 1934. Ingenaaid. 80 p. Gedrukt op de persen van Climax te Haren in een oplage van 250 exemplaren. 1e druk. Gebruikt exemplaar met inscriptie in potlood (‘M. Spieker C.J.O.-kamp’ en een opsomming van populaire liedjes) op de binnenzijde van het omslag, rug sleets en met vlekken en andere sporen van kampgebruik.
€ 75
* Vrolijke uitgave van het jonge Groningse drietal F.R.A. (August) Henkels, Dirk Verèl en Ate Zuithoff. Niet alleen boordevol bekende kampliederen, maar ook met (somwijlen melige) limericks, nonsensrijmpjes en Groningse volksliederen (‘Knoalster Lorelei’), alles artistiek vormgegeven en rijkelijk verlucht met speelse lino’s door Verèl en Zuithoff. Een uitgave met bibliofiele pretenties, maar dit exemplaar is ongetwijfeld veelvuldig in een rugzak meegenomen naar jeugdkampen en gehanteerd om het aardappels schillen op te vrolijken.

58. (ZUITHOFF, Ate). GIDE, André Der schlecht gefesselte Prometheus. Deutsch von Franz Blei. (Mit 6 Illustrationen von Pierre Bonnard). München, Hans von Weber, 1909. 23 x 18 cm. OKt. (6), 54 S. EA. Rücken etwas berieben. Etwas stockfleckig.
€ 20
* Mit Exlibris von A.J. Zuithoff (1912-2009), einer der ‘Schiffer von der blauen Barke’, Mitarbeiter von Hendrik Nicolaas Werkman in dem zweiten Weltkrieg, Groningen.

59. (ZUITHOFF, Ate) Wten Latine/ Italiaensche/ Fransche/ duytsche ghecopuleert Om te vermaken die beswaerde sinnen. Ende voor hem dye gheerne wat nyeus hooren. Herdrukt naar de Antwerpsche volksuitgave van 1528 met alle daarin voorkomende houtsneden. [Bussum], Kameleon Pers, 1940 (= F.G. Kroonder, 1944). 25 x 17 cm. Ingenaaid. (4), 44 p. Geïllustreerd. Boekblok los van omslag. Wat roest.€ 15* Clandestiene oorlogsuitgave. Met chemisch exlibris van Ate Zuithoff, schipper van de Blauwe Schuit en vriend van H.N. Werkman.

DRENTHE

1. DOORN, Johnny van Door de weken heen. Dagboeken. (Gesigneerd met prachtige opdracht van de schrijver). Amsterdam, De Bezige Bij, 1988. Garenloos. 144 p. 1e druk.
€ 20
* Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de Franse titel: ‘Voor Loki en Sonja,/ Leve het dagdromen!/ johnny van doorn/ 29 maart ’88/ Meppel’.

3. GOGH, Vincent van Een tochtje naar Zweeloo. (Met een Kanttekening door C. van Dijk). Oosterhesselen, Agri Montis Pers, (1989). 24,3 x 16,0 cm. Ingenaaid met omslag. (4), 16 p. Met drie ingeplakte illustraties. Vervaardigd op Arches in een oplage van 20 genummerde exemplaren.
€ 65
* Tekst van een brief aan broer Theo uit 1883.
Dichter bij Drente 2. AMP 35.

4. KRUIGIES, W.G. Elegie V. [Geesbrug], Sub Signo Lellebelli (sic), 1989. Vouwblad in omslag. Met de hand gezet en gedrukt [in een oplage van 20 exemplaren].
€ 40
* W.G. Kruigies is het gezamenlijk pseudoniem van Pim Witteveen, Ger Kleis, Hester Verkruissen en Hendrik Gies: een kleine inside-grap. Breugelmans 185.

5. (KUIPERS, Abe). BROUWER, Fop. I. Zwerven door Drenthe. Het land der hunebedden. Assen, Van Gorcum, 1949. Ingenaaid. 96 p. Met uitklapkaart. 2e geheel nieuwe druk. Wat verbruind.
€ 15
* Omslagontwerp van Abe Kuipers.

6. LANGE, Jo de Ik was al aan de winter toe. Verzen. Oosterhesselen, Agri Montis Pers, (1987). 24,8 x 16,4 cm. Ingenaaid met omslag. (2), 22 p. Vervaardigd in een oplage van 20 genummerde exemplaren.
€ 25
* Gevoelige jongelingspoëzie uit 1950, beginnend met het vers ‘In Memoriam Hans Lodeizen’.
Dichters in Drente 7. AMP 29.

7. LIEDJES Het amusantje. Een verzameling der nieuwste en populairste Lieder. Zonder Schunnigheden. Goedkoope Volksuitgave. Assen, A. van der Tuuk, (ca. 1935). Geniet. 16 p. Prima conditie.
€ 25
* Prachtige Liederen, van ‘Als ik je zon niet mag wezen, Mag ik je schaduw dan zijn’ tot ‘Dure Kousen’. Ook liedjes over pagekopjes, over een radio en over een auto, dus modern was A. van der Tuuk wel.

8. NIJENHUIS, Gerard Herfstgedichten. [De Breukenpers/Sub Signo Libelli], (1988). 14 x 12 cm. Ingenaaid. (12) p. Met de hand gezet en gedrukt door Ger Kleis en Pim Witteveen in een oplage van 70 exemplaren. 1e druk.
€ 20
* Uitgave t.g.v. een tentoonstelling in de Openbare Bibliotheek te Coevorden. Breugelmans 177.

9. NIJENHUIS, Gerard De ouders. Oosterhesselen, Agri Montis Pers, 1986. 24,7 x 21,3 cm. Ingenaaid met omslag. (4) p. Vervaardigd op Banzay-papier in een oplage van 20 genummerde exemplaren (dit is nummer 2 van de oplage).
€ 45
* ‘Moeder, uw stille overtocht, zoals u ons ontkwam/ die ochtend voor de zuster druk van hart en bloed opnam’. 24 zesregelige gedichten. Aan elk exemplaar is een handschrift van de dichter toegevoegd.
Dichters in Drente 2. AMP 22.

10. NIJENHUIS, Gerard ’t Veen. [Hoogeveen], (Pim Witteveen, 1987). Cahiersteek met omslag. (12) p. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 25 genummerde exemplaren.
€ 20
* Geschreven en gedrukt ter gelegenheid van het afscheid van gedeputeerde van Drenthe J. Hollenbeek Brouwer. Geheel Drentstalige uitgave.

11. NIJENHUIS, Gerard Wittebrood. Tien gedichten voor Pieter. Oosterhesselen, Agri Montis Pers, (1989). 20 x 18 cm. Ingenaaid. 20 p. Vervaardigd op Mellotex in een oplage van 20 genummerde exemplaren. 1e druk. Mooi exemplaar.
€ 25
* Nederlandstalige gedichten.
Dichters in Drente 12. AMP 38.

12. PODAGRISTEN, Twee Wiens been was ‘t? Wat Gerrit Koeze in ’t schemer-duuster bij en heerd an zien halfbruer Tönnis Konkel vertelde. (Met een Kommentaar door C. van Dijk). Oosterhesselen, Agri Montis Pers, 1986. 25,5 x 20,5 cm. Cahiersteek. (2), 14 p. Vervaardigd op Mellotex in een oplage van 24 genummerde exemplaren.
€ 25
* Verwijst naar het roemruchte Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst door Drie Podagristen, door Dubbeld Hemsing van der Scheer, Harm Boom en Alexander Lodewijk Lesturgeon uit 1842-1847. Dichter bij Drente 1. AMP 27.

13. SCHAEPMAN, Antoinette Sporen van krijt. Oosterhesselen, Agri Montis Pers, (1988). 25,7 x 16,4 cm. Ingenaaid met omslag. (2), 18 p. Vervaardigd in een oplage van 20 genummerde exemplaren.
€ 25
* Dichters in Drente 8. AMP 32.

OVERIJSSEL: RIJSSEN

B 1. BELCAMPO Collectie (glas)negatieven. 45 stuks. Diverse formaten. Circa 1900-1920. In originele kartonnen dozen, bij elkaar in (iets roestig) koekblik van ‘Biscuitsfabriek “Goudenayre” Blom & Edauw Apeldoorn’. Een unieke, nooit bestudeerde verzameling beelden: zowel familie-bijeenkomsten (picknick, portretten in de achtertuin, een verkleedpartij) als uitstapjes (met boot, op de hei) zijn op de gevoelige plaat vastgelegd. De meeste foto’s zijn in Rijssen en omgeving geschoten. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen wie precies de geportretteerden zijn, maar Belcampo heeft meermalen voor de lens geposeerd. Van de jonge notariszoon in driedelig pak is een krachtig en prachtig portret aanwezig. Enkele lichtdicht verpakte glasnegatieven zijn ongebruikt. Een uitzonderlijk kijkje in de wereld van een auteur-in-wording. Museale collectie.
€ 950

B 2. BELCAMPO De Verhalen van Belcampo. (Met handgeschreven opdracht). (Amsterdam, “De Arend”), [1934]. Halflinnen (bandontwerp van de auteur). 120 p. [Gedrukt in een oplage van 500 exemplaren]. 1e druk. Met opgeplakt strookje van laatste tekstregel op p. 100. Rug met leukoplast verstevigd. Boekblok iets los.
€ 250
* Exemplaar met contemporaine, handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het schutblad: ‘Voor Hannibal Hage./ van den Schrijver./ Belcampo/ 2-1 [1935]’. Hannibal Hage was een studievriend van Belcampo. In 1928 zat J.M.D. Hage in hetzelfde dispuut (Pallas) als Belcampo. In dit exemplaar zijn de eigennamen van bekende Rijssenaren niet onleesbaar gemaakt.
Van dit in eigen beheer uitgegeven debuut zijn ons geen andere exemplaren met opdracht bekend.

B 3. BELCAMPO Handgeschreven brief aan ‘Geachte heer [R.J.] Tolman’. 13,7 x 21,7 cm. Op voorgedrukt briefpapier van ‘Mr. H. P. Schönfeld Wichers’. Eén blad. Recto en verso. Gesigneerd ‘Schönfeld Wichers’ en gedateerd ‘Groningen 26.10 ’83’. 18 regels tekst. Met originele envelop.
€ 175
* Interessante en belangwekkende brief over het in eigen beheer uitgegeven debuut, De Verhalen van Belcampo (1934). De schrijver meldt dat Tolman een ‘buitenkansje’ heeft, want het is ‘het eerste van mij uitgekomen boek en wel dat ik op eigen kosten heb laten drukken en binden in 500 exemplaren […] Zij kostten mij toen f 0,40 per stuk en ik verkocht ze voor f 2. Nu is het een litterair curiosum en worden er honderden voor betaald’. Belcampo verklapt dat de bandtekening ‘eigen ontwerp’ is.
Over het verhaal ‘Het plan van der Aa’, waar in Rijssen een rel over ontstond, omdat Belcampo de namen van bestaande personen had gebruikt: ‘Ik meende dat iedereen dat leuk zou vinden’. De doorhalingen in het verhaal voerde een vriend door, ‘die wegens een hartaanval moest liggen en daar de tijd en het geduld voor had’.
‘Dus summa summarum: wees er wijs mee. Het is hoogst zeldzaam. Ik heb het nog nooit in een antiquariaat of op een veiling aangetroffen’.

B 4. BELCAMPO De Verhalen van -. (Amsterdam, “De Arend”), [1934]. Halflinnen (bandontwerp van de auteur). 120 p. [Gedrukt in een oplage van 500 exemplaren]. 1e druk. Rug professioneel gerestaureerd. Met opgeplakt strookje van laatste tekstregel op p. 100. Ex libris A[rend] L[ubbertus] Scholtens op binnenzijde voorplat (Martinitoren, boeken).
€ 100
* In het verhaal ‘Het plan van der Aa’ springt de burgemeester van Rijssen tijdens de Paasviering in het vuur, wat voor omstanders het ‘sein tot de algemene waanzin’ is: er ontstaat een gruwelijke orgie. ‘Naakte, aaneengekoppelde paren werden door anderen op de brandstapel gejonast. Hallo! gilde de mevrouw met de wijzerplaat, dit is nou onze manier van coitus interruptus!’
In dit exemplaar zijn op acht plaatsen in ‘Het plan van der Aa’ eigennamen van bekende Rijssenaren met inkt onleesbaar gemaakt. De auteur besloot hiertoe op aandringen van zijn vader, notabel notaris te Rijssen: ‘denk jij dat ik hier met allemaal mensen ruzie wens te krijgen door jouw geschrijf. Dat kan zo niet!’ (De eerste Nederlandse tiftie (Amsterdam 1983), p. 51)

B 5. BELCAMPO. Als: Sch. ‘Mijn nachti (…)’. P. 237 in: Amsterdamsche Studenten-Almanak voor het jaar 1925. Zonder plaats, zonder uitgever, 1925. Verguld linnen. VIII, 320 p. Geïllustreerd. 1e druk. Almanak uit de bibliotheek van Belcampo, die dit exemplaar als dank kreeg voor zijn bijdrage in de literaire afdeling ‘Mengelwerk’, getuige een voorin ingeplakte pagina: ‘Present-exemplaar/ namens het Amsterd. Studentencorps/ aangeboden aan/ [handgeschreven:] Den Weledelgeboren Heer/ H.P. Schönfeld Wichers’. Daaronder gesigneerd door de praeses en de abactis.
In de ‘Adreslijst van het Amsterdamsch Studentencorps’ zette Belcampo potloodstreepjes naast de leden die uit Oost-Nederland (Deventer, Hengelo, Kampen, Zwolle, Zutphen) kwamen: zocht hij streekgenoten voor een reis richting Rijssen?
€ 80

GELDERLAND

1. ARNHEM Copie van die informatien, confessien ende sententien, van die twee verraders ende conspirateurs tegens de steden Arnhem ende Doesburgh, consequentelick tegens den Staat der Vereenighde Nederlanden ondernomen. (Verraad van Jan Muller en Hendrick in de Kelder, 1665). Arnhem, Jacob van Biesen, 1665. Blauw omslag. (14) p. Niet afgesneden. 1e druk. Op elke pagina is oudtijds geschreven ‘2e deel No. 29’. Aan de randen wat gekreukt.
€ 75
* Uitvoerig verslag van het verhoor van en de strafzaak tegen deze twee mannen, die van plan waren om de bisschop van Munster toegang over de rivier te verschaffen, zodat hij Arnhem en Doesburg kon belegeren.

2. ARNHEM Het Hof van Holland. Logement bij J.L. den Docter te Arnhem. Hötel de Hollande. Table d’hôte ten 2 en 4 Uuren. (Twee porseleinkaarten van Logement Het Hof van Holland, ca. 1850.) 68 x 103 en 59 x 97 mm. In goud en zwart met versiering en guilloches op witte kaart. Bij de tweede kaart heet het ‘Table d’hote à 2 heures’. Voorop iets stoffig, achterop de gebruikelijke plaksporen.
€ 25
* J.L. den Docter baatte het logement aan de Weverstraat uit van 1 september 1840 tot oktober 1857.

3. (ARNHEM). MONCHY, S.J.R. de, e.a. Arnhem. Zeven eeuwen stad. Officieel gedenkboek uitgegeven in opdracht van het Arnhemsch Genootschap van Oudheidkunde met medewerking van het Herdenkingscomité. Arnhem, Hijman, Stenfert Kroese en Van der Zande, 1933. 26 x 17 cm. Origineel verguld perkament. 238, p. met 3 uitklapkaarten. Geïllustreerd. 1e druk. Voorplat verkleurd, platten vrij krom.
€ 35
* Dit is een van de luxe-exemplaren, die werden gedrukt op geschept papier en in perkament gebonden, maar erg mooi is het niet. Het is op naam gedrukt van W.Th.C. Zimmerman, die in 1931 burgemeester van Rheden werd. Voorin een inscriptie in pen: ‘Eigendom van:/ W.Th.C. Zimmerman/ burgemeester van Rheden’.

4. (BEMMEL). BEKS, Maarten Bemmel. (Met een originele zeefdruk van Wim Zurné). (Arnhem), Stichting Beeldende Kunst Gelderland, (1989).Cahiersteek met stofomslag. 4 p. Gedrukt in een oplage van 120 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 20
* Angeren, Bemmel, Doornenburg, Haalderen, Ressen. Gelderland in proza, poëzie en prenten 32.

5. (CRIMINOLOGIE). HUNTING, H.C. (red.) Geheim register van ontslagen gevangenen. 1882-1886; 1887-1891; 1892-1896. Arnhem, eigen beheer, 2008. 3 delen. A4-formaat. Linnen. In totaal ca. 800 ongenummerde pagina’s. Met reproducties van 19e-eeuwse foto’s. 1e druk. Als nieuw.
€ 275
* Verbazende eigenbeheeruitgave geproduceerd in slechts 30 exemplaren, voorbeeldig gedrukt en gebonden. Bevat ca. 1700 portretfoto’s van gedetineerden met beschrijving van het uiterlijk, de reden van gevangenname, de ontslaggegevens en korte gedragsschets. Achterin deel 3 een naamregister.

6. GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK 1873 Geldersche Volks-Almanak voor het jaar 1873. Hoofdredactie J.C.W. Quack, predikant te Bemmel. Lid van het Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht. Negen en dertigste jaargang. Met twee plaatjes. Arnhem, Gouda Quint, [1872]. 16 x 11 cm. Origineel verguld linnen. Sneden verguld. Leeslint. (20), 196 p. Net exemplaar.
€ 20
* Met twee staalgravures, een van het kasteel te Nederhemert, en een van een middeleeuwse stadspoort, beide gesigneerd E.v.Z.

7. GROOT, Jan H. de ‘Bij een dubbel afscheid’. Spel van taferelen ter gelegenheid van het afscheid van Ir Th.S.G.J.M. van Schaik, president-directeur van de Algemene Kunstzijde Unie N.V., en Jhr J.M. van den Bosch, directeur van de Algemene Kunstzijde Unie N.V. (Typografie en illustraties van Hendrik Valk). (Arnhem, 1954). Folio. Linnen. (40) p. Gedrukt door Joh. Enschedé met de Romulus in groen en zwart in een oplage van 80 exemplaren.
€ 65
* Eén van de 50 ongenummerde exemplaren op Strathmore Text.

10. LEEUW, Louis de Viert allen mede het Vaderlandsch Historisch Volksfeest te houden 3, 4 & 5 September 1919 te Arnhem. (Grote affiche). Kleurenlithografie gedrukt door Drukkerij A. van der Weerd. 110 x 77 cm. Aan de randen wat scheurtjes en kreukjes. Handgeschreven mededelingen op achterkant. Gevouwen.
€ 160
* Een vendelzwaaier maakt expressieve bewegingen bij het geluid van een trommel. Grappige voorstelling door een Arnhemse kunstenaar (1875-1931).

12. (MERCKELBAGH, Jos) Ter herinnering aan 31 Aug – 1 Sept 1898 Oosterbeek. Rijk met de hand bewerkt (voor- en achterkant) handtekeningenalbum in leer met zilverversiering, in bijbehorend houten kastje met glasdeksel. 33 x 26 cm (album). 16 bladen. Met een blad kalligrafische versiering in goud, rood en zwart voor J. van Toulon van der Koog, burgemeester van Oosterbeek, namens de leden van de Algemeene Feestcommissie en de deelnemers aan de Feestmaaltijd, gevolgd door 14 bladen met in totaal 41 handtekeningen. Het kastje is van binnen bekleed met auberginekleurige moiré-zijde (iets gerafeld). Aan de randen is het wat beschadigd. Het boek is in zeer goede staat, behoudens een enkel klein schaafplekje.
€ 950
* De op 31 augustus 1898 achttien jaar geworden prinses Wilhelmina aanvaardde op die dag de regering van Nederland. De Renkumse heide bij Oosterbeek was het toneel van een grote parade van het Nederlandse leger ter ere van het nieuwe staatshoofd. Burgemeester Van Toulon van der Koog fungeerde bij de feestelijkheden als gastheer, en zijn beide dochtertjes boden de jeugdige koningin ruikertjes aan (aldus een krantenverslag). Als dank voor zijn glansrol werd Van Toulon van der Koog op 3 november door de Feestcommissie een boek aangeboden, dat uitvoerig beschreven is in het dagblad De Telegraaf van 4 november 1898. Dit is het album! Voorin een welsprekende, fraai gekalligrafeerde loftuiting ‘met een blijmoedigen lach’. De handtekeningen in het boek zijn van notabelen uit de omgeving van Oosterbeek. Inliggend de handgeschreven aantekeningen van de bij de aanbieding van het album gehouden feestrede en een bijbehorend briefje van de secretaris.

De Utrechtse kunstenaar (of ambachtsman) Jos. Merckelbagh (1857-1922) was in de periode 1890-1905 eigenhandig verantwoordelijk voor de bloei van het lederciseleren in Nederland! Behalve boekbanden vervaardigde hij ook bewerkt leer voor stoelen en andere meubels.

13. (NIJHOFF, Johan). POST, Evert Johan; BOOT, Johannes Cornelis, & KLEIJN, J.P. Redenvoering van Evert Johan Post, als mede dichtstuk van Johannes Cornelis Boot, predikanten te Arnhem. Tot nagedachtenis van Johan Nijhoff. Uitgesproken bij de wederopening van het natuur- en letterkundig geselschap te Arnhem op den 30 november 1801. Arnhem, (zonder uitgever), 1801. Contemporain bruin karton. (6), 32, (16) p. Niet afgesneden. 1e druk. Rugje en randen wat versleten.
€ 45
* In memoriams gewijd aan de apotheker Johan Nijhoff (1758-1801), die veel belangstelling had voor natuurkundige verschijnselen. Goed verzorgd drukwerk.

14. (TERWINDT, Robert). REIJNDERS, Karel Karel Reijnders, bij gelegenheid. (Met illustraties van Robert Terwindt. Samengesteld door Nop Maas en met een voorwoord door Johan Polak. Luxe-exemplaar met tekening). Arnhem, Stichting Ravenberg Pers, 1980. Halfkunstleer met hoeken en linnen platten. 112 p. Gedrukt in een oplage van 500 exemplaren. 1e druk.
€ 75
* Eén van de (10?) luxe-exemplaren, gebonden in halfkunstleer en voorzien van een ORIGINELE, GESIGNEERDE TEKENING van Robert Terwindt.
Bijgevoegd: exemplaar van de reguliere uitgave, met de bijbehorende bedankbrief in facsimile van het handschrift en een knipsel (recensie uit De Gelderlander).
De bundel bevat essays over Louis Couperus, Anton van Duinkerken, Pierre Kemp, H.H.J. Maas en Multatuli en ‘reisbrieven’ van Karel Reijnders.

15. (TONNET). SCHNITZLER, J.G. Het geval Tonnet. Een sociaal-psychiatrische studie. Tevens antwoord aan Dr. A. Querido. Arnhem, eigen beheer, 1940. Ingenaaid. 72 p. 1e druk. Goed exemplaar.
€ 25
* Verdediging van de getuige-deskundige, psychiater te Arnhem, in de zaak van een overspannen generaal die zich inzette voor een ‘kleine man’ die door overheidsmaatregelen al zijn bezit was kwijtgeraakt. In de periode 1934-1936 werden hierover verscheidene rechtszaken gevoerd.

16. (TOOROP, Jan). JANSSEN, Miek Jan Toorop’s Kruiswegstaties. St. Bernulphuskerk te Oosterbeek. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht van Toorop). Amsterdam, L.J. Veen, [1922]. Karton. 48 p. Geïllustreerd. 1e druk. Rug ontbreekt. Kneep gebroken. Roestvlekkig.
€ 150
* Opdracht van Toorop in zwarte inkt op de titelpagina: ‘aan Cor de Kruijff/ met groote sympathie in Chr./ van JTHToorop/ 1922’.

Zie voor Gelderland ook nr. Oranjehuis – 15 hieronder in de lijst, onder koning Willem III, als grootgrondbezitter op de Veluwe

UTRECHT

1. ADRESBOEK UTRECHT Het adresboek van Utrecht. Jaargang 1921. Utrecht, Electr. drukkerij De Industrie J. van Druten, 1921. Ingenaaid. 776 p. Advertenties op omslag en (kleine) in de tekst. Wat verbruind en gevlekt, maar zit nog goed in elkaar. Aan de binnenkant van het omslag wat reparaties. Uit het register achterin is een klein hoekje gescheurd (2 x 2 cm) ten koste van een paar letters.
€ 70
* Met namen van inwoners op alfabet, per straat en per beroep, met overzicht van verenigingen, instellingen en kerken, maar ook vervoermiddelen naar andere plaatsen, en tenslotte een uitgebreid register.

2. ANTI-MILITARISME  Ik heb u lief, o vlakke landen! (een nieuw vaderlandslied). Utrecht, Secretariaat Paco, ca. 1925. 22 x 14. Eén blad, aan beide kanten bedrukt. In rood en zwart, met notenbalken. Aan de randen rafelig.
€ 15
* Zeer zeldzame strooifolder met een anti-militaristisch lied, verspreid vanuit de kring rond Kees Boeke in Bilthoven.

3. (BOEKENWEEK 1960) Verzen uit Forum. (Utrecht, School voor de Grafische Vakken, 1960). Genaaid met koord. 24 p. 1e druk. Klein vlekje.
€ 65
* Gedichten van tien dichters, o.m. Hendrik de Vries, Slauerhoff, Marsman, Van Nijlen, Vestdijk, Du Perron en Van Hattum. Gedrukt in geringe oplage voor de gasten van burgemeester en wethouders van Utrecht bij het Boekenweekfeest.

4. BRONKHORST, Bert, en Fons LEYTEN (red.) Vaart en verlangen. Verzen uit de Vox Veritatis. Utrecht, Dekker & Van de Vegt NV, 1940. Ingenaaid. (6), 52 p. Oplage 500 exemplaren. Dit is één van 40 romeins genummerde exemplaren ‘op ivoor Thistlebloom in een omslag van geelgroen Mitsumata’. 1e druk. Overstekende randen iets beschadigd.
€ 30
* Bloemlezing van gedichten van Harrie van Nimwegen, Karel Meeuwesse en een aantal pseudonymi uit het tijdschrift van de Utrechtse studentenvereniging Veritas. De sombere inleiding is gedateerd ‘Herfstmaand 1940’. Typografische verzorging van Ko Verzuu, artistiek leider van de sociale werkplaats Ado. Gedrukt op gek papier met roze kriebeltjes.

5. DOMMISSE, Fré Het huis der Diaconessen te Utrecht. (Overdruk uit het geïllustreerd maandschrift Op de hoogte). Haarlem, Op de hoogte, [1931]. 38 x 27 cm. Cahiersteek. (12) p. Geïllustreerd. Enkele lichte gebruikssporen (vlekjes, ezelsoortjes). Scheurtje in eerste (blanco) pagina.
€ 30
* Overdruk in reusachtig formaat. Over de geschiedenis en de praktijk van dit ziekenhuis. Met inliggend een gedrukte brief van Fré Dommisse waarin zij vraagt om belangstelling voor haar lezing over de verhouding van de leek ten opzichte van de krankzinnigenverpleging.

6. HEYTZE, Ingmar Heden geen gedicht. (Met als frontispice een originele zwart-witfoto van de dichter aan het begin van zijn overigens mislukte carrière als profvoetballer). (Luxe-exemplaar). Woold – ’t Harkel, De Uitvreter, 2007. 29 x 22 cm. Verguld halfperkament in zwart papieren foedraal (Frans den Breejen). (20) p. Met de hand gezet uit de Walbaum en gedrukt op handgeschept Losin in een oplage van 85 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 220
* Eén van de [10] luxe-exemplaren in prachtband met een rug van fijn getekend kalfsperkament met gouden lijnen, perkamenten hoeken en een bloemvignet op het voorplat. De meest luxueuze Heytze die er bestaat!

7. (JAARBEURS). BRINKMAN, M., & J. de BIE LEUVELINK TJEENK De Jaarbeursgebouwen op het Vredenburg te Utrecht zoals deze zijn ontworpen door J. de Bie Leuveling Tjeenk, architect, en M. Brinkman, adviseerend architect. Utrecht, Vereeniging tot het houden van jaarbeurzen in Nederland, 1918. 27 X 20 cm. Ingenaaid. 16 p. Met 9 architecturale tekeningen, waaronder een uitklapillustratie (26 x 51 cm!), en twee begrotingsgrafieken. Gedrukt op geschept papier. 1e druk. Omslag wat roestig, rugje met wat slijtage.
€ 65
* Fraaie en delicate uitgave waarin de gevorderde plannen van beide gerenommeerde architecten voor jaarbeursgebouwen op het Vredenburg worden getoond, tevens uitnodiging tot intekenen op de aandelen.

9. JAARBEURS Die erste Niederländische Jahrmesse in Utrecht. 26 Februar – 10 März 1917. Utrecht, [Algemeen Secretariaat van de Jaarbeurs], 1917. 24 x 20 cm. Geniet. 28 p. Rijk geïllustreerd. Met prachtige kleurenreproductie van het door Lion Cachet ontworpen affiche (in paars, rood en oranje). Achterop een kaart van Nederland (met rode pijl naar Utrecht!). 1e druk. Goed exemplaar.
€ 40
* Bijzonder aantrekkelijke publicatie om Duitse bezoekers te werven voor de eerste Jaarbeurs. Fraaie advertenties. Niet in de NCC.

10. JAARBEURS Officieele catalogus van de Nederlandsche Jaarbeurs te Utrecht, 26 Febr.-10 Maart 1917. Utrecht, Uitgave van de Raad van beheer der Vereeniging tot het houden van jaarbeurzen in Nederland, 1917. 24 x 12 cm. Linnen. 192 p. Met twee uitklapplattegronden. 1e druk. Band wat dof, boekblok raakt wat los, exlibris (H.J. de Soeten, aardig ontwerp).
€ 40
* Uitvoerige catalogus met adressen en telefoonnummers van alle deelnemende bedrijven. Artikellijsten in verschillende talen.

11. JAARBEURS UTRECHT Holland’s Annual Industries Fair Utrecht. [Utrecht, Vereeniging tot het houden van jaarbeurzen in Nederland], 1919. 31 x 23 cm. Gedecoreerd linnen. 28 p. en 20 afbeeldingen op glanspapier, waarvan één uitslaand. De eerste helft van het boek in rood en zwart op geschept papier gedrukt. 1e druk. Voor- en achterin wat roest, nummertje op rug geschreven, exlibris van H.J. de Soeten.
€ 35
* Engelstalige uitgave: ‘This book was dedicated to Mr. Woodrow Wilson, President of the United States of America, on the occasion of his visit to Europe’. Met foto’s van de industriebeurs, van de toonkamers en van de geplande gebouwen van de Jaarbeurs, ontworpen door M. Brinkman en J. de Bie Leuveling Tjeenk. Fraaie luxueuze uitgave.

12. OPZOOMER, C.W. Wetenschap en wijsbegeerte. Amsterdam, J.H. Gebhard & Co., 1857. Halflinnen met opgeplakt origineel omslag. (8), 280 p. 1e druk. Band wat versleten.
€ 25
* Schaars werk van de filosoof Cornelis Opzoomer (1821-1892), hoogleraar wijsbegeerte in Utrecht van 1856-1890.

13. OVIDIUS NASO, P. Almanak, Klaag-liederen, droefheid in Pontus, en troost-digt aan Livia. Vertaalt door Abraham Valentyn. (Al de werken deel III). Leiden, Daniel van Gaasbeek,1678. 14 x 8 cm. Gemarmerd kalfsleer. (8), 391, (45) p. Met namenregister. 1e druk. Band aan de randen wat versleten. Schutbladen ontbreken. Hier en daar wat verbruind, maar een bruikbaar, net exemplaar.
€ 65
* Vertaling in Nederlands proza uit de Latijnse poëzie van Ovidius: Fasti, Tristia, de Epistulae ex Ponto en de (ten onrechte aan Ovidius toegeschreven) Consolatio ad Liviam. Op de binnenkant van het voorplat staan enkele handgeschreven aantekeningen over vroegere eigenaars: Gosuin van Nouhuijs (wellicht de predikant van die naam, 1705-1789) en Gerard ter Pelkwijk, burgemeester van Utrecht van 1934-1948; zijn moeder heette Anna van Nouhuijs.

14. PSYCHIATRISCHE KLINIEK De psychiatrisch-neurologische kliniek der Rijks-Universiteit te Utrecht. Utrecht, eigen beheer, [1913]. Oblong 20 x 25 cm. Linnen met vergulde titel. (24) p. Met plattegronden van de nieuwe kliniek en 17 fotografische afbeeldingen, gedrukt in bruin. Tekst in rood. 1e druk. Vage vlekjes op voorkant, verder mooi.
€ 65
* De kliniek werd gesticht door prof. Karl Heilbronner (1869-1914) en geopend in 1913 in een groot gebouw aan de Nicolaas Beetsstraat in Utrecht. Tegenwoordig zijn er woningen in het oude gebouw. Met dit fotoboek werd de kliniek voorgesteld. Niet in de NCC (alleen een fotografische reproductie).

15. (RIETVELD, Gerrit). MULDER, Bertus, ROOK, Gerrit Jan de, & BLOTKAMP, Carel Rietveld Schröder Huis 1925-1975. Utrecht-Antwerpen, Bruna, 1975. A4. Original wrappers. 64 p. Illustrated. 1st edition. With tipped-in exhibition ticket and inscription ’31/3/75′. Fine copy.
€ 20
* Beautiful and very informative book about the famous house that was fully built according De Stijl principles. Bertus Mulder was the restoration architect.

17. UTRECHT Publicatie. (Tegen het bouwen van woningen voor arme en onvermogende lieden van buiten de stad). Utrecht, Jacob van Poolsum, 1730. 44 x 32 cm. Eenzijdig bedrukt. Met de naam van J. van Baerle. Gevouwen, wat verbrokkeld en ingescheurd op de vouwen. Wat verbruind. Nummertje ‘6’ in de rechterbovenhoek.
€ 30
* Wie woonruimte voor arme, onvermogende en ongekwalificeerde mensen van buiten Utrecht bouwt, wordt gestraft met een boete van 150 gulden. Mooi groot plakkaat met het wapen van Utrecht in houtgravure, maar de conditie is matig.

18. UTRECHT. (NIMWEGEN, Arjaan van, als:) JONGERIUS, Margreet De holle stad. Utrecht, Uitgeverij Váva, 1978. 15,5 x 7,6 cm. Leporello in omslag geplakt. 24 bladen, samen 15,5 x 182,4 cm. 1e druk. In uitstekende staat.
€ 15
* Grote, langwerpige tekening van Utrecht door Arjaan van Nimwegen onder zijn schuilnaam Margreet Jongerius. Gedrukt in 600 exemplaren.

19. UTRECHTSCHE KUNSTKRING Drie uitnodigingen voor de Utrechtsche Kunstkring. [Utrecht], Utrechtsche Kunstkring, 1889-1890. Elk ca. 22 x 14 cm. Eenzijdig bedrukt met drie verschillende prenten gesigneerd “VR” = Anthon van Rappard: ‘Aan ’t Zwartewater’, ‘De Keizersgracht’ en ‘Ganssteeg’. 1e druk. Wat verbruind en aan de randen niet helemaal gaaf, achterop kleine lijmsporen.
€ 120
* Zeer schaarse overblijfsels van de Utrechtsche Kunstkring, die bestond van 1883-1891. Met schetsen van Utrechtse straten door Van Rappard (1858-1892, die bevriend was geweest met Vincent van Gogh), gelithografeerd door Nikerk en gedrukt door F.B. van Ditmar. Niet gevonden in Nederlandse bibliotheken of archieven, behalve de ‘Januari 1890’ gedateerde uitnodiging, die in het Van Gogh Museum aanwezig is. Beide andere uitnodigingen zijn niet van een jaar voorzien, maar ze dateren uit 1889.

20. WILLEMSE, G.J. Berijmde gedachten. [Utrecht], eigen beheer, 1939. Ingenaaid. (80) p. Gedrukt op getint papier, elke pagina met een rood kader. Met gedrukt presentatiekaartje. 1e druk. Aan de randen wat stoffig.
€ 35
* Met handgeschreven opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘Aan mijn vriend Brouwer./ (handtekening)/ 26/9’39’. G.J. Willemse (geboren in 1871) was een van de drie drukkers van de Utrechtse Typografen Associatie, die in 1944 wegens het verspreiden van illegaal drukwerk (te weten De stilte der zee van Vercors) door de nazi’s geëxecuteerd werden.

MENU’S Zie de nummers 6, 7 en 15 op deze pagina onder Menu’s voor Utrechtse connecties

NOORD-HOLLAND

1. FABRÈS, Oscar 3 ansichtkaarten voor Grand Hotel Gooiland, Hilversum (1939). Met afbeeldingen van humoristische tekeningen in kleuren. Keerzijde als briefkaart. 10 x 15 cm.
€ 35
* Een kaart met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Oscar Fabrès op de keerzijde, gedateerd ‘8.VI.39’. Een andere kaart met inktvlekje.

2. Gerrit KOUWENAAR e.v.a. Noord-Holland in proza, poëzie en prenten. (Velsen-Zuid), Stichting Culturele Raad Noord-Holland, (1990-1993). 72 delen. Ingenaaid met omslagen. Illustraties in zeefdruk. Gedrukt door de Veerpers (= Rob Cox) in een oplage van 100 genummerde (+ 25 h.c.) exemplaren. Buitengewoon fraaie productie: van de vergelijkbare projecten van andere provincies is dit, Noord-Holland, ongetwijfeld de mooiste, niet alleen vanwege de druk, maar ook vanwege de keuze van auteurs en kunstenaars. Deze set is ongenummerd. Lichte rookgeur.
€ 700
* Ieder deel is gewijd aan een gemeente in Noord-Holland. Voor ieder deel werd een auteur en een kunstenaar uitgenodigd om, speciaal voor dit project, een tekst resp. prent te maken.
0. Noord-Holland: Peter Bes (prent) & Gerrit Kouwenaar (tekst); 1. Haarlem: Mathilde Cuijpers & Louis Ferron; 2. Anna Paulowna: Erna van Mondfrans & Jos Steegstra; 3. Schermer: Sam Middleton & Guus Kuijer; 4. Haarlemmerliede: Frank Lodeizen & Hans Plomp; 5. Muiden: Jan de Beus & Wim Zaal; 6. Drechterland: Cees Baas & Sjaak Commandeur; 7. Heemstede: Willem Snitker & F.L. Bastet; 8. Zaanstad: Peter Louman & Nicolaas Matsier; 9. Velsen: Jon Marten & Hans van der Heijden; 10. Bloemendaal: Erik Prins & Michel van der Plas; 11. Uitgeest: Jan Deckwitz & Elly de Waard; 12. Venhuizen: Maarten Dekker & Marga Minco; 13. Castricum: Eric Levert & Sjoerd Kuyper; 14. Naarden: Nikki van Es & Willem Jan Otten; 15. Beemster: Wijndel Jongens & Theun de Vries; 16. Purmerend: David Groot & Gerrit Krol; 17. Laren: Hein Stork & Ferdinand Langen; 18. Noorder-Koggenland: Peter van Straaten & Robert Anker; 19. Opmeer: Jan Sierhuis & Jan Pannekeet; 20. Schoorl: Pim Weeda & Neeltje Maria Min; 21. Amsterdam: Jeroen Henneman & K. Schippers; 22. Niedorp: Dirk Breed & Guus Luijters; 23. Wieringermeer: Jos Kruit & Remco Ekkers; 24. Stede Broec: Jan Baas & Bram Rebers; 25. Schagen: Kerre de Graaf & Anton Haakman; 26. Zandvoort: Ed Dukkers & Ed Leeflang; 27. Bussum: Bep Toscani & Rudolf Geel; 28. Den Helder: R.W. van de Wint & Hermine de Graaf; 29. Medemblik: Ton van Kesteren & Rien Bonte; 30. Wieringen: Piet Lont & Jan Bremer; 31. Landsmeer: Anton Heyboer & Ernst van Altena; 32. Weesp: Anke Overduin & Mies Bouhuys; 33. Wormerland: Joke Konijn & Maria de Groot; 34. Haarlemmermeer: Bob Nieuwenhuysen & Willem van Toorn; 35. Enkhuizen: Ko Markusse & Pieter Schermer; 36. Hoorn: Jan Menses & Jacob Groot; 37. Graft – De Rijp: Joyce Ennik & Herman Meddens; 38. ‘s-Graveland: Herma Steur & G. Brands; 39. Edam – Volendam: Aart Roos & Enno Endt; 40. Heiloo: Rob Scholte & Jan van der Vegt; 41. Zeevang: Rie de Boer & Paul Beers; 42. Huizen: Astrid Engels & Cherry Duyns; 43. Hilversum; Marian Pug & Kees van Kooten; 44. Wester-Koggenland: Jan Hollenberg & J.Th. Balk; 45. Waterland: Marjolijn Juray & Ben Borgart; 46. Alkmaar: Jos van Amsterdam & Arie van den Berg; 47. Aalsmeer: Karin Borgman & Rein Bloem; 48. Andijk: Rob Ligtvoet & Ewald Vanvugt; 49. Amstelveen: Rob van der Vijgh & René Stoute; 50. Heerhugowaard: Jan van der Woud & Henk Spaan; 51. Ouder-Amstel: Jaap Ploos van Amstel & Leins Janema; 52. Heemskerk: Kees Heesterbeek & Kester Freriks; 53. Harenkarspel: Ed Dekker & A.L. Sötemann; 54. Beverwijk: Piet de Ridder & Hans Tentije; 55. Bennebroek: John Klinkenberg & Peter van Zonneveld; 56. Obdam: Henk Meijer & J. Bernlef; 57. Zijpe: Friso ten Holt & Maarten Mourik; 58. Texel: Arthur Kempenaar & Theun de Winter; 59. Langedijk: Nic Jonk & Willem Johan van der Molen; 60. Limmen: Greetje Roelofszen & Michael Tophoff; 61. Blaricum: Guillaume le Roy & Albert Alberts; 62. Akersloot: Jeroen de Carpentier & Eduard Visser; 63. Wognum: Frans Hage & Dirk van Weelden; 64. Nederhorst den Berg: Onno de Jong & Harrie Geelen; 65. Egmond: Hélène Min & Olof Baltus; 66. Diemen: Holda Kernell & Hans van Weely; 67. Bergen: Doris Groeneveld & Adriaan van Dis; 68. Oostzaan: Co Vleeshouwer & Ankie Peypers; 69. Wervershoof: Wout Berger & René Appel; 70. Uithoorn: Lenny Schröder & Atte Jongstra.

3. HARMSEN VAN DER BEEK, E.M. ten Koffers vol goede vooruitzichten! (Hotel Hamdorff en Hotel Gooiland te Hilversum). Hilversum, Offset De Jonge (drukkerij), ca. 1938. 18 x 9 cm. Folder (6 p.). Met tekeningen in kleuren van Eelco ten Harmsen van der Beek. Vaag vlekje voorop, verder keurig.
€ 25
* Mooie reclamefolder voor de hotels Hamdorff en Gooiland in Hilversum, die beide afgebeeld zijn.

4. (ZAAN). ADRESBOEK ZAANSTREEK Adresboek van de Zaanstreek. Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie EN Westzaan. Koog aan de Zaan, P. Out & E.N. Smit Ez., 1892. Origineel halflinnen. 140 p. Met veel advertenties, deels op andere kleuren papier, en met illustraties. 4e vermeerderde druk. Met stempeltjes van aartsverzamelaar D.J. Spaans in Purmerend, en enkele onderstrepingen in roze kleurpotlood zoals hij die placht te maken. Op het omslag een plakzegel en enkele notities in balpen. Wat vlekjes en slijtage.
€ 95
* Het blijft leuk, een adresboek met namen van alle inwoners, met talloze advertenties in nog groter aantal verschillende lettertypen. Op p. 26 b.v. Izak de Haan, de vader van Jacob Israël de Haan (‘Ik ben een jongen te Zaandam geweest‘) en Carry van Bruggen (‘Het huisje aan de sloot‘): I. de Haan, Dampad J 187.

5. ADRESBOEK Adresboek van Beverwijk 1947. Beverwijk, VVV Midden-Kennemerland, 1947. 24 x 12 cm. Halflinnen. 188 p. 1e druk. Voorkneep los. Enkele vlekjes op de band.
€ 35
* Leuke advertentie voorop met kleuter en pop. Geen adresboek voor Beverwijk in de NCC.


AMSTERDAM

5. A.M.V.J. Winter-Avonden. Amsterdam, Amsterdamsche Maatschappij voor Jongemannen, (ca. 1930). Leporello-omslag van 12 p. oranje papier, met ingeniet boekje van 16 p. Met 6 illustraties op het omslag. Tekst gelardeerd met geïllustreerde advertenties. Mooi exemplaar.
€ 25
* De Amsterdamsche Maatschappij voor Jongemannen was ervoor om de jeugd zinvolle bezigheden te geven: talenstudie, bijbelstudie, populaire lezingen en diverse sporten. Dat gebeurde in het A.M.V.J.-gebouw aan het Leidsebosje, nu Hotel NH Amsterdam Centre. Fraaie folder uit de eerste bloei van het AMVJ, toen deze jongerenvereniging nog geen Algemene Maatschappij voor Jongeren heette.

6. ADRESBOEK AMSTERDAM (1960) Beroepenlijst voor de plaatselijke telefoondienst. Amsterdam (met Diemen, Duivendrecht en Schiphol). Het netnummer van Amsterdam is 020. [Amsterdam], Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, september 1960. Karton. 976 p. Wat slijtage aan de rug, maar een zeer goed en gaaf exemplaar.
€ 95
* Niet in de NCC: in Amsterdam (UvA) berusten alleen de jaren 1964 en 1966.

7. AMSTERDAAD Na Sit In en Love In nu een enorme LIVE IN in Amsterdam. (Provo poster) Bright pink poster, recto only, 42 x 30 cm. Amsterdam, Amsterdaad ’75, [1967]. Call to sign the 8-year plan for a livable Amsterdam. Partly a bit discolored, two thumbtacks, some edge cracks.
€ 65
* ‘Met de tong uit de mond en de lekkende balpen krampachtig in het knuistje zetten we onze naam IK onder dat 8-jarenplan dat een leefbaar Amsterdam moet maken als het straks 700 jaar bestaat. We handtekenen Amsterdam doodgewoon bóven Londen op de urbane Hitparade!’ (Dutch for: ‘With the tongue out of the mouth and the leaky ballpoint pen spasmodically, we put our name I under that 8-year plan that should make a liveable Amsterdam if it will exist for 700 years. We sign Amsterdam just above London on the Urban Hit Parade! ‘ Overbearing writing style, beautiful hippie design.

8. AMSTERDAM (Aanplakbiljet). Mijne Heeren van den Gerechte hebben op voorstel van Heeren Collonellen der Edele Manhafte Burgerij goedgevonden de Provoosten van de Burgerij te authoriseeren om op de gewoone Qualificatien van Heeren Collonellen de Onwillige Contribuanten bij Executien tot betaaling te constringeeren (…). Amsterdam, Pieter Hendrik Dronsberg, 1789. 42 x 33 cm. Eenzijdig bedrukt. Met de naam van secretatis W. de Dieu. Onregelmatig vel papier (zie afbeelding). Gevouwen, wat gekreukt en aan één kant stoffig. Nummertje ‘290.’ in de rechterbovenhoek.
€ 80
* Amsterdammers die geen belasting willen betalen, kunnen door de burgerwacht daartoe gedwongen worden, waarbij de politie mag ingrijpen, daar komt dit plakkaat in het kort op neer. Met de namen van hoofdofficier Willem Cornelis Backer, Pieter Cornelis Hasselaer (Heer van beide de Eemnessen), Frederick Alewijn (burgemeester), en schepenen Jan Hodshon en Cornelis van der Oudermeulen Jr. Fraai groot biljet met wapen van de stad Amsterdam en grote initiaal M.

9. AMSTERDAM – NOORD Rapport van de commissie voor het ontwerpen van een plan tot uitbreiding van de bebouwde kom der gemeente Amsterdam benoorden het IJ. Den Haag, Van Langenhuijsen, 1903. 32 x 23 cm. Origineel halflinnen met gedrukte titel. 96 p. Met drie grote uitslaande kaarten, deels in kleuren gedrukt. 1e druk. Band iets verbruind, maar in goede staat.
Verkocht
* Zeer gedetailleerd plan, een belangrijk boek voor de geschiedenis van Amsterdam-Noord.

10. BELCAMPO ‘De driesprong’. P. 307-315 in: Amsterdamsche Studenten-Almanak voor het jaar 1928. Zonder plaats, zonder uitgever, 1928. Verguld linnen. VIII, 488 p. Geïllustreerd. 1e druk.
€ 200
* Uit de bibliotheek van Belcampo, die dit exemplaar als dank kreeg voor zijn bijdrage in de literaire afdeling ‘Mengelwerk’, getuige een voorin ingeplakte pagina: ‘Present-exemplaar/ namens het Amsterd. Studentencorps/ aangeboden aan/ [handgeschreven:] Den Weled. Geb. Heer/ H.P. Schönfeld Wichers’. Daaronder gesigneerd door de praeses en de abactis.
In zijn verhaal, dat de afdeling ‘Mengelwerk’ opent, bracht Belcampo acht tekstuele correcties aan. Zo wijzigde hij ‘en vulden zijn leden zich weer met pijn’ in ‘en vulden zijn leden zich met weeë pijn’ en corrigeerde hij ‘te vroeg’ naar ‘voortijdig’. Deze correcties zijn maar ten dele gebruikt voor de opname van ‘De Driesprong’ in De Verhalen van Belcampo (1934).

11. BELCAMPO ‘XIV’. P. 424-438 in: Amsterdamsche Studenten-Almanak voor het jaar 1930. Zonder plaats, zonder uitgever, 1930. Verguld linnen. VIII, 586 p. Geïllustreerd. 1e druk.
€ 200
* Uit de bibliotheek van Belcampo, die dit exemplaar als dank kreeg voor zijn bijdrage in de literaire afdeling ‘Mengelwerk’, getuige een voorin ingeplakte pagina: ‘Present-exemplaar/ namens het/ Amsterdamsch Studenten-Corps/ aangeboden aan/ [handgeschreven:] den Weledelgeboren Heer/ H. Schönfeld Wichers’.
In zijn verhaal bracht Belcampo vijf tekstuele correcties aan. Deze correcties zijn alle gebruikt voor de opname van dit verhaal, onder de titel ‘Liefde’s Zegepraal II’, in De Verhalen van Belcampo (1934). Niet vermeld in de bibliografie van Wim G.J. van Dijk in De eerste Nederlandse tiftie (Amsterdam 1983).

13. BROODPRIJS VOOR DE BAKKER Zetting van het brood, Maandag den 7 December 1818 (&) Maandag den 4 Januray (sic) 1819. (Raambiljetten). Amsterdam, Franck van Eck en Willem van Leeuwen (Stad Amsterdam), 1818-9. 16 x 21 cm. Twee bladen, eenzijdig bedrukt. Licht stoffig en iets gevlekt.
€ 70
* Broodprijzen, van gemeentewege vastgesteld. Een wittebrood van twee stuivers moest 14 lood wegen, een ongebuild ‘Tarwenbrood’ van één pond kostte 2 stuivers en 10 penningen. Ook met curieuze benamingen voor broodsoorten: Masteluin, Achterling en Bollebroodje. Overheidsbekendmakingen als deze werden niet bewaard en zijn nu zeer zeldzaam.

14. CAMPERT, Remco Amsterdamse dagen. [Amsterdam], Cornamona Pers, 1984. Cahiersteek in omslag. In foedraal (door Geert van Daal, waarvoor door hemzelf vervaardigd handgemarmerd papier werd gebruikt). Met de hand gezet uit de romein van Bembo en de cursief van Alfred Fairbank en gedrukt door de Zondagsdrukkers [= Reinold Kuipers e.a.] op Hahnemühle-Ingres in een oplage van 70 genummerde exemplaren. 20 p. 1e druk.
€ 180
* Een van de 50 Romeins genummerde exemplaren voor de intekenaren. Met prospectus.

15. CAMPERT, Remco Amsterdamse dagen. (Een van 10 speciale exemplaren). [Amsterdam], Cornamona Pers, 1984. Cahiersteek in omslag. Met de hand gezet uit de romein van Bembo en de cursief van Alfred Fairbank en gedrukt door de Zondagsdrukkers [= Reinold Kuipers e.a.] op Hahnemühle-Ingres in een oplage van 70 genummerde exemplaren. 20 p. 1e druk.
€ 120
* Eén van de 10 ongenummerde exemplaren, ‘bestemd voor magen en vrienden van de Zondagsdrukkers’.

16. COHEN, Fré, Bob BUYS, George Van RAEMDONCK, Albert FUNKE KÜPPER e.a. Collectie prijscouranten van de A.J.C. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1929-1936. Verschillende formaten en stijlen. Geïllustreerd. 1e druk. Lichte gebruikssporen.
1. Winter Prijskourant 1929/1930. Geniet, omslagtekening Fré Cohen. 32 p. Met illustraties van Fré Cohen, George van Raemdonck, Funke Küpper e.a. (deels naar lino’s). Boeken en pamfletten in alle soorten en maten, maar ook verbandtrommels en signaalfluitjes.
2. Winter-Prijskourant 1931-1932. Geniet. 36 p. Geïllustreerd met foto’s. Vooral boeken, véél boeken, maar ook tenten en tandenborstels.
3. Zomer Prijskourant 1932. Geniet. 8 p. Geïllustreerd met foto’s. Vooral kampeerartikelen. Beetje gescheurd.
4. AJC Prijscourant 1932-1933. Geniet, omslag fotocollage van Fré Cohen. 36 p. Fraaie foto’s. Kleine tekeningen van Ger Sligte. Opvallende typografie.
5. AJC Prijscourant 1936 voor kampeeruitrusting. Origineel omslag (naar een aquarel van Bob Buys). 16 p. Met 15 tekeningen van Bob Buys. Kreukje rechtsboven. Mooi winkelinterieur van de winkel van de AJC (De Brug, Reguliersgracht 78, Amsterdam) met kleurige publicaties en kampeerartikelen op de voorkant.
€ 250
* Deze mooie seizoensgebonden reclamebladen zijn alle uiterst zeldzaam.

17. (CRAMER, Rie). BELASCO, David De terugkeer van Peter Grimm. Regie Betsy Ranucci-Beckman. Amsterdam, Stadsschouwburg, [1924]. Geniet. (20) p. (met advertenties o.a. geïllustreerd door Joan Collette). Keurig exemplaar.
€ 20
* Mooi verzorgd toneelprogramma met aan beide kanten omslagtekening van Rie Cramer.

18. (CRIMINOLOGIE). HEEMSKERK, Matthias Originele ‘Handteekening van Matthias Heemskerk’, geknipt uit een brief of acte, en geplakt op een handgeschreven verklaring (ca. 1860). Verklaring meet 19 x 12 cm. Tweezijdig beschreven, 43 regels. In goede staat.
€ 45
* ‘Deze ongelukkige misdadiger was gesproten uit een der meest aristocratische familiën van Amsterdam en verkeerde in de hoogste kringen dier stad. Een zijner neven was lid van de Staten-Generaal.’ Maar ‘Onbeteugelde speelzucht die zich lucht gaf in uitzinnige speculatiën’ deed hem zijn vermogen verliezen en ‘valsche schaamte stootte hem in de afgrond’. Hij stal uit de kas, beleende de ontvang-cedellen en verkwanselde het vermogen van een aan hem toevertrouwd kind. In 1855 werd hij gearresteerd. ‘Na eenige jaren in de gevangenis … vertrok hij naar Antwerpen waar men hem een plaats op een kantoor bezorgde.’ Misdaad uit het verleden, boeiend! Kennelijk van een 19e-eeuwse handtekeningenverzamelaar.

19. DAAN, Theo [= A. Stehouwer Czn. Med. Stud.] Studenten-liedjes. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1913. Ingenaaid. XII, 96, 12 p. 1e druk. Omslag wat gevlekt. Krabbeltje op titelpagina.
€ 25
* Een deel van deze cabareteske verzen is eerder gepubliceerd in het Amsterdamsch Studentenweekblad Propria Cures. Met inleiding van de auteur. Omslag en vignetjes van Z.v.E. (W. Zeylmans van Emmichoven?). Achterin een volledige titelopgave van al de werken gepubliceerd bij W.L. & J. Brusse, gedateerd februari 1913.

20. (EEDEN, Frederik van) Feestwijzer voor de viering van het 250-jarig bestaan der instelling van hooger onderwijs te Amsterdam 19-24 Juni 1882. Amsterdam, Erven H. van Munster & Zoon, 1882. Cahiersteek. 24 p. 1e druk. Aan de randen wat versleten.
€ 35
* Fraaie omslaglithografie met rode steunkleur. Programma en opsomming van deelnemers en hoge pieten. Op p. 6 wordt Frederik van Eeden genoemd als praeses van het Studenten Gymnastiek en Scherm-gezelschap ‘Thor’.

21. HIPPIE TOURISM Oranje head gids Amsterdam. Dope tips drogen. (Amsterdam, Head Shop, 1971). 15 x 10 cm. Original wrappers in black and orange on white. 64 p. Illustrated and with 10 little maps. Uncut. Very good condition.
€ 65
* Alternative travel guide in English, Dutch and German for hippie life in Amsterdam with help for drug problems, but also the May 1971 rates for various types of hashish and marihuana.

22. (HOBIJN, Erik) Waterloopijn [sic]. (Amsterdam, SKG, 1981). 14 x 8 cm. Kunstenaarsuitgave bestaande uit een zakje zand en gras met afbeelding van de Mozes en Aäronkerk en de voor de aanleg van de Amsterdamse metro bouwrijp gemaakte omgeving. Gestempelde datum 31 jan. 1981. In een envelop geadresseerd aan de journalist Henk Hofland.
€ 40
* SKG betekent Stads Kunst Guerilla.

23. (HOLLANDSCHE STOOMBOOTMAATSCHAPPIJ). OPLAND Kunst… wat is dat…??? / Geef de kunst een huis. (Affiche). Amsterdam, Federatie van Kunstenaarsverenigingen, 1974. 45 x 43 cm. Tweezijdig bedrukte affiche, gedateerd ‘Amsterdam September 1974’. In vieren gevouwen. Geheel getekend door politiek tekenaar Opland (= Rob Wout).
€ 35
* Open brief aan de ‘Zeer Geachte Leden van de Raad/ Zeer geachte Burgemeester en Wethouders’ met het verzoek de Federatie te willen huisvesten in het voormalige pand van de Hollandse Stoombootmaatschappij aan de Oostelijke Handelskade (vlakbij de PTA!). Aan de andere kant een afbeelding van het bekende gebouw met de drie torens (dat helaas in 1975 zou worden gesloopt), met de tekst ‘Geef de kunst een huis/ Na 700 jaar/ Amsterdam, beschermer/ van kunsten en wetenschappen’).

24. INDUSTRIESCHOOL Programma bij het uitreiken van Medailles en Getuigschriften en het Ontslag aan leerlingen, die hun cursus hebben voleindigd aan de Industrieschool van de Maatschappij voor den Werkenden Stand op Donderdag 3 April 1879 in het lokaal De Vereeniging, Warmoesstraat (…). Amsterdam, Westerman, 1879). 8 p. 1e druk. Zeer gaaf.
€ 16
* Met teksten die bij de feestelijke gelegenheid gezongen werden, o.a. van Heije, Van der Hoop en Tollens. Inliggend een gedrukte consumptiebon: ‘Goed voor een glas bier’!

25. JANSZEN, Lou De geschiedenis van Amsterdam. Uitgegeven ter gelegenheid van het Centraal Vriendschapsfeest op 20-21-22 April 1946 te Amsterdam. Amsterdam, AJC-JVO, 1946. Oblong 12 x 18 cm. Geniet. 16 p. Geïllustreerd. 1e druk. Netjes.
€ 15
* Boekje voor de jeugd, met opgaven achterin, en oproep om de mouwen op te stropen en voor wederopbouw te zorgen.

26. KRASNAPOLSKY PLACEMAT Placemat van A.W. Krasnapolsky, Nieuw Poolsche Koffyhuis, Warmoesstraat J. 64, Amsterdam. Amsterdam, [Stoomsteendrukkerij] Amand Lith, circa 1870? Zeer dun vloeipapier, eenzijdig bedrukt met een sierrand waarin in drie hoeken een bloem en in de rechter onderhoek naam en adres van het koffiehuis. 37 x 49 cm. Zonder vlekken of afdrukken van servies. Gevouwen. Met kreukjes en scheurtjes aan de randen. De afbeelding toont één hoek van de placemat.
€ 75
* Ongebruikte placemat. A.W. Krasnapolsky nam in 1866 (Delpher) het Nieuw Poolsche Koffyhuis over. Na 1870 werd de oude benaming niet of nauwelijks meer gebruikt, evenmin als het adres Warmoesstraat J 64. Bijgevoegd: een menu gedateerd ‘Zaterdag 12 December 1885’. Inclusief wijnkaart en mooie lithografie 78 x 129 mm, wat beschadigd.

27. MAAGDENHUIS-BEZETTING 1969 Collectie originele tijdschriften, pamfletten en krantenknipsels. 1. Zwartboek Maagdenhuis. A4. Felrood omslag. 72 p. gestencild. 1969. ‘Geheim’, met bon van de ASVA.
2. Amsterdammers luister niet naar de met het kapitaal kollaborerende Hilversumse radio, maar naar de vrije maagd. 50 x 35 cm. Poster in rood gedrukt. 1969.
3. Bericht uit het Maagdenhuis. 35 x 25 cm. Poster in rood gedrukt. 16-21 mei 1969.
4. Collectie van 12 in het heetst van de strijd gestencilde pamfletten, eenzijdig of tweezijdig bedrukt. 1969. Sommige vuil en met decoratieve (koffie)vlekken.
5. Het boek betreffende het activisme aan de Universiteit van Amsterdam, mei 1969. Uitgave van het Bureau Voorlichting van de UvA. In magazine-vorm, 24 p.
6. Folia Civitatis, 4 nummers: 8 maart, 17 mei (extra nummer), 24 mei, 31 mei 1969
7. Ha die mASVA. Extra-uitgave Propria Cures nr. 30 A, 30 mei 1969
8. Nederlandse Studenten Raad. Pamflet in krantvorm. Ca. 10 mei 1969.
9. Het Pariool. Rotste krant in Amsterdam, juni 1969
10. Poorter. 14-daags onafhankelijk nieuwsblad voor de fakulteiten, 1e jg. nr. 3, 21 mei 1969
11. 30 grotere en kleine krantenknipsels met betrekking tot het Amsterdamse studentenprotest van mei-juni 1969, alle gedateerd. Vnl. Algemeen Handelsblad, Vrij Nederland en de Volkskrant.
Alles in goede staat.
€ 200
* Zeer informatief dossier van originele stukken, zowel van de kant van de autoriteiten als die van de studenten. Op de pamfletten onder meer twee Bezettingsliederen, een lijst van benodigdheden voor de bezetters (zoals zwachtels, jodium, toiletpapier, drop, eieren, shag, broodbeleg en lucifers), verschillende oproepen tot solidariteit en berichten van de stand van zaken. Buitengewoon interessant!

28. (MIDDERNACHTZENDING). MUNSTER, J.N. van De ongehuwde moeder en haar kind. Amsterdam, Middernachtzending, [1932]. Geniet. 32 p. Met 4 illustraties van ROB, Arnhem. 2e herziene druk. Met twee planknummers en een mooi exlibris van de Bibliotheek van het Comité voor Inwendige Zending.
€ 25
* De van oorsprong protestantse middernachtzending streed sinds 1890 in de harde Amsterdamse praktijk tegen prostitutie en onnadenkende kindermakerij buiten het huwelijk. == About unmarried mothers and her children, a pamphlet of the Midnight Mission movement in Amsterdam.

29. REMBRANDT THEATER Le Miracle des Loups (Het Wonder der Wolven). [Amsterdam], Rembrandt Theater, [1925]. Geniet. Omslagontwerp Jac. Groot. 12 p. Met foto’s. 1e druk. Gaaf.
€ 60
* Bevat het verhaal van de film van Raymond Bernard uit 1924, geen programma. Prachtig omslag met afbeelding in kleuren van het bekende art-nouveau-theater aan het Amsterdamse Rembrandtplein (in 1943 afgebrand) met een luxe-auto.

30. REVIS, M. Paviljoen van glas. Een Amsterdamse cavalcade. (Gesigneerd met opdracht van de schrijver). Amsterdam, Holdert & Co., 1947. Linnen. 216 p. 1e druk. Band deels verbleekt.
€ 45
* Opdracht van de auteur in blauwe inkt op het voorste schutblad: ‘Voor de Barones, in wier Bongerd -/ die toen nog de Hare niet was, althans niet/ wettelijk – een groot deel van het manuscript/ van dit boek in de nazomer van 1943 werd/ geschreven en aan wier uit- en inschuif-/ bare tafel – destijds eveneens nog buiten/ de gemeenschap der goederen staande – het verder vorderde……/ en voor de Baron, die verantwoorde-/ lijk gesteld moet worden voor de archi-/ tectonische aspecten, in deze pagina’s/ ontvouwd/ van hun vriend/ M. Revis’.

31. STADS ARMEN-SCHOLEN Belooning voor vlijt en goed gedrag op de Stads Armen-Scholen te Amsterdam. Amsterdam, Stads Armen-Scholen, (ca. 1855). 16 x 13 cm. Linnen met originele blind- en goudstempeling. (392) p. Met 9 houtgravures. Heel lichte gebruikssporen.
€ 70
* Met ingeplakte prijs: ‘Bewijs van goedkeuring wegens vlijt en goed gedrag. Eerste prijs (…) toegewezen aan [ingevuld]: Hendrika Monsees’, Amsterdam, 24 October 1859, met handtekening van de secretaris, J. Backer Jr. Ontroerend boekje, een lief presentje vol deugdzaam vermaak, een toonbeeld van 19e-eeuwse geschiedenis: Hendrika Monsees zou in 1872 op 23-jarige leeftijd overlijden als eerste echtgenote van Engelbert Elderenbosch. Jhr. J. Backer jr. (1820-1905), bewoner van de buitenplaats VreedenHoff aan de Vecht, zette zich zijn leven lang in voor de armenscholen van Amsterdam.

Voor STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM zie deze aparte pagina 

32. STUDENTENALMANAK Almanak van het Amsterdamsch Studentencorps voor het jaar 1887 en 1890 (2 almanakken). Amsterdam, Erven H. van Munster & Zoon, 1887-1890. Verguld linnen. Ca. 200-300 p. elk. Allebei voorzien van een portret van een hoogleraar in originele fotografie, 1890 ook een van de overleden hoogleraar Jorissen. 1e drukken. Lichte gebruikssporen, banden dof, wat watervlekkig.
€ 40

33. TRAM & TREIN-PREHISTORIE. (SOETENS, Cornelis) Asphalt-sporen door geheel Nederland, in verband met de eerste sluiting der geldleening ten behoeve van het asphalt-spoor tusschen Amsterdam en Haarlem. Amsterdam, P.M. van Cleef jr., [1847]. Cloth-backed ex-library binding. Upper and lower original cover bound in, with a picture of the asphalt track coach on the lower side. 48 p. 1st edition. 19th- and 20th-century library stamps (among others ‘Governor of South Holland’).
€ 100
* “Asphalt tracks throughout the Netherlands, in connection with the first closing of a loan on behalf of the asphalt track between Amsterdam and Haarlem.”
A variant of the horse-drawn tram. Circumstantial, passionate plea for this alternative of the railways: “It is now loudly acknowledged by anyone unprejudiced, that Iron Tracks are not suitable for the Netherlands, and the regions where Iron Tracks are being placed, do not enjoy advantages, while existing highroads with their previously flourishing towns, villages and hamlets, are doomed to total decline hamlets by the system of monopoly and isolation.” The author of this pamphlet, Cornelis Soetens, advocates a railway consisting of two asphalt tracks, five feet wide, ridden by a carriage pulled by horses, with three classes. This self-invented variation of the horsecar was planned between the “cradle of Laurens Koster” (Haarlem) and the Dam in Amsterdam. Unfortunately for Soetens and his financiers nothing came of it.

34. TUSCHINSKI Tuschinski Theater 1921-1931. Amsterdam, Theater Tuschinski, 1931. 26 x 19 cm. Ingenaaid. 112 p. Rijk geïllustreerd met foto’s en met tekeningen van o.a. Octave De Coninck, Jo Spier en Weynand Grijzen. Met advertenties. Inliggend het programma van de speciaal gekozen jubileumfilmpremière: ‘De lachende luitenant’ met Maurice Chevalier. 1e druk. Klein driehoekje achterkant omslag ontbreekt, enkele kreukjes, een vlekje, verder erg mooi met zijn bloemrijke, decoratieve omslag.
€ 140
* Prachtig jubileumboek waarin stichters Tuschinski, Gerschtanowitz en Ehrlich geëerd worden en vele felicitaties van grote sterren (met brieven of gesigneerde foto’s) zijn afgebeeld: Charlie Chaplin, Josef von Sternberg, Jeanette Macdonald, Mary Pickford, Carl Laemmle, Louis B. Mayer, Adolph Zukor, Marlene Dietrich, Cecil B. De Mille en vele anderen. Met bijdragen van de burgemeester, de wethouder van Cultuur, maar ook o.a. van A.M. de Jong, J.W.F. Werumeus Buning, Willem Mengelberg en S.F. Van Oss. Ook met gedetailleerde beschrijving van de totstandkoming van de bioscoop door Abraham Tuschinski, waarin veel artiesten en andere medewerkers worden genoemd.

35. VALENTINO, Rudolph, & Gloria SWANSON Gouden boeien. (Nederlandstalig programma van de film Beyond the Rocks). Amsterdam, Rembrandt-Theater, [1923]. Geniet. Omslag met uitgespaarde cirkel, waarachter een foto van Swanson en Valentino. Art-deco tekening gesigneerd Wiegman. 8 p. Geïllustreerd. Bevat korte inhoud, programma, overzicht van de door het orkest gespeelde muzieknummers (26 stuks!), de verwachte volgende film (‘Saturday Night’) en reclame van het Perzisch Tapijthuis.
€ 95
* De enige film waarin Swanson en Valentino samen speelden. Beyond the Rocks leek na de jaren twintig verloren gegaan te zijn, maar tachtig jaar na de eerste vertoning bleek er een in de collectie van de excentrieke filmverzamelaar Joop van Liempd te zijn. Deze werd gerestaureerd en kon in 2005 weer vertoond worden, met muziek van Henny Vrienten! == Fine art deco programme in Dutch of the only film that featured Valentino and Swanson together, Beyond the Rocks (1923). This film was thought lost, but in 2003 a copy was found in a Dutch collection.

36. VLIEGVELD SCHIPHOL Bezoekt Schiphol, de gemeentelijke luchthaven van Amsterdam. Rotterdam, K.L.M., ca. 1935. 10 x 9 cm. Geniete folder. 8 p. Met foto’s in koperdiepdruk. In rood en zwart gedrukt. Vouwtjes en vlekje.
€ 25
* Folder met afbeeldingen van de verkeerstoren, van passagiers en het interieur van een vliegtuig. Achterop de Fokker-XX met kenmerk PH-AIZ in de lucht.

37. (WIBAUT, F.M.) Florentius Marinus Wibaut, 23 Juni 1859 – 29 April 1936. (Amsterdam, De Arbeiderspers, 1936). 41 x 29 cm. Geniet. 32 p. Geheel geïllustreerd in zwartwit. 1e druk. Achterop wat scheurtjes, iets gekreukt, maar netjes voor zo’n kwetsbare publicatie.
€ 35
* Rouw-uitgave op groot formaat bij het overlijden van de grote wethouder van Amsterdam, in dezelfde vormgeving als het weekblad ‘Wij’. Voorop een portret door Jan Sluijters, met vele in-memoriams van bekende persoonlijkheden, veel foto’s en ook twee pagina’s ‘Wibaut in de caricatuur’.

38. WOLFF, Betje, en Aagje DEKEN Sara Burgerhart. Blijspel in vier bedrijven door Mejuffrouw J. Pabst, bewerkt naar den roman van Betje Wolff en Aagje Deken. Regie: L.H. Chrispijn. Amsterdam, Stadsschouwburg, 1910. Geniet. (12) p. incl. omslag (met tekeningen Antoon Molkenboer en André Vlaanderen). Gedrukt in oranje en zwart. Met illustraties en advertenties. 1e druk. Omslag op de rug doorgescheurd, ligt los, iets brokkelig aan de randen.
€ 20
* Bijzonder fraai verzorgd, maar kwetsbaar en wat versleten theaterprogramma voor deze bewerking van Saartje Burgerhart. Met plaatjes van de hoofdrolspelers Emma Morel en Jan C. de Vos, en toelichtende woorden van Prof. L. Knappert.

HAARLEM

40. AUBURN Vloeiblad automobielbedrijf Veldhuis, Haarlem. Haarlem, H. Veldhuis, (ca. 1932). 13 x 18 cm. Met afbeelding van een Auburn 1931, Model 8-98. Op de voorkant zijn in de auto tekeningetjes gemaakt. Achterkant flink gebruikt als vloei.
€ 18
* Fraaie foto van deze klassieke Amerikaanse luxe-auto – het kan ook een iets oudere Auburn zijn, maar in elk geval uit 1929-1931.

41. BREE, Johannes van Haarlemmer Spoorweg Wals voor de Piano Forte gecomponeerd. Amsterdam, Theune & Comp., [1839]. 32 x 25 cm. 14 p. Met op de titelpagina een litho van M. Mourot. Notenpagina’s in diepdruk. Uit convoluut afkomstig. Wat reparaties en vage vlekken, alle pagina’s wat grauw.
€ 120
* Populair muziekstuk gecomponeerd door Nederlands beroemdste componist van zijn tijd, Johannes Bernardus van Bree (1801-1857) voor de opening van de eerste spoorweglijn in Nederland, 1839. Deze gebeurtenis met enthousiast publiek is te zien op de titelpagina!

42. CHARIVARIUS (= G. NOLST TRENITÉ) Collectie handgeschreven brieven aan Reinier van der Velde en typoscripten met vertalingen uit het Oudgrieks. 14 grotere en kleinere brieven, alle handgeschreven en gesigneerd, sommige dateerbaar dankzij bijbehorende envelop.
Twee grotere doorslagen van typoscripten, een vertaling van fragmenten van Herodotus (1937) en een van het begin van de Ilias van Homerus (1934-1935). De laatste met diverse kleinere doorslagen van proeven en schetsen.
€ 75
* Weerslag van een gezamenlijk vertaalproject van de columnist Charivarius, alias Gerard Nolst Trenité (1870-1946), Haarlemmer en leraar Engels – en de pas afgestudeerde classicus Reinier van der Velde (1912-1983), later leraar respectievelijk rector van het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam. Nolst Trenité (die overigens steeds met ‘Trenité’ of eenvoudig ‘Tr’ signeert) publiceerde verschillende vertalingen van klassieke teksten, vaak op gemoedelijke en humoristische toon, zodat ze geschikt waren voor schoolopvoeringen. Ook Van der Velde zou later Griekse tragedies bewerken voor vertoning, bijvoorbeeld voor lustrumvoorstellingen van het Erasmiaans Gymnasium.

43. ENSCHEDÉ en ZONEN, Joh. Portefeuille-kalender aangeboden aan de inteekenaars op de stads-editie Oprechte Haarl. Courant. Zomerdienst 1907 door de uitgevers Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem. Haarlem, Joh. Enschedé en Zonen, 1908. 11 x 8 cm. 32 p. 1e druk. Zeer gaaf.
€ 35
* Charmant klein boekje, in feite een halfjaarsalmanak, met mooi art-nouveauvoorkomen. Met kalender, kerkdiensten en spreekuren van geneesheren, en met alle vertrektijden van treinen en stoomtrammen. Niet in de NCC.

44. ENSCHEDÉ en ZONEN, Joh. Portefeuille-kalender aangeboden aan de inteekenaars op de stads-editie Oprechte Haarl. Courant. Winterdienst 1906/’07 door de uitgevers Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem. Haarlem, Joh. Enschedé en Zonen, 1908. 11 x 8 cm. 32 p. 1e druk. Zeer gaaf.
€ 35
* Charmant klein boekje, in feite een halfjaarsalmanak, met mooi art-nouveauvoorkomen. Met kalender, kerkdiensten en spreekuren van geneesheren, en met alle vertrektijden van treinen en stoomtrammen. Niet in de NCC.

45. (HAARLEM) Haarlem in hout. Eenentwintig houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909. [Haarlem], De Tuinwijkpers, 1971. 19,5 x 17,0 cm. Drieëntwintig plano’s in mapje. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt in rood en zwart in een oplage van 60 genummerde exemplaren.
€ 50
* Ongenummerd exemplaar: een van twee exemplaren hors série.

46. (HAARLEM) Ick gingh op eenen morgen al door den Aerden-hout. (Met twee originele, gesigneerde etsen van Poppe Damave). Haarlem, Carlinapers, 1981. Oblong 12,6 x 24,3 cm. Gelijmd in kartonnen platten. (26) p. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 90 genummerde exemplaren.
€ 75
* Het rijm is ontleend aan Het Oudt-Haerlems Liedt-Boek. De etsen zijn rembrandtesk.

47. KERMISTOERISME HAARLEM Groot Cyclorama van eene Romaneske Reis door Tyrol, Stiermarken, Zwitserland en Italiën, over berg en dal. Niet te verzuimen!!! Deze reusachtige schilderkunst te bezoeken. Dit uitmuntend kunstwerk is op een 300 vierkante voet doek, geschilderd door de heeren Heyl en Gebr. Borgmann in Berlijn. [Haarlem, juni 1853]. Reclameblad op groen papier, tweezijdig bedrukt. 19,2 x 10,3 cm. Wat kreukelig, maar verder in goede staat.
€ 75
* Schilderkunstige voorstelling van toeristische reizen (‘Daar het Reizen en wandelen eene algemeene mode en zelfs eene behoefte geworden is…’), zodat de mensen gewoon thuis op de kermis naar de vreemde landen kunnen kijken, en dat voor prijzen van 10 tot 99 cents! Boeiende informatie over het fantastische alpengebied: ‘Ischl, het rendez-vous der Aristocratie’. ‘Wildbad Gastein, met zijne vijf heete bronnen, waar elk lijdende nieuw leven herschept’. ‘Tot slot: de Vuurspuwende Vesuvius’! ‘De romaneske reis geschied (sic) onder geleiding van zachte melodiën van eene liefelijke muziek op de Pianino, bespeeld door den heer Fastré, Ex-Organist van wijlen Z.M. Willem II’. Dit cyclorama was te vergelijken met het Panorama Mesdag, maar dan mobiel, met spreekstalmeester en muzikale ondersteuning, voor vertoning op kermissen. Ongewoon en aantrekkelijk populair drukwerk voor het volk.

48. (LUITINGH, G.A.). Ch.L.F. SARLET DE SOIRON Gedenkboek ter gelegenheid van een 45-jarige loopbaan als journalist, aangeboden aan C.L.F. Sarlet de Soiron, te Haarlem, op 5 juli 1930. Wit linnen met kalligrafie van Gerard Anton Luitingh (1879-1949). 22 bladen met kalligrafie en (deels ingeplakte) handtekeningen van vrienden en collega’s. Los inliggend een grote foto van het feestvarken aan zijn bureau en enkele losse handtekeningen. Prima conditie.
€ 250
* Opvallend kundig versierd album in een mix van art nouveau en art deco. Charles Sarlet de Soiron was journalist van de Haarlemsche Courant. De getalenteerde Luitingh voorzag in zijn levensonderhoud als koster van de Grote of Sint Bavokerk. Met handtekeningen van bekende personen zoals Jhr. Mr. J.W.G. Boreel van Hogelanden, Edo Bergsma, Mr. Joh. Enschedé, Jhr. D.E. van Lennep, Ernst Krelage, G. Nolst Trenité (alias Charivarius), H. van Riemsdijk de la Bassecour Caan, Casper ten Boom en vele, vele anderen.

49. (STOOP). (LUITINGH, G.A.). Anna BRANDT (Gedenkboek ter herinnering aan de 25 jaren waarin Anna Brandt in dienst was bij de familie Stoop-van Deventer, Huize de Rijp, te Bloemendaal, op 10 maart 1932). Bruin leren map. (1879-1949). 30 x 20 cm. Gevouwen vel geschept papier met kalligrafie en tekeningen van Gerard Anton Luitingh in kleuren, met handtekeningen van Adriaan Stoop en W.B. Stoop-van Deventer. Inliggend een zelfgemaakt cahier ‘Voor juffrouw Brandt/ Van Piepje en Wimpje/ Van Lulu Verhaaltjes/ 10 Maart 1932’ in potlood met een kindertekening (Piepje en Wimpje zijn musjes, Lulu wellicht de auteur). En enkele andere papieren (o.a. krantenknipsels) die op het festijn betrekking hebben. Map wat gevlekt, conditie overigens zeer goed.
€ 275
* Luitingh (1879-1949) was in het dagelijks leven koster van de Bavokerk, maar op verzoek maakte hij prachtige kalligrafieën. Adriaan Stoop (1856-1935) werd op Java puissant rijk in de olie; de door hem opgerichte Dordtsche Petroleum Maatschappij was onderdeel geworden van Koninklijke Olie. Hij bewoonde het landhuis De Rijp, waarvan een afbeelding de eerste pagina siert. Ook met tekeningen van een kerstboom, pakjes, correspondentie en Sinterklaas en met fraaigetekende familiewapens. Mooi en aandoenlijk gedenkboek.

50. TRAM & TREIN-PREHISTORIE. (SOETENS, Cornelis) Asphalt-sporen door geheel Nederland, in verband met de eerste sluiting der geldleening ten behoeve van het asphalt-spoor tusschen Amsterdam en Haarlem. Amsterdam, P.M. van Cleef jr., [1847]. Cloth-backed ex-library binding. Upper and lower original cover bound in, with a picture of the asphalt track coach on the lower side. 48 p. 1st edition. 19th- and 20th-century library stamps (among others ‘Governor of South Holland’).
€ 100
* “Asphalt tracks throughout the Netherlands, in connection with the first closing of a loan on behalf of the asphalt track between Amsterdam and Haarlem.”
A variant of the horse-drawn tram. Circumstantial, passionate plea for this alternative of the railways: “It is now loudly acknowledged by anyone unprejudiced, that Iron Tracks are not suitable for the Netherlands, and the regions where Iron Tracks are being placed, do not enjoy advantages, while existing highroads with their previously flourishing towns, villages and hamlets, are doomed to total decline hamlets by the system of monopoly and isolation.” The author of this pamphlet, Cornelis Soetens, advocates a railway consisting of two asphalt tracks, five feet wide, ridden by a carriage pulled by horses, with three classes. This self-invented variation of the horsecar was planned between the “cradle of Laurens Koster” (Haarlem) and the Dam in Amsterdam. Unfortunately for Soetens and his financiers nothing came of it.

Zuid-Holland

LEIDEN

1. ADRESBOEK LEIDEN Het Nuha-adresboek voor Leiden. Volgens officiële gegevens. Amsterdam, Nederlandse Uitgeverij van Handelsinformaties N.U.H.A., [1966]. 30 x 20,5 cm. Bedrukt karton. Ca. 280 p. Met advertenties. Gedrukt op verschillende kleuren papier. Lichte gebruikssporen.
€ 40
* Zeldzaam adresboek: bedrijven en inwoners met hun adressen. Voor wie de geschiedenis van de stad Leiden wil kennen.

2. DRONKEN AUGUST, De Collectie van 12 reclameplaatjes met twee bijbehorende enveloppen (Leiden en Utrecht, 19e eeuw). Leiden, Sanders & Co., (ca. 1890). 10 uit dunne folie (celluloid? gelatine?) gestanste en met goud geaccentueerde silhouetten van de clown August, in verschillende kleuren. Elk ca. 105 mm hoog. Met twee identieke envelopjes (73 x 113 mm) waarop de titel en gebruiksaanwijzing gedrukt zijn. Plus 2 soortgelijke van de firma C.J. van den Berkhof, Utrecht. In goede staat, hoewel van enkele figuurtjes een stukje ontbreekt. Bewaard in een contemporain blanco notitieboekje.
€ 150
* Reclame voor de zeep- en eau-de-colognefabriek Sanders & Co. (Leiden) en de im- en exportfirma Van den Berkhof (Oude Gracht WZ 141, Utrecht). ‘Leg de August op uw vlakke hand en hij toont u het volgende: Beweegt de August zich alleen met het hoofd, dan zijt gij in het drinken matig’ – en drie andere mogelijkheden. De folie krult op onder invloed van de warmte van de huid. Werkt na meer dan honderd jaar nog altijd even goed. Bijzonder teer, en zeer inventief!

3. GETUIGSCHRIFT Getuigschrift aan Karel Vijlbrief. Leiden, Vereeniging voor Christelijk Onderwijs, 1937. 34 x 50 cm. In mooi kartonnen omslag. Kleurenlitho in vier kleuren met opgeplakt zwartwitfotootje van het schoolgebouw. Gevouwen, maar in prima conditie.
€ 60
* Karel Vijlbrief heeft met goed gevolg onderwijs gevolgd aan de Christelijke School aan de Pasteurstraat en zich door goed gedrag onderscheiden. Met handtekeningen van de schoolleiding en de datum 16 Januari 1937. Mooi uitgevoerd diploma met twee profielen van Leiden, versierd met uilen, boeken, een wereldbol, het martiale wapen van Leiden en een spreuk: ‘De vreeze des Heeren is het beginsel der Wijsheid’ – Spreuken 9:10.

4. NIJHOFF, M. De vliegende Hollander. Een waterfeestspel ter viering van het LXXI Lustrum der Leidsche Hoogeschool. Leiden, Van Doesburgh, 1930. Ingenaaid. VIII, 40 p. 1e druk. Verticale vouw.
€ 12

5. (NIJHOFF, M.). MEESTER, Johan de Beschouwingen van den régisseur Johan de Meester jr. over het waterfeestspel De vliegenden Hollander door M. Nijhoff. (Leiden, Lustrum-Commissie van het Leidsch Studenten Corps, 1930). Geniet. 8 p.
€ 15
* Bijgevoegd: bestelkaart voor plaatsbewijzen.

6. PAALTJENS, Piet Immortelle IX. Leiden, Pro cunno felis, 1991. Planodruk. Met de hand gezet uit de Perpetua en gedrukt in geel en zwart in de Leidse Pieterskerk in een beperkte oplage.
€ 15
* Uitgave ter gelegenheid van de Eerste Leidse Boekenzondag op 20 oktober 1991.

7. STUDENTENMASKERADE LEIDEN 1835 Optogt gehouden door de heeren Studenten der Leydsche Hoogeschool op den 9 February 1835. Voorstellende de intogt van Ferdinand en Isabella in Grenada, op den 6 January 1492. Leiden, Van der Paauw en Zoon, 1835. 19 x 36 cm. Herbonden in oblong halflinnen boekband. In 16 stukken opgeplakt op papier. Gevolgd door 6 prenten van L. Springer, voorstellende een burleske studentenparade, met de titels: ‘Hail Muse! &c. &c.’, ‘Zinnebeeldige voorstelling der vijf Faculteiten’, ‘Publieke Promotie’, ‘Kwakzalverij’, ‘Bal bij Inteekening’ & ‘Deus nobis haec otia fecit’. Rugje ontbreekt, wat slijtagesporen. Eigenaarsstempel voorin. Prenten hier en daar roestig en met wat plekjes. Wellicht niet geheel compleet.
€ 190
* Curieus geheel, een beeldverslag van de studentenmaskerade van 1835 (een van de allereerste), en de satirische parade daarna.

8. STUDENTENMASKERADE 1860 (ANTWERPEN 1582). BOS, G.J. Gecostumeerde optogt gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps den 11den junij 1860, ter viering van den 285sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende de intrede en huldiging van Frans, Hertog van Anjou, Alençon, Berry, enz. als Hertog van Braband en Markgraaf van Antwerpen, binnen Antwerpen den 19den februarij 1582. Naar de oorspronkelijke bronnen bewerkt door de commissarissen tot regeling van de maskerade, en onder hun toezigt geteekend en op steen gebragt door G.J. Bos. (Met 4 bijbehorende publicaties). Leiden, Jac. Hazenberg Czn., [1860]. Zwarte linnen portfolio van later datum. Oblong 29 x 38 cm. Leporello van 28 gelithografeerde en gekleurde bladen van elk 28 x 36 cm, ofwel één prent van 10,80 meter lang! Met de bijbehorende losse toelichting op blauw papier in hetzelfde formaat (8 p.). 1e druk. De bladen zijn op de vouwen met plakband verstevigd geweest, waardoor verbruining is opgetreden. Sommige bladen zijn los, enkele vouwen wat ingescheurd, laatste blad aan de rechterrand iets versleten en wat vuil. De prenten zijn te groot voor de scanner, maar de foto (dit is het laatste blad) geeft een indruk van de conditie.
€ 295
* De feestelijke intocht in Antwerpen van Frans van Anjou, de kroonprins van Frankrijk, in 1582. Het betreft dus niet de ‘Franse furie’ van 1584! Een kolossaal lange lithografische prent die de feestelijke optocht voorstelt waarmee de Leidse studenten het 57ste lustrum van de in 1575 gestichte Universiteit van Leiden vierden.
Bijgevoegd: Programma van de maskerade. Leiden, Hazenberg, 1860. Op blauw papier. 16 p. 1e druk. Wat roest.

9. STUDENTENMASKERADE LEIDEN 1875 Maskerade gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps den 15den Juni 1875, ter viering van den 300sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende de Leidsche Hoogeschool, afgebeeld in de beroemdste en merkwaardigste mannen, die van hare stichting af hun naam aan den haren hebben verbonden. Overeenkomstig de teekeningen door de commissarissen tot regeling van de maskerade verstrekt en onder hun toezicht geteekend en op steen gebragt door G.J. Bos. (Met bijbehorende publicaties). Leiden, Jac. Hazenberg Czn., [1875]. Linnen portfolio met goud- en blinddruk, linten present. Oblong 28 x 36 cm. Leporello van 40 gelithografeerde en gekleurde bladen van elk 26 x 35 cm, ofwel één prent van 10,40 meter lang! Met bijbehorende losse toelichting op blauw papier (8 p.). 1e druk. De portfolio vertoont heel lichte gebruikssporen. Eerste blad los, enkele vouwen wat ingescheurd, hier en daar aan de randen wat vuil.
€ 450
* Een kolossaal lange lithografische prent die de feestelijke optocht voorstelt waarmee de Leidse studenten het driehonderdjarig bestaan van de in 1575 gestichte Universiteit van Leiden vierden.

VOORBURG

10. KOSINSKI, Jerzy (als:) Joseph NOVAK De toekomst is aan ons. Gesprekken in het hedendaagse Rusland. (Vertaald door C.A.G. van den Broek). Utrecht/ Antwerpen, Prisma (Het Spectrum), 1964. Pocket. 224 p. 1e druk.
€ 60
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘For Mr and Mrs. Funcke-Bordewijk -/ – with apologies for the cover/ of this book – and profound/ gratitude of their interest in/ its content/ Jerzy Kosinski/ Voorburg, Feb 25, 1967’.
De omslagtekening is van de hand van Eppo Doeve.

11. NEDERBRAGT, J.A. (voorwoord) Voorburg helpt Best en Oirschot! Inzameling 24-29 September 1945. Voorburg, Commissie Inzameling, 1945. Leporello van 6 p., de buitenkant oranje, de binnenkant geel gekleurd. Met illustraties. 1e druk. Horizontale vouw, verder prachtig.
€ 25
* Behalve het voorwoord van burgemeester Nederbragt bevat dit pamflet een geïllustreerde prozaschets van een gezin in het gelukkige Voorburg en het zwaarbeschadigde Best-Oirschot. Met gedetailleerde plannen. Interessante publicatie vol verbeelding, aanstekelijk geschreven. Niet in de NCC.

12. SCHIERBEEK, Bert De tuin van de Khan. (Met een originele, genummerde en gesigneerde linosnede in zwart en rood door Marcel Prins). [Voorburg], De Dorst, 1991. Drie bladen plus colofonpagina in omslag. 21 x 21 cm. Gedrukt in een oplage van 100 genummerde en gesigneerde exemplaren.
€ 35
* Van deze uitgeverij zijn ons geen andere uitgaven bekend.

DEN HAAG

11. BERGH, J.A. de Terugblik op ‘s-Gravenhage in 1880, uitgesproken in den Nieuwjaarswensch van Thomasvaer en Pieternel, op de bruiloft van Kloris en Roosje, op 4 Januari 1881. [Den Haag, eigen beheer, 1881]. Opnieuw genaaid in het originele omslag met daaromheen een beschermend modern omslag. 16 p. Met een plaat. 1e druk. Vlekjes op origineel omslag, enkele kleine reparaties, maar een bijzonder mooi exemplaar.
€ 30
* Sarcastisch en vermakelijk betoog over het oude stadhuis van Den Haag, dat kennelijk op de nominatie stond afgebroken te worden, maar ook de nieuwe bouwkunst, het stadhuis van Amsterdam, de Haagse tram en de politie worden ‘behandeld’. J.A. de Bergh (1844-1888) was ambtenaar en journalist: schrijver van zijn scherpe en humoristische eenmansblaadje Haagsche Penkrassen.

12. (CALS, Mr. J.M.E.Th.) Het Westeinder Handschrift. (Met een verantwoording door Marga Klompé). Utrecht, Stichting De Roos, 1978. Linnen. 44 p. Typografie Frits Stoepman. Gezet uit de Monotype Plantijn en gedrukt door Hooiberg op Velasques in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 15
* Geschreven door voormalig minister van OK en W mr. J.M.E.Th. Cals (1914-1971) toen hij enige tijd in het Haagse ziekenhuis Westeinde verbleef. De verantwoording is van de hand van collega-minister Marga Klompé, die ook figureert in dit toneelspel. Leeflang 110.

13. CITY THEATER, ‘S-GRAVENHAGE (REMARQUE) Film Nieuws van het City-Concern. (7 Mei 1931). / Im Westen nichts Neues. Den Haag, City Theater, 1931. Geniet. Omslag met filmfoto (Marion Davies) in een goud-en-zwart kader. 36 p. Geïllustreerd. 1e druk. Omslag wat gerafeld.
€ 50
* Luxueus filmprogramma met koptekening van Hans Borrebach en getekende illustraties die uit Amerika overgenomen lijken. In het hart van het boekje reclame voor de film ‘Im Westen nichts Neues’ naar de roman van Erich Maria Remarque. Ook met artikelen over Harold Lloyd, Buster Keaton, Lewis Stone, opkomende filmsterren zoals Joan Crawford en vele andere. Mooie advertenties.

14. (COLPORTAGE). Gravin en bedelares. Een Haagsche roman. (Omslag: Roman uit het Haagsche leven). Amsterdam, Roman-Boekhandel v/h A. Eichler, 1911. Aflevering 7, 8, 10, 12, 14 en 15. Elk 64 p. in verschillend geïllustreerde omslagen. Wat roestvlekjes en slijtplekjes, maar in nette staat. Van nr. 8 is de voorkant een misdruk: het rood is een paar millimeter te ver naar links afgedrukt.
€ 45
* 6 afleveringen (zelfstandige verhalen) van de bewerking van de in 1896 als feuilleton verschenen roman Die Bettelgräfin oder die Schicksäle einer Grafentochter. Roman nach dem Leben, geschreven door een pseudonieme auteur, Viktor von B….
Arno Kuipers schrijft op zijn blog ‘Haagsche romans, ook uit het buitenland’: ‘In deze reeks komt Gravin Clothilde tot diepe val door een bedriegende echtgenoot en belandt ze in een aaneenschakeling van avonturen met onechte kinderen, onbetrouwbare acteurs, achtervolgingen in New York, diefstal, oplichters, casino’s, duels, gevangenis-scènes, enzovoorts. Een doldrieste soapopera dus, waarbij elke aflevering zelfstandig kon worden gelezen.’ In elk nummer wordt een nuttig overzicht gegeven van de vorige afleveringen. Antieke pulpliteratuur voor rooie ratten en reizigers, voor keukenmeiden en koninginnen

15. (DRUKKERIJ TRIO). BOUTENS, P.C. / Willem VAN KONIJNENBURG De overgave. / Overgave. In: Aan de Leden van de Vereeniging van Haagsche Museumvrienden. [1941]. Uitvouwblad met, los bijgevoegd, twee afbeeldingen van het schilderij ‘De overgave’. Met op de binnenzijde van het rechteruitvouwblad het gedicht ‘Overgave’ van Boutens. 1e druk. Prachtig exemplaar.
€ 25
* Bij de aanbieding van het schilderij De Overgave van Van Konijnenburg door de Vriendenvereniging aan het Haags Gemeentemuseum. Het schilderij uit 1917 inspireerde Boutens tot het liefdesgedicht ‘Overgave’. Van deze uitgave bestaan twee varianten in de tekst op de voorzijde. Het staat er niet in, maar deze publicatie is gedrukt door Trio. Niet in Rijkse.

16. FABRÈS, Oscar Scheveningen. Licht, lucht, zon. Seizoen 1939. Den Haag, Exploitatiemaatschappij Scheveningen, 1939. 22 x 16 cm. Geniet. 24 p. Geheel geïllustreerd door Oscar Fabrès. 1e druk. Balpointnotitie op voorkant.
€ 35
* Vrolijk vormgegeven informatieboekje over het badseizoen in Scheveningen met reclame voor restaurants en hotels, en uitgebreid over de concerten in de Kurzaal, met 39 fotootjes van musici als Ernest Ansermet, Mengelberg, Bartok, Hindemith, Cortot, Gieseking, Smeterlin, Rubinstein, Richard Tauber en Jo Vincent.

17. FOTOALBUM Fotoalbum met 74 foto’s uit ca. 1910-1912. Groot album met leren rug en gedecoreerde platten in liggend formaat. 30 x 41 cm. Met 73 ingeplakte originele foto’s, deels uit Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Duitsland en Zwitserland, en 1 losliggende. Boekblok opengeknakt. Enkele foto’s zwaar verbleekt, maar de meeste in goede staat.
€ 165
* Album met meestendeels zelfgemaakte kleinere en grotere foto’s van families en huizen in Den Haag (Banstraat 2, Laan van Meerdervoort) en Rotterdam (demping Boerensteiger, Spuiwater, Rijksverzekeringsbank en Stoomlederfabriek aan de Pompenburgsingel) en van vakanties. Groepsfoto’s in een restaurant: promotie Guust Bequin en afscheid Van Lanschot Hubrecht. Enkele andere namen: Lien van Rijen, Van der Pijl, Johan & Ada van Blommestein-Land. Wellicht is er achter te komen door wie dit album is gemaakt.
Bijzonder zijn onder meer de vroege luchtvaartfoto’s: 12 zelfgemaakte kiekjes (8 x 11 cm) van de Europese Rondvlucht van juni 1911 en 3 van het opblazen van een ballon in het Zwitserse St. Moritz. Er zijn drie gekochte grote foto’s van het massaspel Wilhelm Tell in Ötigheim bij Rastatt (1911). De ene losse foto (22 x 29 cm) is een kunstzinnige perceptie van een boerderij in Giethoorn.

18. GÉBEL, C. Tafereel eener ontvlugting van drie Scheveningsche visschers, met een bootje uit Engeland naar Holland, in Januarij van den jare 1781. Den Haag, J.P. Beekman, 1831. Karton. (14), 34 p. Met staalgravure van J.C. Bendorp naar J.C. Schotel op de titelpagina. 1e druk. Band aan de randen wat brekelijk, iets gevlekt. Met achterin de naam van fotografe Marianne Dommisse.
€ 40
* Dichtwerk over de barre tocht van drie Scheveningers die Engelse gevangenschap ontvluchtten. Met dramatische titelprent van de beroemde zeeschilder Schotel.

19. GEBOUW VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN Gebouw voor kunsten en wetenschappen te s-Gravenhage. 20 programma’s uit de periode ca. 1915-1925. Sommige met omslag (2 met ontwerp Carl Jung), sommige folders en sommige één blad. Wat scheurtjes en vlekjes.
€ 35
* Toneel en concerten. Zeer informatief.

20. GIFMOORD IN DEN HAAG Regtsgeding van J.C. van Stenis, schuldig verklaard aan vergiftiging. Den Haag, J. Belinfante, 1843. Contemporain moiré linnen. (4), 168 p. 1e druk. Oud plakzegeltje voorop, verder mooi.
€ 120
* Zeer gedetailleerd over de moord (in Den Haag) door Jan van Stenis op zijn bejaarde oom Jan Mouthaan door middel van een kippenpastei van zwezerik en morilles, die met arsenicum was vergiftigd, en over het daaropvolgend proces. == Detailed report about a case of poisoning.

18. GOUT, Cor Ode aan den Haag. Woubrugge, Avalon Pers, 2005. Verguld linnen. (36) p. Gezet uit de Lutetia en gedrukt op Simili Japon in een oplage van 500 exemplaren. 1e druk.
€ 15
* Uitgave ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Achterberg.

19. (GRAVENHAGE, ‘s-). GELDER, Dirk van Houtgravure van Binnenhof, Hofvijver en Lange Vijverberg. (Verhuisbericht van L.J. van der Haer, maart 1940). Veere, D. van Gelder, 1940. Houtgravure. 9,5 x 13,3 cm. Gedrukt in zwart. ‘Colofon’ achterop gedrukt. Op een groter vel papier geplakt.
€ 25
* Prachtig gezicht op de Lange Vijverberg gegraveerd in slechts 4 x 10 cm met op de voorgrond de Hofvijver en het Binnenhof, in middeleeuwse setting met ridders.

20. (GRAVENHAGE, ‘S-). HAAGSE PAARDENTRAM Tram-Way March Galop. Composed by Louis. (Muziekstuk voor piano). Den Haag, F.J. Weijgand, ca. 1867. 27 x 37 cm. Origineel omslag geïllustreerd met een kleurenlithografie. 6 p. Met ingeplakt een geel velletje met aanwijzingen voor de ad-libitum-instrumenten: fluitjes, een klinkstaal en paardenbellen! Aan de randen wat versleten. Geringe gebruikssporen, stempeltje, kleine restauraties, rug verstevigd met onopvallend plakband.
€ 100
* Bijzonder origineel omslag met afbeelding van een Haagse paardentram (met ooievaarswapen) die langs de Scheveningse Bosjes rijdt. Linksboven een cartouche met het Plein en de Sint-Jacobstoren, rechtsonder een met het Kurhaus en de kerk van Scheveningen.

21. (GRAVENHAGE, ‘S-). ONTWAPENINGSCONFERENTIE De Vredes-Conferentie. Prentenboek voor oud en jong. Amsterdam, H. Gerlings, 1899. Herbonden in halflinnen met gemarmerde platten, origineel vooromslag (wat beschadigd) behouden. 80 p. 1e druk.
€ 45
* Grappen en grollen over de eerste ontwapeningsconferentie in Den Haag, die werd gehouden in mei en juni 1899 in Paleis Huis ten Bosch (afgebeeld op het omslag, vergezeld van een citaat van Ariosto). Dit aardige boekje bevat karikaturen uit vele internationale kranten en tijdschriften. Aardig modern bandje met rood en groen gemarmerd papier.

22. HORUS ‘Conceptiologisch manuscript’. Onder redactie van o.a. Pieter Cramer en Huug Schipper. 1973-1993. Aflevering 1 tot en met 25 (= alles wat verscheen). COMPLEET.
€ 200
* Complete reeks van dit Haagse literaire tijdschrift. Begonnen als blad voor studenten aan de School voor Taal en Letterkunde in 1973 werd Horus langzaam maar zeker een ‘algemeen’ literair tijdschrift. De eerste 23 afleveringen verschenen tussen 1973 en 1980 en werden gestencild, al werd het omslag, meestal met een tekening van een schrijver, steeds professioneler gedrukt. De laatste twee afleveringen, 24 en 25, verschenen pas in 1992 en 1993 en waren geheel gedrukt.
Met bijdragen van o.a. J. Bernlef, Paul Biegel, Herman Brood, Bart Chabot, Jan Cremer, Willem Elsschot, Arnon Grunberg, Harold Hamersma, Heere Heeresma, W.F. Hermans, Theodor Holman, Hans Plomp, Frans Pointl, Harry G.M. Prick en Ida de Ridder en interviews met o.a. Louis Paul Boon, Jan Donkers, Heere Heeresma, Jan Mulder, Hans Plomp, Harry G.M. Prick, Hugo Raes, Jan Rot, Bob den Uyl, Hans Verhagen en Victor van Vriesland. Wordt zelden aangeboden!

23. INNEMEE, P.N. Innemee-behang. (Monsterboekje). Den Haag, P.N. Innemee, 1968. Oblong. Origineel omslag. 25 bladen van verschillende behangpapieren. Iets roest, verder mooi.
€ 20
* Voorop een zwartwitfoto van de winkel (Koningstraat 90, Den Haag).

24. JURRIAAN KOK, J. ‘s-Gravenhage en Scheveningen. Verzameling van stadsgezichten – La Haye et Scheveningue instantanée – Haag und Scheveningen. Auswahl von Stadtbildern – The Hague and Scheveningen through a camera. Den Haag, Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer te ‘s-Gravenhage, [1907]. Oblong 19 x 25 cm. Zwart-gele linnen band met goudopdruk. 96 p. Foto’s van A. Frequin. 1e druk. Exemplaar met zegeltjes en stempeltje van het Algemeen Nederlandsch Verbond. Band iets gevlekt, rug onderaan los.
€ 20
* Fraaie oude foto’s van Den Haag en Scheveningen.

25. (LANGE VIJVERBERG, DEN HAAG). SCHLÖZER, Karl von Das Schuylenburch’sche Haus. Kaiserlich Deutsche Gesandschaft. Berlijn, Georg Stilke,1906. Ingenaaid. 60 p. Met illustraties. 1e druk. Omslag met wat slijtplekjes, wat vlekjes aan de binnenkant. Naam vorige eigenaar voorop en ‘Hommages respectueux’ van de auteur?
€ 25
* Met inliggend een getypte brief uit 1968 aan J.W.F. baron van Wassenaer gesigneerd door Mevr.Ir. G.S. van Holthe tot Echten van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Brochure over het door Daniel Marot ontworpen Huis Schuylenburg aan de Lange Vijverberg in Den Haag, toen ambassade van Duitsland, nu residentie van de Duitse ambassadeur.

26. (LOOSDUINEN). NEDERPEL Sr., Leo Een tuinbouwdorp werd stad. De bewogen geschiedenis van een tuinbouwdorp. Den Haag, De Nieuwe Haagsche, [1996]. Origineel omslag. 198 p. Geïllustreerd. Als nieuw.
€ 15

27. MAZE, W. van de (=W.A.P. SMIT) Stede-Troost. In Signo Piscium, 1945. Ingenaaid. 28 p. Een van 125 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag wat roestig.
€ 15
* Gedichtencyclus, waarin de geest van Constantijn Huygens spreekt tot de door de oorlog geteisterde inwoners van Den Haag. Daarbij worden veel verwoeste straten genoemd. De Jong 553. Een herdruk verscheen na de oorlog bij uitgeverij W. van Hoeve.

28. MULTAVIDI (= C. van der Pol) Van Zwart tot Rood. Roman van ’n Roomsch Jongetje.  C.L.G. Veldt, Den Haag [1912]. Wit linnen met decoratieve bandtekening in zwart en rood. 312 p. 1e druk. Band heel licht geschaafd. Achterop roze watervlekjes. Eerste en laatste pagina verbruind, verder enkele roestvlekjes.
€ 30
* Eerste deel van het (in drie delen uitgegeven) levensverhaal van Nol Loomberg: zijn jeugd in een arme Haagse buurt anno 1870. Fraaie boekband.

29. PATIJN, J. (voorwoord). Het kompas voor Den Haag. Uitgegeven met instemming van en gegevens door het gemeentebestuur verstrekt. Bevat tevens stratenlijsten en 27 plattegronden der gemeenten Den Haag, Wassenaar, Voorburg, Rijswijk, Loosduinen en Kijkduin. Den Haag, Haga, 1928. Ingenaaid. 328 p. Met foto’s en veel mooie advertenties (sommige in kleur). 2e druk. Omslag iets versleten.
€ 45
* Achterin 27 kleine, maar gedetailleerde plattegronden. Voorwoord van burgemeester J.A.N. Patijn. Informatief en schaars.

30. POLITIE DEN HAAG Algemeene Politieverordening voor ‘s-Gravenhage van den 15den Juli 1902, zooals zij luidt na de laatstelijk op 13 Juni 1938 daarin aangebrachte wijzigingen, waarvan de Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland bericht van ontvangst hebben gezonden Den Haag, 1938. 21 x 16 cm. Originele linnen band met linnen rug en titeletiket. Circa 250 éénzijdig bedrukte p.
€ 25
* Bevat 303 uitgebreide artikelen en register. Met ca. 95 pp. aanvullingen, vnl. op gebied van verkeersregulatie (inclusief autopeds en handkarren!) uit de jaren 1938-1942. Zeer informatief en uiterst zeldzaam.

31. POLITIE DEN HAAG Algemeene Politieverordening voor ‘s-Gravenhage. 1871. No. 373. Den Haag, zonder uitgever, 1871. Omslag van geel papier. (2), 90, (10) p. 1e druk. Rugje wat versleten, maar verder in uitstekende staat en onverkleurd, een mooi, efemeer 19e-eeuws boek.
€ 25
* Met register achterin. Uiterst informatief over het Haagse dagelijks leven anno 1871.

32. ROLAND HOLST e.a., A. Originele zwart-witfoto door Nico Naeff. 18,0 x 24,3 cm. Met op de achterzijde het copyrightstempel van de fotograaf. 1962. Met originele, aan Nico Wijnen geadresseerde envelop.
€ 50
* Genomen bij de viering van Bert Bakkers vijftigste verjaardag in het Haagse restaurant Chez Elisa: A. Roland Holst zit naast een oudere heer, terwijl Paul Rodenko, J.B. Charles, Gerrit Kamphuis en een ons onbekende doch breed glimlachende man met glas en sigaret staand converseren.

33. SAUDEK, Robert Diplomaten. Haagsche roman. (Gesigneerd door de uitgever, J.C. Brusse). Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1921. Linnen. 392 p. 1e druk. Schuingelezen, band wat dof. Voorin met potlood de handtekening van een van de beide uitgevers, J.C. Brusse (1869-1949).
€ 25
* Nogal curieus boek, geschreven door de Tsjechische grafoloog Robert Saudek (1880-1935), die behalve Tsjechisch en Duits ook vloeiend Frans, Engels en Nederlands sprak en schreef. Dit boek verscheen tegelijkertijd in het Tsjechisch, Duits, Italiaans en Nederlands. Het is een grafologisch aangeblazen geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog, gezien vanuit de Oostenrijks-Hongaarse ambassadeur in Den Haag. Er verschenen in Nederland drie drukken.

34. SCHEVENINGEN 1939. Scheveningen. De eerste badplaats van Nederland. Seizoen: April-September. Den Haag, Exploitatiemaatschappij Scheveningen, 1939. 18 x 9 cm. Leporello. 8 p. Gedrukt in rood en zwart op geel papier. Gaaf.
€ 20
* Met prijzen van hotels (duurste: Palace Hotel) en van de Kurhaus-concerten, tarieven van badcabines, thalassotherapie en andere informatie. Niet in de NCC.

35. (SCHEVENINGEN). VERMAAS, J.C. Geschiedenis van Scheveningen. (Originele uitgave). Den Haag, Die Haghe, 1926. Twee delen. 28 x 20 cm. Linnen. XVI, 552, (4), 488 p. 1e druk. Voorin de handtekening van de Haagse fotografe Marianne Dommisse.
€ 35
* Standaard-uitgave, 1000 pagina’s informatie, geïllustreerd.

34. SERVAAS VAN ROIJEN, A.J. (red.) Haagsch Jaarboekje voor 1889. (1e jaargang). Den Haag, W. Cremer, 1888. Verguld en blindgestempeld linnen. LXVIII, 112, (16) p. Geïllustreerd (o.a. een uitklapkaart). Met 16 pagina’s reclame op roze papier. 1e druk. Rug wat verkleurd, maar een net exemplaar.
€ 25
* De eerste jaargang van deze nog immer verschijnende serie, met korte artikelen over Haagse geschiedenis. Met almanak en veel aantrekkelijke reclames (o.a. voor Juffrouw Lina van Emants).

35. (SPAAN, Betsy). Koninklijk Zoölogisch Botanisch Genootschap 10 programma’s voor de Populaire Middagconcerten van het Koninklijk Zoölogisch Botanisch Genootschap in de Rotonde van de Haagsche Dierentuin. Den Haag, Koninklijk Zoölogisch Botanisch Genootschap, 1913-1914. 21 x 14 cm. 10 eenzijdig bedrukte bladen. Goede conditie, de meeste ongevouwen. Plus 4 duplicaten.
€ 35
* Programma’s van de zondagmiddagconcerten (en één op Tweede Paasdag) die plaatsvonden in de Rotonde van de Haagse Dierentuin, alle onder leiding van de jeugdige Betsy Spaan (geb. 1885), later meer bekend als pianobegeleidster van Arnold Spoel. De oudste van 26 oktober 1913, de nieuwste van 3 mei 1914.

36. VEILINGCATALOGUS Catalogus van de Belangrijke Publieke Verkooping van Zeer Fraaie Meubilaire Goederen te samen gevoegd in de Villa “Austria”, Van Stolkweg 29a, ‘s-Gravenhage, op Dinsdag 30 November 1937 en Woensdag 1 December 1937 (…). Den Haag, zonder uitgever, 1937. Geniet. 24 p. 1e druk. Vlekjes op omslag (nietjesroest), en enkele kruisjes en een opmerking in potlood.
€ 25
* Eetkamer, salon- en heerenkamer-ameublement, kristal, servies, bestek, schilderijen (o.a. Willy Beekhuizen, J. da Costa, G. Lobedan, J.H. van Mastenbroek, David Schulman, G. Altman, E. Heemskerk e.v.a. Diverse slaapkamer-ameublementen, een stofzuiger, een auto en de villa zelf. De eigenaar, E. Bäck, zal zelf aanwezig zijn voor informatie en voor het proefrijden met zijn auto. Curieus!

37. VEILINGCATALOGUS TROOSTWIJK Catalogus der zeer belangrijke Publieke verkooping wegens faillisement der N.V. Suikerwerkfabriek I. Kockaré a/d. Noorderbeekdwarsstraat Nr. 5 te Den Haag op Dinsdag 27 Juli 1937 (…). Den Haag, S.I. Troostwijk, 1937. Geniet. 24 p. 1e druk. Vlekkig. De meeste opbrengsten zijn keurig genoteerd in potlood!
€ 25
* Kookketels, kneed- en klutsmachines, essences, dropswals- en amandelwrijfmachines, drooghorren, Polak’s kleurpoeder (van de familie van Johan Polak), 15 blikken à 4800 Haagse hopjes (opbrengst 15 gulden), Turkish delight, horloge-etuis, 9 gros pluche hondjes, paasartikelen en kantoormeubilair. De opbrengsten waren gering, vrijwel alles onder de honderd gulden, en veel wordt in kwartjes en dubbeltjes gerekend. Niet in de NCC.

38. VERVE. (Co WESTERIK (typografie)) 5 Jaar VERVE. Haagse schilders en beeldhouwersgroep. Expositie Postmuseum 1956. Den Haag, Postmuseum, 1956. 23 x 18 cm. Ingenaaid. (40) p. Geïllustreerd. 1e druk. Als nieuw.
€ 15
* Mooi overzicht van deze belangrijke kunstenaarsgroep, waarvan elk lid inventief getoond wordt met een portretfoto en een atelierfoto, gemaakt door Marianne Dommisse. Typografie Co Westerik, introductie Louis Wijsenbeek (in 1956 directeur van het Haags Gemeentemuseum).

36. VETERMAN, Eduard Het laatste tournooi. Zonder plaats, eigen beheer, 1940. Comedie der IJdelheid, deel 2. Halflinnen. 354 p. 1e druk. Iets scheefgelezen, band met wat bruine vlekjes. Het ‘Niet in den handel’ op de titelpagina is met een reepje blanco papier overplakt.
€ 25
* Genummerde en gesigneerde oplage van 1000 exemplaren. Haagse roman van de avontuurlijke kunstenaar, schrijver en Joods verzetsman (1901-1946) over een milieu van rijkaards.

37. WEST-END BIOSCOOP- EN VARIÉTÉTHEATER Programma. Weekblad gewijd aan Film en Bioscoop. 6-12 November 1930. Den Haag, Passage-Theater, 1931. 28 x 23 cm. Geniet. 16 p. Geïllustreerd en met veel mooie advertenties (vooral met betrekking tot Den Haag-Zuidwest!). 1e druk. Lichte slijtage en gebruikssporen.
€ 25
* Mooi tijdschrift met blauw en grijs art-deco-omslag. Artikelen (o.a. over Tallulah Bankhead), weetjes en filmfoto’s. Hoofdfilm: Kijk uit, Harold! met Harold Lloyd.

38. (WINDHONDEN). ‘S-GRAVENHAAGSCHE WINDHONDEN-RENCLUB Programma voor de windhondenrennen te houden op Zondag 5 Maart 1922. [Den Haag, G.W.R., 1922]. Geniet. 20 p. Geïllustreerd. 1e druk. Wat bruine vlekjes. Een paar potloodstreepjes.
€ 40
* Compleet met namen en adressen van de eigenaars! Zeer zeldzaam programma, niet in de NCC.

39. (ZILVERDISTEL) Een ‘Haagse uitgeverij’. De Zilverdistel in het geding. Oosterhesselen, De Klencke Pers, (1991). 28,5 x 19,0 cm. Garenloos met omslag. (4), 20 p. Vervaardigd in een oplage van 30 genummerde exemplaren. 3e druk.
€ 45
* Polemiek over de Zilverdistel tussen Jan van Krimpen en S.H. de Roos, uitgevochten in het weekblad de Amsterdammer in 1914, naar aanleiding van een artikel in de N.R.C. Met een kanttekening [door C. van Dijk]. Herdruk van Lettersniderreeks 1.

ROTTERDAM

40. BERANOVÁ, Jana Jantje zag eens mensen hangen. [Rotterdam], Slofpers, 1973. 15 x 10 cm. Genaaid als blokboek. 44 bladen. Gedrukt in een oplage van 100 genummerde exemplaren op met kleurige vormen versierd papier. 2e druk.
€ 25
* Fraai klein uitgaafje gedrukt door de auteur zelf op de Slofpers. ‘Emile Puettmann zei wat kan en wat niet kon’. Leuk! Bij deze tweede druk ontbreekt het motto van Greshoff op de binnenzijde van de titel, en zijn de laatste twee regels van het laatste gedicht weggevallen; deze werden in dit exemplaar in paarse vulpeninkt toegevoegd. Ook het colofon is in paars verbeterd.

41. BRUSSE, M.J. 25 jaar onder de menschen. Met vijftig tekeningen van E.B. van Dulmen Krumpelman. (Luxe-editie). Rotterdam, Brusse, 1920. Twee delen. Rijkverguld blond geitenleer (ontwerp van band en schutbladen S.H. de Roos). XII, 296; VIII, 300 p. Alle sneden verguld. 1e druk. Ruggen iets versleten, verder in goede staat, ook het bladgoud.
€ 48
* Dit is een van 100 in leer gebonden en gesigneerde luxe-exemplaren. Volgens het colofon zou deze editie gedrukt zijn op geschept Hollandsch Van Gelder, maar dat is hier niet het geval. Fraai vormgegeven bundel krantencolumns. Cat. Brusse 427 (geeft een aantal van 51 exemplaren in leer, waarschijnlijk op basis van archiefmateriaal).

42. BRUSSE, M.J. Een dierenkolonie in een groote stad. Met teekeningen van W.F.A.I. Vaarzon Morel. En een voorwoord van Dr. J. Büttikofer, Directeur der Rotterdamsche Diergaarde. Den Haag, Loman & Funke, [1898]. Ingenaaid. (8), 224 p. 1e druk. Rug versleten en met plakband verstevigd (zie afb.), boekblok los. Twee stempeltjes ‘Ter beoordeeling’.
€ 25
* Omslagtekening, vignetten en grotere tekeningen van Vaarzon Morel met sterke Art-Nouveau-inslag. Schaarse uitgave, helaas in matige staat. == Drawings from Rotterdam Zoo.

43. BRUSSE, M.J. e.a. Vijfhonderd Boefjes. Gedenkboekje bij de 500e opvoering van “Boefje” door het Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad-Tooneel, met Annie van der Lugt Melsert-van Ees in de titelrol. Zonder plaats, (Pro Juventute, waarschijnlijk 1935). 19 x 13 cm. Geniet. 52 p. Geïllustreerd. 1e druk. Omslag niet helemaal fris.
€ 15
* Fraai boekje op kunstdrukpapier voor de 500ste uitvoering van de beroemde toneelproduktie ‘Boefje’ naar de roman van M.J. Brusse. Met foto’s, voornamelijk van de hoofdrolspeelster Annie van Ees, en een karikatuur. Bijdragen van onder meer M.J. Brusse, D. Hans en Hyacinth Hermans, Cor van der Lugt Melsert.

44. COCHERET, Ch.A. Poppenkast. Vijftig Schetsboekbladen uit de N.R.C. met teekeningen van den schrijver. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1936. Linnen met fraai stofomslag (getekend door de auteur). 152 p. Geïllustreerd door de schrijver. 1e druk. Omslag aan de binnenkant gerepareerd.
€ 15
* De bekende Rotterdamse journalist en humorist Charles Cocheret (1880-1974) had een column in de NRC en maakte veel karikaturen voor de voetbalclub Sparta. Catalogus Brusse 831.

45. COCHERET, Ch.A. Poppenkast. Vijftig Schetsboekbladen uit de N.R.C. met teekeningen van den schrijver. (Met opdracht van de auteur). Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1937. Linnen met stofomslag (van de auteur). 152 p. Schetsen met illustraties van de auteur, gedrukt in rood en zwart. 2e druk. Omslag op de rug verbruind en aan de randen wat versleten.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur/illustrator op de titelpagina: ‘Voor mijn jongen vriend/ Nol Horsting ter vertroosting/ op zijn sponde/ van den Schetsboekenier N.R.C./ (sign.)/ 6 Oct. 1937’.
Cocheret (1880-1974) had een column in de NRC. Catalogus Brusse 831 a.

46. FOTOALBUM Fotoalbum met 74 foto’s uit ca. 1910-1912. Groot album met leren rug en gedecoreerde platten in liggend formaat. 30 x 41 cm. Met 73 ingeplakte originele foto’s, deels uit Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Duitsland en Zwitserland, en 1 losliggende. Boekblok opengeknakt. Enkele foto’s zwaar verbleekt, maar de meeste in goede staat.
€ 165
* Album met meestendeels zelfgemaakte kleinere en grotere foto’s van families en huizen in Den Haag (Banstraat 2, Laan van Meerdervoort) en Rotterdam (demping Boerensteiger, Spuiwater, Rijksverzekeringsbank en Stoomlederfabriek aan de Pompenburgsingel) en van vakanties. Groepsfoto’s in een restaurant: promotie Guust Bequin en afscheid Van Lanschot Hubrecht. Enkele andere namen: Lien van Rijen, Van der Pijl, Johan & Ada van Blommestein-Land. Wellicht is er achter te komen door wie dit album is gemaakt.
Bijzonder zijn onder meer de vroege luchtvaartfoto’s: 12 zelfgemaakte kiekjes (8 x 11 cm) van de Europese Rondvlucht van juni 1911 en 3 van het opblazen van een ballon in het Zwitserse St. Moritz. Er zijn drie gekochte grote foto’s van het massaspel Wilhelm Tell in Ötigheim bij Rastatt (1911). De ene losse foto (22 x 29 cm) is een kunstzinnige perceptie van een boerderij in Giethoorn.

47. FOTOALBUM MAASSLUIS – ROTTERDAM Fotoalbum met 34 foto’s uit ca. 1880-1910. Jugendstilboekband in linnen, staand formaat. 32 x 19 cm. Foto’s in verschillende formaten en conditie. Boekband wat los en met slijtage.
€ 75
* Familiefoto’s, maar ook een van de verloving van koningin Wilhelmina en prins Hendrik, ca. 1900. Enkele namen van fotografen: Coltof & Co. (Maassluis), Boelaars & Stoof (Rotterdam), Sanders & Co. (Amsterdam), Sanders & Co. (Groningen), François Hermans (Rotterdam), Delboy (Den Haag).

48. GROOT, Hugo de, & Joost van den VONDEL Sophompaneas of Joseph in ’t Hof. Treurspel vertaelt uit het Latijn des heeren Huygh de Groot. (Uit het bezit van J.H.W. Unger). Amsterdam, Abraham de Wees, 1640. 19e-eeuws halfperkament met gemarmerde platten. (52) p. Latere druk. Boekband vertoont wat slijtage. Iets verbruind.
€ 50
* ‘Putjesdruk’ (naar het uitgeversmerk van Abraham de Wees) met eigenaarsstempel van J.H.W. Unger (1861-1904), archivaris van de stad Rotterdam en belangrijk bibliograaf van Vondel. De titel verwijst naar de naam die de bijbelse Jozef (zoon van aartsvader Jacob) droeg als hoge ambtenaar in Egypte.

49. (MUZIEK). LICHTENAUER, W.F. Concert-kalender voor Rotterdam en Den Haag 1939-1940. 26ste jaargang. Rotterdam, Muziekhandel W.F. Lichtenauer & Pianohandel Rijken & De Lange, [1939]. 14 x 11 cm. Ingenaaid. 132 p. Met foto’s van musici (Hans Schouwman, Joh. Gütlich en Ferd. Timmermans) en karikaturen door Louis van den Berg: Wouter Hutschenruyter, Feike Asma en Piet van de Kerkhoff. Veel advertenties. Kreukje, wat verbruind en gebruikssporen. Stempeltjes van aartsverzamelaar P.J. Spaans.
€ 25
* Agenda van september 1939 tot juni 1941 met aangekondigde concerten en ruimte om er zelf in te schrijven. Ongewoon gebruiksboekje met veel details.

50. OPTOCHT ROTTERDAM Programma van den historisch-allegorischen optogt, te houden te Rotterdam, den 1 April 1872, den deelnemers aangeboden door den Burgemeester van Rotterdam. (Affiche). (Rotterdam), zonder uitgever, 1872. 43 x 31 cm. Eenzijdig bedrukt in rood (kader) en blauw (tekst). Rechterbovenhoek beschadigd (hoekje afgescheurd), aan de randen wat gekreukt, enkele scheurtjes.
€ 95
* Parade ter viering van de 300ste verjaardag van de inname van Den Briel, een nationale feestdag die in heel Nederland tot festiviteiten leidde. ‘No. 6: Een tweewielige wagen, getrokken door een paar ossen, waarop een Druïde met offerblok, begeleid door twee Batavieren’, maar ook ‘No. 77: Het Nationaal Werklieden-verbond, met blazoen, banier, een wagen waarop schrijnwerkerswerkplaats, een wagen met karotten-trekkerij’. Deze affiche niet in de Nederlandse bibliotheken – daar is alleen een boekje van 12 pagina’s met min of meer dezelfde titel, in de KB en in Rotterdam.

51. PALACE BIOSCOOP Programma Palace Bioscoop. Coolsingel 41 Rotterdam. (Weekprogramma voor 19-26 september 1913). Rotterdam, Palace Bioscoop, (1913). 25 x 11 cm. Origineel omslag. 8 p. 1e druk. Vage horizontale vouw, maar in goede staat.
€ 30
* Weekprogramma met 5 films (‘Kleine Jan uit ’t raam geworpen’, ‘Per gondel door Venetië’, ‘Tom Mix, de ontsnapte galeiboef’ e.d.) Voorop een diva in dramatische pose. Veel leuke advertenties. De Palace Bioscoop werd in oktober 1911 geopend door de Belg Augustin de Ruyffelaere. Interessant en uiterst zeldzaam.

52. (ROELOFS jr., W.). SCHÜRMANN, Jules Uit de stilte. Verzen. Met voorrede van Willem Kloos en 6 lithografieën van Willem E. Roelofs jr.. Den Haag, Boucher, (1909). 25 x 20 cm. Soepel linnen. (16), 48 p. Gedrukt door Mouton op zwaar papier van Van Gelder. 1e druk. Soepele band voorin iets losgeraakt van het schutblad en omgekruld. Handgeschreven naam voorin (‘A. v. Bylandt’).
€ 45
* Met zes fraaie, originele, getinte litho’s op kunstdrukpapier, voorzien van beschermvloei. Uitvoerig voorwoord van Kloos, en in deze bundel ook een gedicht ‘Voor Willem Kloos’. De Rotterdamse dichter Schürmann (1873-1927) bewonderde Verlaine, maar ook Hölderlin.

53. ROMER, Herman Laten we de Charleston dansen. Verhalen. Rotterdam, Donker, (1988). Garenloos. 144 p. 1e druk.
€ 15
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Cees van Maurik/ De toekomst van de mens/ ligt in zijn verleden./ R’dam, 19.11. ’88/ Herman Romer’.
De verhalen van Herman Romer spelen zicht vrijwel zonder uitzondering af in Rotterdam.

54. SCHÜRMANN, Jules De eenzame weg. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1916. Linnen. 80 p. Niet afgesneden, gedrukt op goed papier. 1e druk. Linnen iets verbleekt.
€ 15
* Mooi uitgevoerde dichtbundel van de Rotterdamse dichter Schürmann (1873-1927). De eenzame weg is een bundel zeer gevarieerde poëzie, deels onder invloed van de Wereldoorlog geschreven. Opgedragen in druk aan Joannes Reddingius.

55. (STOKVIS & ZONEN, R.S.) De Industrieele Gids. Handel en kunst. Rotterdam, R.S. Stokvis & Zonen, 1930. Ingenaaid, opvallende vormgeving met geel en zwart papier en witte en zwarte opdruk. 80 p. Met ingeplakte portretten van de 9 auteurs. Alle pagina’s met versiering in grijs. 1e druk. Naaiwerk iets los Wat kreukjes, naam voorin (‘A. Elzas’).
€ 65
* Opvallend fraai vormgegeven bundeling van artikelen over verschillende kunstvormen en de handel, van J.M. IJssel de Schepper-Becker, P. Verdoes, Frits Hopman, Otto van Tussenbroek, Theo van Reijn, P.J. Blok, C.J. Graadt van Roggen, J.B. van Lochem en Wybo Meijer. Rotterdams tintje: veel van de auteurs hebben banden met Rotterdam.

56. THOMASSEN, Wim, PETERS, Jan, e.a. Het Kompas. Almanak voor 1937. Amsterdam, Arbeiders Jeugd-Centrale, 1936. Paspoortformaat (compleet met afgeronde hoeken). Soepel rood linnen met gele opdruk. 80 p. Geïllustreerd, vignetten o.a. van Fré Cohen. 1e druk. Netjes (enkele aantekeningen in de agenda in potlood).
€ 30
* Inleiding van Jan Peters plus de stand van zaken van de A.J.C. door Wim Thomassen (van 1965-1974 burgemeester van Rotterdam). Almanak met adressen, posttarieven e.d., agenda van 1 week per bladzijde bestemd voor de arbeiders-jeugdbeweging. Mooi boekje. Niet in de NCC.

57. VLIEGVELD WAALHAVEN Bezoekt Waalhaven, de gemeentelijke luchthaven van Rotterdam. Rotterdam, K.L.M., ca. 1935. 10 x 9 cm. Geniete folder. 8 p. Met foto’s in koperdiepdruk. In groen en zwart gedrukt. Enkele vouwen.
€ 25
* Kleine prachtfolder van het Rotterdamse vliegveld met afbeeldingen van de verkeerstoren en andere gebouwen, de Koolhoven PH-AJK in de lucht en een luchtfoto.

58. VOGEL, Frans Het onaandoenlijk hart (72 bpm). Nieuw pak gedichten. Zonder plaats of uitgever, 2000. Ingenaaid. 56 p. 1e druk.
€ 20
* Gesigneerd door de auteur.

59. (PAPENDRECHTSE STRAFZAAK). UITERWIJK, C., e.a. De Papendrechtsche strafzaak gediend hebbende voor het Gerechtshof te Arnhem in November 1910. Overzicht en verslag der pleitredenen gehouden in de strafzaak van het Openbaar Ministerie contra H. Garsthagen, vervolgd wegens smaadschrift en deswege van rechtsvervolging ontslagen. Haarlem, Tjeenk Willink, 1911. Ingenaaid. 96 p. 1e druk. Rug versleten, wat los. Eigenaarsstempeltje voorop.
€ 20
* Overzicht van de veelbesproken rechtszaak (met psychiatrische implicaties) n.a.v. de uit de hand gelopen matpartij in een politiebureau.

DORDRECHT

60. (BEATRIX, Prinses) Officiëel programma van de feestelijkheden ter gelegenheid van de Blijde Gebeurtenis in ons Vorstenhuis. Een nieuwe Oranje-appel wordt toegevoegd. Dordrecht, zonder uitgever, Januari 1938. Geniet met oranje omslag. 8 p. Wat gevlekt en gekreukt.
€ 20
* Dit Officieel Programma verscheen vóór de geboorte, dus het geslacht van het Koningskind was nog niet bekend! Uitvoerige opsomming van de deelnemers aan en de route van de optocht ‘onmiddellijk na ontvangst van het bericht der Geboorte’ compleet met hoornblazers en herauten, een defilé, kinderfeesten, een zanghulde met het Wilhelmus en drie liederen, alle geschreven door A.J. Scheurkogel, gevolgd door de opvoering van een operette door de leerlingen van de Dordtse Schoolvereeniging, een Groote Lichtstoet en het Ontsteken van den Vreugdeboom. Wat een genot! Niet in de NCC.

61. BOSMAN, Anthony Witte zwanen zwarte zwanen. Novelle van Anthony Bosman. Met tekeningen van Joop Löbler. Dordrecht, Semaphore Pers, 1941 [= 1944]. Halflinnen met grijslinnen platten. 36 p. Gezet uit de Bodoni en gedrukt in rood en zwart in 270 genummerde exemplaren, waarvan de eerste 120 werden gesigneerd door de auteur, en daarvan de eerste 20, Romeins genummerde, niet in de handel kwamen. 1e druk.
€ 30
* Dit is nr. XX van de 20 Romeins genummerde en gesigneerde exemplaren. Mooi uitgevoerd boek met zijn grote tekening en zijn sierlijke, in rood gedrukte initiaal. (Een gewoon, ongesigneerd exemplaar is leverbaar voor 15 euro).

62. BOSMAN, Anthony Witte zwanen zwarte zwanen. Novelle van Anthony Bosman. Met tekeningen van Joop Löbler. Dordrecht, Semaphore Pers, 1941 [= 1944]. Halflinnen met grijslinnen platten. 36 p. Gezet uit de Bodoni en gedrukt in een oplage van 270 genummerde exemplaren, waarvan de eerste 120 werden gesigneerd door de auteur. 1e druk. Iets roestvlekkig.
€ 15
* Clandestiene oorlogsuitgave. De Jong 104.

63. (BUDDINGH’ (vert.), C.). AUDEN, W.H. Vier gedichten. Vertaald door C. Buddingh’. [Dordrecht], Semaphore Pers, 1945. Geniet. 16 p. Gedrukt in een oplage van 275 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag deels iets verbruind. Naam in potlood op titel en franse titel (‘N.F.B. Jongsma, 19-7-45’), naamstempeltje op binnenzijde voorplat.
€ 22
* In het geheim gedrukt onder de nazi-bezetting. De Jong 50.

64. (BUDDINGH’, C.). AUDEN, W.H. Vier gedichten. Vertaald door C. Buddingh’. [Dordrecht], Semaphore Pers, 1945. Geniet. 16 p. Gedrukt in een oplage van 275 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag licht verbruind.
€ 25
* In het geheim gedrukt onder de nazi-bezetting. De Jong 50. == Printed in secret under the Nazi occupation of the Netherlands. Translations of ‘Hearing of harvests’, ‘Here I stand’, ‘Song of the Beggars’ and ‘Journey to Iceland’.

65. (COHEN, Fré). A.J.C. AJC Dordrecht Maandprogram October 1935. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1935. 12 x 8 cm. 4 p. geniet in gedrukt omslag (zwart op blauwgroen). Randjes iets verbleekt.
€ 25
* Heel bijzonder, een gestencild kaderblaadje van de Socialistische Jeugd in omslagje met (kennelijk) ontwerp van Fré Cohen.

66. RICCARDIJN, Pancras Perzische tapijten. Dordrecht, C. Morks Cz., [1925]. Oblong 13 x 20 cm. Ingenaaid. 32 p. Gedrukt in bruin en zwart. 1e druk. Heel lichte gebruikssporen.
€ 15
* Informatief boekje over tapijten.

67. (BIESBOSCH). SLIEDRECHT-DORDRECHT Uittreksel uit het kadastrale plan Gemeente Sliedrecht Sectie T. (Polder Oude Kat / Katse Gat). Getekende kaart op stevig papier betreffende de percelen T 1240-1267, opgemaakt op 23 augustus 1941. 38,5 x 74,7 cm. In inkt met blauwe en roze kleuring. Met enkele notities in potlood (‘Nu Dordrecht T 1240’). Gevouwen en wat ingescheurd op de vouwen.
€ 50
* Kadastrale kaart van de polder Oude Kat, nu een deel van de noordwestelijke Biesbosch, ten oosten van de Ottersluis. Met oude plaatsnaam: ‘Gat van de Oude Kat’, nu een sloot genaamd ‘Katse Gat’. Vraag om meer informatie bij de verkoper.

ZEELAND

1. ALMANAK 1846 Van Zwaamen’s en Thompson’s Koopman’s kantoor- en zak-almanak voor ’t Jaar onzes Heere Jesu Christi 1846, Aanwyzende de jaarmarkten, kermissen, paarde- beeste- en leermarkten, reken- en schouw, het varen der beurtschepen en trekschuiten van en naar verschillende plaatsen. Als mede de maans- op- en ondergang, eclipsen, watergety, enz. enz. Rotterdam, Erve Mulders, 1846. 13 x 7,5 cm. Groen perkament met sluitklep. 104 p., deels met wit doorschoten en met 38 onbedrukte p. achteraan meegebonden. Met enkele titelhoutsneden en een in hout gesneden dubbelblad-kaart van Zeeland (tussen Hellevoetsluis en Sluis). Perkament nog behoorlijk stevig, wat gevlekt, scheur in kartonnen achterplat binnenin het boek, wat gebruikssporen, maar heel degelijk.
€ 875
* Met enkele inscripties, voorin ‘Katoen voor een Jakje f 2…’ en achterin een handgeschreven opsomming van voor- en nazaten van Jan Willem Varossieau (1820-1885), van de in 1792 te Waalwijk geboren Jan Johan Varossieau tot en met de acht kinderen van Jan Willem. De laatste aantekening betreft een overlijden in 1911.

2N. BARTELSE, Marinus Van liefde en leven. (85 sonnetten in handschrift met versierde tussentitels). Zelfgemaakt fluwelen bandje. 102 p. Handschrift (rood en zwart), net en regelmatig: foutloos gespeld, zonder doorhalingen, met 4 decoratieve tekeningen in kleurinkt. Bundel van 80 sonnetten verdeeld volgens de seizoenen met getekende tussentitels in kleur, gevolgd door vijf thematische sonnetten, één met erbij geschreven ‘Herinnering Eindex. HBS 1915 Goes’. Aan het eind met veel krullen gesigneerd door de jeugdige dichter, Marinus M. Bartelse, ‘Goes, 30 Sept. 1916’. Voorkant met flinke slijtplek in het fluweel, alsof er een schildje of plakker is verwijderd. Gebruikssporen.
€ 95
* Tachtig Kloziaans geschreven sonnetten (‘Ik ben een koning en regen gedachten’), alle voorzien van een in rood geschreven titel, vol clichés: ‘Hoog in de takken ruischt een eenzaamheid’, ‘kristallijne waterdroppen’, met veel ‘deez” en gewrongen circonflexe-samentrekkingen, een ‘geurig grasveld’ met ‘gulden boterbloemen’ – maar ook af en toe een glimp van de aardse werkelijkheid van deze naar liefde smachtende Zeeuw die nog in de schoolbanken zat: een ‘snikheet schoolgebouw’, en in het sonnet ‘Examenslaafjes’: ‘Ziet, in den hoek gedoken, zit een brekebeen, die (…) afwacht – en niet zonder reên!’.
Bartelse (1897-1966) was 18 jaar toen hij dit boekje afsloot. Hij woonde in Goes en Kloetinge en was tot 1938 werkzaam als leraar Duits. In 1942 zien we hem in Delpher voorbijkomen als ‘Zeeuwsche volksdichter’ die op de radio in Zuid-Bevelandsch dialect gedichten voordraagt, en tevens als Blokhoofd voor de Winterhulp. Later fungeerde hij langdurig en tot volle tevredenheid als boekhouder bij een garagebedrijf.

2. BOUTENS, P.C. Middelburg’s overgang in 1574. Reien van P.C. Boutens. Muziek van F.E.A. Koeberg. Regie en toneelbouw van Frits Lensvelt. Costumes naar keuze van Nell Bronger. (Middelburg, G.W. den Boer, 1924). Geniet. 20 p.
€ 22
* Rijkse 2.79.

3. BOUTENS, P.C. Middelburg’s overgang in 1574. Reizangen van P.C. Boutens. Prenten van Frits Lensvelt. (1/50 van de gesigneerde luxe-exemplaren). Middelburg, Den Boer, 1925. Linnen. 40,6 x 35,6 cm. De tekst werd afgedrukt in facsimile van de door Frits Lensvelt gekalligrafeerde tekst. Gedrukt in een oplage van 950 genummerde exemplaren. [2e druk, 1e druk in deze luxe vorm]. Linnen vuil. Exlibris.
€ 150
* Eén van de 50 genummerde luxe-exemplaren op beter papier, gesigneerd door Boutens en Lensvelt onder het colofon. Los bijgevoegd: Namen der medewerkers aan het gebarenspel. Vouwblad. 35,2 x 26,8 cm. Fraaie uitgave in reusachtig vierkant formaat. Rijkse 2.85.

4. KLAASSE, Piet Handgeschreven brief aan Guus & Annie Marquinie-Vercruysse. 22 x 17 cm. Op een uitnodiging voor een tentoonstelling (1976). Eén blad. Gesigneerd (ook nog eens op de bedrukte kant), niet gedateerd. 8 regels tekst. Horizontale vouw. Met twee reproducties en een krantenknipsel in een envelop met plaksporen.
€ 15
* Klaasse is blij met de ‘fanmail’; hij is evenals het echtpaar Vercruysse zelf Zeeuw van afkomst, maar had nooit een expositie in Zeeland.
Piet Klaasse (1918-2001) was tekenaar en illustrator, hij maakte verschillende Kinderboekenweekgeschenken.

5. LOHMAN, Anneke Oertaal. Gedichten. (Met handgeschreven opdracht aan Hans Warren). Amsterdam, De Beuk, (1990). Ingenaaid met omslag. 44 p. 1e druk.
€ 12
* Uit de bibliotheek van Hans Warren, die de bundel van Ria Zifkamp cadeau kreeg, voorzien van een fraaie handgeschreven, gesigneerde opdracht van Lohman op de Franse titel: ’24/3/ ’93/ Voor Hans Warren,/ In jouw geheime dagboek/ lees ik je verborgenheden/ spiegel van het verleden./ Anneke Lohman’.

 

6. (WARREN, Hans) Hans Warren. De collectie van Niek Oele. Catalogus 53. (Met een inleiding van Menno Voskuil). (Den Haag, antiquariaat Fokas Holthuis), 2011 [= 2012]. Verguld linnen (Boekbinderij Van Dijk). (36) p. 1e druk. Met los Erratum (waarin het oplageaantal werd verbeterd).
€ 35
* Eén van de 35 luxe-exemplaren, waarvan slechts 20 voor de handel bestemd, gedrukt op gevergeerd papier en gebonden in wijnrood linnen door Boekbinderij Van Dijk. Tegen het achterplat is een papieren tasje gemaakt, waarin een genummerde leporello van twee nagelaten, niet eerder gepubliceerde gedichten van Hans Warren, met de hand gezet uit de Gill en de Romulus en gedrukt in zwart en rood door Nick ter Wal.

7. WARREN, Hans Kritieken. (Met een nawoord door André Oosthoek). [Vlissingen], Provinciale Zeeuwse Courant, 1970. Geniet. 48 p. Met een portret door Jack PRINCE. 1e druk.
€ 12
* Uitgave t.g.v. de uitreiking van de Pierre Bayle-prijs voor de kritiek. Het boekje bevat vier gedichten en zeven kritieken uit de Provinciale Zeeuwse Courant, o.a. over Maria Dermoût, Pierre Louys.

8. WARREN, Hans De Olympos. (Met tekeningen van Rudolf Hagenaar.) Middelburg, Den Boer, 1973. Karton met stofomslag. 32 p. Gezet uit de Garamond en gedrukt in een oplage van 500 exemplaren. [2e, verminderde druk]. Enkel vlekje.
€ 75
* Eén van de 50 gebonden en genummerde luxe-exemplaren, gesigneerd door de dichter. Dit is het auteursexemplaar, genummerd ‘1’, gesigneerd op p. (5) door Hagenaar en onder het colofon door Warren.
‘Me vanmiddag van vier tot vijf uur een lam handje gesigneerd aan zestig exemplaren van De Olympos in Middelburg. Zelfs wanneer ik tienmaal achtereen mijn naam moet zetten vergeet ik de s van Hans of komt Warren met éen r te staan.’ (Geheim dagboek. 1973-1975. Tiende deel (1992), p. 83)
Letterenreeks 1.

9. (ZEELAND – DIJKHERSTEL SCHOUWEN-DUIVELAND). Gedenkalbum, aangeboden aan W. Metzelaar, Technisch-Hoofdambtenaar v.d. Rijkswaterstaat. Door de dienst dijksherstel Zeeland; afd. Schouwen en Duiveland. Ter herinnering aan het herstel van dit eiland na de stormramp van 1 Februari 1953. December 1953. Liggend formaat. 21 x 27 cm. Linnen band met opdruk. Gekalligrafeerde en gedrukte titelpagina. 45 originele foto’s, met gedrukte tekst opgeplakt. Voorzien van vloeibladen. Vlekje op de band.
€ 125
* Album met voornamelijk luchtfoto’s van uitstekende kwaliteit, zowel qua staat als qua vakkundigheid. Beelden uit het dichten van de dijken in het door de Watersnoodramp getroffen Zeeuwse eiland.

10. (ZEELAND). VANDENBERG, Joris, en GEMERT, Wil van [Margriet] Cees. [Middelburg], eigen beheer, 1990. Geniet. 16 p. incl. (geïllustreerd) omslag. 1e druk.
€ 35
* Uitvoerige kristelijk-filosofische beschouwing uitgesproken bij het huwelijk van ene Cees en Margriet (aangeduid met de bloem, vandaar de vierkante haakjes in de titel) op 7 november 1990. Joris of Johan Vandenberg, getrouwd met Wil van Gemert (overl. 2003) was de auteur van een aantal spirituele boeken, verschenen bij Desclée de Brouwer. Achterop het boekje een stadspoort bij de Abdij in Middelburg. In de tekst wordt het adres van de gelieven genoemd: Groot Paradijs 7, eveneens in Middelburg. Gedrukt in zeer geringe oplage (alleen voor de feestgangers) naar handschrift.

NOORD-BRABANT

1. BUCKLAND WRIGHT, John 1 januari 1937 31 december. Een gelukkig jaar toegewenscht. N.V. Houtindustrie Picus Eindhoven. (Met een originele houtgravure van John Buckland Wright). Vouwblad. 15,0 x 11,9 cm. Verkleurd en wat gekreukt.
€ 25
* Vierde nieuwjaarswens van Houtindustrie Picus.

2. BUCKLAND WRIGHT, John Een voorspoedig 1939 toegewenscht. N.V. Houtindustrie Picus Eindhoven. (Met een originele houtgravure van John Buckland Wright). Vouwblad. 15,0 x 11,7 cm. Verkleurd en gekreukt. In dit exemplaar werd ‘N.V. Houtindustrie Picus Eindhoven’ doorgestreept er werd er ‘Lous en Jan’ onder geschreven (= J.C. van Sandick en zijn vrouw).
€ 25
* Vijfde nieuwjaarswens van Houtindustrie Picus. (Het woord ‘picus’ is Latijn voor ‘specht’, vandaar de opname van deze vogelsoort in de prent).

3. BUCKLAND WRIGHT, John Onze beste wenschen voor 1938. N.V. Houtindustrie Picus Eindhoven. (Met een originele houtgravure van John Buckland Wright). Vouwblad. 15,0 x 11,8 cm.
€ 40
* Vijfde nieuwjaarswens van Houtindustrie Picus.

6. CITROEN (inleiding), Paul 8 grafische tekeningen. Breda, Eenhoornpers, 1946. 41 x 31 cm. Halflinnen map met een (andere) tekening van W.J. Rozendaal voorop. Negen bladen in map: 8 tekeningen en een toelichting. Folio. Gedrukt in een oplage van 100 exemplaren. Prospectus bijgevoegd, eveneens met de titeltekening van Rozendaal (zie scan). Vage vlekjes op de map, maar een mooi exemplaar.
€ 140
* Tekeningen van Fred CARASSO, Paul CITROEN, Dick ELFFERS, PETRA en W.J. ROZENDAAL, SALIM, Jan SLUYTERS en Bertram WEIHS.

7. CORSTIAAN, Peer Sociaal-aristocratie. (De eeuwenoude partij der toekomst). Arnhem, Stenfert Kroese & Van der Zande, 1901. Ingenaaid. (2), 26 p. 1e druk. Omslag deels wat verbleekt, maar een net exemplaar.
€ 15
* Peer Corstiaan was een pseudoniem van G.L. Janssen (1859-1932). Over deze socialist-in-het-geheim publiceerde (zijn achterkleinzoon!) Hans Verhoeff zeer onlangs Peer Corstiaan en ’t Zondig Paterken. Het dubbelleven van G.L. Janssen in 19e eeuws Brabant, een volumineus deel in een nog niet voltooide tetralogie.

8. GEDENKBOEK(JE) 1903-1923 R.K. Coöperatieve Bouwvereeniging “Eigen Bezit” opgericht 18 januari 1903, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch. Feestelijke herdenking van het 20-jarig bestaan der vereeniging. Programma tevens bewijs van toegang. Den Bosch, Eigen Bezit, 1923. 20 x 12 cm. Genaaid met groen koord (met kwast). 8 p. Op kunstdrukpapier. Gaaf!
€ 15
* Mooi uitgevoerd met omslag in goud en groen. Inleidend voorwoord van A. van Veldhoven. Op het uitvoerige programma onder meer de operette ‘Studentenwraak’ en het blijspel ‘Inkwartiering, of Zes jaar de bruid’.

9. KAPTEIJNS, Harrie Envoy. Den Bosch, eigen beheer, 1956. Oblong 10,5 x 21,5 cm. Geniet. 56 p. Gedrukt in 150 genummerde exemplaren ter gelegenheid van de Derde Bossche Kunstmarkt. Omslagtekening en vormgeving Jules Verschuren. 1e druk. Omslag wat verbruind.
€ 25
* Bijzonder origineel boekje, geheel in reproductie van Kapteijns’ handschrift. Effectieve vormgeving: zwarte schutbladen, de gedichten en hun titels staan niet op een vaste plaats op de pagina. Harrie Kapteijns (1917-1987) schreef verschillende studies over (Brabantse) dichters, en ook over De Gemeenschap. Hij publiceerde slechts twee dichtbundels, en dat is jammer.

10. KUIPERS e.a. (redactie), Frans Punt. Onafhankelijk literair tijdschrift. ‘s-Hertogenbosch, eigen beheer. Jrg. 1, afl. 2-3 (194). Geniet. 24; 28 p. met uitvouwkaart achterin. Vouw in achterzijde omslag afl. 2.
€ 30
* Twee van de in totaal drie verschenen nummers van dit fraai gedrukte en door Henri Titselaar van illustraties voorziene tijdschriftje. In het tweede nummer introduceert de redactie de dichter Hans Vlek, waarvan veel wordt verwacht; van hem zijn vijf gedichten opgenomen. Tevens bijdragen van o.a. Jan van Ommeren (een collage-pagina), Peter Schuddeboom en Johan Th. Stakenburg. Het derde nummer bevat bijdragen van o.a. Maarten Beks, Piet Jager, Frans Jansen, Paul Lucas, Hans Vlek en Frans Babylon (die op een afgedrukte foto in gesprek is met Punt-redacteur Kees Neeteson ‘over het nut van het eten van spaanse pepers ter bestrijding van buikgriep’).

12. (MICHELS, L.C.) Amen amen qitha izwis. Literair philologisch tijdschrift met humoristische inslag, verschijnend overeenkomstig intuïtieve invallen. / De Kangoeroe. De sprong in de ruimte. Nr. 17. [Tilburg], Niet-geïdentificeerde studentenvereniging / Studentenvereninging St. Leonardus, [1946]. 33 x 24 cm (omslag); 27 x 21 cm (tekst). Geniet. 26 (=32); 10 p. Gestencild. 1e druk. Omslag aan de randen gekreukt. De ‘Amen’kant van het omslag is wat gevlekt.
€ 65
* Gezamenlijk afscheidsnummer van twee Tilburgse studententijdschriften voor L.C. Michels (1887-1984), die in 1946 hoogleraar in Nijmegen werd. De inhoud bestaat grotendeels uit vermakelijke parodieën op taal- en letterkundige aangelegenheden (o.m. Bertus Aafjes wordt belachelijk gemaakt). De auteurs zijn vaak pseudoniem. Op het omslag twee mooie grote originele linosneden, de een, vermoedelijk, een portret van Wulfila (de vertaler van de Bijbel in het Gotisch – waar de naam van het tijdschrift Amen amen qitha izwis vandaan komt), de ander vertoont een kangoeroe. Helaas, ook van deze is de maker niet bekend. Boeiend.

13. (NUIVER, Jac.). PROOST & Zoon, P. Brabantsch Bont. Een gloednieuw papier van P. Proost & Zoon. [Amsterdam], P. Proost & Zoon, (ca. 1940-1950?). Gevouwen blad met uitgestanst raampje en met een nietje bevestigd kleurenstaal (zes kleuren). Nietjesroestvlekje.
€ 18
* Papierproef, fraai ontworpen door Jac. Nuiver, een sneeuwpop die door een raampje kijkt.

14. (OSS). STEEGSTRA, Jos Oss. Een gedichtenreeks en een zeefdruk. (Met een originele, genummerde en gesigneerde zeefdruk in kleur door Ton Maria Nijhof). ‘s-Hertogenbosch, Het Noordbrabants Genootschap, 1993. Vouwblad en losse zeefdruk in omslag. Los vouwblad met extra prent en overzicht van deze productie is bijgevoegd. Gedrukt in een oplage van 250 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren.
€ 18
* Eén van de tien Romeins genummerde exemplaren. Noord-Brabant in proza, poëzie en prent 12.

15. POIRTERSFONDS, Het In elk huis een eigen bibliotheek. Het Poirtersfonds. (Eindhoven), Het Poirtersfonds, [1937]. 15 x 25 cm. Oblong. 8 p. incl. omslag. Met illustraties in kleuren. Geperforeerd, verder mooi.
€ 15
* Fraaie kleurenfolder van de katholieke boekenclub, genoemd naar de Brabantse jezuiet Adriaan Poirters.

16. REVE, Gerard Handgeschreven brief aan ‘De Weledele Heer W.J. Vliegen/ Inspekteur der Belastingen’ en drie hoofdstukken van het manuscript van Lieve Jongens in fotokopie met originele, handgeschreven correcties van de auteur. 1. 27,5 x 21,5 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Gerard Reve’ en gedateerd ‘Weert, 27.11.1974’. 7 regels tekst. 2. 29,7 x 21,0 cm. Achttien bladen. Geniet. Alleen recto. Getiteld ‘Zwaarder Dan De Lucht’ in fotokopie en ‘Zevende Hoofdstuk van LIEVE JONGENS’ in handschrift. Met vier correcties en aanvullingen in het handschrift van de auteur. 3. 29,7 x 21,0 cm. Twaalf bladen. Geniet. Alleen recto. Getiteld ‘Donkere Nacht’ in fotokopie en ‘Achtste (& Op Eén Na Laatste) Hoofdstuk van LIEVE JONGENS’ in handschrift. Met een correctie in het handschrift van de auteur. 4. 29,7 x 21,0 cm. Vierentwintig bladen. Geniet. Alleen recto. Getiteld ‘Lieve Jongens’ in fotokopie en ‘Negende & Laatste) Hoofdstuk van LIEVE JONGENS’ in handschrift. Met vijf correcties en aanvullingen in het handschrift van de auteur.
€ 500
* Leuke verzameling rondom de roman Lieve Jongens, uit het bezit van een belastinginspecteur te Weert, waar Reve van 1972 tot 1975 woonde. In de brief aan Vliegen meldt de schrijver dat ‘het boek gezet is & gedrukt’. De voor de zekerheid gemaakte fotokopieën van het manuscript hebben voor Reve nu ‘geen funksie & geen waarde’ meer, dus ‘misschien heeft Uw gezin er pleizier aan’. ‘De achterzijden zijn te glad voor mijn kroontjespen, dus 1 & ander is voor mij niet anders dan ballast in mijn archief’.
De fotokopieën betreffen drie volledige hoofdstukken-in-handschrift van Lieve Jongens. Elke fotokopie bevat enkele door Reve met de kroontjespen aangebrachte wijzigingen, volgens een aantekening op het eerste blad aangebracht op 31 augustus 1972. In de fotokopie van het zevende hoofdstuk staat, in inkt dus, de omvangrijkste aanvulling. Aan het eind van het hoofdstuk, nog net voordat de hoofdpersoon zijn scheet in een wijnglas vangt, voegde Reve deze zin toe: ‘Met mijn lippen in het mondstuk van een denkbeeldige klarinet pruttelend, bootste ik zeer schaamteloos het geluid van een wind na’. In de andere hoofdstukken verving Reve een woord of laste hij er enkele in.
Deze collectie biedt de unieke gelegenheid de laatste drie hoofdstukken van Lieve Jongens in het handschrift van de Meester te lezen.

18. ROZENDAAL, W.J. (Map met een originele, gesigneerde houtsnede en twaalf (=13) lijncliché’s). Breda, Eenhoornpers, 1945. 30 x 25 cm. 14 bladen in linnen map met flappen en titeletiket. Gedrukt op de handpers door C.J. Asselbergs in een oplage van 50 exemplaren. Platten krom. Titelblad deels verkleurd.
€ 65
* Prachtige tekeningen van een naakte vrouw (Rozendaal was in 1943 getrouwd met de 23-jarige Petra van Leeuwen). Het titelblad vertoont een trotse eenhoorn in het dierenrijk.

19. SCHREGEL, Henk, & Francine SCHREGEL-ONSTEIN Centenaarslast. (Met handgeschreven opdracht aan Fred Batten). Tilburg, Nederland’s Boekhuis, [1947]. Serie De Zonnewijzer, 1e reeks. Halflinnen. 80 p. Geïllustreerd. 1e druk.
€ 12
* ‘Russische’ novelle met tekeningen van M. Bosch van Drakestein. Met handgeschreven opdracht van de vertaalster en schrijfster Francine Schregel-Onstein (1918-2013) aan Fred Batten ‘in durende erkentelijkheid, 21-6-65’.

20. SWINKELS, Carel Floris en de Muzemannen. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver). Utrecht / Antwerpen, Het Spectrum, 1953. Ingenaaid. 72 p. 1e druk. Achterzijde omslag licht gevlekt. Inktstreep op pagina 11.
€ 15
* Exemplaar met uitvoerige handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: ‘Met een hartelijke groet van/ Piet van Bragt/ die 34 (vierendertig) jaar/ geleden al van de betere/ auteurs hield/ En natuurlijk ook van Sint Nicolaas (zie boven)/ 5/xii/MCMLXXXIX/ Thuys Duyvendael/ Nuland/ Noord-Brabant/ Carel Swinkels’. In de rechterbovenhoek schreef de vorige eigenaar zijn naam en de datum ‘5 Dec. 1955’.

21. (THORBECKE, Johan Rudolph). MIERLO, J.H. van PhD on vellum, dated March 14, 1840, of Jacobus Hermanus van Mierlo (1816-1905), signed by Johan Rudolph Thorbecke and others. Vellum with attached (broken) wax seal in copper box. Oblong 32 x 50 cm. Recto only. Written in ink on fine white vellum. Folded. Otherwise fine.
€ 450
* Signed by J.R. Thorbecke (1798-1872), at that time rector of the Leiden University, but from 1849-1872 the most prominent Dutch politician, several times prime minister. Mr. Dr. J.H. Van Mierlo would later become President of the District Court in Breda. He was a distant cousin of 1990s foreign minister Hans van Mierlo, who once held the Thorbecke Lecture.

22. (TOORIANS, Lauran). OLD IRISH Cétamon. (‘Cétemain’ or ‘May Day’ in Early Irish with Dutch translation). [Tilburg], Brandon Pers, 1997. Oblong 13 x 17 cm. Original wrappers. 28 p. With Irish illustrations in red and green. 1st edition. Fine condition.
€ 30
* The Old Irish poem ‘Springtime’ with introduction, note and translation into Dutch, a beautiful bibliophile book.

23. VITRUVIUS NOVUS TILBURGIENSIS. Den Haag, Althaea Pers, 2001. Onopengesneden vouwblad met koordje in omslag, in envelop, met los bijgevoegde kleurenfoto. Vervaardigd in een oplage van 15 ‘op de pers’ genummerde exemplaren.
€ 55
* Mooi rood boekje over een boekenkist van een liefhebber in Tilburg. Althaea 52.

LIMBURG

1. Anoniem Twie Leedjes. Terhorst, Jeroen Prop, 1986. Ingenaaid. 4 p. Gedrukt door Jeroen Prop in 60 genummerde exemplaren.
€ 14
* Gesigneerd door de jeugdige drukker onder het colofon. Twee liedjes die op zondag na ‘Vasteloavend’ gezongen worden door kinderen in het dorpje Banholt in Zuid-Limburg.

2. (BEEK EN GEULLE). HUGO VAN ROSSEM, P.A. Harp-accoorden. Amsterdam, Höveker & Zoon, [1886]. 13 x 9 cm. Ingenaaid. 16 p. 1e druk. Klein teer boekje met een enkel vlekje, maar in goede staat.
€ 15
* Domineespoëzie van de jeugdige predikant (1858-1922) in het Limburgse Beek en Geulle. Over evolutie en andere vraagstukken, maar Hugo van Rossem richtte ook een gedicht aan de uitvinder van het Volapük, een katholieke priester.

3. (BEEK EN GEULLE). HUGO VAN ROSSEM, P.A. Losse schakels. Gedichten. Amsterdam, Höveker & Zoon, [1887]. 14 x 10 cm. Origineel linnen. 44 p. 1e druk. Naam op schutblad.
€ 15
* Poëzie van een jonge, in Limburg zeer actieve dominee (1858-1922), op dat moment predikant in Beek en Geulle. Deels christelijke gedichten, maar ook verzuchtingen als ‘Wetenschap zonder openbaring’, ‘Zaken-mannen’, ‘Sommige liberalen’ en ‘Vergaderingen’. Mooi, typisch 19e-eeuws klein dichtbundeltje.

4. ERENS, Frans Aanteekeningen over de school van Beuron. [1909]. Garenloos. Onopengesneden. 18 p.
€ 60
* Apart gepagineerde overdruk uit het Annuarium der R.K. Studenten in Nederland. [Auteursexemplaar uit de nalatenschap van Erens].

5. FRANQUINET, Robert Een najaar. Zeven verzen. (Met zeven illustraties van Edmond Bellefroid). [Maastricht], J.W. Veltman, [1944]. 27 x 20 cm. Halfleer met linnen platten. 40 p. ‘Edmond Bellefroid heeft den poëtischen beeldenworp in 7 penseelteekeningen herschapen’. Met de hand gezet uit de Zabel en gedrukt in bruin, groen en zwart in 55 exemplaren op handgeschept Oud-Hollandsch Posthoornpapier van Van Gelder. Band deels verkleurd. Met fiks exlibrisstempel van Helena Coenegracht. Het papier golft een beetje.
€ 150
* Dit is een van de 40 die gesigneerd werden door dichter en illustrator. Luxueuze, clandestiene uitgave van liefdespoëzie in barokke taal. De Jong 275.

6. FRANQUINET, Robert Uchtend verzen. Eigenhandig geïllustreerd door René Smeets. Aangeboden aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana bij gelegenheid van Haar huwelijk met Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Bernhard von Lippe Biesterfeld. (Beek), eigen beheer, 1936. Oblong 20 x 30 cm. Spiraalband. 19 bladen. Met twee originele kleurentekeningen van René Smeets. Gedrukt in slechts 10 genummerde exemplaren, alle gesigneerd. De nummers 1 en 2 werden aan de Koninklijke Familie aangeboden. 1e druk. Deel van spiraaltje ontbreekt, wat vlekjes, bibliotheekzegeltje op achterkant en paars stempel op de titel van het karmelietenklooster te Geleen.
€ 200
* Met op blad 2 een fraaie tekening in Oostindische inkt met rood, geel en blauw door René Smeets (1905-1976), van een bebrilde Bernhard en gekroonde Juliana in hun huwelijkbootje, onder een zonnetje en met een vis in het water. De tweede tekening, aan het eind van het gedicht, toont een beloftevolle, sierlijke bruid. Dit is nr. 5 van de oplage met handgeschreven opdracht van Franquinet aan pater Amandus Smackers (1910-1967), die na de oorlog provinciaal overste was van de Nederlandse Provincie van de kloosterorde der Ongeschoeide Karmelieten. Franquinet en Smackers werkten beiden mee met het in 1938 verschenen Passieboek van Limburgsche Letterkundigen. Bijzondere uitgave, uitgevoerd door drukkerij “De Mijnstreek” te Beek, Limburg. Niet in de NCC.

7. KEMP, Pierre, en Mr. H.J.L. LAMBERTS HURRELBRINCK Twee bloemen van Limburg’s bodem. Eindhoven, Het Poirtersfonds, 1935. Ingenaaid (voorzijde omslag ligt bijna los). 184 p. Stempeltje op omslag en op titelpagina. 2e, herziene druk van Zuster Beatrijs (Maastricht 1920).
€ 20
* Exemplaar met ‘V.d.S.’ (in het handschrift van Pierre Kemp) op titelpagina.

8. REVE, Gerard De Avonden. (Programmaboekje). Maastricht, Maastrichts theaterensemble Het Vervolg, (1997). Geniet (8) p. Programmaboekje van een toneelbewerking van De avonden. Met een noot van de regisseur en een brief van Reve aan het gezelschap, afgedrukt in facsimile van het handschrift én in transcriptie. Op het omslag zien we het konijn (uit De avonden) en een stukje tekst in facsimile van het handschrift met een kroontjespen.
€ 12

9. TELEFOONBOEK Telefoongids voor Echt, Grathem, Haelen, Heel, Heijthuijsen, Horn, Koningsbosch, Maasbracht, Montfort, St. Odiliënberg, Posterholt, Roermond, Roosteren, Stevensweert, Swalmen en Thorn. [Den Haag], Hoofdbestuur der PTT, 1957. 18 x 13 cm. Ingenaaid. 194 p. Advertenties op omslag. 1e druk. Net exemplaar.
€ 45
* Zeer lokale telefoongids van Midden-Limburg. Niet in de NCC.

KONINKLIJK HUIS

1. (BEATRIX, Prinses) Officiëel programma van de feestelijkheden ter gelegenheid van de Blijde Gebeurtenis in ons Vorstenhuis. Een nieuwe Oranje-appel wordt toegevoegd. Dordrecht, zonder uitgever, Januari 1938. Geniet met oranje omslag. 8 p. Wat gevlekt en gekreukt.
€ 20
* Dit Officieel Programma verscheen vóór de geboorte, dus het geslacht van het Koningskind was nog niet bekend! Uitvoerige opsomming van de deelnemers aan en de route van de optocht ‘onmiddellijk na ontvangst van het bericht der Geboorte’ compleet met hoornblazers en herauten, een defilé, kinderfeesten, een zanghulde met het Wilhelmus en drie liederen, alle geschreven door A.J. Scheurkogel, gevolgd door de opvoering van een operette door de leerlingen van de Dordtse Schoolvereeniging, een Groote Lichtstoet en het Ontsteken van den Vreugdeboom. Wat een genot! Niet in de NCC.

2. BERGH, J.A. de Het wapen des konings en des rijks thans gevoerd, is in strijd met de wet. Den Haag, C.H. Susan Jr., (1880). Ingenaaid. 44 p. Met het wapen afgebeeld als frontispice. 2e, aanmerkelijk vermeerderde druk. Voorop in handschrift ‘A.C. van Haeften’. Inliggend een identieke afbeelding van het wapen, als knipsel uit een andere publicatie.
€ 20
* Pamflet over de onvolkomen wettelijke tekening van het Nederlandse wapen en dat van koning Willem III. Met gedetailleerde beschrijvingen uit de welversneden pen van de journalist Jacobus Adriaan de Bergh (1844-1888), auteur van het tijdschrift ‘Haagsche Penkrassen’.

3. BEVERSLUIS, Martien De Cracht van ’t Landt bestaedt. Baarn, Bosch & Keuning, [1938]. Ingenaaid (op Chinese blokboekwijze gebonden) met ruim uithangend sierkoord. Gedrukt in rood en zwart. 1e druk. Rug deels ingescheurd.
€ 15
* Uitgegeven ter gelegenheid van de geboorte van het prinsesje Beatrix. Artistieke vormgeving door Karel Hoekendijk.

4. DUINKERKEN, Anton van / Gerard BRUNING Zilveren bruiloft. [Nijmegen, Gemeentebestuur, 1962]. 46 x 28 cm. Rijmprent. Met illustraties door Gerard BRUNING. Gedrukt in rood en donkergrijs. Niet helemaal als nieuw (punaisegaatjes, plankbandspoortje).
€ 16
* Uitgegeven ter gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest van Koningin Juliana en Prins Bernhard,

5. EMANTS, Marcellus Loevesteijn. Dramatisch-historisch tafereel met naspel. Den Haag, Haagsche Boekh.- en Uitg.-maatschappij etc., 1898. Ingenaaid. (2), 44 p. 1e druk. Paar minieme scheurtjes in de uitstekende randen.
€ 250
* Luxe-exemplaar op groot, geschept papier en met omslag van ander, zwaarder papier. In de rechterbovenhoek van het omslag schreef Emants: ‘Presentexemplaar van den Uitgever/ Feestgids’. Wij hebben éenmaal eerder een luxe-exemplaar gezien, gebonden in heelmarokijn. Verder geen andere luxe-exemplaren bekend! Niet in Brinkman of enige andere bibliografie.
Dit toneelstuk behelst de inname van Slot Loevestein door de Geuzen in 1570. Het zou worden opgevoerd bij de inhuldigingsfeesten van koningin Wilhelmina in september 1898, maar toen bleek dat de toneelspelers onvoldoende voorbereid waren, werd het stuk teruggetrokken. In 1909, na de geboorte van prinses Juliana, kwam het in het kader van de Oranjefeesten wel tot opvoering.

6. EMMA, Koningin Handgeschreven notitie van Koningin Emma der Nederlanden (1858-1934). Uit een notitieblok met één kartelrand. 8,1 x 11,8 cm. Eenzijdig beschreven. Wat gekreukt.
€ 180
* Briefje van de Koningin-Moeder, na het overlijden van koning Willem III. ‘Meinem lieben Pathchen/ 31 Mai 1892/ Emma’. Dit briefje begeleidde ongetwijfeld een cadeau aan haar peetvader, van wie ons de naam onbekend is. Het handschrift van koningin Emma is zelden op de markt.

7. (EMMA, Koningin). HERMSEN, Dorus Die Sevenste Bliscap van Onser Vrouwen. Bewerkt voor de opvoering tijdens de Nationale Tentoonstelling van Oude Kerkelijke Kunst te ‘s-Hertogenbosch 1913, door W. Smulders Pr. Met eene inleiding van H. Moller en illustraties van D. Hermsen (Muziek van A. Hansen Pr.). Den Bosch, C.N. Teulings, 1913. Heelperkament met grote gouden versiering door Dorus Hermsen op het voorplat en kleiner uitgeversmerk in Jugendstil op het achterplat. Rug blanco. XXXII, 82 p. Boekverluchting van Dorus Hermsen: zes paginavullende tekeningen en een vignet. Titelpagina en initiaal in rood en zwart gedrukt. Met inliggend het bijbehorende boekje met muziekteksten. 1e druk. Franse titel (p. I) uitgescheurd. Met exlibris van koningin Emma, gesigneerd ‘dR’ (De Ranitz) en gedateerd 1900, en voorzien van twee rubberstempels ‘Afgevoerd’.
€ 180
* Volgens de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van 15 juli 1913 werden exemplaren van dit boek (en nog zo het een en ander) aan Hare Majesteit Koningin Wilhelmina en haar echtgenoot Prins Hendrik bij de opening van de tentoonstelling aangeboden: ‘gedrukt op oud-Hollandsch papier en gebonden in fijn hoorn perkament waarop met stempeldruk in goud is aangebracht de artistieke tekening van Dorus Hermsen, voorstellende de kroning van Maria’. Dit exemplaar is niet op Oud-Hollands gedrukt, maar voor het overige klopt het precies.
Koningin Emma was in de Oranje-familie degene die in boeken geïnteresseerd was, zij had een omvangrijke, prachtvolle bibliotheek waaruit ooit het een en ander verkocht is. Dat de doorluchtige echtelieden allebei een exemplaar van Die Sevenste Bliscap kregen, zou kunnen verklaren dat er één is ‘afgevoerd’ uit koninklijk bezit. Op de uitgescheurde Franse titel stond wellicht een gekalligrafeerde opdracht.

8. FRANQUINET, Robert Uchtend verzen. Eigenhandig geïllustreerd door René Smeets. Aangeboden aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana bij gelegenheid van Haar huwelijk met Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Bernhard von Lippe Biesterfeld. (Beek), eigen beheer, 1936. Oblong 20 x 30 cm. Spiraalband. 19 bladen. Met twee originele kleurentekeningen van René Smeets. Gedrukt in slechts 10 genummerde exemplaren, alle gesigneerd. De nummers 1 en 2 werden aan de Koninklijke Familie aangeboden. 1e druk. Deel van spiraaltje ontbreekt, wat vlekjes, bibliotheekzegeltje op achterkant en paars stempel op de titel van het karmelietenklooster te Geleen.
€ 200
* Met op blad 2 een fraaie tekening in Oostindische inkt met rood, geel en blauw door René Smeets (1905-1976), van een bebrilde Bernhard en gekroonde Juliana in hun huwelijkbootje, onder een zonnetje en met een vis in het water. De tweede tekening, aan het eind van het gedicht, toont een beloftevolle, sierlijke bruid. Dit is nr. 5 van de oplage met handgeschreven opdracht van Franquinet aan pater Amandus Smackers (1910-1967), die na de oorlog provinciaal overste was van de Nederlandse Provincie van de kloosterorde der Ongeschoeide Karmelieten. Franquinet en Smackers werkten beiden mee met het in 1938 verschenen Passieboek van Limburgsche Letterkundigen. Bijzondere uitgave, uitgevoerd door drukkerij “De Mijnstreek” te Beek, Limburg. Niet in de NCC.

9. HOEKSTRA, Han G. Appeltjes van Oranje. Silhouetten: Frans ter Gast. Leiden, Sijthoff, 1948. Oblong 16 x 21 cm. Gedecoreerd karton. (48) p. 1e druk. Teer rugje wat beschadigd, randen iets versleten.
€ 16
* Leuke kindergedichtjes en silhouetten met als thema het Oranjehuis en de Nederlandse geschiedenis, waarbij de Tweede Wereldoorlog niet wordt vergeten.

10. (HUIS VAN ORANJE). KONINIGIN JULIANA IN SAN FRANCISCO 21 negatieven in originele envelop gemaakt tijdens het bezoek van Juliana en Bernhard aan San Francisco, 17-19 april 1952. 21 verschillende negatieven. 12,5 x 10,0 cm. Opschrift (getypt): ‘Holland – Queen Juliana – S.F. Visit – at palace Hotel – Mayor Elmer Robinson’ Naam van de fotograaf moeilijk te lezen, mogelijk ‘Needham’. Goede kwaliteit
€ 120
* Afkomstig uit het archief van het Amerikaanse dagblad The San Francisco Examiner. Foto’s van Juliana en Bernhard, van burgemeester Elmer Robinson en van het rijkelijk toegestroomde publiek.

11. HYDRAUDINE Jubileumuitgave 25-jarig bestaan Hydraudyne Groep. Boxtel, Hydraudine Groep, 1979. Versierd linnen met stofomslag. Ca. 200 p., waarvan 28 met tekst. Rug verbruind, klein scheurtje.
€ 30
* Zeer ongewoon jubileumboek: De eerste zinnen van de troonredes van H.M. Koningin Juliana van 1954-1979 werden op losse vellen gedrukt en met een toelichting in een blanco boek met fraaie kitscherige band gelegd. Het voorwoord ‘Aan onze relaties’ van de directie werd op een stofomslag gedrukt. Dat was het! Niet in de NCC.

12. JULIANA & BERNHARD Oranje-nummer Dagblad “Het Noorden” ter gelegenheid van het Vorstelijke Huwelijk. Gedrukt in oranje en zwart met een afbeelding van een stralende Juliana en Bernhard. 54 x 37 cm. Geïllustreerd. Gevouwen. 4 p. 1937.
€ 15
* Curieus genoeg met aanduiding van de drukker: ‘De Boer, Tegal’. In Nederlands-Indië dus. Met artikelen over de bruidegom: ‘Een veelzijdig ontwikkeld persoon, met een vroolijk, doch ernstig karakter’, maar ook over de bruid: ‘De Prinses als Keukenprinses’.

15. NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN Huwelijk H.K.H. Prinses Juliana – Z.D.H. Prins Bernhard 7 januari 1937. Dienstregeling Nederlandsche Spoorwegen. (Utrecht, Nederlandsche Spoorwegen, 1936). 17 x 11 cm. Omslag met afbeelding van het prinselijk paar in goud en kleur. 96 p. 1e druk. Kleine gebruikssporen.
€ 20
* Speciale uitgave voor de heuglijke dag! Voorin reclame en inleiding over de belangrijke maatregelen en wenken voor hen die op 7 januari naar Den Haag wenschen te reizen.

16. NIEUWENHUIS, Jan, Jop POLLMANN en Marius MONNIKENDAM Oranje-avond. Ontwerp en teksten Jan Nieuwenhuis, liederen: J. Pollmann, muziek-arrangementen: M. Monnikendam. Zonder plaats, Ons Leekenspel, 1938. A4. Omslag met feestlint. 32 bladen, eenzijdig gestencild. 1e druk. Iets gevlekt.
€ 25
* Ter gelegenheid van het veertigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Veel aandacht voor prinses Beatrix. Liederen en gedichten (o.a. van Vondel, Huygens, Ed Hoornik, J. Alberdingk Thijm en Gabriël Smit. De Bruiloft van Kloris en Roosje, een verhaal ‘Het verre Oosten’ van G. de van der Schueren, en diverse andere bijdragen.Aardig omslag met een dans rond de oranje meiboom. Schaars.

17. NIEUWENHUIS, Theo Galavoorstelling in den Stadsschouwburg aangeboden aan Hare Majesteit de Koningin en aan zijne Koninklijke Hoogheid den Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg, Door de Feestcommissie. Amsterdam, Tresling & Co. Hof-lith., 1901. Origineel omslag. 16 p. 1e druk. Onderkant wat gevlekt. Verguldsel van omslag niet helemaal gaaf, maar nog een erg mooie uitgave.
€ 100
* Nieuwe Kunst in optima forma: omslag van zwaar papier met rijke vergulding en blindstempeling. Binnenwerk omvat de teksten van de dialoog ‘Proloog’ van M.G.L. van Loghem, vertolkt door Rika Hopper en Anna Klaasen, het Brautlied uit Lohengrin en een fragment van de Götterdämmerung, plus het veelomvattende galaprogramma, gevat in lichte botanische sieromlijstingen van Nieuwenhuis. Ondanks de lichte schade een jugendstilpublicatie om trots op te zijn.

18. OORT, Jan van Koningin Wilhelmina (?) als jonge vrouw. Originele potloodschets. Geknipt uit een blad geschept tekenpapier met watermerk. 160 x 130 mm. Verso een meer schetsmatige tekening van een wassende vrouw, met daaronder een rood stempeltje ‘Atelier Jan van Oort 1867-1938’. Aan twee kanten wat rafelig.
€ 50
* Driekwart-portrettekening van een staande jonge vrouw met hoed, van wie het gezicht in schaduw is gehuld. Het profiel van het gezicht, de houding en de breedgerande hoed roepen de kenmerkende gestalte van koningin Wilhelmina in gedachte, zoals zij er in de periode na haar huwelijk (1901) uitzag.
Jan van Oort was verantwoordelijk voor de illustraties in de Verkade-albums Lente-Zomer-Herfst-Winter en vele vergelijkbare publicaties.

19. SOESTDIJK Een tuiltje van zeven dichtbloemen, aan het vorstlijk jagtslot van Soestdijk gewijd. Zonder plaats of uitgever, ca. 1865. 9,5 x 7,5 cm. Zonder omslag. (16) p. Met afbeeldingen. Wat vlekkig.
€ 45
* Aandoenlijk populair boekje, misschien een souvenir, over Soestdijk en zijn bewoners: koning Willem II (de held van Quatre-Bras), zijn echtgenote Anna Paulowna en de twee op Soestdijk geboren jongere broers van Willem III, prins Hendrik en prins Alexander. Niets over dit boekje te vinden.

20. SOPHIE, Koningin Handgeschreven enveloppe aan ‘Madame Mackay/ née Fagel/ Vijverberg/ La Haye’ (1859). 5,7 x 9,5 cm. Voorzijde beschreven, achterzijde met lakstempel. Met drie poststempels, waaronder ‘Stuttgart 5 juni’.
€ 75
* Rouwenveloppe onder inhoud. De geadresseerde is Maria Catharina Anna Jacoba Fagel (1817-1886), de echtgenote van de prominente Nederlandse politicus Æneas Mackay (1806-1876).

21. VICTORIA, QUEEN Empty envelope addressed in Queen Victoria’s own handwriting to the Duchess of Sutherland. Mourning envelope, cloth-lined on the inside. 10.5 x 22.5 mm. Recto handwritten address ‘The/ Duchess of Sutherland/ The Queen’. Recto handwritten address ‘The/ Duchess of Sutherland/ The Queen’ in the hand of Queen Victoria. Verso the Queen’s lacquer seal in black. Envelope roughly torn open, two vertical folds, a bit soiled.
€ 275
* Queen Victoria was great friends with Harriet Sutherland-Leveson-Gower, Duchess of Sutherland (1806-1868), but this envelope might have been addressed to her daughter-in-law as well, Anne Sutherland-Leveson-Gower, Duchess of Sutherland (1829-1888), who was Mistress of the Robes to the Queen from 1870 to 1874. The time window of this envelope is 1861-1888. It was in the autograph collection of eccentric journalist John Arlott.

22. WAANDERS, F.B. Jonkvrouwe Hortense de Boer, den Krans overreikende aan Z.K.H. den Prins van Oranje, op den 29 Septb. 1831, bij de woorden ‘De votre gloire de notre amour/ L’emblême est en ces immortelles, etz’. Zonder plaats, F.B. Waanders, 1831. 55 x 46 cm. Ontwerp F.B. Waanders. In de marge zijn blindstempel FBW. Rechteronderhoek beschadigd en gerestaureerd aan de achterzijde. Wat marginale roest.
€ 75
* Deze opvallende, grote lithografie vertoont de overhandiging van een zegekrans aan de Nederlandse kroonprins Willem, die in 1840 als Willem II de Nederlandse troon zou bestijgen, door Hortense de Boer op de Citadel van Antwerpen, 29 september 1831. Bij de omstanders valt de formidabele gestalte op van de commandant van Antwerpen, generaal baron Chassé. Voor hem staat de kleine Hendrik (1820-1879), de derde zoon van de kroonprins, die later ‘De Zeevaarder’ genoemd zou worden. De jeugdige, maar zeer kundige Waanders (1809-1880) was erbij, hij tekende het feestelijke gebeuren (veel van de aanwezigen hebben een glimlach op het gezicht) naar de natuur en bracht de tekening zelf over op de lithosteen.

23. WILHELMINA, Koningin Dat ik zal wederkeeren. Een overzicht van het historisch bezoek van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina der Nederlanden aan het Dominion van Canada en de Vereenigde Staten van Amerika, van 18 juni tot 26 augustus 1942. [New York, Amerikaansche Regeerings Voorlichtingsdienst], 1942. Versierd oranje marokijn. Goud rondom. Geïllustreerd. 1e druk. Band iets gevlekt en aan de achterkant in de buurt van de rug wat geschaafd.
€ 95
* Uitgegeven op initiatief van de Voorlichtingsdienst en Amerikaanse zakenlieden, van wie Thomas J. Watson een kort voorwoord schreef. Met talloze naamsverwijzingen naar Nederlanders en Amerikanen die zich in de Verenigde Staten voor Nederland hebben ingezet.
Dit is een bijzonder exemplaar gebonden in oranje marokijn, met op de voorkant in blauw gedrukt een kaart van Nederland onder een ingelegd, in blauw en oranje op wit papier gedrukt wapen van Nederland. Onder de kaart staat de titel van het boek in een gotisch type. Achterop een kaart van de West en de Oost! Mogelijk een uitgeversband, gezien de bestempeling – de cliché’s moeten kostbaar zijn geweest. De boekband is bescheiden op een van de laatste schutbladen voorzien van een blindstempel: ‘Launder/ New York’. Het betreft hier de in Engeland geboren handboekbinder Alfred W. Launder (1867-1952), die vanaf 1929 de binder was van het Metropolitan Museum of Arts in New York, een man met grote naam in de Amerikaanse boekbinderswereld van zijn tijd.

24. WILLEM I – SCHIMPDICHT ‘Nu schudt het marmren grafgesticht/ Voor d ‘ eersten Willem opgerigt,’ Zonder plaats of uitgever, [1841]. 4 p. Kort afgesneden, wat roest en slijtage.
€ 20
* Schimpdicht zonder titel (84 regels) op het tweede huwelijk van de bejaarde ex-koning Willem I met Henriëtte comtesse d’Oultremont de Wégimont (1792-1864), eerder hofdame van zijn overleden vrouw: Willem van Oranje draait zich om in zijn graf uit ergernis over de dwaasheden die zijn nazaat koning Willem zich durft te veroorloven!

25. WILLEM I, Koning Herinnering aan de vijf en twintigste verjaring van den komst des Prinsen van Oranje, (den tegenwoordigen Koning der Nederlanden), door de natie geroepen, om de regering dezer gewesten te aanvaarden, op den 30 November 1813. Amsterdam, 1838. Plakaat. Lithografie en boekdruk. Aan de randen ingescheurd en wat sleets.
€ 65
* Grote, vrij vroege, vaderlandslievende litho.

26. WILLEM III, Koning Drie gezegelde en gestempelde poststukken met portretzegels van koning Willem III. 1. Minuscule briefomslag met twee ongetande zegels van 5 cent (cat. nr. 1, aan elkaar), afgestempeld in Zwolle, 28 augustus 1858 (?)
2. Briefomslag met een zegel van 5 cent (cat.nr. 7), afgestempeld in Goor, 25 februari 1871
3. Enveloppe met een zegel van 20 cent (cat. 24), afgestempeld in Deventer, 22 februari 1892. Met roze ‘aangetekend’-plakker en opschrift ‘Met ingesloten waarde honderd tien gulden’. Lakzegels op achterkant.
€ 100
* Zonder inhoud. Mooie, harmonische poststukken.

27. WILLEM III, Koning Handgeschreven brief van Koning Willem III der Nederlanden (1817-1890) aan zijn hofarchitect Henri Camp. 25,4 x 19,3 cm. Gevouwen blad met blindstempel ‘London Superfine’ (dun schrijfpapier van hoge kwaliteit). Alle vier pagina’s beschreven. Gericht aan ‘Mon cher architecte et exélève!’, gesigneerd ‘Votre affectionné Guillaume.’ en gedateerd ‘La Haye 28 Mars 1852’. 76 regels tekst. Tweemaal gevouwen.
€ 750
* Franstalige brief over landbouw en waterhuishouding aan koning Willems hofarchitect, de in het Belgische Mons geboren Henri François Guillaume Nicolas Camp (dank aan Dik van der Meulen voor deze informatie!). Willem was sterk geïnteresseerd in praktische wetenschappen, verbetering van landbouwtechnieken en dergelijke. In deze uitvoerige brief noemt hij twee vooruitstrevende landeigenaren, Frederik baron van Brakell van den Eng (1788-1865) en de idealistische Iman G.J. van den Bosch (1799-1880) uit Wilhelminadorp. Hij stelt Camp voor om samen met Van Brakell en Van den Bosch op paleis het Loo te komen logeren en de mogelijkheden te bespreken om er een landbouwbedrijf te stichten (Willem III was natuurlijk zelf ook een grootgrondbezitter). Camp ontwierp verschillende belangrijke gebouwen voor de koning, onder andere Bronbeek en het Aardhuis. Een zeer uitvoerige, vriendschappelijke brief, in curieus en niet gemakkelijk leesbaar handschrift geschreven.

28. WILLEM III, Koning Nederlands herstelling onder het Huis van Oranje. (Historieprent ter viering van 50 jaar koninkrijk). Rotterdam, H. Nijgh, 1863. 60 x 48 cm. Eenzijdig gedrukte lithografie. Met de hand keurig gekleurd: oranje, groen en geel. Randen wat roestig, enkele randscheuren.
€ 50
* Koning Willem III met Willem I en Willem II in een centraal cartouche, waaromheen de namen van personen en gebeurtenissen uit het heldhaftig verleden, met afbeelding van een juichende Willem II en vluchtende Fransen bij Quatre Bras, en de aankomst van Willem I in Scheveningen. Met een gedicht van onbekende hand: ‘De dankbre jubeltoonen klinken’. Muller 7344.

29. WILLEM III, Koning Het zilveren Krooningsfeest van Koning Willem III. 12 Mei 1874. (Met twee andere gedenk-affiches van het jubileum van koning Willem III). 1. Den Haag, Ch. van Lier, 1874. 65 x 48 cm. Eenzijdig bedrukte lithografie. Hoekje ontbreekt, wat roest. Koning Willem III in zijn hermelijnen mantel omgeven met een afbeelding van de watersnood in de Bommelerwaard, de inpoldering van de Haarlemmermeer, de brug over de Moerdijk, de opening der Vlissingse Havenwerken en het monument op het Plein 1813. En een stel gezellige putti.
2. Bijgevoegd: H.J. van LUMMEL, Neêrlands zilveren vreugdedag (12 mei 1874). Opgedragen aan Zijne Majesteit den Koning. Amsterdam, Tresling & Co., 1874. 53 x 67 cm. Grote getinte litho met afbeelding van de kroning van koning Willem III, van Bronbeek, de herdenking van de inname van Den Briel en van de overstroming bij Leeuwen. Met achtregelig gedicht van Isaac da Costa: ‘Den heer der legerscharen’.
3. Bijgevoegd: WILLEM III: Het is een grootsche roeping, Koning van zulk een Volk te zijn! Tiel, Mijs & Zn., 1874. 54 x 42 cm. Getinte litho met portretten van de koning temidden van zijn roemrucht voorgeslacht: Willem van Oranje, Maurits, Frederik Hendrik, Willem II, III, IV en V, en koning Willem I en II. Wat stoffig, niet helemaal gaaf.
€ 120
* Drie grote, typisch 19e-eeuwse vaderlandslievende gedenkplaten vol goudgerand Oranjegevoel!

TEN SLOTTE

(SOUVENIR-ROOS). KLEDERDRACHTEN Rose de Costumes de Hollande. Hamburg, C. Adler, (Ca. 1860). 23 x 23 cm. Souvenirkaart die opengaat in waaiervorm met 14 grotere en 14 kleine kleurenlitho’s met typisch Nederlandse klederdrachten. Met de originele, versierde envelop (oudtijds met papier gerepareerd).
€ 175
* Charmant Victoriaans efemeer hebbedingetje voor de vroege toerist in het landelijk Holland. Adler publiceerde een omvangrijke reeks van deze buitengewoon knap gemaakte souvenirrozen, bijna altijd met bezienswaardigheden van steden in Duitsland.


 

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 441.369 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: