antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Religion – Bible

RELIGIE – BIJBEL

1. (BARUETH, Joan) Convoluut van pamfletten, gepubliceerd kort voor en kort na het overlijden van de gereformeerde publicist ds. Joan Barueth. 1. Missive van Petrus Hofstede, professor en predikant te Rotterdam, den 9 December 1781, geschreven aan zijn vriend Johan Barueth, in leven predikant te Dordrecht, waar uit men de geheime correspondentie van die beruchte schrijvers, met De Ouderwetsche Nederlandsche Patriot klaarlijk bespeurd, en met wiens medeweten en om wiens wille dezelve in het licht gekomen is. Dordrecht, Utrecht e.a., Blussé, Walpot, Paddenburg e.a., 1781 (=1782). 12 p. Flink gevlekt.
2. De verraders verraden, Kees Vermynen berispt, en de verraders in tweedragt, over de echo, of scherpe weerklank, gevolgd van een gevegt tusschen Leddie Haake, van Rotterdam, en Do. Barueth, van Dordrecht. Klugt-spel. Zonder plaats of uitgever, ‘Alom te Bekoomen’, [1782]. In pen gedateerd ‘7de augustus 1782’ (met koopprijs). 16 p.
3. In Dordrecht, anno 1782. Tegens vrydag, den 6den September, worden alle landverraders en schryvers van staat en magistraat-schendende liebellen en pasquillen, ter begravinge verzogt, met het lyk van de wel degelyk onwaardige heer den heere Johan Barueth, oud predikant, en nog ouder flikflooijer en oproerverwekker te Dordrecht en curator der Latynsche scholen aldaar. Zonder plaats of uitgever, 1782. Eén uitslaand blad met kleine houtgravure van een doodshoofd, eenzijdig bedrukt.
4. Lees-cedul, volgens welke de vrinden en nabestaande, in het stuk van oproer te verwekken, en getrouwe magistraaten van diversche steeden te schenden, het lyk zullen gelieven te volgen van den Wel Degelyke Onwaardige Heere! den heere Johan Barueth, Oud Predikant, en nog Ouder Fflikflooijer en Oproerverwekker te Dordrecht, en Curator der Latynsche Schoole aldaar. Zonder plaats of uitgever, [1782]. 8 p.
5. Een tweede exemplaar van nr. 3.
Uit een groter boek gesneden. Wat verbruining, maar niet afgesneden.
Verkocht
* Johan of Joan Barueth (1708/9-27 augustus 1782) was een veelschrijvende, zeer oranjegezinde, gereformeerde predikant, die ruzie en relletjes niet uit de weg ging. In deze scherpe, smakelijke pamfletten wordt hij (met medestanders) gehekeld vanuit patriottisch standpunt vanwege zijn rol als oranjeklant.

2. BEEK, J.A. van Lijst van eenige boeken en brochuren uitgegeven in de oud-katholieke kerk van Nederland sedert 1751 tot 1842. Opgemaakt door J.A. van Beek, Oud-Katholiek Pastoor te Rotterdam. Rotterdam, Rich. Reisberman, firma H.T. Hendriksen, 1892. Geniet. 1e druk. Stuke van voorzijde omslag afgescheurd. Enkele plakzegeltjes en andere bibliotheekmerkjes van de Bibliotheca Warmondana, een verwijderdstempel en handtekening van een geestelijke.
€ 20
* Tweede deel in serie van drie: er bestaat ook een deel 1700-1751 en een deel 1843-1893.

3. BESTEN, Ad den Loflied voor tegenstem. Baarn, Het Wereldvenster, 1965. Ingenaaid. 64 p. 1e druk.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de dichter: ‘Voor Prof. Dr W.J. Kooiman,/met dank voor de inspiratie/ tot “een lied van de opstanding”/ Ad den Besten/ 15/ XII.’65’.
Met voorin ingeplakt: ‘Paaslied’. Origineel handschrift. Vier strofen van zes regels. Gesigneerd en gedateerd ‘Ad den Besten 2/III.’63’. Opgedragen aan Prof.Dr. W.J. Kooiman.
W.J. Kooiman (1903-1968) was een Luthers theoloog.

4. (BIJBEL). EIJK, Jan van De Bijbel in het klein, voor kinderen. Door Jan van Eijk, Predikant te Loosduinen. Amsterdam, A.B. Saakes, 1821. Vroeg 19e-eeuws half kalfsleer met titeletiket en gemarmerde platten. VIII, 138, (8) p. Met gegraveerde titel, waarop een mooi portret van de schrijver in silhouet door Daniël Veelwaard en twee tussentitels naar ontwerp van Jacob Smies, uitgevoerd door J.E. Marcus. 1e druk. Blanco voorschutblad ontbreekt, verder een prachtig boekje.
€ 100
* De bijbelverhalen uitgelegd in stukjes proza met telkens daartegenover dezefde geschiedenis verdicht. Jan van Eijk (1757-1822) stond van 1788 tot zijn overlijden in Loosduinen, waar hij zich steeds bleef schrijven voor de kinderen en de minder bedeelden. Achteraan zes pagina’s reclame voor Van Eijks geschriften.

5. (BIJBEL). MEDIEVAL BIBLE The Story of Joseph of Egypt and his Brethren. Velislai Biblia Picta. Prague, Pragopress, 1978. 34 x 23 cm. Ruig sierpapier genaaid met kleurig koord. 20 p. Kleurenreproducties van een 14e-eeuwse bijbel. Met tekst in 5 talen (o.a. Engels en Duits). Netjes.
€ 25
* Het verhaal van Jozef en zijn broers. Mooie illustraties uit de Bijbel van Velislaus (ca. 1350).

6. BIJBEL IN MINIATUUR Kern des Bybels. (Miniature edition 1750 with beautiful binding). Den Haag, A. de Groot & Zoonen, 1750. 45 x 31 mm. Rijkverguld rood heelleer met zilveren slotjes (Eerste Stadhouderlijke Binderij). Schutbladen met kammarmer. 80 p. Alle sneden verguld. Met 7 illustraties. Gedrukt in rood en zwart. 1e druk. Dit boekje is in zeer goede conditie, alleen met wat slijtage op de rug.
Verkocht
* Deze miniatuurbijbel bestaat in verschillende varianten: met de tekst geheel in goud, in rood en zwart (zoals dit exemplaar) en met de tekst geheel in zwart gedrukt. Er is ook een herdruk met het jaar 1751. De band lijkt sterk op die van een exemplaar in de Koninklijke Bibliotheek (aanvraagnr. KW 1769 D 220) met hetzelfde centrale stempel met drie eikels en gebladerte op voor- en achterkant, en dezelfde rug. Alleen de randen en hoekornamenten zijn anders.
Uit de collectie van Huib van Krimpen. == ‘Thumb Bible’ in richly gilt 18th century full leather binding with silver locks.

7. BIJBEL De barmhartige samaritaan. (Haarlem, Carlinapers, 1976). 29,5 x 16,0 cm. Cahiersteek met omslag. (12) p. Met de hand gezet uit de Lutetia en gedrukt in rood, blauw en zwart in een oplage van 30 genummerde exemplaren.
€ 35
* Fraaie bibliofiele editie in minieme oplage.

8. COCK, Hendrik de Overeenstemming der geloovigen van Nederland, uitgedrukt in brieven, uit onderscheidene provincien onzes vaderlands en uit Oostvriesland. Uitgegeven ter overtuiging van de wereld, dat het woord des Heeren waarachtig zij, opdat zij alle één zijn gelijk de Vader in hem en hij in ons dat ook alzoo de geloovigen in den Vader en Zoon één zijn: opdat de wereld geloove dat gij mij gezonden hebt, uitgegeven zonder namen der schrijvers, maar met aanwijzing van staat en woonplaats des schrijvers. Veendam, T.E. Mulder, 1834. Ingenaaid. (4), 56 p. Niet afgesneden. Rugje enigzins beschadigd. (&) Tweede verzameling van eenige brieven der geloovigen: ten blijke van hunner overeenstemming en ter openbaring van de dwalingen en het verderf onzer dagen. Veendam, T.E. Mulder, 1835. Ingenaaid. (4), 56 p. Afgesneden. Zonder omslag.
€ 35
* Twee delen. Nette exemplaren van belangrijke brochures van Hendrik de Cock, uitgegeven ten tijde van de Afscheiding.

9. DOMELA NIEUWENHUIS, F.J. – E. LAURILLARD B.T. Lublink Weddik als prediker beschouwd. Amsterdam, J.H. Gebhard, 1864. Origineel geel omslag. 40 p. 1e druk. Rug verstevigd met reepje bruin papier.
€ 25
* Met opdrachtje van de schrijver (de vader van Ferdinand Domela Nieuwenhuis): ‘v.d.S.’ op omslag, en de handtekening van de bekende dichter-dominee E. Laurillard op de titelpagina.

10. DOYLE, Arthur Conan, Hugh WALPOLE, Rebecca WEST, Compton MACKENZIE, Israel ZANGWILL, a.o. (and “The Unknown Man”) My Religion. Together with replies from many eminent divines and others. London, Hutchinson & Co., [1925]. Green cloth. Front of original dust jacket pasted in at the beginning. 140 p. Uncut. 1st edition. Spine a bit discolored.
€ 25
* Famous authors about their religion. Nice dust jacket shows photos of the ten authors (but not of The Unknown Man, obviously).

11. ECKEHART, Meister Meister Eckeharts Schriften und Predigten. Aus dem Mittelhochdeutschen übersetzt un herausgegeben von Hermann Büttner. Jena, Diederichs, 1923. Twee delen. Halflinnen met zilveropdruk. 240; 192 p. Met los inliggende regelteller. Herdruk. Wat verkleurd, op de rug wat versleten, tekstpapier met voorin roest.
€ 25
* Op beide titelpagina’s schreef Roel Houwink zijn naam met het jaar 1927.

12. ENSCHEDÉ & ZONEN, Joh. Récit du voyage et de l’adoration des trois rois mages. Extrait des visions d’Anne Catherine Emmerich sur la vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ et de la très sainte Vierge. Haarlem, Joh. Enschedé & Zonen, 1935. Ingenaaid. (4), 36 p. Kerst- en nieuwjaarswens.
€ 25
* Fragmenten uit de mystieke visioenen van de vroeg-19e-eeuwse non, vertaald uit het Duits. Felrood boekje, zonder enige verantwoording. Curieus nieuwjaarsgeschenk, fraai vormgegeven, wellicht door Jan van Krimpen.

13. FLORIS, Foecke Beschermingh der Waerheyt Gods; of Schriftuyrlijcke Verantwoording. Stuks-wijse of ten deele gedaen op het Boek van Franciscus Elgersma: geintijtuleert de Rechtsinnige Leere van het Sacrament des Heyligen Doops. In welken Antwoord geblijkt dat Elgersma den onschuldigen heeft veroordeelt. Voorgestelt in acht deelen, met noch een tweede Tractatie over het Symbolum, ende den Inwendigen Doop. Leeuwarden, Ritxke Jacobs Mosselman, [1687]. Twee boeken in één band. Oud half kalfsleer met moderne gemarmerde platten. (16), 482, (28). Twee jaartallen recent op titel geschreven. Hierna is meegebonden:
Een tractaet voorgestelt in twee deelen. Het eerste behelst in sig een toepasselijke uytbreyding: toegestelt op het Symbolum, of Algemeene Geloofs-Summa. Het tweede Deel tracteert van den inwendigen doop, dienende tot overtuyginge en bestraffinge van d’Algemeyne en insonderheyt Doops-gesinde Christenheyt. Leeuwarden, Ritxke Jacobs Mosselman, 1687. (2), 164, (12) p. Op de laatste recto blanco pagina is geschreven: ‘Verkoogt aan Christian Holm 1761 Juli 4’ en ‘Dit Boek hoort den H. Wm. Aalders Keessen toe. Dirk Keessen’. (De Aalsmeerse familie Keessen telde rond 1800 verschillende doopsgezinde dominees).
€ 250
* De Friese smid Foecke of Foeke Floris (ca. 1650-ca.1700) was werkzaam als doopsgezind leraar in Surhuisterveen. In 1683 werd hij beschuldigd door dominee Franciscus Elgersma te Grouw van socinianisme. Dit zijn de twee werken waarmee hij zich verdedigde tegen de beschuldiging. In een synode werd op 18 november 1687 deze boeken veroordeeld en moesten alle exemplaren verbrand worden. Floris werd gevangen gezet, maar hij genoot veel sympathie. Vervolgens werd hij verbannen en vestigde zich te Oost-Zaandam. Daarna ondervond hij ook nog veel tegenstand, maar het is niet bekend hoe het hem uiteindelijk verging. == Defense of free-thinking Mennonite teacher Foecke Floris (c.1650 – c.1700), of Frisia, against allegations of Socinianism.

14. (GEBARENTAAL EN DE BIJBEL) ‘Briefswijze mededeeling van eenige opmerkingen uit het Evangelie van Joannes: door C. aan A. Tot eene proeve van de waarde der opmerkzaamheid op de Gelaatkunde en Gebarentaal ter verklaring der Geschiedkundige Schriften van den Bijbel.’ Pag. 65-82 in: Christelijk Maandschrift voor den beschaafden stand. Uitgegeven door de Ringsvergadering van Amsterdam. No. 2. Amsterdam, Johannes van der Hey, 1822. Rood contemporain verguld kartonnen boekband. (4), (60), (4) p. Alle sneden verguld. 1e druk. Boekband onderaan wat verbleekt, enige slijtage aan de voet.
€ 28
* Het tweede nummer van dit tijdschrift, dat tot 1846 zou bestaan. Ook met een in memoriam J.A. van Nuys Klinkenberg (1744-1817). Mooi gebonden boekje.

15. (GILL, Eric) Das Hohe Lied Salomo. (Met originele prospectus uit 1931). Leipzig, Edition Leipzig, 1967. 26 x 13 cm. Reproductie van de uitgave van de Cranach Presse uit 1931 gebonden in halfperkament (kop verguld, 2, 38 p.), gedrukt in rood en zwart, met toelichtend Nachwort (ingenaaid, 28 p.), tesamen in foedraal. De schuifhoes wat verkleurd, maar de boeken zijn in goede staat.
€ 225
* Uit de bibliotheek van Huib van Krimpen, met bijgevoegd een originele prospectus voor The Song of Songs, de Engelstalige editie van de Cranach Presse uit 1931 in hetzelfde formaat! Dit is een gevouwen blad handgeschept papier, gedrukt in rood en zwart, met reproductie van p. 26 en 27, waarop we een houtgravure van Gill zien en twee initialen. Op de achterkant prijzen en planning (‘Ready in October’). Het is wat vergeeld en, helaas, voorzien van punaisegaatjes in alle vier de hoeken. Originele prospectus en getrouwe reproductie van een legendarische uitgave van het bijbelboek Hooglied.

16. (INCUNABLE). EUSEBIUS De evangelica praeparatione. Venice, [Bartholomaeus de Zanis], November 10, 1500. Translated from the Greek by Georgius Trapezuntius. Folio, 31 x 20 cm. Modern vellum, flyleaves renewed, last blank missing. With the bookplate of the Bibliotheca Philosophica Hermetica in Amsterdam. 65 leaves. With large and small woodcut initials, of which the first has been colored. With owner’s mark on the title page, many contemporary marginalia, pointing fingers and underlining in various hands and colors, and on the colophon page some owner’s marks and the handwritten date 1515. Some creasing.
€ 5500
* A charming incunable, one of the newest possible! Funny small woodcut initials decorated with rabbits, winged mice, flowers and birds, but also renaissance men and monsters. A few times an inverted A was used as a V! Goff E 123.

17. (INCUNABLE). FERRARIENSIS, Johannes De Coelesti vita. Venice, Matteo Capcasa (di Codeca), per Hieronymus Blondus, 19 December, 1494. 30 x 22 cm. Bound in morocco-backed boards around 1800-1850, with a title label, a bit worn at the edges. Bookplate of Thomas South and of the Bibliotheca Philosophica Hermetica (Ritman). 72 leaves. Title printed in RED, with printer’s mark and decorated woodcut initials. Handwritten notes on title page and flyleaves.
€ 5450
* Broad-margined theological work. With large metalcut initial ‘N’ and 3 large woodcut initials (B, C, and M) plus numerous smaller woodcut or metalcut initials. Title page printed in red with a list of the essays contained in this book, adorned with a phoenix. Goff J313.

18. JUDITH Het Boek Judith. Zijnde het eerste van de Apokrijfe Boeken, herdrukt naar de uitgave van 1873. Bussum, F.G. Kroonder, 1946. Halfleer met gemarmerde platten. (2), 46 p. Met de hand gezet uit de Caslon en gedrukt in rood en zwart. 1e druk. Randen wat geschaafd, naam en datum met pen voorin (‘Carbasius Weber/ Velp 1970’). Verder mooi.
€ 25
* Dit is een van 25 genummerde luxe-exemplaren op geschept Witsen Tekstpapier (nr. 5 van de oplaag). Mooi boek.

19. [KASTEEL, P.A.] De misdaden der Katholieke Kerk. Door PAK. Amsterdam, Het R.K. Gilde van de Klare Waarheid, (ca. 1925). Geniet. 24 p. 1e druk. Plakzegeltje op omslag en stempeltjes van een klooster in Gemert. Van de laatste pagina is een flink (blanco) stuk afgescheurd, zonder tekstverlies.
€ 25
* Apologetisch geschrift, waarin de nog jeugdige Piet Kasteel (1901-2003) zijn Kerk tegen valse aantijgingen verdedigt. Kasteel was later ambassadeur in verschillende landen. Hij was de vader van Mgr. Karel Kasteel (geb. 1934) die een groot aantal hoge functies had bij het Vaticaan, en tenslotte benoemd werd tot erelid in de Pauselijke Academie der Virtuosi al Pantheon.

20. KATHOLIEKE JEUGDBEWEGING Graalstudiën. No. 1 & 2. Amsterdam, Vrouwelijke Jeugdbeweging voor Katholieke Actie “De Graal”, 1937-1938. 20 x 20 cm. Ingenaaid. 48; 80 p. 1e druk. Overstekende omslagranden wat gekreukt. Naam voorin.
€ 25
* Handleidingen voor de organisatie van de R.K. Vrouwelijke Jeugdbeweging. Niet verder verschenen.

21. KERKDIENSTEN Texten gepredikt te Amsterdam in de Gereformeerde, Nederduitsche, Waalsche en Engelsche, als ook in de Luthersche Kerken op den Dank, Vast- en Bededag. Den 1 Maart 1775. Amsterdam, David Frantzius Berntrop, 1775. 55 x 44 cm. Groot affiche, eenzijdig bedrukt. Gevouwen, wat gevlekt, met een flinke scheur die bovenaan door één letter heengaat (maar hij zit er nog aan, zie afbeelding), en de nodige slijtage.
€ 45
* Overzicht per kerk onder vermelding van de naam van de predikant (o.a. Cave, Chaufepié, Klap, Longueville, Perizonius, Serrurier) en de bijbeltekst. Ook met overzicht van de resultaten van de collecte van 1724-1774 (het laatste jaar was het hoogst: 18330 gulden en vijf stuiver). Zeldzaam!

22. KUENEN, Abraham Specimen theologicum continens Geneseos libri capita triginta quatuor priora ex Arabica Pentateuchi Samaritani versione, nunc primum edita cum prolegomenis (…) submittet Abrahamus Kuenen Harlemensis. Leiden, E.I. Brill, 1851. Orig. karton. VIII, 36, 104 p. Het proefschrift zelf is in het Latijn, met gebruikmaking van Hebreeuwse en Arabische tekens. Met het erratablaadje voor de Theses (voorin ingeplakt). 1e druk. Rug versleten en gerepareerd. Wat vlekjes, maar een mooi exemplaar in zijn originele uitgeversband.
€ 45
* Proefschrift van een in antieke talen zeer bedreven oudtestamenticus, de theoloog Abraham Kuenen (1828-1891), met gebruikmaking van een Arabische vertaling van de Samaritaanse Pentateuch door de 13e-eeuwse klerk Abu Sa’id. Een opmerkelijk typografisch werk waarin universiteitsdrukker Brill zijn voorraad letters in oriëntaalse talen goed kon gebruiken: compromisloos, want de 104 (onvertaalde) pagina’s in het Arabisch zijn van rechts naar links gedrukt met een geheel Arabische titelpagina achteraan, en ook de paginacijfers zijn in het Arabisch. De eerste helft van het proefschrift, inclusief de twintig Stellingen, is geheel in het Latijn gesteld.

23. (LECK, Bart van der) Het Hooglied van Salomo. Verlicht en versierd door B.A. v.d. Leck en P.J.C. Klaarhamer. Amsterdam, Versluys en Scherjon, 1905. 38,5 x 28,5 cm. Gedecoreerd linnen (ontwerp P.J.C. Klaarhamer). In linnen overslagdoos met verguld lederen titeletiket. (2), 38 p. Met 29 originele litho’s door Bart van der Leck. Gelithografeerd in olijfgroen en sepia in een beperkte [300?], genummerde en door Van der Leck en Klaarhamer gesigneerde oplage. Enkele bobbeltjes in het linnen op het achterplat, maar een ongewoon gaaf en mooi exemplaar.
€ 950
* Dit is een exemplaar in de eerste, heellinnen band, die onzes inziens veel fraaier is dan de tweede, halflinnen band. Voor deze prachtuitgave tekende Van der Leck de illustraties en vignetten, terwijl Klaarhamer (Van der Lecks mentor) de tekst kalligrafeerde.

24. LIEDBLAADJES Een zuchtend mensch, welke tot Jezus om hulpe roept. Amsterdam, F.G.L. Holst, (ca. 1850). Cahiersteek. 8 p. Met houtgravure van de Goede Herder. Net exemplaar, oudtijds met een reepje roze papier verstevigd.
€ 25
* Zeldzaam midden-19e eeuws liedblaadje.

25. MOREL, Robert Geestelyke aenspraeken van eene godtvrugtige ziel aen den Heere Jesus, die in het alderheiligste Sakrament des Outaers zyne eigendommen aenmerkende, betragt haere verbintenissen naer te koomen, en door gebeeden en verzugtingen de noodige hulp daertoe te verwerven. Uit het Fransch vertaelt en vermeerderd door W[illibrordus].K[emp]. Utrecht, Cornelius Guillielmus le Febvre, 1735. 14 x 9 cm. 19e-eeuws halfleer. 146 (=154) p. 1e druk. Curieus: 4 ontbrekende pagina’s (p. 21-25) zijn vervangen door een handschrift van dezelfde tekst, in 12 pagina’s! Kort afgesneden.
€ 50
* Geestelijke overdenkingen van een Franse benedictijner monnik (1653-1731).

26. N.P.F. (K.PR.). De zieke tijdgeest onder geneeskundige behandeling. Losse gedachten over de meeste kwalen van den dag, met probate recepten. Door N.P. F… K.PR. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1867. 17 x 11 cm. Nieuw omslagje. (2), 152 p. 1e druk. Keurig.
€ 30
* Fervent katholiek geschrift, uitgebreid over huwelijk en celibaat.

27. REQUIEMMIS Missae defunctorum juxta usum ecclesiae romanae. Cum ordine et canone extensae. Mechelen, P.J. Hanicq, 1846. 39 x 28 cm. Zwart fluweel met goudopdruk. 46 p. Met frontispice van Van Lerius plus een grote en een kleine titelgravure, alle gegraveerd door Henry Brown. Gedrukt in rijk rood en zwart. Met ruitertjes van verguld zwart leer. Band aan de randen kaal en rafelig.
€ 120
* Groot formaat boek voor gebruik tijdens de rooms-katholieke dodenmis. Jozef Van Lerius was nog maar 22 toen hij de monumentale kruisdoodprent ontwierp. Ook de andere twee prenten, met vrome zielen die in het hiernamaals worden opgenomen. zijn indrukwekkend. Mooi groot spiritueel gebruiksboek.

29. STRAUSS, Fr. De doop in de Jordaan. Een tafereel uit de tweede eeuw der Christelijke Kerk. Uit het Hoogduytsch door wijlen vrouwe A. Kleyn, geb. Ockerse. Tweede uitgave. De vertaling herzien door Nicolaas Beets. Utrecht, C. van der Post jr., 1844. Ingenaaid. (4), IV, 160 p. Niet afgesneden. Vroeg boekhandelsetiketje, eigenaarsetiketje, knip uit schutblad. Wat roest.
€ 25
* Nederlandse vertaling van Die Taufe im Jordan (1822). Met staalgravure op titel van S. de Vletter en J.P. Lange.

30. VANRIET, Jan De testamenten. Verhalen uit de Bijbel. Met schilderijen van Jan Vanriet. (Gesigneerd). (Leuven/ Den Bosch), Davidsfonds/ KBS, 2005. Karton. 168 p. Rijk geïllustreerd. 1e druk.
€ 25
* Gesigneerd door de kunstenaar op de Franse titel, met de toevoeging ‘van harte’. Bijzonder indrukwekkende schilderijen.

31. VEEN, Jos van Waarom blijven er nog zooveel priesters in de Roomsche kerk? Een voordracht. Amsterdam, De Dageraad, 1929. Geniet. 28 p. 1e druk. Goed exemplaar.
€ 22
* De ex-priester Jos. van Veen zette zich met brochures en romans in tegen het katholiek priesterschap. Onder andere over Gisbert Brom en Gerard Brom.

32. (VLOEKEN). BRAHM, Ed., (&) DERKSEN O.P., P.fr. Hyac. Dissertatio de formula “G.v.d., Deus damnet me”, una cum “monitum” venerabilis coetus episcoporum Belgii (2e druk). (&) Censura rationum, quae moverunt R. Adm. P. Aertnys ad desistendum de sententia adfirmante locutionem: “Deus damnet me” esse blasphemiam. Brussel-Amsterdam, Julius de Meester-H. van Alfen, [1904]. Herbonden in halflinnen. 84 p. 2e uitgebreide druk. Titelblad los. Stempel en plaatsnummer van het Missiehuis in Stein. (&) Rotterdam, De Maasbode, 1902. Geniet. 18 p. 1e druk. Omslag los en beschadigd. Eveneens met stempel en plaatsnummer.
€ 50
* Twee brochures in het Latijn met betrekking tot het grote vraagstuk of G.v.d. (Deus damnet me in het Latijn) een doodzonde is of niet. Derksen hield vol dat deze vloek zijn gebruiker onverwijld in de hel zou brengen (na zijn ongebiechte dood), maar Brahm en Aertnys waren milder: zo’n vloek was onfatsoenlijk en een slechte daad, maar de hel, nee. Prachtig roomskatholiek-Latijns tijdsbeeld!

33. VRIES, Mattheus de (uitgever) Bekentenisse of belydenisse des Geloofs der Nederlantsche Gereformeerde Kercken. Mitsgaders de Heydelbergsche Catechismus, met de Schriftuur-texten, en eyndelyck het oordeel van de Nationale Synode van Dordrecht, over de vyf stucken der Leere. Dordrecht, Mattheus de Vries, 1725. 20 x 16 cm. Perkament. VI, 64; IV, 30, 62, VI, 78 p. Met uitslaande prent en titelprent, beide vertonende de Nationale Synode van 1619. 1e druk. Band en buitenste bladen vlekkig, p. 73/74 los en wat verfomfaaid. Scheur in uitklapprent. Perkament aan de achterkant wormstekig. Matig, maar compleet exemplaar.
€ 85
* De verschillende varianten van de Nederlandse Geloofsbelijdenis van 1563-1619. Documenten van 1619 zijn getrouw gereproduceerd.

34. WEISS, Josef (= Josef WEISZ, 1894-1969) Die Apokalypse des Johannes. Geleitwort von Univ.-Prof.Dr. Hugo Kehrer. München, Hugo Schmidt, 1920. 28 x 22 cm. Originalpergament. 82 S. Mit 27 ganzseitigen schwarz-weiss-Illustrationen. EA. Einband nicht flach und leicht fleckig. Einige Seiten lose.
€ 75
* Dies ist Nr. 17 von 250 numerierten Vorzugsexemplaren. Bibeltext mit surrealistisch-expressionistischen Illustrationen von Weisz.

36. [WTENBOGAERT, Johannes] Vertoogh der remonstrants-ghesinde christenen, aende E.E. Heeren Magistraten tot Amsterdam: dienende tot aflegginghe van de beschuldiginghen der Predicanten ende Ouderlinghen aldaer, vervat in seeckere deser Remonstrantie aende selve Heeren. Den Haag, zonder uitgever, 1627. Uit convoluut, genaaid zonder omslag. 32 p. Inclusief laatste blanco blad. Vignet met zittende beer die een plant vasthoudt. Vage watervlek aan de rechterkant van het boek. Wat inktvlekken in de marge.
€ 75
* Anonieme brochure geschreven door Johannes Wtenbogaert (Uyttenbogaert, 1557-1644), die in 1633 door Rembrandt van Rijn werd geschilderd, volgens Uittenbogaerts dagboek in één dag. Knuttel 3759.

37. ZEYDE, M.H. van der Het woord is aan het woord. Over de verantwoordelijkheid van bijbelvertalen. (Amsterdam), Stichting Leerhuis en Liturgie, (1986). Geniet. 44 p.
€ 18
* Op de voorste titel schreef acteur Henk van Ulsen: ‘Sept 1997/ A’dam (via de Rode Hoed)/ met ‘De onbekende/ De bezoeker’ in dichtbij/ vooruitzicht!/ (- en kort na de dood van/ Ida Gerhardt)/ Henk van Ulsen/ Wezep’.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 509.447 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: